אגיסטן וי % 2 קרם וגינלי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
CLOTRIMAZOLE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
G01AF02
טופס פרצבטיות:
קרם וגינלי
הרכב:
CLOTRIMAZOLE 2 %
מסלול נתינה (של תרופות):
וגינלי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קבוצה תרפויטית:
CLOTRIMAZOLE
איזור תרפויטי:
CLOTRIMAZOLE
סממני תרפויטית:
Broad spectrum antimycotic with fungicidal action
מספר אישור:
048 56 23822 00
תאריך אישור:
2015-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

םיחקורה תונקת יפל תינכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ילניגאו םרק 2%

V

ןטסיגא

Clotrimazole

2% לוזאמירטולק יאר - רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח .6 ףיעס םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב יארק יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב ישמתשת לא ינפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע .חקורה לא וא אפורה יריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא םיאליגב םישנלו תורגבתמל תדעוימ הפורתה .60 דע 16 שי - 60 ליג לעמ וא 16 ליגל תחתמ תולפוטמ .אפורב ץעוויהל .לופיט ימי 7 ירחא םיפלוח םינימסתה ללכ ךרדב ךיילע ,םימי 3 ךות ךבצמב רופיש לח אל םא .אפור םע ץעייתהל ?הפורתה תדעוימ המל .1 .חווט בחר יתיירטפ-יטנא רישכת גוסמ יתיירטפ-יטנא :תיטיופרת הצובק .לוזאדימיא הפורתב שומיש ינפל .2 :הפורתב שמתשהל ןיא ,ליעפה רמוחל )תיגרלא( השיגר תא םא ∙ םיביכרמהמ דחא לכל ,לוהוכלא ליראטסוטצל םירמוחל וא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה .החפשמ התואמ םירחא םייתיירטפ-יטנא תויהל יושע לופיטהש ןוויכ ,תסווה ןמזב ∙ .ליעי תוחפ שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב םיילניגאו ןימ יסחי םויקמ ענמיהל שי לופיטה ןמזב .גוזה ןב תקבדהל ששחמ לש םתוליעי תא דירוהל הלולע וז הפורת וא םימודנוק :ןוגכ ,ימוג םייושעה העינמ יעצמא האצותכ .)

Latex

( סקטל םייושעה תומגרפאיד םייפילח העינמ יעצמאב שמתשהל ץלמומ ,ךכמ .הפורתב שומישה רחאל םימי 5 תוחפל םירישכתב ,םינופמטב שמתשהל ןיא לופיטה ןמזב ילטוק םירמוחב ,)תויקיתרנ( תוילניגאו תופיטשל .םירחא םיילניגאו םירישכתב וא ערז ,ילניגאו םרק 2%

V

ןטסיגאב לופיטה ינפל :םא אפורל ירפס הפורתל וא והשלכ ןוזמל השיגר ךנה ∙ .יהשלכ םעפה וזש וא היירטפ ךל שיש החוטב ךניא ∙ .הלא םינימסת ךלצא םיעיפומש הנושארה ךלהמב םיימעפמ רתוי קיתרנב םוהיזמ תלבס ∙ .םינורחאה םישדוחה 6 .ןימ תלחממ רבעב םתלבס ךגוז ןב וא תא ∙ .60 ליג לעמ וא 16 ליגל תחתמ תא ∙ לוזאמירטולקל תיגרלא הבוגת רבעב ךל התיה ∙ תוילניגאו תופורתל וא לוהוכלא ליראטסוטצל וא .תוירטפ דגנ תורחא :םיאבה םינימסתהמ דחא ךל שי םא ∙ .רידס אל יקיתרנ םומיד ∙ תילניגאו השרפה וא גירח יקיתרנ םומיד ∙ .םד ימתכ םע וא קיתרנב םיעצפ וא תויחופלש ,םיביכ ∙ .תופב .הנותחתה ןטבב באכ ∙ .ןתש ןתמב ישוק וא באכ ∙ .תרומרמצ וא םוח ∙ .תואקה וא תוליחב ∙ .םילושלש ∙ .קיתרנהמ ער חיר םע השרפה ∙ םרק 2%

ןטסיגאב לופיטהש ןכתייש ןוויכ תאז .ךרובע ןוכנה לופיטה וניא ילניגאו .תסווה תליחת ינפל םייתסהל ךירצ לופיטה ,הנורחאל תחקל םא וא ,תחקול תא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע ירפס ,הנוזת יפסותו תא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב סומילוריס וא סומילורקט םשב הפורת תלטונ ,ןוסיחה תכרעמ תבוגת תא תותיחפמה תופורת( .)הלתשה רחאל רביא תייחד עונמל תנמ-לע הקנהו ןוירה ירפס ,הקינמ וא תורהל הסנמ ,ןוירהב תא םא .ילניגאו םרק 2%

ןטסיגאב שומישה ינפל אפורל רחא בוקעל שי ,אפורל ךכ לע תרפיס רבכ םא .תוריהזב ויתוארוה לע ץילמי אפורהו ןכתיי ,תימינפ תרטפב לופיטל .ךילומב שומיש אלל תוילבטב לופיט לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה לולעה לוהוכלא ליראטסוטצ הליכמ הפורתה ,החירפ :המגודל( רועב ימוקמ יוריגל םורגל .)תוימומדא וא דוריג ?הפורתב ישמתשת דציכ .3 ךיילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .החוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל אפורה תוארוה יפל לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב אפורהמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ ,הנישה ינפל ברעב םרקב שמתשהל שי :אוה .םיפוצר םיברע 3 ךשמב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא תדעוימ וז הפורת !עולבל וא הפל סינכהל ןיא .ילניגאו שומישל :שומישה ןפוא יצחר ,תישאר :הפורתה תא רידחהל דציכ .1 שומישה תוארוה ירחא בוקעל שי .ךיידי תא .תוטרופמה ודיצ תא ידימצהו תרפופשה הסכמ תא יריסה .2 יצחל .)

( תרפופשה הצקל ןקתמה לש בחרה םרקהש ךכ תרפופשה תיתחתב תונידעב רשאכ אלמ ןקתמה .ןקתמה תא אלמיו רודחי תא יררחש .הריצע תדוקנל עיגמ )

( ףונמה הסכמה תא הרזח יגירבהו תרפופשהמ ןקתמה .תרפופשל רשאכו תופופכ םיילגרב ,בגה לע בכשל ךיילע .3 תועצמאב .הלעמ יפלכ תונופ ךלש םייכרבה קומע קיתרנל הפורתה תא ירידחה ,ךילומה רוציל וא חוכב שמתשהל ילבמ ילכותש לככ ידי לע הפורתה תא יררחש .תוחונ רסוח ינפל תוקד רפסמ יניתמה .הנכובה תפיחד .)2 רויא יאר( הביכשהמ ימוקתש םעפ לכב שדח ןקתמב שמתשהל שי .4 .קיתרנל םרקה תא םירידחמש תונפל וילע ,הפורתה ןמ עלב והשימ תועטב םא איבהלו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ תוחונ-יא שח וניא םא םג ,ותיא הפורתה תזירא .הלערהל םינמיס ןיא וא ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא האבה הנמב ישמתשה .הלופכ הנמב שמתשהל .תרכזנשכ דימ םוהיזהש ןכתיי ,דחא םוימ רתוי תחכשש הדימב וכשמיי םינימסתה םא ןכלו אלמ לופיט לבקי אל .אפורל תונפל שי לופיטה תפוקת םויס רחאל ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה ?לופיטה תחלצהל עייסל ילכות דציכ .תוארוהל םאתהב לופיטה תא םילשהל ךיילע .תובורק םיתיעל יפילחהו הנתוכמ םינבל קר ישבל .םוי ידמ ףילחהל שי םינויברג םג ןמזב קיתרנה תפיטשל רישכתב שמתשהל ןיא .ילניגאו םרק 2%

ןטסיגאב לופיטה לש המתכה ןכתית קיתרנל הפורתב שומישה תעב שמתשהל ןתינ המתכהה תא עונמל ידכ .םינבלה .ןותחת ןגמב וא תינייגיה תשובחתב לע דיפקהל שי ןכלו גוזה ןב לש הקבדה ןכתית תעב םודנוקב שומיש לע וא ינימ עגממ תוענמיה ןכ ומכ .לופיטה תפוקת לכ ךשמב ינימ עגמ לופיטב ךרוצה רבדב אפורה םע ץעייתהל יוצר .גוזה ןבב םג יתפורת ינפל אפורה םע יצעייתה - ןוירהב ךנה םא .שומישה הנמהו תיוותה יקדב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ יביכרה .הפורת תלטונ ךנהש םעפ לכב .םהל הקוקז ךנה םא שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יצעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4

ןטסיגאב שומישה ,הפורת לכב ומכ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ילניגאו םרק תמישר ארקמל ילהבית לא .תושמתשמהמ תחא ףאמ ילבסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות .ןהמ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות :תדחוימ תויהל תולולע תולפוטמהמ קלח ,תופורתה לכבכ תיגרלא הבוגת ,תיגרלא תא םא .םרקל תויגרלא השח תא םא .הפורתב שומישל ךומסב שחרתת ,באכה ,הבירצה ,םדואהש וא תיגרלא הבוגתב ,םירימחמ תוחיפנה וא דוריגה ,ימוקמה יוריגה אפורל דימ ינפו הפורתב שומישה תא יקיספה .בורק ןוימ רדחל וא העילבב תויעב ;החירפ :תיגרלא הבוגתל םינמיס ןורגה ,םינפה ,םייתפשה לש תוחיפנ ;המישנב וא .הליחב ;ןופליע וא תרוחרחס ,השלוח ;ןושלה וא לופיטה תא יקיספה ,ולא םינמיס ךלצא ועיפוה םא .דימ אפורל ינפו :לופיטה תליחת רחאל תופסונ יאוול תועפות ,תוחונ יא ,תוימומדא ,תוחיפנ ,החירפ ,דוריג םיבאכ וא םומיד ,ילניגאו ףוליק וא יוריג ,הבירצ .ןגאה רוזאב וא ןטבב רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא וא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ תלבוס תא ץעייתהל ךיילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא .דימ אפורה םע ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה יענמ ∙ םתייאר הדשל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהו אלל האקהל ימרגת לא .הלערה יענמת ךכ .אפורהמ תשרופמ הארוה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

date

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .שדוח תחתמ רירק םוקמב ,תירוקמה הזיראב ינסחא

25°C

ךשמב שמתשהל ןתינ הנושאר החיתפ רחאל ∙ .םישדוח 3 .הפשאה וא רויכה ךרד תופורת קורזל ןיא

תופורתה תא קורזל ךיא חקורה תא ילאש ורזעי ולא םיעצמא .רתוי תשמתשמ ךניא ןהב ךילומה תא ךילשהל ןיא .הביבסה לע ןגהל .הלסאל ףסונ עדימ .6 - םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

2-Octyldodecanol, Cetostearyl alcohol,

Cetyl esters wax, Sorbitan monostearate,

Polysorbate 60, Benzyl alcohol, Purified

water.

:רמשמה רמוחה זוכיר

Benzyl

alcohol

1.044%

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ םרג 20 הליכמה םוינימולא תרפופש ינקתמ( םירוטקילפא 3 -ו ןבל עבצב םרק .)הרדחה לארשי וגירפ :ותבותכו םושירה לעב ,ןרציה םש ∙ .םחורי ,16 .ד.ת ,מ"עב הקיטבצמרפ תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ∙ .2014 רבמצד :ךיראתב תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ ∙ 4856.23822 :תואירבה דרשמב יתכלממה

תעבטה יפ קיתרנ םחרה ראווצ ןתשה תיחופלש

30200769 24.12.14

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה