אוביטרל 250 מיקרוגרם

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-12-2018

מרכיב פעיל:
CHORIOGONADOTROPIN ALFA
זמין מ:
MERCK SERONO LTD
קוד ATC:
G03GA08
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
CHORIOGONADOTROPIN ALFA 250 MCG / 0.5 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תת-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
MERCK SERONO S.P.A., ITALY
קבוצה תרפויטית:
CHORIOGONADOTROPIN ALFA
איזור תרפויטי:
CHORIOGONADOTROPIN ALFA
סממני תרפויטית:
For women undergoing superovulation prior to assisted reproductive techniques such as in vitro fertilization (IVF) : Ovitrelle is administered to trigger final follicular maturation AND luteinisation AFTER stimulation of follicular growth. - Anovulatory OR oligo-ovulatory women: Ovitrelle is administered to trigger ovulation AND luteinisation in Anovulatory OR oligo-ovulatory patients AFTER stimulation of follicular growth.
מספר אישור:
132 74 31099 00
תאריך אישור:
2020-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

12-09-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

25-12-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

25-12-2018

ןולע כרצל

ן

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

לרטיבוא

®

250

םרגורקימ

תירוע תת הקרזהל הסימת

הקרזהל ןכומ קרזמ

הקרזהל ןכומ טע

:ותומכו ליעפה רמוחה

אפלא ןיפורטודנוגוירוכ

/ג"קמ

ל הוושה ל"מ

6500 IU

Choriogonadotropin alfa 250mcg/0.5ml equivalent to 6500 IU

םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס יאר

.הפורתב ישמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב יארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע ,די גשיהב ןולעה תא ירמיש .חקורה לא וא אפורה לא ינפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה ש ןכתיי .בוש וב ןייעל יכרטצת

םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא יריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ

אפורה םע ירבד ,אוהש גוס לכמ יאוול תועפות הווח תא םא

ךלש

ללוכ הז .חקורה וא עפות לכ

יאוול .הז ןולעב המושר הניאש תירשפא

1

.

המל ?הפורתה תדעוימ

רישכתה

לרטיבוא

ליכמ תארקנה הפורת ירוכ

אפלא ןיפורטודנוג

רצוימ

לש היגולונכטב

טנניבמוקר

ירוכ

ןומרוהל המוד אפלא ןיפורטודנוג ןפואב אצמנ רשא ףוגב יעבט קינוירוכ ארקנה רושקה ןיפורטודנוג

יברה תכרעמ

תוירופלו

רחא תופורת םע דחיב שמשמ לרטיבוא :תו

ןוגכ היירפה ילופיט תורבועה םישנב םיקיקז רפסמ לש הלשבהו תוחתפתהב רוזעל

) תיפוג ץוח היירפה

ל איבהל תנמ לע הליחת ונתניי תורחא תופורת .( תוחתפתה

לש .םיקיקז רפסמ

הלחשהמ תיציב רורחשב רוזעל

םיתעל תוצייבמה םישנב וא תוצייבמ ןניא רשא םישנב תוקוחר

תורחא תופורת

.םיקיקזה לש הלשבההו תוחתפתהה ךרוצל הליחת ונתניי

:תיטיופרת הצובק

םיניפורטודנוג םינומרוה

2

.

הפורתב שומישה ינפל

:הפורתב שמתשהל ןיא

םא יביכרממ דחאל וא ,אפלא ןיפורטודנוגוירוכ ליעפה רמוחל (תיגרלא) השיגר תא ףיעס יאר) הפורתה

םא יה ארקנש חומב רוזיאב לודיג ךל שי רתוי תטולב וא סומלתופ חומה ת

תולחש ךל שי םא תולדגומ וא עודי אל רוקממ (תולחשב תוטסיצ) תולחשב םילזונ יקש

לניגו םומיד לש הרקמב

רורב אל רוקממ י

םא

מ תלבוס תא דשה ןטרס וא םחרה ןטרס ,תולחשה ןטרס

םא ב םחרל ץוחמ ןוירה ךל היה

םינורחא םישדוח

םא ךל שי

םידירו תקלד שירק וא הפירח םד םידירוב

(תוליעפ תוילובמאובמורת תוערפה)

ןוירה לש בצמ ןכתי אל ןהב םירקמב ןיקת ןוגכ , לשכ) םדקומ רבעמ ליג ,רבעמה ליג : יתלחש

ןימה ירביאב םומ וא ,

ישמתשת לא לרטיבואב

ליעל וטרופש םיבצמהמ דחא םא ךילע לח יצעוויה ,החוטב ךניא םא . מישה ינפל ךלש אפורב שו

הפורתב

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

ילע

הכרעה רובעל ןוירפה ךילהתל ךגוז ןב לעו ך תוירופ תויעבב הסונמה אפור ידי לע .לופיטה תלחתה ינפל

יוריג תנומסת

) יתלחש רתי

OHSS

stimulation Syndrome

Ovarian Hyper

בואב לופיטה

חתפל ןוכיסה תא לידגהל לולע לרט

OHSS

בצמ וב םיחתפתמ םיקיקזה תולודג תוטסיצל םיכפוהו ידימ רתוי

וא תואקהמ תלבוס ,תוריהמב לקשמב הלוע ,הנותחתה ןטבב באכמ תלבוס תא םא וא ,תוליחב םא המישנ יישק ךל שי

לא

יקירזת ךמצעל ,הפורתה תא ינפו

אפורל די ףיעס יאר)

("יאוול תועפות"

תחתפמ תא םא

OHSS

ןכתיי , ךל רמאי אפורהו ענמיהל ןימ יסחי םויקמ

העינמ יעצמאב שמתשהל

םייתמיסח

:ןוגכ (המגרפאיד ,םודנוק

ךשמב

תוחפל םימי

ל ןוכיסה

OHSS

םאו ,לרטיבוא לש הליגרה הנמב םישמתשמ םא תחופ תחת תא .(דנואסרטלואו לוידרטסא תומרל םד תוקידב :ןוגכ) לופיטה רוזחמ לכ ךשמב דומצ בקעמ

םידלומ םימומ וא/ו םירבוע הבורמ ןוירה

לרטיבואב םישמתשמ רשאכ

יוכיס ונשי רתוי הובג ןוירה) דחא רבועמ רתוי םע ןוירהל (םימואת כ"רדב ,םירבוע הבורמ

תיעבט תורבעתהמ האצותכ ןוירה תמועל

הבורמ ןוירה ךלש תוקוניתה רובעו ךרובע םייאופר םיכוביסל ליבוהל לולע םירבוע

ע רשאכ םירבו תוירופ ילופיט

רושק םירבוע הבורמ ןוירהל ןוכיסה רפסמל וא תורפומה תויציבה .םירדחומה םירבועה

םירבוע הבורמ ןוירה תויעב םע תוגוז לש םייפיצפס םינייפאמו ןוגכ) תוירופ

(ליג םילולע .םידלומ םימומל ןוכיסב היילעל םג םירושק תויהל

ןוכיסה םירבוע הבורמ ןוירהל

תחופ בוא לש הליגרה הנמב םישמתשמ םא

לרט תא םאו , לכ ךשמב דומצ בקעמ תחת

לוידרטסא תומרל םד תוקידב :ןוגכ) לופיטה רוזחמ .(דנואסרטלואו

קא ןוירה) ימחר ץוח ןוירה

(יפו

(יפוטקא ןוירה) םחרל ץוחמ ןוירה לולע םע םישנב שחרתהל רשא רוניצ) תורצוצחב קזנ חרל הלחשהמ תיציבה תא ליבומ דנואסרטלוא תקידב עצבל ךירצ ךלש אפורה ,ןכל .(ם .ימחר ץוח ןוירהל תורשפא לולשל תמדקומ

תיעבט הלפה

וא היירפה ילופיט תורבוע רשא םישנב תיעבט הלפה רובעל רתוי ההובג תוריבס הנשי תולחש יוריג

תויציב תריציל

.תעצוממ השיא תמועל

(ילובמאובמורת עוריא) םד תשירקב תויעב

יה םא תואירב וא םיילגרב םד ישירק הנורחאל וא רבעב ךל ה

וא ,ץבש וא בל ףקתה וא תא ,ךתחפשמב ושחרתה ולאמ דחאש הלולע

תושחרתהל רתוי הובג ןוכיסב תויהל .לרטיבואב לופיטה םע ןתרמחהל וא ולא תויעב

ןוירה תקידב

ל דעו ,לרטיבואב שומישה רחאל (ןתש וא םד) ןוירה תקידב השוע תא םא

םימי .אפורל ינפ ,החוטב ךניא םא .תבזוכ תיבויח האצות ילבקתש ןכתיי ,ןכמ רחאל

תורגבתמו תודלי

.תורגבתמ וא תודליב שומישל דעוימ וניא לרטיבוא

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,תחקול תא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע ירפס ,הנוזת

הו ןוירה הקנ

.הקינמ וא ןוירהב תא םא לרטיבואב ישמתשת לא

ינפל אפורב יצעוויה ,ןויריהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב ךנהש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב תא םא .וז הפורת תליטנ

תונוכמב שומישו הגיהנ

העפשה היהת לרטיבואל יכ יופצ אל .תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ךתלוכי לע

רממ קלח לע בושח עדימ הפורתה יביכ

מ תוחפ הליכמ וז הפורת

ןרתנ ג"מ

הנמל תלוטנ" תבשחנ ןכלו ,

ןרתנ

."

3

.

?הפורתב ישמתשת דציכ

.החוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךיילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

:אוה כ"רדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי שומישה ןפואו ןונימה

קרזמ

טע

) הקרזהל ןכומ דחא

/םרגורקימ

.תחא הקירזכ ןתינה (ל"מ

.הפורתה תא קירזהל קוידב יתמ ךל ריבסי אפורה

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

:הקרזהל ןכומ קרזמ

תת שומישל דעוימ לרטיבוא

ירוע

.רועל תחתמ הקרזהב ןתינ רמולכ

ל שי .דבלב ימעפ דח שומישל וניה הקרזהל ןכומ קרזמ לכ הלולצ הסימתב קר שמתשה .םיקיקלח אלל

.הקרזהל ןכומ לרטיבוא קרזמב שמתשהל דציכ ךל וריבסי תוחאה וא אפורה

.תוחאה וא אפורה תויחנהל םאתהב הפורתה תא יקירזה

.תשמושמה טחמה תא החטבב יכילשה ,הקרזהה רחאל

שומישה ןפוא

:הקרזה תוארוה

לטריבוא הקירזמ תא םא דבל יארק אנא , טיה

:תואבה תויחנהה תא

יפטש תא .רשפאה לככ םייקנ ויהי תשמתשמ תא םהב םירזיבאהו םיידיהש בושח .ךיידי

יפסא יקקדזת םהלש םירזיבאה לכ תא תוללכנ ןניא לוהוכלא תויגופס יכ בל ימיש אנא . :םירזיבאה לכ תא יחינהו יקנ רוזא יאצמ .הזיראב

תויגופס

לוהוכלא

ליכמה הקרזהל ןכומ קרזמ

הפורתה תא

:הקרזהה

:הסימתה תא דימ יקירזה קירזהל ןכיה רבכ ךל ורוה תוחאה וא אפורה אמגודל)

רחבנה רוזאה תא יבגנ .(ךריה תמדק וא ןטב הקרזהל םע לוהוכלא תיגופס

ו ךייתועבצא יתש ןיב הטיבצב רועה תא יצחל יצענ

הרדחה תעונתב תיווזב הקירזה טחמ תא הריהמ

לש

זה . יפכ רועל תחתמ יקיר קירזהל ןיא .ךתוא וכירדהש

תורישי וה ךותל

.דיר

הסימתה תא יקירזה תונידעב הנכובה תפיחד ידי לע

יאיצוה ןכמ רחאלו ,הסימתה תומכ לכ תא תויטיאב יקירזה דימ תא רועהמ טחמה .תויבוביס תועונתב לוהוכלא תיגופס תרזעב רועה תא יקנו

הב םירזיבאה לכ תא יכילשה תשמתשה ם

קירה קרזמה תא דימ יכילשה ,קירזהל תמייסש עגרב לכימל לוספל

הדח הרתונ םא . .הכילשהל שי הב תשמתשה אלש הסימת

:הקרזהל ןכומ טע

תוקפוסמה "שומיש תוארוה" רחא בוקעלו אורקל שי ,ךמצעל לרטיבוא הקירזמ תא םא .רישכתה לש ןוטרקה תזיראב

תת שומישל דעוימ לרטיבוא

רוע .רועל תחתמ הקרזהב ןתינ רמולכ ,י

לכ טע

.דבלב ימעפ דח שומישל וניה הקרזהל ןכומ

.הקרזהל ןכומ לרטיבוא טעב שמתשהל דציכ ךל וריבסי תוחאה וא אפורה

.תוחאה וא אפורה תויחנהל םאתהב הפורתה תא יקירזה

ו תשמושמה טחמה תא החטבב יכילשה ,הקרזהה רחאל תא יקרז .טעה

תועטב תלטנ םא

רתוי הובג ןונימ יוריג תנומסת ,

דימ אפורל ינפ .שחרתהל הלולע יתלחש רתי םא תא וא ,תוליחב וא תואקהמ תלבוס ,תוריהמב לקשמב הלוע ,הנותחתה ןטבב באכמ תלבוס אפורל דימ ינפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .המישנ יישק ךל שי םא ו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא .ךתיא הפורתה תזירא יאיבה

הפורתה תא לוטיל תחכש םא .תרכזנשכ דימ אפורה םע רבדל שי ,

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

הנמהו תיוותה יקדב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא לכב

םייפקשמ יביכרה .הפורת תלטונ ךניהש םעפ .םהל הקוקז ךניה םא

עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

.חקורב וא אפורב יצעוויה ,הפורתב שומישל

4

.

יאוול תועפות

לא .תושמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע לרטיבואב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ ילבסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל ילהבית

ועפותמ תחאב הניחבמ תא םא דימ אפורל תונפלו שומישה תא קיספהל שי יאוולה ת תואבה תורומחה

:ףוחד יאופר לופיט יכרטצתו ןכתיי

ןוגכ תויגרלא תובוגת

,תושטעתה ,ןורגהו ןושלה לש תוחיפנ ,רידס אל וא ריהמ קפוד ) דואמ תורידנ תועפות ןניה המישנב רומח ישוק וא ,המישנב םיפוצפצ הל תולולע

עיפ תשמתשמב ךותמ תחא

10,000

ע דחי הנותחתה ןטבב באכ תואקה וא הליחב ם

םילולע תנומסת לש םינימסת תויהל ) יתלחש רתי יוריג

OHSS

הז לולע

לופיטל תולחשה לש רתי תבוגת לע עיבצהל יאר) תולודג תויתלחש תוטסיצ תוחתפתהו םג ףיעס

יוריג תנומסת"

.("יתלחש רתי ) החיכש הניה וז העפות עיפוהל הלולע

ךותמ תחא תשמתשמב

יוריג תנומסת

הדירי ,רכינ ןפואב תולדגומ תולחש םע הרומחל ךופהל הלולע יתלחש רתי .הזחב וא ןטבב תירשפא םילזונ תריבצו המישנ יישק ,לקשמב היילע ,ןתשה תקופתב ות

) תוחיכש ןניא ולא תוע הל תולולע

עיפ ךותמ תחא תשמתשמב

ובמאובמורת םיעוריא) םד ישירק לש םירומח םיכוביס (םייל

םיתיעל תולת אלל

OHSS

אמ תורידנ םיתיעל שחרתהל םילולע

ק ,הזחב םיבאכל םורגל לולע הז .ד

רצ ףיעס םג יאר) בל ףקתה וא ץבש ,המישנ

.("םד תשירקב תויעב"

תופסונ יאוול תועפות

) תוחיכש יאוול תועפות עיפוהל תולולע תחא תשמתשמב ךותמ

ייע ,שאר באכ תופ

.תוחיפנ וא תוימומדא ,באכ ןוגכ ,הקרזהה רתאב תוימוקמ תובוגת

) תוחיכש ןניאש יאוול תועפות ךותמ תחא תשמתשמב עיפוהל תולולע

לושלש

החונמ רסוח ,תונזגר ,ןואכד

יבאכ

הזח

) דואמ תורידנ יאוול תועפות תשמתשמב עיפוהל תולולע

ךותמ תחא

10,000

תויגרלא תובוגת ותמ תונ

ןוגכ .(החירפ

קינכטהמ עובנל םילוכי םירחא םיכוביסו תולחשה לותיפ ,םחרל ץוחמ ןוירה תו

לש תוירופה ילופיט

הב

.ךלש אפורה טקונ

יאוול תועפות חוויד

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

צמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

www.health.gov.il

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Advers

EffectMedic@moh.gov.il

תעפותמ תלבוס תא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא אפורה םע ץעייתהל ךיילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול

5

.

תא ןסחאל ךיא

הפורתה

?

ענמ

הלערה

לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת לעו תוקונית וא/ו םידלי

ענמת ךכ ידי

.הלערה

תשרופמ הארוה אלל האקהל ימרגת לא .אפורהמ

הפורתב שמתשהל ןיא

) הגופתה ךיראת ירחא

exp. date

.הזיראה יבג לע עיפומה ( סחייתמ הגופתה ךיראת .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

ל ןכומ קרזמ הקרזה

:

לש הרוטרפמטב ררקמב ןסחאל שי

שי הזיראב רומשל רומשל ןתינ .תירוקמ לרטיבוא רדחה 'פמטב ל תחתמ

דע

םוי

ררקל ןיא ךא וז הפוקת ךלהמב שדחמ וז הפוקת ךשמב םא . לש

םוי

שמתשה אל

הפורתב שי ילשהל הכ

.חפל

יבוא .הכילשהל שי הב ושמתשה אלש הסימת לכ ,ימעפ דח שומישל וניה לרט

ל ןכומ טע הקרזה

:

לש הרוטרפמטב ררקמב ןסחאל שי

.איפקהל ןיא .

שמתשהל ןיא וא םיקיקלח ליכמ לזונה םא ,לוקלק ינמיסב הניחבמ תא םא רישכתב .לולצ וניאש

א וא (בויב) םיכפשה זוקינ תכרעמל תופורת ךילשהל ןיא .תיבה תפש לאש

חקורה תא שמתשמ ךניא םהב תופורתה תא קורזל ךיא

לע ןגהל ורזעי ולא םיעצמא .רתוי הביבסה

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

ל ןכומ קרזמ הקרזה

Mannitol, L-methionine, Poloxamer 188, Diluted Phosphoric acid, Sodium

hydroxide, Water for injection

ל ןכומ טע הקרזה

Mannitol, L-methionine, Poloxamer 188, Disodium hydrogen phosphate

dehydrate,

Sodium

dihydrogen

phosphate

monohydrate,

Diluted

Phosphoric acid, Sodium hydroxide, Water for injection

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

כומ קרזמ ל ן הקרזה

הקרזהל ןכומ דיחי קרזמ לש הזיראב העיגמה הקרזהל הסימת הניה לרטיבוא

ל ןכומ טע הקרזה

ל ןכומ טעב הקרזהל הבהבהצ דע עבצ תרסח ,הלולצ הסימת הניה לרטיבוא הקרזה לכ . ליכמ טע

.הקרזהל תחא טחמו הקרזהל ןכומ דחא טע לש הזיראב עיגמו הסימת ל"מ

תכו םושירה לעב :ותבו קרמ ונורס

עב ןושיקה 'חר ,מ"

הנבי

81220

ה םש ןרצי

:ותבותכו

ונורס קרמ

S.p.A.

(יראב) ונגודומ

הילטיא

הפורתה םושיר 'סמ

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

31099

טמרופ רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע תואירבה דרשמ י"ע

לירפא

2017

ב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו , רבמצד

2018

שומיש תוארוה

(דבלב טעה תוזיראל ופרוצי)

1

.

לרטיבוא לש הקרזהל ןכומה טעב שמתשהל דציכ

2

.

לרטיבוא לש הקרזהל ןכומה טעב שומישה תלחתה ינפל

3

.

הקרזהל לרטיבוא טע תנכה

4

.

ל הנמה ןוויכ

250

5

.

הנמה תקרזה

6

.

הקרזהה רחאל

שתל :ךביל תמו לש הקרזהל ןכומה טעב שומישה םרט ולאה שומישה תוארוה תא יארק אנא .רבעב ךנויסינמ יוניש לחש ןכתיי ןכש ,קיודמב תויחנהה רחא בוקעל ידיפקה ,לרטיבוא

1

.

לרטיבוא לש הקרזהל ןכומה טעב שמתשהל דציכ

תת הקרזהל דעוימ טעה

.דבלב תירוע

וחאה וא אפורהש יפכ לרטיבוא יקירזה .ךתוא וכירדה ךלש ת

.דבלב ימעפ דח שומישל דעוימ הז טע .םירחא םע טעב שומישה תא יקלחת לא

2

.

הקרזהל ןכומה טעב שומישה תלחתה ינפל

לרטיבוא לש

.םימו ןובסב ךיידי תא יפטש

ו יקנ רוזיא יאצמ חוטש

תא יקדב הגופתה ךיראת

.טעה תיוות לע ןיוצמה

יפסא

:ךלומ לכה ירדסו ךל שרדנש המ לכ תא

הנמה ןוויכ רותפכ

הנמה תגוצת ןולח

הנכובה הצק

הפורתה יאלמ תינסחמ

טחמה תגרבהל רבחמ

טעה הסכמ

הרסהל תנתינה םוטיא תינושל

הל תנתינה טחמ הרס

ימינפ טחמ ןגמ

ינוציח טחמ הסכמ

לוהוכלא תיגופס

הדח תלוספ ףוסיאל לכימ

ויגופס :בל ימיש .הזיראב םיקפוסמ אל הדח תלוספ ףוסיאל לכימו לוהוכלא ת

3

.

הקרזהל לרטיבוא טע תנכה

3.1

.

טעה הסכמ תא יריסה

3.2

.

הקרזהל ךלש טחמה תא יניכה

השדח טחמ יחק

.תוקפוסמה "ימעפ דח שומישל" םיטחמב קרו ךא ישמתשה

.ינוציחה טחמה הסכמב בטיה יזחא

ה םוטיאה תינושלש יקדב טחמה הסכמ לע הרסהל תנתינ

.היופר וא הקוזינ אל ינוציחה

.הרסהל תנתינה םוטיאה תינושל תא יריסה

:הרהזא

התוא יכילשה .וז טחמב ישמתשת לא ,היופר וא הקוזינ הרסהל תנתינה םוטיאל תינושל םא .השדח טחמ לבקל ךיא חקורה וא אפורה תא ילאש .הדח תלוספ ףוסיאל לכימל

3.3

.

בח טחמה תא יר

לרטיבוא טע לש טחמה תגרבהל רבחמה תא יגירבה

.הלק תודגנתה ישוחתש דע ינוציחה טחמה הסכמ ךותל

תושקהל יושע הז ;ידימ קזח טחמה תא ירבחת לא :הרהזא

.הקרזהה םותב התרסה לע

.תונידעב ותכישמ ידי לע ינוציחה טחמה הסכמ תא יריסה

.ךשמהב שומישל דצב ותוא יחינה

הנופ טחמהשכ לרטיבוא לש הקרזהל ןכומה טעב יקיזחה

.הלעמ יפלכ

ב יריסה תוריהז .קוריה ימינפה טחמה ןגמ תא

3.4

.

לע בורקמ ילכתסה

ק

הנטק לזונ תפיט רותיאל טחמה הצ

ל יכישמה לזונ לש הנטק הפיטה הניחבמ ךנה םא ףיעס

4

ל הנמה ןוויכ :

-

250

.

:הרהזא

הצקב הנטק הפיט האור ךניא םא .םיאבה םיבלשה תא עצבל תבייח תא ,טחמה הצקל בורק וא

:טחמה הצקל בורק וא הצקב הנטק הפיט האור ךניא םא

) הדוקנ יארתש דע ןועשה ןוויכ םע הנמה ןוויכ רותפכ תא תונידעב יבבוס

ןולחב ( הרזח הנמה ןוויכ רותפכ תא יבבוס טושפ ,הדוקנה תא תרבע םא .הנמה תגוצת ) הדוקנל

חא .הלעמ יפלכ הנופ טחמה רשאכ טעב יז

.הפורתה יאלמ תינסחמ לע תונידעב ישיקה

הז ,טחמה הצקב עיפות הנטק לזונ תפיט .ןתינש המכ דע הנמה ןוויכ רותפכ לע יצחל .שומישל ןכומ טעהש ךכ לע עיבצמ

בלשמ לחה (רתויה לכל םיימעפ ולא תולועפ עצבל ןתינ) בוש יסנ ,לזונ תיאר אל םא

לש .הלעמ "טחמה הצקל בורק וא הצקב הנטק הפיט האור ךניא םע" ףיעסה

4

.

ל הנמה ןוויכ

250

רשי וק גיצי הנמה תגוצת ןולח .ןועשה ןוויכ םע הנמה ןוויכ רותפכ תא תונידעב יבבוס " רפסמה תא תוארל ילכותש דע בבוסל ךישמהל ךיילעו

250

."

ש ןמזב הנמה ןוויכ רותפכ תא יכשמת וא יצחלת לא .ותוא תבבוסמ תא

" תוארהל ךירצ הנמה תגוצת ןולח

.הטמ הנומתב גצומש יפכ ,"

5

.

הנמה תקרזה

5.1

.

הקרזהה רוזא תא ירחב

.קירזהל ךל ורמא תוחאה וא ךלש אפורהש ןכיה

5.2

.

.לוהוכלא תיגופס םע ובוגינ ידי לע הקרזהה רתאב רועה תא יקנ

5.3

.

ב רפסמהש בוש יקדב " וניה הנמה תגוצת ןולח

250

"

יאר) ותוא ןווכל ךיילע ,אל םא . " ףיעס

ל הנמה ןוויכ .

("

5.4

.

תוחאה וא ךלש אפורה ידי לע תכרדוהש יפכ הנמה תא יקירזה

) רועה ךותל האולמב טחמה תא תויטיאב ירידחה

ןתינש המכ דע הנמה ןוויכ רותפכ לע יצחל

יקיזחהו

.האולמב הקרזהה תא םילשהל תנמ לע ותוא

ירמש תוחפל ץוחל הנמה ןוויכ רופתכ לע

) תוינש

) האלמה הנמה תא תקרזהש אדוול תנמ לע

הנמה תגוצת ןולחב גצומה הנמה תודיחי רפסמ

" תויהל רוזחי

0

האלמה הנמהש ךכ לע עיבצמ הז ."

.הקרזוה

תוחפל ירחא

לע ץוחלל הכישממ ךדועב ,תוינש

וחמ לא טחמה תא יכשמ ,הנמה ןוויכ רותפכ ) רועל ץ

.הנמה ןוויכ רותפכ תא יררחש

6

.

הקרזהה רחאל

6.1

.

" גיצמ הנמה תגוצת ןולחש יקדב

0

"

.התומלשב הקרזוה הנמהש רשאמ הז .תפסונ םעפ קירזהל יסנת לא

" גיצמ אל הנמה תגוצת ןולחש הרקמב

.חקורל וא ךלש אפורל תונפל שי ,"

6.2

.

הקרזהה רחאל טחמה תרסה

זוחב טעה תא יקיזחה .הפורתה יאלמ תינסחמ לש קלחב הק

.טחמה יבג לע ינוציחה טחמה הסכמ תא תוריהזב ימיש

.הצוחה טחמה תא יגירבהו ינוציחה טחמה הסכמב יזחא ןכמ רחאל

.טחמהמ רקדיהל אל ירהזיה

.טעה יבג לע ומוקמל הרזח טעה הסכמ תא יריזחה תעכ

6.3

.

הכלשה

.דבלב תחא םעפ טעו טחמ לכב ישמתשה

.החטבב תשמושמה טחמה תא יכילשה ,הקרזהה תא תמייסש רחאל

.תירוקמה ותזיראל הרזח ותוא ריזחהל ףידע .טעה תא יכילשה

.וכילשהל דציכ חקורה תא ילאש ,קיר טעה רשאכ

:הרהזא

.תיבה תפשא וא (בויב) םיכפשה זוקינ תכרעמל תופורת ךילשהל ןיא

שומיש תוארוה

דרשמ ידי לע ורשוא ולא תואירבה

לירפא

2017

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה