אונברז בריזהלר 300 מק"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
INDACATEROL AS MALEATE 300 MCG
זמין מ:
NOVARTIS PHARMA SERVICES AG
קוד ATC:
R03AC18
טופס פרצבטיות:
INHALATION POWDER HARD CAPSULES
מסלול נתינה (של תרופות):
INHALATION
תוצרת:
NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
INDACATEROL
סממני תרפויטית:
Maintenance of bronchodilator treatment of airflow obstruction in adult patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
מספר אישור:
144753311100
תאריך אישור:
2010-11-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

30-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי לירפאב 2012 .

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / י תאןויעב שמתשתםרטבופוסדעןולעה / י הפורתב

ותרוצורישכתהםש :

הזירבזרבנוא רל

150 קמ " ג רלהזירבזרבנוא

300 קמ " ג

הפיאשלהקבאלשתוסומכ הפיאשלהקבאלשתוסומכ

בכרה :

לכ הסומכ הליכמ :

רלהזירבזרבנוא 150 קמ " ג :

Indacaterol maleate 194 mcg equivalentto150 mcgindacaterol.

רלהזירבזרבנוא 300 קמ " ג :

Indacaterol maleate 389mcg equivalentto300 mcgindacaterol.

םירמוח יתלב םיליעפ :

Lactosemonohydrate, gelatin.

רלייהזירבזרבנואלשהלוספקלכ 150 הליכמ 24.8 מ " טרדיהונומזוטקלג

רלייהזירבזרבנואלשהלוספקלכ 300 הליכמ 24.6 מ " טרדיהונומזוטקלג

תיטיופרתהצובק :

רוטפצרליביטקלסטסינוגא אטב 2 .

תה הפור ייש תכ תונופמיסיביחרמתארקנהתופורתתצובקל .

תיאופרתוליעפ :

רלהזירבזרבנוא שמשמ ת המישנהלעהלקהל םירגובמב תארקנהתואירתלחמבקעהמישניישקםע

תינורכתיתמיסחתואירתלחמ ) chronic obstructive pulmonary disease(COPD) .(

תבשמתשהלשי הפור םעקר הזיראלףרוצמהףאשמה . תאתוליכמהתוסומכוףאשמשיהזיראב

הפיאשלהקבאכהפורתה . הסומכהךותמהפורתהתפיאשתארשפאמףאשמה .

בםירירשהתאהפרמרלהזירבזרבנוא תונפד לש יכרד נטקהריוואה תו תואירב . תאחותפלרזוערבדה

יכרד ריוואה , ריוואהלעלקמו הצוחהתאצלוהמינפסנכיהל .

ךרובעהמשרנאיהעודמוארלהזירבזרבנואלשהלועפהןפואיבגלתולאשךלשיםא , תונפלשי

אפורל .

בשמתשהלןיאיתמ הפורת ?

הפורתבשמתשהלןיא םא יא - תיגרלאואהליגראלהבוגתךלהתיהםעפ לורטקדניאל ) ביכרמה

ליעפה ( , זוטקלל יביכרמראשל הטמםיטרופמההפורתה .

ךילאיטנבלררבדהםא , שי מאפורהתאעדייל רלהזירבזרבנואבשמתשהלילב .

בשוחךניהםא / יגרלאךניהיכת / ת , הנפ / אפורהמץועייתלבקלי .

הלילבמהפורתבשמתשהלןיא י לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוו :

ואןוירהבתאםא ןוירהבתאשתבשוח , תאםאוא קינימ ה . שמתשהלהלוכיתאםאךלרמאיאפורה

רלהזירבזרבנואב .

המתסאךלשיםא ) ךירצךניאהזהרקמב / רלהזירבזרבנואםעלופיטלבקלה ( .

בלבתויעבךלשיםא .

לבוסךניהםא / היספליפאמת .

דיאוריתהתטולבבתויעבךלשיםא .

לבוסךניהםא / תרכוסמת .

לטונךניהםא / לתומודתופורתת בלופיט ךלשתואירהתלחמ ) האר / י ' תויתפורתןיבתובוגת ' .(

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

יכריבסאל רלהזירבזרבנוא ת תונוכמבשמתשהלוגוהנלתלוכיהלעעיפש .

תורהזא :

הלשםימוטפמיסהםא - COPD ) המישנרצוק , המישנהןמזבםיפוצפצ , לועיש ( ואםירפתשמאל םא

לופיטהךלהמבםירימחמםה - הנפ / דימאפורלי .

יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלשיגרךניהםא , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

זוטקלהליכמהפורתה .

תויתפורתןיבתובוגת :

הםא י לטונךנ / תפסונהפורתת , םשרמאללתופורתללוכ , הפורתבלופיטהתעהזתרמגםאוא

תרחא , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע - וליעי ןיבתובוגתמםיעבונהת - תויתפורת ,

דחוימב תואבהתוצובקהמתופורתיבגל :

ןואכידבלופיטלתושמשמהתופורת ) םיילקיצירטןואכידידגונןוגכ , מ ןימאונומיבכע

זאדיסקוא (

לופיטלתושמשמהרלהזירבזרבנואלתומודתופורת ךלשתואירהתלחמב ) יושעןהבשומיש

יאוולתועפותלןוכיסהתאתולעהל (

םדבןגלשאהתמרתאתודירומהתופורת . םינתשמתוללוכהלא ) לופיטלתושמשמהתופורת

דיזאיתורולכורדיהןוגכםדץחלרתיב ( , םיניטנסקליתמומכםירחאתונופמיסיביחרמ ) ןוגכ

ןיליפואת ( םידיאורטסוא ) נדרפןוגכ ןולוזי (

תורחאתויבבלתויעבואםדץחלרתיבלופיטלםישמשמהאטבימסוח ) פורפןוגכ ר א לולונ ( וא

המוקואלגבלופיטל ) לולומיטןוגכ .(

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , עיפוהלתולולעהבשומישהןמזב תועפות אוול י , אלןהךא

םלוכלצאתועיפומ .

חיכשיאוולתועפות דואמתו ) לכמדחאמרתוילעתועיפשמ 10 םילפוטמ :( ןורגבאכלשבוליש , תלזנ ,

םותסףא , תושטעתה , לועיש , כ שארבא םוחילבואםע .

תוחיכשיאוולתועפות ) עיפשהלתויושע לע לדחאןיב - 10 לכמ 100 םילפוטמ ( : שארבאכ ; תרוחרחס ;

לועיש ; םירירשתותיווע ; ןורגבאכ ; חצמבוםייחלבבאכואץחלתשגרה ) םיסוניסבתקלד ( ; באכ

םירירש ; םיידיהתופכבתוחיפנ , ב םיילוסרק ו ב התופכ םיילגר ; הזחבזעבאכ ) בלבתויעב ( ; בלתוקיפד

תוקזח ) תויצטיפלפ ( ; תלזנ ; באכ תומצעב םיקרפמבוא ; הזחבבאכ ; החירפ / דרג .

יאוולהתועפותמרתויואתחאםא רומחןפואבךילעהעיפשמ , הנפ / אפורלי .

םימעפלםילעתשמםישנאהמקלח רצקןמז הפורתהתפיאשרחאל . ילוחבחיכשםוטפמיסאוהלועיש

COPD . לעתשמךניהםא / ת רחאלרצקןמז תפיאש הפורתה , הגאדלא , הקירהסומכהדועלכ ,

האולמבהנמהתאתלביק . הקירהניאהסומכהםא , ףאש / י תוארוההיפלעבוש .

תיניצרלתכפוהיאוולהתועפותמרתויואתחאםא , ןיחבמךניהםאוא / ןניאשיאוולתועפותבה

הזןולעבתועיפומ , הנפ / אפורלי .

תועפות יאוול תדחוימתוסחייתהתובייחמה :

תוחיכשיאוולתועפות ) לדחאןיבלעעיפשהלתויושע - 10 לכמ 100 םילפוטמ :(

רבגומאמצ , ההובגןתשתקופת , לקשמןדבואםערבגומןובאת , תופייע , המר םדברכוסלשההובג

תרכוסהתלחמלשםינמיס ( - הנפ / דימאפורלי .

תוחיכשאליאוולתועפות ) לדחאןיבלעעיפשהלתויושע - 10 לכמ 1,000 םילפוטמ :(

הזחבץחל , לועיש , הפיאשרחאלדימהמישנרצוקואהמישנהןמזבםיפוצפצ ) תיוועלשםינמיס

תונופמיס ( - קספה / הנפולופיטהי / רלי דימאפו .

העילבואהמישניישק , ןושלהלשתוחפנתה , םינפהןםייתפשה , תדפרס , רועבהחירפ ) לשםינמיס

תיגרלאהבוגת ( – הנפ / דימאפורלי .

אלבלבצק רידס ; ריהמבלבצק ; םירירשבאכ ; השוחתרסוחואץוצקע .

העיפשמולאיאוולתועפותמרתויואתחאםא רומחןפואבךילע , הנפ / אפורלי דימ .

ןונימ :

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ . רובעלןיא לע תצלמומההנמה .

ןיא ליגלתחתמםירגבתמואםידלילרלהזירבזרבנואתתל 18 .

ינבםילפוטמ 65 םילוכיהלעמו בשמתשהל םירגובמםילפוטמומכןונימהותואברלהזירבזרבנוא

םירחא .

ןונימה אוהלבוקמה תחאהסומכלשהלוכתהתפיאש םויבםעפ , םוילכב , ףאשמהתועצמאב . שי

קרףואשל םויבםעפ תוכשמנרלהזירבזרבנואלשתועפשההורחאמ 24 תועש .

רלהזירבזרבנואלשהפיאש םויהךשמבםימוטפמיסהתאןיטקהלרוזעתםוילכבןמזהותואב

הלילהו . וטילרוכזלךלרוזעיםגרבדה הפורתהתאל .

ףאשמבקרשמתשהלשי ה ףרוצמ הזיראל . תוסומכהתאעולבלןיא .

הרוהאפורהשןמזהקרפךשמלרלהזירבזרבנואבלופיטהתאךישמהלשי .

COPD רלהזירבזרבנואבשמתשהלשיוחווטתכוראהלחמאיה םוילכ תויעבךלשישכקראלו

לשםירחאםימוטפמיסואהמישנ COPD .

רלהזירבזרבנואבלופיטהןמזךשמיבגלתולאשךלשיםא , הנפ / אפורלי .

ץלמומ ףואשל םוילכבןמזותואבהפורתהתא . תחכשםא ףואשל הנמ , שי התאףואשל הנמ האבה

תרחמלשםויבליגרהןמזב . ןיא ףואשל החכשנשהנמהלעתוצפלידכהלופכהנמ .

שומישהןפוא

ןתינ ל ףואש הזירבזרבנוא הייתשואהחוראירחאואינפלרל .

בשומישלתוארוה ףאשמ רלהזירבזרבנוא

ןולעהלשהזקלח ריבסמ דציכ רלהזירבזרבנואהףאשמתאקזחתלושמתשהל . ןויעבאורקלשי

רחאאלמלו תוארוהה . תולאשךלשיוהדימב , הנפ / חקורלואאפורלי .

הליכמרלהזירבזרבנואתזיראלכ :

זרבנואףאשמ דחארלהזירב

שגמ תוי ליכמה תו ףאשמהםעשומישלרלהזירבזרבנואתוסומכ

הפורתהלשהשדחהזיראתחיתפםע , וזהזיראבלולכהףאשמבשמתשהלשי , ףאשמהתאךילשהלו

תמדוקההזיראבהיהש .

רלהזירבזרבנואהתוסומכתאעולבלןיא : הפורתהתאףואשלךלרשפאמרלהזירבזרבנואהףאשמ

נש רלהזירבזרבנואהתסומכךותבתאצמ .

הזיראלףרוצמהרלהזירבזרבנואהףאשמבקרשמתשהלשי .

רחאףאשמלכםערלהזירבזרבנואתוסומכבשמתשהלןיא , זרבנואהףאשמבשמתשהלןיאו

תורחאתופורתלשתוסומכלוטילידכרלהזירב .

ףאשמבשומיש

הסכמהתאהלעמלךושמלשי .

ףאשמהתחיתפ :

תאתוטהלוףאשמהסיסבתאבטיהקיזחהלשי

ףאשמהתאחותפלידכהייפה .

הסומכהתנכה :

שומישהינפלדימ , תחאהסומכאיצוהלשי

תישגמה , תושביםיידיב .

הסומכהתסנכה :

הסומכהאתךותבהסומכהתאםישלשי .

ותבתורישיהסומכםישלןיא ך הייפה .

שמהתריגס ףא :

ףאשמהתאירמגלרוגסלשי . עומשלשי ' קילק '

תטלחומהותריגסםע .

הסומכהבוקינ :

יכנאבצמבףאשמהתאקיזחהלשי , הייפהרשאכ

הלעמיפלכתינפומ .

ץוחללשי ףוסהדע םירותפכהינשלע , תחאםעפ .

עומשלשי ' קילק ' הסומכהבוקינתעב .

םירותפכהלעץוחללןיא םיבקנמה רתוי םעפמ

תחא .

םירותפכהתאירמגלררחשלשי .

ףושנלשי :

הפלהייפהתסנכהינפל , הצוחהףושנלשי ןפואב

אלמ .

הייפהךותלףושנלןיא .

הפורתהתפיאש :

הפיאשהתחיקלינפל , הפהךותבהייפהםישלשי

רוגסלו בטיה הייפלביבסמםייתפשהתא .

נופםירותפכהשכףאשמהתאקיזחהלשי םי

הלאמשוהנימי ) הטמלוהלעמלאלו .(

תוריהמבהמינפםושנלשי ךא עובקבצקב , קומע

רשפאשהמכדע . םירותפכהלעץוחללןיא

םיבקנמה .

בלםישלשי :

ףאשמהךרדהמישנהךלהמב , הסומכה

אתבתבבותסמ , לילצעומשלךילעו שורשרלש .

תואירלעיגתהפורתהרשאכ , שוחת / םעטבי

קותמ .

עמושךניאם / שורשרלשלילצת , יכןכתי

הסומכהללחבהעוקתהסומכה . הזהרקמב , שי

תאתוריהזבררחשלוףאשמהתאחותפל

לעהסומכה - הסיסבלעהחיפטידי רישכמ . ןיא

תאררחשלידכםיבקנמהםירותפכהלעץוחלל

הסומכה . םיבלשלערוזחלשי 8 ו – 9 תדימב

ךרוצה .

המישנהתריצע :

י המישנהתאקיזחהלךישמהלש ךשמלתוחפל

5-10 ןתינשהמכדעואתוינש תאצוהןמזב

הפהמףאשמה . ףושנלשיזא .

ףאשמהתאחותפלשי ידכ הראשנםאתוארל

הסומכבהקבא . הסומכבהקבאהראשנםא , שי

םיבלשלערוזחלוףאשמהתארוגסל 8 דע 11 .

הסומכהתאןקורלםילוכיםישנאהתיברמ

יאשב םייתשואתחאהפ .

םימעפלםילעתשמםישנאהמקלח רצקןמז

הפורתהתפיאשרחאל . לעתשמךניהםא / ת , לא

הגאד , הקירהסומכהדועלכןכש , תאתלביק

האולמבהנמה .

הסומכהתאצוה :

םויסרחאל תפיאש זרבנואלשתימויההנמה

רלהזירב , הייפהתאבושחותפלשי , תאאיצוהל

הקירההסומכה התואקורזלו . תארוגסלשי

הסכמהתאריזחהלוףאשמה .

זרבנואהףאשמךותבתוסומכהתאןסחאלןיא

רלהזירב .

ימויןונימבקעמןומיס :

לשבקעמתלבטשיהזיראהלשימינפהקלחב

ימויהןונימה . םאיטנבלרהםויבןמסלןתינ

האבההנמלןמזהיתמרוכזלךלרזוערבדה .

רוכזלשי :

רלהזירבזרבנואהתוסומכתאעולבלןיא .

הזיראלףרוצמהרלהזירבזרבנואהףאשמבקרשמתשהלשי .

תישגמהךותברלהזירבזרבנואהתוסומכתאןסחאלשידימת , שומישהינפלדימןאיצוהלו .

רלהזירבזרבנואהףאשמלשהייפהךותבתורישירלהזירבזרבנואהתוסומכתאםישלןיא .

ץוחללןיא תחאםעפמרתויםיבקנמהםירותפכהלע .

רלהזירבזרבנואהףאשמלשהייפהךותלףושנלןיא .

הפיאשהינפלםירותפכהתאררחשלשידימת .

םימםערלהזירבזרבנואהףאשמתאףוטשלןיא . שביותוארומשלשי . האר / י ' תוקנלךיא

ףאשמהתא ' .

רלהזירבזרבנואהףאשמתאקרפלןיא .

הלשידימת זרבנואהתפורתלשהשדחההזיראהםעעיגמהרלהזירבזרבנואהףאשמבשמתש

רלהזירב .

רלהזירבזרבנואהףאשמךותברלהזירבזרבנואהתוסומכתאןסחאלןיא .

שביםוקמברלהזירבזרבנואהתוסומכוףאשמתארומשלשידימת .

ףסונעדימ :

םיתיעל , בעלתויושעהסומכהלשדואמתונטקתוסיפ ךיפלסנכיהלוןנסמהתארו . הרוקרבדהםא ,

יושעךניה / ה ןושלהלעהלאתוסיפבשוחל . קזנלתמרוגהניאולאתוסיפלשהפיאשואהעילב .

תחאםעפמרתויתבקונמהסומכהםאתולעלםייושעהסומכהתריבשלםייוכיסה ) בלש 6 .(

ףאשמהתאתוקנלךיא :

עובשבםעפףאשמהתאתוקנלשי . נלשי לידכשביויקנדבםעץוחבמוםינפבמהייפהתאבג ריסה

הקבאתויראש . םימםעףאשמהתאףוטשלןיא . שביורמושלשי . ףאשמהתאקרפלןיא .

ענמ / י הלערה !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ידילעותוקוניתוא

ענמתךכ / י הלערה .

םא תפאש רלהזירבזרבנואידמרתוי םאוא והשימ / רחאי / ףאשת / ה תועטב תא הפורתה , הנפ / י דימ

ואאפורל םילוחתיבלשןוימרדחל , ךתאהפורתהתזיראאבהו . יאופרלופיטבךרוצהיהייכןכתי .

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת , רחאהלוחב / ת , קיזהלהלולעאיה . ךיבורקלוזהפורתןתתלא ,

ינכש ךירכמואך .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! נמהותיוותהקודב ה םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / י םייפקשמ

הםא י קוקזךנ / םהלה .

הנסחא :

תירוקמההזיראבןסחאלשי לתחתמו - C 30 0 . תוחלוםוחמןגהלושביםוקמברומשלשי .

הזיראהיאנתיפלםג / ה םיצלמומההנסחא , תורמשנתופורת דבלבתלבגומהפוקתל . בלםישלאנ

רישכתהלשהגופתהךיראתל ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא . המוגפהזיראהםאשמתשהלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר :

רלהזירבזרבנוא 150 קמ " ג : 144 76 33112 00

להזירבזרבנוא ר 300 קמ " ג : 144 75 33111 00

ןרצי : גייאןייטשהמראפסיטרבונ ' י , גייאהמראפסיטרבונרובעץיווש ' י , לזב , ץיווש .

םושירהלעב : גייאססיורסהמראפסיטרבונ ' י , חר ' םחש 36 , חתפ - הווקת

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה