אדיזם 180 CD

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-02-2018

מרכיב פעיל:
DILTIAZEM HYDROCHLORIDE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
C08DB
טופס פרצבטיות:
קפסולות - שחרור מבוקר
הרכב:
DILTIAZEM HYDROCHLORIDE 180 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
BENZOTHIAZEPINE DERIVATIVES
סממני תרפויטית:
Calcium channel blocker that is indicated for the treatment of hypertension and angina.
מספר אישור:
102 96 27681 00
תאריך אישור:
2011-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

25-02-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

25-02-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

05-03-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

דומע

ךותמ

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

םזידא

120 CD

םזידא

180 CD

םזידא

240 CD

רקובמ רורחשב תוסומכ

:ליעפה רמוחה

הסומכ לכ לש םזידא

CD

120

הליכמ

דירולכורדיה םזאיטליד ג"מ

Diltiazem hydrochloride)

כ לכ לש הסומ םזידא

CD

180

הליכמ

דירולכורדיה םזאיטליד ג"מ

Diltiazem hydrochloride)

לש הסומכ לכ םזידא

CD

240

הליכמ

דירולכורדיה םזאיטליד ג"מ

(Diltiazem hydrochloride)

םיביכרמה תמישרל םיפסונה ףיעס האר

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ן

לופיטל המשרנ וז הפורת ךתלחמב יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא . םתלחמ

.המוד

1

?הפורתה תדעוימ המל .

תקועתו םד ץחל רתיב לופיטל תדעוימ הפורתה הזח

:תיטיופרת הצובק ןדיס תולעת םסוח

2

הפורתב שומישה ינפל .

ב שמתשהל ןיא הפורת

:םא

ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

ליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

תה הפור

תמישרל( םיביכרמה םיפסונה ףיעס האר ,

התא

מ לבוס ןוגכ( בלה בצקב תויעב רידס אל וא יטיא בל בצק

תא

.בל תקיפס יאמ לבוס

תא

,ןוירהב

.הקינמ וא ןוירה תננכתמ

'הקנהו ןוירה' ףיעס יאר

התא

וא רומח םוח לש םיבצמב לופיטל תשמשמה הפורת( ןלורטנד לש תוקרזה ליבקמב לבקמ .)תורומח םירירש תויוצווכתה

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

:

םזידא תוסומכ

מ רורחש ןונגנמ רקוב

ב הגרדהב ררחתשהל ליעפה רמוחל רשפאמה ךשמ

תועש

סועלל ןיא

וא שותכל

התלוכת תא וא הסומכה תא

רבדהש רחאמ

ל םורגל לולע לש ריהמ רורחש לו )רתי ןונימ( ליעפה רמוחה תורומח תויעב ףיעס האר . .'רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא'

תומוגפ תוסומכ לוטיל ןיא

ליטנ לע חוודל ךיילע .תיללכ המדרה ללוכש יאופר ךילה לכ ינפל הפורתה ת

.הפורתה תועפשהל רתוי םישיגר תויהל םילולע םישישק םילפוטמ

םא התא

לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ

:ךלש אפורל רפס לופיטה תלחתה ינפל

םא התא

למ רבעב תלבס וא לבוס

יוק תויעב( לוכיעה תכרעמ ,הילכה ,דבכה ,םדה ילכ וא/ו בלה :דוקפתב יעמב םי

דומע

ךותמ

לבוס התא םא

פרופ

היר

)הרידנ םד תלחמ(

תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא

,

ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ .חקורל וא אפורל

התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

חקול

יכ ןייצל שי( תואבה תופורתה תא תופורתהמ תחאב שמתשמ התא םאה חוטב ךניא םא .תופורתב םיליעפה םירמוחה תא תנייצמ ןלהלש המישרה :)חקורה וא אפורה םע ץעייתה אנא וללה

ןלורטנד

.'הפורתב שמתשהל ןיא יתמ' ףיעס האר .םזידא םע ליבקמב שמתשהל ןיא

תופורת תורחא לופיטל

הובג םד ץחלב

בל תויעבב

ןוגכ ,םדה ילכ וא/ו

א אמגודל( אטב ימסוח

,)לולונ יבכעמ ,תונתשמ תופורת

לירפלנא וא לירפוטפק אמגודל(

אפלא ימסוח

ןיסוזרפ אמגודל(

תינ

םג תינומרע תוערפהב לופיטל

ןידרברביא

יטנא תופורת ;לוזטסוליצ

תוימתירא

בלה בצקב תוערפהב לופיטל

אמגודל ןידיניוק ,ןיסקוגיד ,ןורדוימא

;

ןירצילגורטינ אמגודל( םיטארטינ

ל תולולעה תופורת םורג

םד ץחל ךומנ תופורת אמגודל( בלה בצק תא טאהל וא יטנא

תויטוכיספ

לופיטל .)הילכה ןטרסב לופיטל ןיקואלסדלא וא תוישפנ תויעבב

ןיאוטינפ וא ןיפזמברק

היספליפאב לופיטל( פ/ ;)םיסוכר

םיניפזאידוזנב

הנישל תופורת ;)הדרחב לופיטל וא

תופורת תצובקמ

םיטרוטיברבה

;)לטיברבונפ אמגודל(

ןואכיד ידגונ

ירט

םיילקיצ

)ןימרפימיא אמגודל(

.םויתיל

יפמאפיר תפחשב לופיטל( ןיצ

/סדייאב לופיטל זאטורפ יבכעמ

אמגודל(

נוטיר

רי וא ריבנזטא

מילוריס ,ןירופסולקיצ סומילורקט ,סו

תופורת לופיטל וא לתש תיחד תעינמל

ןוסיחה תכרעמ לש תויעבב

ינדרפליתמ אמגודל( םידיאורטס

)ןולו

טס םיניט םדב לורטסלוכה תומר תדרוהל

ןוגכ(

)ןיטטסברוטא וא ןיטטסבמיס

תופורת רוטפצר ידגונ

ביכב לופיטל

הבי

תברצ וא

ןוגכ(

ןידיטינר וא ןידיטמיס

( ןיליפואי )המטסא ןוגכ המישנ תויעבב לופיטל

שומיש

הפורתב

ןוזמו

הפורתה תא לוטיל ןתינ .תוחוראה ינמזל רשק אלל

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תוניי תותשל ןיא

.וז הפורתב לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא

תונוכמב שומישו הגיהנ

:

הפורתב שומישה יושע

ל םורגל אוול תועפות וא גוהנל ךתלוכי לע עיפשהל תולולעש י ןוגכ ,תונוכמ ליעפהל תרוחרחס הער תיללכ השגרהו וא , תונרעב םוגפל ףיעס האר(

יאוולה תועפות תמישרל , תועפותב שח התאו הדימב .ןונימה תאלעהב וא/ו לופיטה תליחתב רקיעב תורוק הלא תועפות .)האלמה

כמ ליעפהל וא גוהנל ךתלוכי לע תועיפשמה ,תונו

ל ןיא הלא תולועפ עצב

הקנהו ןוירה

:

ןוירהב תא םא הפורתב שמתשהל ןיא

וא

תורהל היושע

הפורתב לופיטה ךלהמב קינהל ןיא םא בלחל תרבוע הפורתהש רחאמ ,

:םידליב שומיש

םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

ב

בקעמו תוקיד

:

ץחל תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב

.בל בצקו .ג.ק.א :בל דוקפתו םד רקיעב( רתוי דומצ בקעמ ס יא םע םילפוטמבו םישישקב לופיטה תליחתב ץלמומ ,)בלה בצק רחא דבכ וא תוילכ תקיפ

3

הפורתב שמתשת דציכ .

שמתשהל שי דימת חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל

ןפואו ןונימל עגונב ופיטה

.דבלב אפורה ידי לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימה

םויב תחא םעפ ןתמל תדעוימ וז הפורת

לכ(

.)תועש

.העובק העשב הפורתה תא לוטיל שי

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

םימ םע התומלשב הסומכה תא עולבל שי

ל ןתינ

הפורתה תא לוט .תוחוראה ינמזל רשק אלל

הסומכה תא שותכל וא סועלל ןיא

התלוכת תא וא

.'הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא' ףיעס האר

דומע

ךותמ

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

:

דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אפורל וא תיב לש ןוימ רדחל

א הפורתה תזירא אבהו ,םילוח

.ךת

וכי רתי ןונימ ינימסת :לולכל םיל השגרה הער

.הרכה ןדבוא ,תויטיא בל תוקיפד ,ןופליע תשגרה

תחכש םא :הפורתה תא לוטיל

ךותב תרכזנ םא

המ תועש הב העש

הנמה תא .דימ הנמה תא תחקל שי ,הפורתה תא תחקל רומא תייה .ליגרה ןמזב לוטיל שי האבה

תא תרחא םא ןמז

מ רתויב הליטנה

תועש

שי םע ץעייתהל אפורה עגונב

ךשמה

.לופיט

!דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג תא לופיטה .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

התאש

.הפורת לטונ

םא םייפקשמ בכר התא

.םהל קוקז

חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

שומישה ,הפורת לכב ומכ םזידאב

תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע יאוולה תועפות

ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

פל שי דימ אפורל תונ :םיאבה םירקמב

.הרומח תיגרלא הבוגת לש םינימסת םיחתפתמ םא

;ןורגה וא םינפה תוחפנתה :לולכל םילוכי םינימסתה ;המישנ רצוק ,תקצב ,דרג וא תירוע החירפ ףוגה לכ לע עיפשהל םילוכיש

תוחתפתמ םא בוגת תו

רומח תו

רועה לש סנביטס תנומסת ןוגכ(

ימרדיפא קמנ ,ןוסנו'ג

המתירא ,ינלער לולכל תולוכיש )המרופיטלומ

,תויחופלש ,םימודא םימתכ ,החירפ .םיפוליק וא ,תשקשק תולוכי תובוגתה תויהל וא םע ילב

םוח

:תופסונ יאוול תועפות

:)הרשע ךותמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומ( דואמ תוחיכש יאוול תועפות

תוחיפנ )תקצב( םייפגב

םיידי(

)םיילגר

.

עפות ב תועיפומ( תוחיכש יאוול תו

1-10

ךותמ םישמתשמ

100

:)

,תוליחב ,ןטב יבאכ

תוערפה

לוכיע

תוריצע

שאר באכ ,תרוחרחס

ו הקמסה וא/ םדוא רועב תוקיפד ;דרג ; תוריהמ ,תויטיא בל תוקזח ,

;הער תיללכ השגרה ;תורידס אל וא תופייע

ב תועיפומ( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

1-10

מתשמ ךותמ םיש

1,000

:)

דחוימב ןופליע תשגרה ;תואקה ,םילושלש םידמענשכ

;תונבצע

הניש תוערפה

דבכ ידוקפת תקידבב םייוקיל ארנ(

.)םד תוקידבב

ב תועיפומ( תורידנ יאוול תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

10,000

:)

הירקיטרוא ;הפב שבוי

.)דרגו החירפ לש תירוע הבוגת(

תועפות

יאוול

חיכשש ןתו

הניא

העודי

)

תועפות

ןתוחיכשש

םרט

העבקנ

:(

חתמב םייוניש ;דבכ תקלד ;םיילוסרקה תוחפנתה וא/ו המישנ רצוק םורגל הלוכיש בל תקיפס יא )סונוט( העונתב םייוקיל וא/ו םירירשה

)תוילדימריפ ץוח תועפות( ןוגכ תוירוע תויעב ;ןואכיד ללוכ חורה בצמב םייוניש ; ,תיגרלא רוע תקלד

רואל תרבגומ תושיג

ל הפישחמ האצותכ תוירוע תויעב ללוכ( שמש

םדה תויסטב הדירי ; תורובח וא/ו םימומידל ןוכיסה תא הלעמש

)םילוחכ םינמיס(

תלידג

ןוגכ םייכינח תויעב ;םירבגב םיידש )רועב החירפב הוולמ תובורק םיתיעל( םדה ילכ לש תקלד ;הלדגה ,תושיגר ,םומיד

רתי תעזה ד ץחל ;

.ךומנ

דומע

ךותמ

וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא םא

מ לבוס התא ניוצ אלש יאוול תעפות

ה

אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

.

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

equence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic

https://forms.gov.il/globaldata/gets

@moh.gov.il

5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םתייאר חווטו וא/ו םידלי לש לעו תוקונית

.הלערה ענמת ךכ ידי מ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

אפור

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה

:ןוסחא יאנת

תירוקמה הזיראב ןסחאל שי

ל תחתמ

6

ףסונ עדימ

:

ליעפה רמוחה לע ףסונ תוסומכה

ליכמ תו

םג

:

Microcrystalline cellulose, ethylcellulose, colloidal anhydrous silica, polysorbate 80, dibutyl

sebacate, erythrosine, indigo carmine, magnesium stearate, gelatin.

םזידא

יכמ ףסונב ל

quinoline yellow

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

?

.םרק ןבל עבצב םיריגרג תוליכמה תוסומכ

ה עבצ םזידא :תוסומכ

בוהצ

םודא םזידא ;

לוחכ

םודא םזידא ;

לוגס

םודא

תוסומכה

,תוישגמב תוזורא

תוסומכ

.הספוקב

:םושירה לעב .ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ

םילשורי ,

9100301

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

:

םזידא

1029527680

םזידא

1029627681

םזידא

1029727682

רשואו קדבנ הז ןולע ידי לע

תואירבה דרשמ

רבוטקוא

2011

ראוניב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו

2018

.םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ךא ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהו תוטשפה םשל

I-301008

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה