TAXAT CLEAN (913725)

République tchèque - tchèque - Ecolab

Achète-le

Disponible depuis:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Numéro d'autorisation:
114407E

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
bulgare 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
espagnol 28-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
allemand 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
anglais 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
français 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
italien 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
hongrois 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
néerlandais 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
polonais 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
portugais 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
roumain 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
slovaque 27-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
slovène 27-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
finnois 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
suédois 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
norvégien 26-11-2017

Lire le document complet

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

TAXAT CLEAN

114407E

1 / 15

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

TAXAT CLEAN

Kód výrobku

114407E

Použití látky nebo směsi

Prací prostředek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Prací prostředek. Automatická aplikace

Prací prostředek. Semi-automatická aplikace

Prací prostředek. Manuální aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

20.06.2017

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Podráždění očí, Kategorie 2

H319

Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě toxikologického posouzení.

2.2 Prvky označení

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

TAXAT CLEAN

114407E

2 / 15

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Standardní věty o

nebezpečnosti

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

alcohols, c14-15,

ethoxylated

68951-67-7

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 5 - < 10

Peruhličitan sodný

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

Oxidující tuhé látky Kategorie 3; H272

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 5 - < 10

sulfuric acid, mono-c10-

16-alkyl esters, sodium

salts

68585-47-7

271-557-7

01-2119489463-28

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 3 - < 5

Etoxylované alkoholy

C10-16 (1< mol EO <2.5)

68002-97-1

500-182-6

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

>= 1 - < 2.5

uhličitan sodný (soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 1 - < 2.5

Látky, které mají pracovní limit expozice :

hydroxid sodný

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 0.1 - < 0.25

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

TAXAT CLEAN

114407E

3 / 15

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

...

Lire le document complet

Rechercher des alertes liées à ce produit

Partagez cette information