אגיסטן אלוורה קרם

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

07-10-2016

מרכיב פעיל:
CLOTRIMAZOLE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
D01AC01
טופס פרצבטיות:
קרם
הרכב:
CLOTRIMAZOLE 1 G / 100 G
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קבוצה תרפויטית:
CLOTRIMAZOLE
איזור תרפויטי:
CLOTRIMAZOLE
סממני תרפויטית:
Skin infections caused by dermatophytes or candida species.
מספר אישור:
043 17 22461 00
תאריך אישור:
2014-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

07-10-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - רוסית

23-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה םרק הרוולא ןטסיגא

Clotrimazole 1%

לוזאמירטולק .6 ףיעס האר - רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז .חקורה לא וא אפורה לא הנפ .הנוכנ הרוצב הפורתב שמתשהל ךילע אפורה לא תונפל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא חקורב ץעוויה םירפתשמ םניא וא םירימחמ )םימוטפמיסה( הלחמה ינמיס םאב

תועובש 4 רחאל ?הפורתה תדעוימ המל .1 ינז וא םיטיפוטמרד ידי-לע םימרגנה רועב םימוהיזב לופיטל

הדידנק .רועה תופשפשו תוירטפב לפטל דעוימ םרק הרוולא ןטסיגא םירוזאב עיפוהל תולולעש ,תוירטפ לש םינז ןווגמב לפטמ רישכתה ,העשפמ ,יחש יתב ,םיילגרה תועבצאו תופכ ;ףוגה לש םינוש .רועה לש םירחא םירוזאו רוע ילפק תצובקמ יתיירטפ יטנא רישכת :תיטיופרת הצובק .םילוזאדימיאה הפורתב שומיש ינפל .2 :הפורתב שמתשהל ןיא ליראטסוטצל ,ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר ךדלי וא התא םא

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא לוהוכלא

הפורתה .םיינרופיצב וא תפקרקב םימוהיזב לופיטל ∙ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא תא תיחפהל לולע םרק הרוולא ןטסיגא ,םירחא םימרקב ומכ .המגרפאיד וא םודנוק ןוגכ ,ימוג םייושעה העינמ יעצמא לש תוליעיה שמתשהל ךילע ,ןימה ירביאב שומישל תדעוימ הפורתה םא ,ןכל שומישה רחאל םימי השימח תוחפל ךשמל יפולח העינמ יעצמאב .וז הפורתב תכשוממ הפוקתל וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא .אפורב ץעוויהל ילב עגמ לש הרקמב .הפהו םייניעה םע רישכתה עגממ ענמיהל שי .אפורל תונפלו םימ םע בטיה ףוטשל שי ,הפה וא םייניעה םע :םא אפורל רפס ,םרק הרוולא ןטסיגאב לופיטה ינפל )םילותיח תחרפת לש הרקמב ,ךקונית וא( התאש חוטב ךניא ∙ .יתיירטפ םוהיזמ לבוס .יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר לפוטמה ∙ תופורת ,הנורחאל םתחקל םא וא ,םיחקול ךדלי וא התא םא לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ הקנהו ןוירה וא אפורב ץעוויהל שי ,הקינמ וא תורהל הסנמ ,ןוירהב ךנה םא .הפורתב שומישה ינפל יאופרה תווצב תוריהזב בוקעל שי ,יאופרה תווצה/אפורה תא תעדיי רבכו הדימב .םהיתויחנה רחא הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ םורגל לולעה לוהוכלא ליראטסוטצ ליכמ םרק הרוולא ןטסיגא .)תוימומדא וא דרג ,החירפ ןוגכ( רועב ימוקמ יוריגל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע רחא בוקעל שי אפורה ידי-לע ךל המשרנ הפורתהו הדימב .ויתויחנה רחא תוריהזב בוקעל שי םשרמ אלל הפורתה תא תשכר םא :תואבה תוארוהה )ברעו רקוב( םויב םיימעפ לש לופיט :ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .עוגנה רוזאב :שומישה ןפוא ידי-לע רועה ךות לא רדחהו שביו יקנ רוע לע םרקה תא חרמ .ןידע יוסיע יוסיכל םרק מ"ס ½ לש ךרואב הנטק תומכ קיפסת ללכ ךרדב .דיה ףכ לדוגב רוזא עצוממה לופיטה ךשמ ,יללכ ןפואב .םוהיזה גוסב יולת לופיטה ךשמ םלוא ,תועובש 2-3 ןיב ענ םינושה םייתיירטפה רועה ימוהיזב .תועובש 4 לש הפוקתל שמתשהל ץלאיתש ןכתיי ,)םיילגרב טרפב( םייתיירטפ םימוהיז לש םתונשיה עונמל תנמ-לע לכ תומלעיה רחאל םייעובשכ ךשמב לופיטה תא ךישמהל שי .הלחמה ינמיס רפתשהל םירומא ,באכ וא דרג ןוגכ ,רועב םוהיז לש םינימסתה ףוליקו תוימומדא ןוגכ םינמיס ,תאז םע .לופיט ימי רפסמ ךות ,םיכשמנ םינימסתה םא .רתוי בר ןמז רחאל םלעיהל םייושע רועה .אפורה םע ץעייתה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב ינוציח שומישל .עולבל וא הפל הפורתה תא סינכהל ןיא אלא ,רטסלפ וא/ו תשובחת םע לפוטמה רוזאה תא תוסכל ןיא .אפורהמ תשרופמ הארוה יפ-לע רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ והשימ עלב תועטב םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ הפורתב שמתשה ,שורדה ןמזב הפורתב שמתשהל תחכש םא .ליגרכ לופיטב ךשמהו ירשפאה םדקהב ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ םורגי דוריגה .ודוריגמ ענמיהל שי ,דרגמ עוגנה רוזאהש ףא לע ∙ .םוהיזה תוטשפתהל םורגי ךכו רועה לש חטשה ינפל קזנ .םייקנ םיעוגנה םירוזאה לע רומש ∙ שבוי לע רומשל שי ןכל ,תוירטפה תחימצ תא תדדועמ תוחל ∙ .רתי ףושפשמ ענמיהל שי ךא ,עוגנה םוקמב לש החירמ לכ ינפל ושביילו עוגנה רוזאה תא ץוחרל שי ∙ וא קלט תקבאב שמתשהל ןתינ - לופיטל לופיט ןיב .הפורתה אפורב ץעוויה .שבי ראשיי םוקמהש ידכ תוירטפ דגנ הקבאב .םיוסמ רישכת לע הצלמה תלבקל חקורב וא תנמ לע םוהיזב לופיטה רחאל דימת םיידיה תא ףוטשל שי ∙ .ותוטשפתה תא עונמל ,המודכו היטבמא ינוחיטש ,תובגמ םירחא םישנא םע קולחת לא ∙ .םהילא רובעל לולע םוהיזהש ןוויכ שובייו תידוסי הציחר לע דיפקהל שי - םיילגרב לופיטה םא ∙ שי ;הנתוכמ םייברגב שמתשהל יוצר .תונוהבה ןיב דחוימב יוצר .םייטטניס םירמוחמ וא רמצמ םייברג בורגלמ ענמיהל תוידוסיב סבכ .)העיזה תומכ יפל( םויב םימעפ רפסמ םפילחהל תא ריסהל ידכ םימח םימב םינויברגהו ןוליינה יברג ,םייברגה תא ידמ ךילענ תא ףלחה .תוירטפה יגבנ תא וא ףלקתהש רועה לכ םילדנס לוענל ץלמומ תומיאתמה תונועב .ירשפאו הדימב םוי .םייברג אלל ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא יאוול תועפות .4 םורגל לולע םרק הרוולא ןטסיגאב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות .הפורתל םייגרלא תויהל םילולעש םישנא םנשי ,תופורתה לכב ומכ תלחתה רחאל דימ חתפתת הבוגתה ,םייגרלא ךדלי וא התא םא קיספהל שי ,תיגרלא הבוגת םיווח ךדלי וא התאו הדימב .שומישה הבוגתל םינמיסה .יאופר עויס תלבקל דימ תונפלו שומישה תא :לולכל םייושע תיגרלא ,םינפה ,םייתפשה לש תוחיפנ ,המישנב וא העילבב תויעב ,החירפ .ןופליע וא תרוחרחס ,הליחב ,השלוח ,ןושלה וא ןורגה שומישה רחאל םא אפורל הנפו לופיטה תא קספה ,ןכ ומכ :םיעיפומ ,תוחיפנ ,תוחונ יא ,הבירצ ,תויחופלש ,דרג ,רתי תושיגר וא יוריג .רועה לש ףוליק ,תוימומדא רוזאב ץוצקעו םוח תשגרה לש םינימסת עיפוהל םילולע ,ףסונב רחאל ,רצק ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפות .לפוטמה .רישכתל תולגתסהה תפוקת ,ליעל ורכזוהש יאוולה תועפותמ תחא תא םיווח ךדלי וא התא םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול :יאוול תועפות לע חוויד הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הנפמה

)www.health.gov.il(

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

:האבה תבותכה תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

www.perrigo-pharma.co.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהו םתייאר הדשל ץוחמ רוגס הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו .אפורהמ תשרופמ עיפומה

)exp. date(

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע .שדוח

25°C

-ל תחתמ ,רירק םוקמב ןסחא ∙ .םישדוח 6 ךשמב שמתשהל ןתינ הנושאר החיתפ רחאל ∙ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ ∙

Octyldodecanol, cetostearyl alcohol, cetyl esters wax,

sorbitan monostearate, polysorbate 60, benzyl alcohol,

aloevera powder decolorized, purified water.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ .ןבל עבצב םרק םרג 20 הליכמה םוינימולא תרפופש .מ"עב הקיטבצמרפ לארשי וגירפ :םושירה לעבו ןרציה םש ∙ .םחורי ,16 .ד.ת יאמ :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ∙

.2015

דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ ∙ :תואירבה

4317.22461

לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ∙ .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא

30200761 19.5.15

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה