אולטראלאן קרם

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
FLUOCORTOLONE CAPROATE 0.25 %; FLUOCORTOLONE PIVALATE 0.25 %
זמין מ:
BAYER ISRAEL LTD
קוד ATC:
D07AC05
טופס פרצבטיות:
CREAM
מסלול נתינה (של תרופות):
DERMAL
תוצרת:
INTENDIS MANUFACTURING SPA, ITALY
קבוצה תרפויטית:
FLUOCORTOLONE
סממני תרפויטית:
Topical corticoid therapy.
מספר אישור:
040072778700
תאריך אישור:
2013-06-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

30-11-2020

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / י הפורתב

עעבקנהזןולעטמרופ " לערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי - ודי לירפאב 2010

רישכתהםש : ןאלארטלוא םרק

בכרה :

ליכמםרג :

Fluocortolonepivalate 2.5 mg(0.25%)

Fluocortolone caproate2.5 mg(0.25%)

םיליעפיתלבםירמוח :

Polyoxyl 40 stearate,stearyl alcohol, heavyliquid paraffin,

white soft paraffin (petrolatum), sodium edetate, polyacrylic acid (carbopol980),

sodiumhydroxide,methylparahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate,

purified water, citrusrose perfume oil.

הצובק תיטיופרת : םידיאוקיטרוקוקולג םיטנטופ

תיאופרתוליעפ :

םידיאורטסוקיטרוקלתוביגמהרועתוקלדבימוקמלופיטל .

תבשמתשהלןיאיתמ רישכ ?

ישמתשתלא ב הפורת אכ ןוירהבךניהרש ןושארשילש .

העודיםאשמתשהלןיא יביכרממדחאלתושיגר ה הפורת .

שמתשהלןיא הפורתב רועהתפחשויתיירטפואילאריוםוהיזלשםירקמב .

שמתשהלןיא הפורתב לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמ :

ינששילשןוירהבךניהםא / הקינמואישילש .

ומישרשיאאפורהםא ש הפורתב הקינמהשיאל , הקנההינפלהזחהלעחורמלןיא .

לבוסךניהםא / םייניעתולחממרבעבתלבסואת ) ןוגכ טקרטקואהמוקואלג ( , דבכה , ןוסיחהתכרעמ .

הםא לבוסךני / תרכוסמרבעבתלבסואת .

ומכ - ןכ , ןימהרביאלךומסבואתעבטהיפלךומסבםידוריגתעפוהלשםירקמב , תתעפוהוא תחרפ

םילותיח , שמתשהלשיםאטילחהלאפורהלעהלאכםיבצמבשינפמ הפורתב אלוא . לשהרקמב

הדורותיזזחתעפוה ) Rosacea ( פהביבסרועתקלדוא םינפהלעןאלארטלואחורמלןיאה .

תורהזא :

שמתשהלןיא וזהפורתב יחטשלע םיחותפםיעצפלעואםיבחרנרוע .

שמתשהלןיא וזהפורתב על אפורבץעוויהלילבתכשוממהפוקתלואתובורקםית .

עגממרהזיהלודיפקהלשי הפורתה םייניעהםע .

בעגמלשהרקמב םימבבטיהןתואףוטשלשיםייניע .

שמתשהלןיא וזהפורתב םשרנאוההמשלשוזמהנושהרטמל .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , לעעידוהלךילע - לאפורלךכ ינפ שומישה הפורתב .

יאופרבקעמבהוולמתויהלבייחםירגבתמבוםידליבשומיש .

ןיבתובוגת - תויתפורת :

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , תרחאהפורתבלופיטהתעהזתרמגםאוא , אפורלחוודלךילע

יאואםינוכיסעונמלידכלפטמה - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת , דחוימב םא תא / ה

שמתשמ / ינוציחשומישלםירחאםירישכתבת .

יאוולתועפות :

לשהיוצרהתוליעפלףסונב הפורתה , שומישהןמזב ב ה עיפוהלתולולע תועפות יאוול , ןוגכ : יוריג

דוריגו , רועבשבוי , אוהחירפ רועבתוימומד , ץוצקעוםוחתשגרה .

ךרדבתופלוחולאתועפות - ההתפוקתרחאלרצקןמזךותללכ רישכתלתולגתס .

רועבהערלרחאיונישלחםאואתופלוחןניאולאיאוולתועפותשהדימב , שי לופיטהתאקיספהל

אפורלתונפלו .

ףוגהלשםילודגםירוזאלעןאלארטלואםיחרומרשאכשחרתהלתולולעתואבהתובוגתה ) כ - 10%

רתויו ( ו / םיכוראןמזיקרפלוא ) מרתוי - 4 תועובש ( , ב י תומטואשתושובחתבשומישהשענרשאכדוחי

רועהתא : י רועהלשלודלדומכםיוולנםיימוקמםינימסתונכתי , תוימינתובחרתה , רועהלעםיספ ,

רועבהנקאייומדםייוניש , הפהביבסתוקלד , לשתויתכרעמתועפשהוףוגהרעישלשץאומלודיג

רמוחהתגיפסבקעהילכהתרתויתטולב . דנםירקמב םירי רועהלשתיגרלאהבוגתףאןכתית .

םידולילצאיאוולתועפותללכהןמאיצוהלןיא , םיבחרנםיחטשלעולפוטםהיתוהמארשא הפורתב

וז , הקנההתפוקתךלהמבואןוירההךלהמבךוראןמזקרפלוא ) אמגודל , תטולבתוליעפבהתחפה

הילכהתרתוי , שומישהשענרשאכ הפורתב תועובשהךלהמב ןוירההלשםינורחאה .(

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה , כהךתשגרהביונישלחםאוא תילל

דימאפורהםעץעייתהלךילע .

ובוגתויאוולתועפות תוקוניתוםידליבתויתפורתןיבת :

יאוולתעפותלכלעלפטמהאפורלחוודלםירוההלע תפסונהפורתלכלעןכו דלילתנתינה / ה !

האר / וטרופשיאוולתועפותליעלי .

ןונימ שומישהןפואו :

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

ןונימ אפורהמתרחאהארוהרדעהבלבוקמ :

חרמ / םוקמבי הקדהבכשעוגנה 2-3 םויבםימעפ .

בצמברופיששישהדימב , ךרדבםויבתחאהחירמ - קיפסתללכ .

הערההלחףאואךבצמברופישלחאלםא עובשךותבצמב , אפורלתונפלשי .

םידלילןונימ :

ליגלתחתמםידליבותוקוניתבןאלארטלואבלפטלןיא 4 , מרתוי - 3 תועובש , םירוזאבאלטרפב

םילותיחבםיסוכמה . עץלמוהאלשהדימב " אפורהי , עוגנהרוזאבתמטואהשיבחמענמיהלשי

םילותיח תמטואהשיבחםיווהמקוניתל .(

םיש / בלי :

עולבלאל ! וזהפורת דעוימ ת דבלבינוציחשומישל .

לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

לעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע - אפורהידי .

ופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג ל הפורתב אפורהםעתוצעייתהאלל .

ענמ / הלערהי !

וזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכו / תוא לעותוקוני - ידי

ענמתךכ / הלערהי .

ןמדליעלבתועטבםא הפורתה , הנפ / תיבלשןוימרדחלדימי - םילוח אבהו / תזיראי הפורתה ךתיא .

האקהלםורגלןיא אפורמתשרופמהארוהאלל !

המשרנוזהפורת לופיטל ב ךתלחמ , רחאהלוחב / ת איה לולע ה קיזהל . ןתיתלא / י וזהפורת ךיבורקל ,

ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודבלשי הנמהותיוותה םעפלכב שמתשמךניהש / ת הפורתב . שי

ביכרהל ייפקשמ קוקזךניהםאם / םהלה .

הנסחא :

לתחתמ - 25°C .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחאה , ורת דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופ . בלםישלאנ

רישכתהלשהגופתהךיראתל ! קפסלשהרקמלכב , הלךילע תאךלקפיסשחקורבץעווי הפורתה .

יראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא הז .

סמ ' םושיר : 040 07 27787 00

ןרצי : סידנטניא manufacturing SPA

, ונאלימ , הילטיא .

םושירהלעב : ייאב עבלארשיר " מ , חר ' שרחה 36 , ןורשהדוה 45240 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה