אדויל קולד & סינוס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-09-2017

מרכיב פעיל:
IBUPROFEN; PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
NEOPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
M01AE51
טופס פרצבטיות:
קפסולות ממולאות נוזל
הרכב:
IBUPROFEN 200 MG; PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE 30 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
FAREVA RICHMOND INC, USA
קבוצה תרפויטית:
IBUPROFEN, COMBINATIONS
איזור תרפויטי:
IBUPROFEN, COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
Temporarily relieves symptoms associated with the common cold, or flu: in the presence of fever or pain with associated congestion.
מספר אישור:
135 50 31178 00
תאריך אישור:
2011-09-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

19-04-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

19-04-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

ליודא

®

דלוק

&

סוניס

תולוספק

ילזונ ל'ג

:בכרה

ה

רמוח םי

ה

ליעפ םתומכו םי

:

לוספק לכ ילזונ ל'ג ת

הליכמ

Ibuprofen 200mg (present as the free acid and potassium salt)

Pseudoephedrine HCL 30mg

רמוח :םיליעפ יתלב םי

D&C yellow no.10, FD&C red no.40, fractionated coconut oil, gelatin, ink black

opacode (pharmaceutical ink), polyethylene glycol 600, potassium hydroxide, purified

water, sorbitol sorbitan solution.

בק :תיטיופרת הצו

ל ךייש ןפורפוביא תצובק ) םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ םירישכת

NSAIDs

תצובקל ךייש ןירדפאודואספ

Vasoconstrictors

תלקהל ףאב םדה ילכ לע םילעופה (םד ילכ יצווכמ) .ףאב שדוג

:תיאופר תוליעפ

.ףאב שדוג ,םוח ,םיבאכב תוולמה תעפשו תוננטצה לש תועפותב הלקהל

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

ליגל תחתמ םידליב וז הפורתב שמתשהל ןיא

נש םי

ישמתשת לא הפורתב

.הקינמ וא ןוירהב ךניה רשאכ

תושיגר העודי םא

הפורת

וא יביכרממ דחאל

תיווע :ןוגכ] תיגרלא הבוגת רבעב תיווח םא וא תורומח יאוול תועפות וא תויעבמ ת/לבוס ךניה םא ,תונופמיסה

(רועב תדרגמ החירפ) הירקיטרוא וא ףאה תיריר תקלד

תדרוהל ןהשלכ תופורת תליטנ רחאל ו םוח

.םיבאכ ךוכיש

שמתשהל ןיא הפורתב

וז .בל חותינ ירחא וא ינפל דימ

ביכמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא וז הפורתב שמתשהל ןיא ה תכרעמב תכרעמב םומיד וא לוכיע .לוכיעה

י םא שמתשהל ןיא ןיריפסאל תושיגר העוד

םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ םירישכתל וא םיטליצילס

NSAIDs

תב שמתשהל ןיא הפור

ה םא

יבכעמ תצובקמ תופורתב תינמז וב ת/לפוטמ ךנ זאדיסקואנימאונומ

MAOIs)

ןוסניקרפ תלחמב וא ירטאיכיספ ןואכיד יבצמב לופיטל תומיוסמ תופורת) (

בש ףולח ינפל וא , םייעו .וז הצובקמ הפורתב לופיטה תקספהמ

תולחממ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

ריהמ בל בצק) הידרקיכט ,תויניצר בל מ רתוי לש ,ןיקתה ןמ

,סירתה תטולבב רתי תוליעפ ,בל תקועת ,הובג םד ץחל ,(הקדל תומיעפ לודיג) המוטיצומורכואפ ,תרכס

תרתוי תטולב באכלו בלה בצקב ,םדה ץחלב הילעל םורגל לולעה הילכה .תלדגומ תינומרע תטולב וא ,הרצ תיווז גוסמ המוקואלג ,(שאר

םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ תצובקמ תורחא תופורת םע תינמז וב לוטיל ןיא

NSAIDs

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

/לבוס ךניה םא :ןוגכ) המישנה תכרעמ , (דיאורית) סירתה תטולב :דוקפיתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת :ןוגכ) לוכיעה תכרעמ ,(תלדגומ תינומרע תטולב) ןתשה תכרעמ/הילכה ,בלה ,(ףאב םיפילופ ,המטסא ,(ןטב יבאכ וא סוקלוא ,תברצ תמחש

מוקואלג ןוגכ) םייניע ,דבכה

ויעב ,םד ץחל רתימ ת/לבוס ךניה םא תמקרב תולחממ וא תיתנמדא תבאז ,תרכס ,םד תשירקב ת .רוביחה

םא ת/לבוס ךניה

ב םימומיד

.הבי

םא ת/לבוס ךניה

תורומח יאוול תועפות וא תויעב תליטנמ האצותכ

תופורת וא םיבאכ יככשמ .םוח תדרוהל

םינתשמ ת/לטונ ךניה םא

ת/לטונ ךניה םא

.רחא םיבאכ ךכשמ לכ

פורת ת/לטונ ךניה םא .ףאב שדוג תיחפמה רחא רמוח לכ וא ןירדפאודואספ הליכמה תפסונ ה

ליג לעמ ךניה םא

.הפורתה תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל שי ,

.ךשמתמ יאופר לופיט ת/לבקמ ךניה םא

הפורת ת/לטונ ךניה םא .תרחא

ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא

םורגל הלולע וז הפורת םימיוסמ םילוחב

וא תרוחרחס

תשח םא .היארב שוטשט הלא תועפותב תב שומישה רחאל הפור ,בכרב הגיהנב רהזיהל ךילע ,

תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפה ליג לעמ) םידליל רשאב .תונריע תבייחמה

(םינש

םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי .המודכו שיבכה תברקב

יגרל םורגל הלולע וז הפורת י/גאדו שמשל הפישחמ י/ענמה ןכ לע ;שמשל הפישח םע תדחוימ תוש .('וכו הנגה תוחשמ ,עבוכ ,םיכורא םידגב) המיאתמ הנגהל

:תורהזא

וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא

.אפורב ץעוויהל ילבמ תכשוממ הפוקת

קידב :תואבה תוקידבה תא ךורעל שי וז הפורתב ךשוממ לופיט לש הפוקתב

ידוקפת ,ןתש ,םד .םייניעו הילכ ,דבכ

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא

,

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע

תויתדבעמ תוקידב וא (ילטנד חותינ ללוכ) חותינ רובעל ת/דמוע ךניה םא אפורל חוודל ךילע

רחאמ .תואצותל עירפהל לולע הפורתב לופיטהו

ז רישכת ליכמ ה

תצובקמ רמוח

) םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ

NSAIDs

םומידל םורגל לולע ןכלו ( :םא דחוימב ,הביקב

תא תרבע

ליג

ךניה

.דיאורטס וא (השירק דגונ) םדה לולידל הפורת ת/לטונ

.םימומיד לש תויעב וא לוכיעה תכרעמב ביכ רבעב ךל היה וא ךל שי םא

ךניה

פורת ת/לטונ תו

קמ תרחא ,ןפורפוביא ,ןיריפסא) םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ תצוב .(םירחא וא ,ןסקורפאנ

ךניה

ת/ךרוצ

תואקשמ .רישכתה תליטנ ןמזב רתוי וא םויל םיילוהוכלא

הפוקתל וא ץלמומהמ הובג ןונימב הז רישכת תליטנ רתוי הכורא

ץבשל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע .הביקב םומידלו בל ףקתה וא

רפוביא ,דרג ,החירפ :ןוגכ ,ןיריפסאל םישיגרה םישנאב דחוימב ,היגרלא תועפותל םורגל לולע ןפו .םלה ,תויחופלש ,רועב תוימומדא ,םינפב תוחיפנ, (םירוחריח) המטסא ,רועב תויחופלש

לופיטה תא קיספהל שי ,היגרלא תועפות לש הרקמב ב ץעוויהלו .אפורל

ה תחפשממ ןואכיד תודגונ תופורת םע בולישב הז רישכת תליטנ

SSRIs

בקע רתי תוריהז תשרוד וכיסה תרבגה

.םימומידל

.םישישקב תוריהזב שמתשהל שי

ןיב תובוגת

-

תויתפורת

תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא

אפורל חוודל ךילע ,תרחא הפורתב לופיט התע הז תמייס םא וא יס עונמל ידכ לפטמה יא וא םינוכ

ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי

תופורת יבגל דחוימב ,תויתפורת ןירמוק ןוגכ) םד תשירק דגנ תופורת ,םירחא תקלד ידגונ םירישכתו םיטליצילס :תואבה תוצובקהמ זדיסקואנימאונומ יבכעמ ,תוילקיצירט תופורת) ןואכיד דגנ תופורת ,(ויתורזגנו

האר י/

תופורת ,(ליעל ל תדרוהל םד ץח תופורתו תויטמימוטפמיס תופורת , אטב ימסוח ןוגכ) בלל

וא אפלא ימסוח ,(לירפוטפק

ה תחפשממ ןואכיד תודגונ תופורת

,SSRIs

ןובאתה יוכידל תופורת ,תונתשמ תופורת טסקרטוטמ ,םינולוניווקה תצובקמ הקיטויביטנא ,(םינימאטפמא ןוגכ)

תחפסו ןטרסל)

סיזאירוספ)

רפ ,םויתיל ,סילטיגיד ,ןיפרזר ,ןידיטנאוג ,(תולתשהל) ןירופסולקיצ ,םידיאורטסוקיטרוק ,דיצנבו

(הלפהל) ןוטסירפפימ וא הפודליתמ

ירישכת ספ וא ןפורפוביא םיליכמה םירחא ם .ןירדפאודוא

.ןיריפסאה תוליעימ תיחפהל לולע ןפורפוביא ,ץבש וא בל ףקתה בקע ןיריפסא ת/לטונ ךניה םא

יאוול תועפות

:ןוגכ יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב

תונויזח ,דער ,הניש ידודנ ,טקש רסוח ,לוכיעב תוערפה ,הליחב ,לושליש ,תברצו ןטב באכ ,תרוחרחס .אמצ וא העזה ,אווש

רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל רצק ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפות ןה םא ךא , ל שי דחוימ ןפואב תודירטמ וא תוכשמתמ ב ץעוויה .אפור

ו לופיטה קיספהל שי םישדח םימוטפמיס שי םא וא םירימחמ וא םיכישממ םימוטפמיסה םא

ץעוויה

אפור

ע יאוולה תועפות תא רעזמל ןתינ

יד

רתויב הכומנה הנמה תליטנ ,שומישה תרטמ תא הגישמה רתויב רצקה ןמזה ךשמל

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות

אפורל י/הנפו שומישה י/קספה

דחא תיווח םא רתוי וא תכרעמב םימומיד לש םיאבה םינמיסהמ :לוכיעה

,ןופליע תשוחת האקה

ימד

הרוחש וא תימד האוצ

םיכשמנ וא םירימחמ ןטבה יבאכ םא וא

,(רידנ) היגרלא תועפות

:(רידנ) העימשב וא הייארב תוערפה !דימ אפורל י/הנפו לופיטה י/קספה

,תוכשוממ תופירח תוליחב ,(השקונ ראווצ ,םוח ,שאר באכ :ןוגכ) חומה םורק תקלד לש םימוטפמיס הרדשה דומעב םיבאכ ,תודיפצ , תואקה

!דימ אפורל י/הנפו לופיטה י/קספה :(רידנ) החירפ וא תקצב

תי תושיגר וא רוע ףוליק ,שאר באכ ,ןופליע ,הביק ביכ יישק וא רצוק ,רועב יוריג וא החירפ) ר

!דימ אפורל י/הנפו לופיטה י/קספה :(רידנ) המישנ

אפורל י/הנפו שומישה י/קספה

םא

ל רבעמ ךשמנ וא הלוע םוחה

םימי

וא םירימחמ םיבאכה םיכשמנ ל רבעמ

םימי

ל רבעמ ךשמנ ףאב שדוגה

וא םיכשמנ םימוטפמיסה ,םימי ,םירימחמ

ומ באוכה רוזיאב תוחיפנ וא תוימומדא העיפ

שיגרמ ךניה ה/

ת/ררחוסמ

ינבצע ת/

לבוס ת/

הניש רסוח

וא .םישדח םימוטפמיס םיעיפומ

הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות ה/שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,

.דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע

רדעהב לבוקמ ןונימ

ארוה אפורמ תרחא ה

לוטיל ןיא ךשמב מ הלעמל

,םימי אלא

.(תורהזא ףיעס י/האר) ךכ לע הרוה אפורה םא

.שומישה תרטמ תא הגישמה רתויב הכומנה הנמה תא לוטיל שי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ליג לעמ םידליו םירגובמ

לכ הלוספק

.םימוטפמיסה םימייק דוע לכ ,תועש

ןיא םא

לוטיל ןתינ ,תחא הלוספק תליטנב םוחב וא באכב רופיש לח אלו הבוגת

.תולוספק

מ רתוי לוטיל ןיא

תולוספק

ךשמב

.תועש

ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

.םינש

:בל י/םיש

תשוחת וא תברצ לש םירקמב בלח וא לכוא םע הפורתה תא לוטיל שי באכ

.ןטבב

םימוטפמיסה םא םיפירח

.אפורל תונפל שי

:שומישה ןפוא

וא שותכל ,סועלל ןיא !הלוספקה תא תוצחל שי עולבל

תא .םימ סוכ םע הפורתה

.החוראה ירחא וא החוראה תעב הפורתה לוטיל שי

הלערה י/ענמ

ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ךכ .הלערה ענמת

,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא ,שומישה תא י/קספה ןוימה רדחל דימ י/הנפ .ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו םילוח תיב לש

האקהל םורגל ןיא

!אפורמ תשרופמ הארוה אלל

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא הנמהו תיוותה י/קודב ! םעפ לכב

.הפורת ת/לטונ ךניהש

י/בכרה

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ

הנסחא

ל תחתמ ןסחאל שי

25°C

.ררקמב רומשל ןיא .

.דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת יפל םג

תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ תופורת ןסחאל ןיא .הפורתה .הזירא התואב תונוש

הפורתה םושיר 'סמ

31178

ןרצי

הברפ דנומ'ציר

ב"הרא ,היני'גריו ,.קניא

רובע רזייפ

,יסר'ג וינ ב"הרא

:םושירה לעב .ד.ת ,מ"עב םרפואינ

7063

הוקת חתפ ,

49170

:הלוספקה תאצוהל תוארוה

יווק יפל הלוספקה זראמ תא דירפהל שי לופיק תעונתב

.הדרפהה

.הקבדמה תניפב ץחה ןוויכמ הניפה תכישמ י"ע זראמה בגב ריינה תקבדמ תא ריסהל שי

.םוינימולאה דידר ךרד ,התאצוהל ינשה דצה ןמ הלוספקה תפיכ לע ץוחלל שי

י לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ וד

ץרמ

2011

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה