אוטריוין

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-10-2016

מרכיב פעיל:
XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
GSK CONSUMER HEALTHCARE, ISRAEL LTD
קוד ATC:
R01AA07
טופס פרצבטיות:
תמיסה לאף
הרכב:
XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE 1 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
אפי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
XYLOMETAZOLINE
איזור תרפויטי:
XYLOMETAZOLINE
סממני תרפויטית:
Rapid relief of nasal congestion for up to ten hours.
מספר אישור:
115 43 22229 00
תאריך אישור:
2014-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

25-09-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

25-10-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

אפור םשרמ אלל קוושמ רישכתה

קזוחהו ותרוצ רישכתה םש

ןיוירטוא

®

ןיוירטוא

®

ןיוירטוא

®

תופיטב ףאל הסימת

סיסרתב ףאל הסימת

דודמ

סיסרתב ףאל הסימת

רמוח

ליעפ

ו

וזוכיר

ןילוזאטמוליסק

דירולכורדיה

0.1% w/v

w/v

Xylometazoline Hydrochloride 0.1%

ה תמישר םירמוח

םיליעפ יתלב ףיעסב העיפומ

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע . חקורה לא וא אפורה לא הנפ

ל תנתינ וז הפורת אפור םשרמב ךרוצ אל

םירגובמל תדעוימ הפורתה

ליג לעמ םידליל

שמתשהל ךילע

הב

.הנוכנ הרוצב ה םא חקורב ץעוויה םירפתשמ םניא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס םאב אפורה לא תונפל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךנ רחאל

םימ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

הלקהל תדעוימ הפורתה ל דע ףאב שדוגב הריהמ

.תועש

:תיטיופרת הצובק

ליכמ ןיוירטוא

,דירולכורדיה ןילוזאטמוליסק .םיטמימוטפמיסה תצובק לע הנמנה

,ןיוירטואל

ןילוזאטמוליסק ליעפה רמוחה תא הליכמה

דירולכורדיה

םד ילכ תצווכמה הלועפ

םיחופנ ףאב ליגרה םלדוגל

אב שדוג הגיפמ ךכ ידי לע

2

.

הפורתב שומיש ינפל

םא רישכתב שמתשהל ןיא

)יגרלא( שיגר התא

ל וא ליעפה רמוח .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכ

ז גוסמ המוקואלגמ לבוס ךנה

( הרצ תיו

Narrow angle Glaucoma

סנרט התירכ רחאל ךנה םא שמתשהל ןיא

תינ וא חומה תרתוי תטולב לש תילדיאונפס יחו

םורק תא םהב ופשחש ( ינוציחה חמה

dura mater

תועגונה תודחוימ תורהזא שומישל הפורתב

:םא אפורל רפס הפורתב שומישה ינפל

)םזידיאוריתרפיה( סירתה תטולב לש רתי תוליעפמ לבוס ךנה

המוקואלגמ לבוס ךנה

תרכסמ לבוס ךנה

םד ילכ וא בל תלחממ לבוס ךנה

הקינמ וא ןוירהב ךניה

.םד ץחל רתימ לבוס ךנה

מ רתויל שדוג יתיחפמ תחקל ןיא

-

3

.םיפוצר םימי

וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא חקורל

.

חקול התא םא דחוימב

ובקמ וא זאדיסקואונימאונומ יבכעמ תצובקמ ןואכידב לופיטל תופורת ירטה תצ

הרטט וא םיילקיצ

םיילקיצ

הקנהו ןוירה

:

.ןוירהב ךניה רשאכ הפורתב שמתשהל ןיא

םא ךניה

וא ןוירהב ןיוירטואב שומישה ינפל אפורה םע ץעייתהל שי ,הקינמ .ללכב תופורתבו טרפב

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

.חוטב ךניא םע חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

רדב לבוקמה ןונימה :אוה ללכ ך

:תופיט ןיוירטוא

ליג לעמ םידליל

םירגובמו םינש

ריחנ לכב תופיט לכ ,

8-10

,תועש

מ רתוי תופיט ףטפטל ןיא .ךרוצה יפל

םימעפ הממיב ריחנ לכב

:סיסרת ןיוירטוא

ליג לעמ םידליל

םירגובמו םינש

ב תחא הציח ריחנ לכ לכ ,

8-10

,תועש ל ןיא .ךרוצה יפל מ רתוי ססר

ריחנ לכב הממיב םימעפ

:דודמ סיסרת ןיוירטוא

ליג לעמ םידליל

םירגובמו םינש

תחא הציחל לכב ריחנ

מ רתוי ססרל ןיא .ךרוצה יפל הממיב םימעפ

ריחנ לכב הממיב םימעפ

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

שומישל תדעוימ וז הפורת ,עולבל ןיא ףאב

דבלב

ןיוירטוא

הפב וא םייניעב שומישל דעוימ וניא

שומישה ןפוא

תופיט ןיוירטוא

תונידעב ףאה תא חנ

רוחאל שארה תא הטה

רויא האר(

ףטפט

מהו ריחנ לכל תופיט

רוזא לכב הפורתה רוזיפ רשפאל ידכ ,תוקד רפסמ ךשמל ךשאר תא תוטהל ך .ףאה

קמל ןגמה הסכמ תרזחה ינפל היפה תא שביו הקנ ומו

סיסרת ןיוירטוא

תונידעב ףאה תא חנק

ןגמה הסכמ תא רסה

ןוכר ו טעמ המידק היפה תא סנכה ךותל

ריחנ

)ב רויא האר(

תחא םעפ קובקבה לע ץחל

תונידעב המינפ ףאש תינמז ובו

רורחש ינפל ריחנהמ היפה תא אצוה הציחלה קובקבהמ

ינשה ריחנב תולועפה לע רוזח

.

קבה הצק תא ףוטש ריינ תטחממ תרזעב בגנ .קובקבה ךות לא םימ וסנכי אלש בל םיש .םימח םימ תרזעב קוב .ןכמ רחאל קובקבה תא רוגסל שי .היקנ

:דודמ סיסרת ןיוירטוא

י"ע הבאשמה תא ןכהו ןגמה הסכמ תא רסה ,ןושאר שומיש ינפל עוציב סיסרתש דע םימעפ רפסמ םופמפ תועונת ו רהזהל שי .ריואל ררחתשמ דיחא הפל וא םייניעל סוסירמ ענמהל

)ג רויא האר(

תונידעב ףאה תא חנק

רשאכ רשי קובקבה תא קזחה תועבצא יתש ןיב היפהו וסיסב תחת לדוגאה

ןוכר טעמ המידק סנכהו ךותל היפה תא

ריחנ

רויא האר(

תחא םעפ ססר

תונידעב המינפ ףאש תינמז ובו

.ינשה ריחנב תולועפה לע רוזח

ריינ תטחממ תרזעב בגנ .קובקבה ךות לא םימ וסנכי אלש בל םיש .םימח םימ תרזעב קובקבה הצק תא ףוטש .ןכמ רחאל קובקבה תא רוגסל שי .היקנ

א רויא

ב רויא

ג רויא

ד רויא

עונמל תנמ לע

דחא םדאמ רתויל הפורת לש לכימ ותואב שמתשהל ןיא ,םוהיזה תצפה

הפורתב שמתשהל ןיא םיתיעל ל רבעמ וא תובורק

העיגפלו שדוגב הרמחהל םורגל לולע זרפומ וא ךשוממ שומיש .אפורב ץעוויהל ילב םיפוצר םימי ףאה תירירב

הל שי ,םיכשמתמ םימוטפמיסהו הדימב .אפורה םע ץעיית

טנ םא תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תל .ךתיא הפורתה

הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא .תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל לכות ,ךרוצ שי םא .

םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

ךנהש

םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנה

.םהל קוקז

חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

ב שומישה ,הפורת לכל ומכ ןיוירטוא .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ת אלו ןכתי ןהמ תחא ףאמ לובס

:תיגרלא הבוגת לע דיעהל תולוכיה ,תואבה תועפותהמ דחאב שח ךנה םאב אפורל דימ הנפו הפורתב שומישה תא קספה

העילבב וא המישנב ישוק

ןורג וא ןושל ,םייתפש ,םינפה לש תוחיפנ

רועב תוטילב וא המודא החירפב הוולמה רועב רומח דרג

תופסונ יאוול תועפות

תיעל :תואבה יאוולה תועפות וחווד םי

ףאה תירירב שבוי

ימוקמ יוריג

תוליחב

שאר יבאכ

.תימוקמ הבירצ תשוחת

)דרג ,רועב החירפ( תויגרלא תובוגת

תופלוחו תוינמז היאר תוערפה

ןוגכ םד ילכו בלה לע תועפשה רידס יתלב וא ץאומ בל בצק

.בל תויעבמ לבוס ךנה םא דחוימב שחרתהל תולולע

ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

www.health.gov.il

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.

gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

י תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל ש .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה שדוח ותוא לש ןורחאה

יאנת ןוסחא ןסחאל שי :

ל תחתמ

תירוקמה הזיראב ,

6

.

ףסונ עדימ

רמוחה לע ףסונ

ליעפה

םג הליכמ הפורתה

:דודמ סיסרתו סיסרת ,תופיט ןיוירטוא

Sorbitol 70% (non crystallising), Methylhydroxypropylcellulose 4000, Sodium Dihydrogen Phosphate

dihydrate, Sodium Chloride, Disodium phosphate dodecahydrate, Disodium edetateBenzalkonium Chloride,

Purified Water

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

:ןתמ תורוצ רפסמב העיפומה הלולצ הסימת םניה דודמ סיסרתו סיסרת ,תופיט ןיוירטוא

םע קובקבב הלולצ הסימת : ףאל תופיט יפט נבומ

ץיחל קיטסלפ קובקבב הלולצ הסימת :ףאל סיסרת

הסימת :ףאל דודמ סיסרת

הבאשמ םע קובקבב הלולצ חל לכב הדיחא הנמל תבלושמ צי

ותבותכו םושירה לעב

םיסלפמה בוחר ,מ"עב

חתפ ,

הוקת

ותבותכו ןרציה םש

ןוינ ,'תלה רמויסנוק סיטרבונ

ץיווש

מ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ךיראתב תואירבה דרש רבמטפס

2016

:םושיר רפסמ

דודמ סיסרתו סיסרת ,תופיט ןיוירטוא

115-43-22229-00

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

OtrAdl PT v1

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה