אגיספור שמפו

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
BIFONAZOLE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
D01AC10
טופס פרצבטיות:
שמפו
הרכב:
BIFONAZOLE 1 %
מסלול נתינה (של תרופות):
קרקפת - חיצוני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קבוצה תרפויטית:
BIFONAZOLE
איזור תרפויטי:
BIFONAZOLE
סממני תרפויטית:
Pityriorisis versicolor and sebarrrhoeic dermatitis of the scalp caused by pityrosporum.
מספר אישור:
126 23 26745 00
תאריך אישור:
2012-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

לש םדי גשיהו םתייאר לעו תוקונית וא/ו םידלי לא .הלערה ענמת ךכ ידי הארוה אלל האקהל םורגת .אפורהמ תשרופמ הפורתב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת ירחא עיפומה (

date

ךיראת .הזיראה יבג לע םויל סחייתמ הגופתה .שדוח ותוא לש ןורחאה הנושאר החיתפ רחאל 6 ךשמב שמתשהל ןתינ .םישדוח רירק םוקמב ןסחאל שי

25°C

ל תחתמ .תירוקמה הזיראב ןסחא ףסונ עדימ .6 ליעפה רמוחה לע ףסונ :םג הליכמ הפורתה

Sodium lauryl sulphate,

sodium lauryl ether

sulphate, ethyl alcohol,

lactic acid, cocamide

diethanolamine,

cocamidopropylamine

oxide, Perfume 199-95,

purified water

המו הפורתה תיארנ דציכ :הזיראה ןכות ליכמה קיטסלפ קובקב

רופסיגא רטילילימ 100 .ופמש :םושירה לעבו ןרציה םש הקיטבצמרפ לארשי וגירפ .םחורי ,16 .ד.ת .מ"עב י"ע רשואו קדבנ הז ןולע :ךיראתב תואירבה דרשמ .2014 טסוגוא הפורתה םושיר רפסמ תופורתה סקנפב דרשמב יתכלממה :תואירבה

12623.26745

תלקהלו תוטשפה םשל חסונ הז ןולע ,האירקה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב ינשל תדעוימ הפורתה .םינימה תועפות תמישר ארקמל לובסת אלו ןכתיי .יאוולה .ןהמ תחא ףאמ יבגל תועודיה יאוול תועפות :לוזנופיבב שומישה המקרבו רועב תועפות :תירוע תתה רוע תקלד ,עגממ רוע תקלד

,החירפ ,דרג ,םדוא ,תיגרלא ,תיחופלש ,הירקיטרוא רוע ,המזקא ,רועה ףוליק לש ךוכיר ,רועב יוריג ,שבי .הבירצ תשוחתו ,רועה רוזאב תקצב וא/ו באכ .לפוטמה רחאל תופלוח ולא תועפות םא םלוא ,לופיטה תקספה תוכשמתמ ליעל תועפותה תונפל שי ,תודירטמ וא/ו .אפורל יאוולה תועפותמ תחא םא התא רשאכ וא ,הרימחמ אלש יאוול תעפותמ לבוס ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה .אפורה םע תא ןסחאל ךיא .5 ?הפורתה לכו וז הפורת !הלערה ענמ רומשל שי תרחא הפורת הדשל ץוחמ רוגס םוקמב רדעהב שומישה ןפוא :אפורהמ תרחא הארוה 4 ךשמב שמתשהל שי ץלמומה ןונימה .תועובש .עובשב םימעפ 3 אוה ףופחל שי הפיפח לכב שי .םיימעפ תפקרקה תא ,בטיה קובקבה תא רענל לש הבוצק תומכ לוטיל רוזאל וא רעישל ופמש תא ריאשהלו רועב עוגנה ךשמל תפקרקה לע ופמשה .הפיטשה ינפל תוקד 5 תומכב שמתשהל שי ידכ ופמש לש תקפסמ הבוט הפצקה חיטבהל .ופמשה לש !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא לכב הנמהו תיוותה קודב .הפורת לטונ ךנהש םעפ ךנה םא םייפקשמ בכרה .םהל קוקז תופסונ תולאש ךל שי םא ,הפורתב שומישל עגונב .חקורב וא אפורב ץעוויה יאוול תועפות .4 שומישה ,הפורת לכב ומכ לולע ופמש רופסיגאב קלחב יאוול תועפותל םורגל להבית לא .םישמתשמהמ שמתשת דציכ .3 ?הפורתב יפל שמתשהל שי דימת .אפורה תוארוה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב ךניא םא חקורה ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב אפורה ידי לע הנמה לע רובעל ןיא .תצלמומה ןיא .דבלב ינוציח שומישל .עולבל .שומישה ינפל רענל שי וא דלי עלב תועטב םא ,הפורתה ןמ רחא והשימ רדחל וא אפורל דימ הנפ אבהו םילוח תיב לש ןוימ .ךתיא הפורתה תזירא תא לוטיל תחכש םא הנמ לוטיל ןיא הפורתה הנמה תא חק .הלופכ ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה .אפורב יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה ידי לע ץלמוהש בצמב רופיש לח םא םג לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב םע תוצעייתה אלל הפורתב .חקורה וא אפורה םילוזאדימיאה תצובקמ , ל ו ז נ ו ק א : ן ו ג כ לוזנוקימ ,לוזמירטולק

econazole, clotrimazole,

miconazole

והשלכ ןוזמל שיגר ךנה .יהשלכ הפורתל וא םא וא ,חקול התא םא תופורת ,הנורחאל תחקל אלל תופורת ללוכ תורחא ,הנוזת יפסותו םשרמ וא אפורל ךכ לע רפס עדייל שי דחוימב .חקורל םא חקורה וא אפורה תא .ןירפראו חקול התא הקנהו ןוירה םא הפורתב שמתשהל ןיא אלא ,הקינמ וא ןוירהב ךנה .דבלב אפורה תצלמהב ם י ד ל י ב ש ו מ י ש תוקוניתו תוטועפו תוקוניתב שומישה תחת תושעיהל בייח .תיאופר החגשה ךבצמב רופיש לח אל םא שי ,תועובש 6 ךות .תינש אפורל תונפל לש עגמ עונמל שי .םייניעה םע רישכתה ת ד ע ו י מ ה מ ל .1 ?הפורתה תויתיירטפ תולחמב לופיטל סיזאירטפ ןוגכ ,תפקרקב (שמשה תרטפ( רולוקיסרו תקלד( סיטיטמרד הארובסו .(תיבלח רוע ת י ט י ו פ ר ת ה צ ו ב ק תחפשממ יתיירטפ יטנא .םילוזאדימיאה ש ו מ י ש י נ פ ל .2 הפורתב ש מ ת ש ה ל ן י א :הפורתב (יגרלא( שיגר התא םא לכל וא ליעפה רמוחל םיביכרמהמ דחא הליכמ רשא םיפסונה .הפורתה תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב שומישל הפורתב שמתשהל ןיא וא תובורק םיתיעל ילב תכשוממ הפוקתל .אפורב ץעוויהל רופסיגאב לופיטה ינפל םא אפורל רפס תושיגר ךל העודי תויתיירטפ יטנא תופורתל תונקת יפל ןכרצל ןולע )םירישכת( םיחקורה 1986 - ו"משתה יפ לע תקוושמ הפורתה .דבלב אפור םשרמ רופסיגא ופמש :ליכמ קובקב לכ

Bifonazole

1% לוזנופיב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח .6 ףיעס האר - רישכתב דע ןולעה תא ןויעב ארק שמתשת םרטב ופוס עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שי םא .הפורתה לע יתיצמת לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל .חקורה לא וא אפורה לופיטל המשרנ וז הפורת התוא ריבעת לא .ךרובע קיזהל הלולע איה .םירחאל יכ ךל הארנ םא וליפא םהל .המוד יאופרה םבצמ תדעוימ הניא הפורתה ליגל תחתמ תוקוניתל .שדוח

12.1.16

30203161

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה