אגרלין 0.5 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-11-2020

מרכיב פעיל:
ANAGRELIDE HYDROCHLORIDE 0.5 MG
זמין מ:
MEDISON PHARMA LTD
קוד ATC:
L01XX35
טופס פרצבטיות:
CAPSULES
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
SHIRE PHARMACEUTICAL CONTACTS LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
ANAGRELIDE
סממני תרפויטית:
Indicated for the treatment of patients with Essential Thrombocythemia to reduce the elevated platelet count and the risk of thrombosis and to ameliorate associated symptoms.
מספר אישור:
111752945400
תאריך אישור:
2013-06-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

25-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

25-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ( םירישכת ) משתה " ו 1891

אפורםשרמבתבייחוזהפורת .

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ןילירגא 0.0 מ " ג

תוסומכ

בכרה :

הליכמהסומכלכ :

Anagrelidebase 0.5mg (asAnagrelideHCL)

םיליעפיתלבםירמוח :

Povidone; Anhydrouslactose; Lactose monohydrate; Microcrystalline cellulose;

Crospovidone; Magnesiumstearate, Gelatin,Titaniumdioxide

זוטקל הליכמהילבטלכ :

65.76 מ " ג

lactose anhydrous

53.74 מ " ג

lactose monohydrate

תיטיופרתהצובק : םירמוח - םיטסלפואניטנא

רתוליעפ תיאופ :

תוסומכ ןילירגא הימתיצובמורתםעםילוחבלופיטל תודעוימ

םדהתויסטלש ההובגההריפסהתאדירוהלתנמלעתינושאר

םיוולנה םינימסתברופישלאיבהלידכוסיזובמורתל ןוכיסה תאו .

רישכתבשמתשהל ןיא יתמ ?

ךנה רשאכהפורתבישמתשתלא ןוירהב

וא הקינמ .

ודיםאשמתשהלןיא דחאל תושיגרךלהע

הפורתה יביכרממ .

לבוסךניהםאשמתשהלןיא / תויעבמת

תורומחו תוינוניבהילכואדבכ

אפורבץעוויהל ילבמהפורתבשמתשהל ןיא

לופיטהתלחתהינפל .

לבוסךניהםא / דוקפתביוקילמרבעבתלבסואת :

בלה , דבכה , הילכה /

םדהתכרעמ ( וכוהשירקןוגכ ' .)

תורהזא :

זוטקל הליכמהפורת

םדתוקידבךורעלשיוזהפורתבלופיטה תפוקתב ,

ןתש , תוילכהודבכהדוקפת .

שיגרךניהםא / איהשלכהפורתל ואוהשלכןוזמל ה ,

לע ךעידוהל ךילע - הפורתה תליטנינפל אפורלךכ .

ןיבתובוגת - תויתפורת :

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , וםשרמאללתורכמנה תופורתללוכ הנוזתיפסות התע הזתרמגםא

תרחאהפורתבלופיט , ידכלפטמה אפורלחוודלךילע

יאואםינוכיסעונמל - תובוגתמםיעבונה תוליעי

ןיב - תויתפורת .

תואבה תופורתהמתחאלטונךניהםאלפטמה אפורלעידוהל ךילע :

ןימסקוולפ ( ןואכדבלופיטל ) ; לוזרפמוא ( ןוגכלוכיעה תכרעמתויעבבלופיטל סוקלואואסקולפר ) ;

ןיליפואית ( תופירחהמישנתויעבואהמתסאב ) ; לופיטלםירישכת תוערפהב ןוגכבל

ןונירלימ , ןומיסקונא , ןונירמא , לוזטסוליסוןוריפלוא ; ה לעםיעיפשמה םירחאםירישכתוןיריפסא ט תויס

םדב . ןיריפסאםע בולישב , תורשפאהנשי ש ל ל ןוכיסבהילע םדיפטש ( םימומיד )

פות יאוול תוע :

הפורתה לשהיוצרה תוליעפלףסונב , הבשומישה ןמזב

יאוולתועפותעיפוהלתולולע , ןוגכ :

דואמתוצופניאוולתועפות ( הרשע ךותמדחאהלוחמרתוי לע תועיפשמ :)

שארבאכ .

יאוולתועפות תוצופנ ( לעתועיפשמ 1-10 ךותמםילוח 100 :)

תרוחרחס , תופייע , תוקזחבלתוקיפד , רידסיתלבואץאומקפוד , הליחב , לושלש , ןטבבאכ , לוכיעיישק ,

םיזג , האקה , הימנא , םילזונ תריצא ( םיילוסרקה תוחפנתה ללוכ ) , החירפ .

תוצופנאל יאוולתועפות ( לעתועיפשמ 1-10 ךותמםילוח 1000 :)

השלוח , ילוח תשוחת , הובגםדץחל , םוח ואתרומרמצ , תברצ , ןובאתרסוח , תוריצע , תולבח , תקצב

תוחיפנםע תימוקמ , לקשמןדבוא , םירירשיבאכ , םיקרפמיבאכ , בג באכ , לומינ תשוחתואהשוחתבהדירי

םיילגרהוםיידיהתועבצאב , הניש ידודנ , ןואכד , לובלב , תונבצע , הפבשבוי , ןורכזןדבוא , גרלאלועיש י ,

המישנרצוק , ףאהמםומיד , תקלד תואיר , רעישתרישנ , דוריג דוביאוא רועה עבצ , תונואןיא , הילע

דבכימיזנאב .

יאוולתועפו תורידנ ( לעתועיפשמ 1-10 ךותמםילוח 10000 :)

בלףקתה , םייכינחהמםומיד , לקשמבהילע , בלהרירשבהלחמ , היצנידרואוקןדבוא , רובידיישק , שבוי

רועב , הנרגימ , הלופכהיארואהיארבתוערפה , םיינזאבםילוצלצ , ע ךרוצבהיל תונקורתהל הלילב , באכ ,

תעפשייומדםימוטפמיס .

העודיהניאןתוחיכששיאוולתועפות :

דבכבתקלד ( סיטיטפה ) דבכימיזנאבהילע םע , תיגרלאתואירתקלד , תוילכבתקלד .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהיאוול תועפות :

הזחבדחבאכ , ואתרוחרחסםע תורושקה תוקזחבלתוקיפד ןופלעתשוחת , תופלעתה , ואןטבבףירח באכ

לוכיעה תכרעמב , איקבםד , הרוחשואתימדהאוצ , ואםייתפשהםאדחוימבהמישנרצוקואהמישניישק

םיליחכמרועה – ידיימןפואבאפורלתונפל שי .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / אלש יאוולתועפותה הזןולעבוניוצ , ךתשגרהביוניש לח םעוא תיללכה ,

דימאפורהםע ץעייתהלךיילע .

העודיאלןתורידתךאםילוח לשעודיאל רפסמבופצנש יאוולתועפות :

תואירהלשתיגרלאתקלדודבכהתקלד .

לש תקלד תוילכה

ןונימ :

דבלבאפורהתוארוהיפל ןונימ .

מה לערובעלןיא תצלמומה הנ .

םידלי םירגבתמו , תוריהזבהבשמתשהלשיו .

שי יפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהל

לע עבקנש - לפטמה אפורהידי .

בוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא ,

תרכזנשכדימהנמלוטילשי ; ןפואםושבךא

דחיבתונמיתשלוטילןיא !

שומישהןפוא :

סועללןיא ! םימסוכםע הפורתה תאעולבל . לכואילבואםע לוטילןתינ .

לכותדציכ / לופיטהתחלצהל עייסל י ?

לע ץלמוהש לופיטה תאםילשהלךילע - אפורהידי .

תאקיספהל ןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג

אפורםע תוצעייתה אללהפורתבלופיטה .

ענמ / הלערהי !

תרחאהפורתלכווזהפורת םוקמברומשל שי

וםידלילש םדיגשיהלץוחמרוגס / תוקוניתוא

לעו - ךכידי הלערה ענמת .

הפורתה ןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא ,

הנפ / תיבלש ןוימרדחלדימי - אבהוםילוח / תזיראי

ךתיאהפורתה .

אפורמתשרופמהארוהאללהאקהלםורגלןיא !

ךתלחמבלופיטל המשרנוזהפורת , רחאהלוחב / איה ת

קיזהלהלולע .

לא תית ן / ךיבורקל וזהפורתי , ךינכש ךירכמוא .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהו תיוותה קודבל שי

לטונ ךניהש םעפלכב / הפורתת . םייפקשמביכרהל שי

קוקזךניהםא / םהלה .

הנסחא :

לש הרוטרפמטבהפורתה ןסחאל שי 25°C

הזיראה יאנתיפל םג / םיצלמומההנסחאה , תופורת

דבלבתלבגומהפוקתל תורמשנ . בלםישל אנ

פתהךיראתל רישכתה לשהגו !

קפסלש הרקמלכב , קפיסשחקורבץעוויהלךילע

הפורתה תאךל .

הזיראהתואבתונוש תופורתןסחאל ןיא .

סמ ' הפורתהםושיר :

1119127111

ןרצי :

קנילמ דור קניאלקימכט , ריישרובע ןשיירופרוק , הרא " ב .

םושירהלעב :

עבהמראפ ןוסידמ " מ

חר ' חולישה 10

חתפ - הוקת 17190

Agrylin PIL11/2011

ע עבקנהזןולע טמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבה דרשמי 11/11

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה