אדפרין קרם

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
ADAPALENE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
D10AD03
טופס פרצבטיות:
קרם
הרכב:
ADAPALENE 0.1 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
LABORATORIES GALDERMA, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
ADAPALENE
איזור תרפויטי:
ADAPALENE
סממני תרפויטית:
For the cutaneous treatment of acne vulgaris, where comedones, papules and postules predominate. Acne of the face, chest or back is appropriate for treatment. The treatment is limited up to six months in adolescents over 12 years.
מספר אישור:
136 13 30260 00
תאריך אישור:
2012-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

- ו"משתה דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ןירפדא

ל'ג ןירפדא

םרק :בכרה :ליעפה רמוחה

Adapalene

Adapalene

( ןלפדא ג"מ

ליכמ םרג

לכ רישכתב םיינגרלאהו םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל

ףיעס האר – 'הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ' םג האר

ףיעסב .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע .המוד ?הפורתה תדעוימ המל .

1

לעופ רישכתה .)תטטח( הנקאב לופיטל תדעוימ הפורתה ינפ לע םישושבג םיארנ םהב םייתקלד םירוזא לע קר

Acne

( סירגלוו הנקא קדייח תוחתפתהמ האצותכ רועה

Vulgaris

תיטיופרת הצובק .ינוציח שומישל )דיאוניטר(

ןימטיו לש תרזגנ הפורתב שומישה ינפל .

2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא שמתשהל ןיא הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא האר - םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל( הפורתה

ףיעס

ליגל תחתמ םידליבו תוקוניתב שמתשהל ןיא .םינש .ןוירהב תא םא שמתשהל ןיא :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפישח םע תדחוימ תושיגרל םורגל הלולע וז הפורת שמשל הפישחמ ענמיה ןכ-לע .

רואל וא שמשל םידגב( המיאתמ הנגהל גאדו )יתוכאלמ

רואל וא( .)'וכו ,הנגה תוחשמ ,עבוכ ,םיכורא ךילע ,שמשל הפישח בקע תויווכמ לבוס התאו הדימב .האלמ המלחהל דע רישכתב שומישמ ענמיהל ,םיכתח ,םיחותפ םיעצפ לע רישכתה תא חורמל ןיא .)המזקא יבצמ ללוכ( יתקלד רועו ףשפושמ רוע ,תויווכ .הנקא לש םישק םירקמב רישכתב שמתשהל ןיא ,הפה ןוגכ( תויריר תומקר ,םייניעה םע עגממ ענמיהל שי

המקר םע רישכתה לש עגמ רצונ תועטב םא .)ףאה ךות .םימימח םימב דימ םוקמה תא ףוטשל שי ,יהשלכ תיריר ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא .הפורתב שומישה ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל המישרה יכ ןייצל שי( תואבה תופורתה תא חקול התא םא ךניא םא .תופורתב םיליעפה םירמוחה תא תנייצמ ןלהלש - וללה תופורתהמ תחאב שמתשמ התא םאה חוטב :)חקורה וא אפורה םע ץעייתה םע תינמז וב שמתשהל ןיא :םידיאוניטר גוסמ תופורת .רישכתב לופיטה .רועה תויבובקנ ץוויכל םיצווכמ םירישכת ,ןיצרוסר ,רופלוס ומכ )

peeling

( םיפלקמ םירישכת :)רועה לש תינוציחה הבכשה תרסהל( תיליצילס הצמוח .יוריגל םורגל לולע שומישה :הקנהו ןויריה ךלהמב ןוירהל תסנכנ םא .ןוירהב הפורתב שמתשהל ןיא .שומישה תא קיספהל שי ,הפורתב לופיטה תעב הפורתב שומישה לע אפורה םע ץעייתהל שי

,הזחה לע הפורתב שמתשהל ןיא הרקמ לכב .הקנהה .הקנהה תעב :םידליב שומיש .םינש

ליגל תחתמ םידליבו תוקוניתב שמתשהל ןיא :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ רועב יוריגל םורגל לולעש

propylene

glycol

ליכמ ל'גה תובוגתל םורגל לולעש

methyl

parahydroxybenzoate

ןכו .)רתוי רחואמ בלשב הנעפות יכ ןכתיי( תויגרלא

methyl

parahydroxybenzoate

ליכמ םרקה םורגל םילולעש ,

propyl

parahydroxybenzoate

.)רתוי רחואמ בלשב הנעפות יכ ןכתיי( תויגרלא תובוגתל ?הפורתב שמתשת דציכ .

3

.אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .דבלב אפורה ידי לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה ןובסו םירשופ םימ םע רועה תא תוקנל שי לופיטה ינפל ,םויב םעפ רישכתה לש הקד הבכש חורמל שי .ןידע .הנישה ינפל ברעב .םיידי ףוטשל שי לופיטה רחאל .תועובש

רובעכ ללכ ךרדב תוארנ לופיטה תואצות .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא וא תובוט תואצות ולבקתי אל וז הפורתב רתי שומישב ,םימודא םינמיס עיפוהל םילולע ךדיאמו רתוי תוריהמ .תוחונ-יאו ףוליק ,יוריג .םיפוצר םישדוח השישל רבעמ רישכתב שמתשהל ןיא .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל ןיא לופיטל םירישכת םע תינמז וב שומישמ ענמיהל יוצר ילעב םייטמסוק םירצומו םינובס :ןוגכ רועב ימוקמ ימוקמ שומישל םירישכת וא הקזח תשביימ העפשה .לוהוכלא לש הובג זוכיר םיליכמה ,הפה ןוגכ( תויריר תומקר ,םייניעה םע עגממ ענמיהל שי

המקר םע רישכתה לש עגמ רצונ תועטב םא .)ףאה ךות .םימימח םימב דימ םוקמה תא ףוטשל שי יהשלכ תיריר שומיש לש םישדוח השולש רחאל :בקעמו תוקידב רופישה תא ךירעהל ידכ ,אפורל תונפל בושח ,רישכתב .הנקאב ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמב תשמתשה םא םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורתב שמתשהל תחכש םא ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמב שמתשהל .אפורב ץעוויהו .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל וא שמתשהל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ התאש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז התא םא ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .

4

תועפותל םורגל לולע ןירפדאב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי ,יאוולה תועפות םא אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי :םיעיפומ .)רידנ( החירפ ,יוריג ,רתי תושיגר :תופסונ יאוול תועפות תוחפב תועיפומ( תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות :)םילפוטמ

ךותמ

.תוימומדא ,הבירצ ,יוריג ,שבוי :ןוגכ תוירוע תועפות רחאל ללכ ךרדב רתוי תולק תושענ וא תופלוח ולא תועפות וא/ו תוכישממ תועפותהו הדימב .לופיטה תליחתמ שדוחכ .אפורל הנפ ,תורימחמ תוחפב תועיפומ( תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות :)םילפוטמ

ךותמ

יא ,)

contact

dermatitis

( עגממ תימוקמ רוע תקלד ,תשקשק ,רועה ףוליק ,דוריג ,שמש תויווכ ,רועב תוחונ .הנקא תוחקלתה :העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות .רועב תוחפנתה וא באכ .םייפעפעה לש תוחפנתה וא דוריג ,םדוא ,יוריג התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא יוניש לח םא וא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

5

רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ exp.( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )date .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

-ל תחתמ ןסחא שמתשהל ןתינ הנושארה החיתפה רחאל :םרק ןירפדא עבטומה הגופתה ךיראתמ רחואי אל ךא ,םישדוח

ךשמב .הזיראה יבג-לע שמתשהל ןתינ הנושארה החיתפה רחאל :ל'ג ןירפדא עבטומה הגופתה ךיראתמ רחואי אל ךא ,םישדוח

ךשמב .הזיראה יבג-לע .תירוקמה הזיראב ןסחא ףסונ עדימ .

6

תא םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :םיאבה םיליעפ יתלבה םירמוחה ל'ג ןירפדא

Propylene

glycol

carbomer

phenoxyethanol

poloxamer

disodium

edetate

methyl

parahydroxybenzoate

sodium

hydroxide

hydrochloric

acid

purified

water

םרק ןירפדא

Cyclomethicone

squalane

natural

methyl

glucose

sesquistearate

methyl

glucose

sesquistearate

glycerol

phenoxyethanol

carbomer

934P

methyl

parahydroxybenzoate

propyl

parahydroxybenzoate

disodium

edetate

sodium

hydroxide

purified

water

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תרפופשב זורא ל'גה .ינגומוהו קלח ,ןבל ל'ג :ל'ג ןירפדא .םרג

הליכמ הזירא לכ .גרבתמ הסכמ םע קיטסלפ תרפופשב זורא םרקה .קירבמ ןבל םרק :םרק ןירפדא .םרג

הליכמ הזירא לכ .גרבתמ הסכמ םע םוינימולא ןרציה .תפרצ ,המרדלג תודבעמ םילשורי ,

.ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ :םושירה לעב

9100301

יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב

29165

ל'ג ןירפדא

30260

םרק ןירפדא

2013

רבמבונב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ךא )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنلأ ا

ً

قفو مدختسملل ةرشن

1986

ماعل طقف ةيبط ةفصوب ءاودلا قيوست متي نيريفادأ

لج نيريفادأ

ميرك :بيكرتلا :ةلاعفلا ةداملا

Adapalene

Adapalene

( نيلابادأ نم غلم

ىلع يوتحي مغ

لك ةيساسحلل ةببسملا داوملاو ةلاعفلا ريغ تاب

كرملا ةمئاق ىلع علاطلإل

دنبلا رظنا - رضحتسملا اهيلع يوتحي يتلا

دنب يف "ءاودلا تابكرم نم ضعب نع ةماه تامولعم" اضيأ رظنا .ءاودلا اذه مادختسا لبق ةيانعب اهلمكأب ةرشنلا أرقإ كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ بيبطلل هجوتلاب م

ق ،ةيفاضإ ةلئسأ ةيأ نأش نم .نيرخلآل هيطعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فصو مت دقل .ةهباشم ةيضرملا مهتلاح نأب كل ادب ولو ىتح مهرضي نأ ءاودلا ؟ءاودلا اذه

ّ

دعم ضرغ يلأ .

1

قطانملا ىلع طقف رضحتسملا لمعي .بابشلا بح جلاعل

دعم ءاودلا اذه روطتل ةجيتن ةرشبلا حطس ىلع تاءوتن اهيف رهظت يتلا ةيباهتللاا

Acne

Vulgaris

( عئاشلا بابشلا بح ايريتكب ةيجلاعلا ةعومجملا .يجراخلا مادختسلال )ديونيتير( A نيماتيف نم قتشم ءاودلا اذه مادختسا لبق .

2

:اذإ ءاودلا اذه مدختست لا وأ ةلاعفلا ةداملل )ا

يجرأ( اسا

سح تن

ك اذإ ءاودلا اذه مدختست لا علاطلإل( ءاودلا اهيلع يوتحي يتلا ىرخلأا تاب

كر

ملا نم يلأ

دنبلا رظنا ،ةلاعفلا ريغ تاب

كر

ملا ةمئاق ىلع

نع مهرامعأ لقت نيذلا لافطلأاو ع

ضرلا ىلع همدختست لا

ماع

لاماح تنك اذإ ءاودلا اذه يمدختست لا :ءاودلا اذه مادختسا نأشب ةصاخ تاريذحت ةعشلأ ض

رعتلا دنع ةصاخ ةيساسح ببسي نأ ءاودلا اذه نأش نم

رعتلا ب

نجت كلذلو .

ةيجسفنبلا قوف ةعشلأا وأ سمشلا صرحاو )ةيعانطصلاا ةيجسفنبلا قوف ةعشلأا وأ( سمشلا ةعشلأ تاميرك ،ةعبق ،ةليوط سبلام( ةبسانملا ةيامحلا لامعتسا ىلع .)خلا ،ةيقاو بجيف ،سمشلا ةعشلأ ض

رعتلا ةجيتن قورح نم يناعت تنك اذإ

.ماتلا ءافشلا ىتح رضحتسملا اذه مادختسا ب

نجتت نأ كيلع دلجلا ،قورحلا ،قوقشلا ،ةحوتفملا حورجلا ىلع ءاودلا نهدب مقت لا .)اميزكلأا تلااح كلذ يف امب( بهتلملا دلجلاو طوشقملا .ةداحلا بابشلا بح تلااح يف همدختست لا .)فنلأا لخادو مفلا لثم( ةيطاخملا ةيشغلأاو نينيعلل هتسملام بنجت

جيسن عم رضحتسملل سملات أطخلا قيرط نع ثدح لاح يف .ئفادلا ءاملاب ا

روف ةقطنملا فطشب مقف ،ناك ايأ يطاخم لبق كلذب بيبطلا ملاعإ كيلعف ،ءاود وأ ءاذغ يلأ

اساسح تنك اذإ

.ءاودلا مادختسا ةيودلأا كلذ يف امب ،ىرخأ ةيودأ ا

ً

رخؤم تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا ربخأف ،ةيئاذغلا تلامكملاو ةيبط ةفصو نودب تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي ،صوصخلا هجو ىلعو .كلذب ىلإ ريشت ةيلاتلا ةمئاقلا نأ ىلإ هيونتلا ردجي( ةيلاتلا ةيودلأا لوانتت تنك اذإ اميف ا

دكأتم نكت مل اذإ .ةيودلأا يف ةدوجوملا ةلاعفلا تابكرملا :)يلديصلا وأ بيبطلا ةراشتسا ىجريف ،ةيودلأا هذه نم يأ مدختست جلاعلا عم تقولا سفن يف اهمدختست لا :تاديئونيترلا لثم ةيودلأا

.رضحتسملاب .ةرشبلا ماسم صيلقتل

دشلا تارضحتسم ،لونيسروزيرلا ،تيربكلا لثم )peeling( ريشقتلا تارضحتسم اهمادختسا :)دلجلا نم ةيجراخلا ةقبطلا ةلازلإ( كيليسيلاسلا ضمح .جيهتلا ببسي دق :ةعاضرلاو لمحلا جلاعلا ءانثأ

لاماح تحبصأ اذإ .لمحلا ةرتف يف ءاودلا يمدختست لا .همادختسا نع ف

قوتلا بجيف ،ءاودلا اذهب .ةعاضرلا ءانثأ ءاودلا اذه مادختسا لوح بيبطلا ةراشتسا بجي

ءانثأ ردصلا ىلع ءاودلا اذه مادختسا لاوحلأا لك يف زوجي لا .ةعاضرلا :لافطلأا ىدل ءاودلا مادختسإ

ماع

نع مهرامعأ لقت نيذلا لافطلأاو ع

ضرلا ىلع همدختست لا :ءاودلا تابكرم نم ضعب نع ةماه تامولعم ببسي نأ هنأش نم يذلا

propylene

glycol

ىلع لجلا يوتحي

يذلا

methyl

parahydroxybenzoate

ىلع كلذكو دلجلا ج

يهت .)قحلا تقو يف رهظت نأ نكمي( تايجرلأا ببسي نأ هنأش نم

propyl

methyl

parahydroxybenzoate

ىلع ميركلا يوتحي

ةيسسحت لعف دودر اببسي دق نيذللا ،

parahydroxybenzoate

.)قحلا تقو يف رهظت نأ نكمي( ءاودلا اذه مادختسا ةيفيك .

3

.بيبطلا تاميلعت بسح ا

مئاد همادختسا بجي ةيفيك نم ا

دكأتم نكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا ةعجارم كيلع يغبني .مادختسلاا .طقف بيبطلا لبق نم جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا نم لك ديدحت متيس :يلي امك ةداع يه ةعبتملا ةعرجلا نوباصلاو رتافلا ءاملا مادختساب دلجلا فيظنت بجي جلاعلا لبق

،ا

يموي ةدحاو ةرم رضحتسملا نم ةقيقر ةقبط نهد بجي .لدتعملا .مونلا لبق ءاسملا يف .نيديلا لسغ بجي ،جلاعلا دعب

.عيباسأ

ىلإ

دعب جلاعلا جئاتن رهظت ام ةداع .اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت مدع بجي مادختسا يف طارفلإا دنع عرسأ وأ لضفأ جئاتن ىلع لوصحلا متي نل

ريشقت ،ةكح ،ءارمح تاملاع كلذل

ةجيتن رهظت دقو لب ،ءاودلا اذه .ةحار مدعو .ةيلاتتم رهشأ ةتس نع ديزت ةدمل رضحتسملا اذه مدختست لا .طقف يجراخلا مادختسلال

دعم ءاودلا اذه !هعلبت لا ةيانعلا تارضحتسم عم تقولا سفن يف همادختسا ب

نجتب حصن

تاوذ ليمجتلا تارضحتسمو تانوباصلا :لثم ةيعضوملا ةرشبلاب يتلا يعضوملا مادختسلال تارضحتسملا وأ يوقلا يفيفجتلا ريثأتلا .لوحكلا نم

لاع زيكرت ىلع يوتحت لخادو مفلا لثم( ةيطاخملا ةيشغلأاو نينيعلل هتسملام ب

نجت بجي

عم رضحتسملل سملات أطخلا قيرط نع ثدح لاح يف .)فنلأا .ئفادلا ءاملاب ا

روف ةقطنملا فطش بجيف ،ناك ايأ يطاخم جيسن ةثلاث رورم دعب بيبطلا ةعجارم مهملا نم :ةعباتملاو صوحفلا يف ن

سحتلا مييقت فدهب كلذو ،رضحتسملا اذه مادختسا نم رهشأ .بابشلا بح ،أطخلا قيرطب ءاودلا دلو علتبا اذإ وأ ةدئاز ةعرج لوانتب تمق اذإ ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغ وأ بيبطلا ىلإ

اروف هجوتلا بجيف .كعم ءاودلا ةمزر راضحإو مدع بجيف ،بولطملا تقولا يف ءاودلا اذه مادختسا تيسن اذإ داتعملا تقولا يف ةيلاتلا ةعرجلا لوانتب مق .ةفعاضم ةعرج مادختسا .بيبطلا رشتساو .بيبطلا لبق نم هب ىصوملا وحنلا ىلع جلاعلا ةلصاوم بجي جلاعلا نع فقوتت لاف ،ةيحصلا كتلاح ىلع نسحت أرط نإو ىتح .يلديصلا وأ بيبطلا ةراشتسا نود ءاودلاب قصلملا نم ققحت !ملاظلا يف ةيودلأا لوانت وأ مادختسا مدع بجي اذإ تاراظنلا ءادتراب مق .ءاودلا اهيف لوانتت ةرم لك يف ةعرجلاو .اهل ةجاحب تنك بيبطلا رشتسا ،ءاودلا كلاهتسلا ةبسنلاب ىرخ

أ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .يلديصلا وأ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה