PEROX LIQUID

République tchèque - tchèque - Ecolab

Achète-le

Disponible depuis:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Numéro d'autorisation:
102067E

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
bulgare 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
espagnol 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
allemand 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
estonien 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
anglais 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
français 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
italien 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
lituanien 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
hongrois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
néerlandais 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
polonais 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
portugais 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
roumain 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
slovaque 27-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
slovène 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
finnois 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
suédois 25-01-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
norvégien 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
ukrainien 28-11-2017

Lire le document complet

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Perox liquid

102067E

1 / 15

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Perox liquid

Kód výrobku

102067E

Použití látky nebo směsi

Zesilovač účinku

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Pomocný prací prostředek (neuvolňujicí plyn). Automatická

aplikace

Pomocný prací prostředek (neuvolňujicí plyn). Semi-automatická

aplikace

Pomocný prací prostředek (neuvolňujicí plyn). Manuální aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

03.06.2016

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Podráždění očí, Kategorie 2

H319

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Perox liquid

102067E

2 / 15

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Standardní věty o

nebezpečnosti

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

mýdlo

91032-02-9

293-008-0

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2;

>= 5 - < 10

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Hořlavé kapaliny Kategorie 2; H225

Podráždění očí Kategorie 2; H319

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice Kategorie 3; H336

>= 5 - < 10

neiontové povrchově

aktivní látky

68920-69-4

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 3 - < 5

mýdlo

143-18-0

205-590-5

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 2.5 - < 3

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Perox liquid

102067E

3 / 15

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Nebezpečí požáru

Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně.

Možnost zpětného výšlehu na značně velkou vzdálenost.

Zabraňte vzniku výbušné koncentrace nahromaděním par. Páry

se mohou shromažďovat v níže položených místech.

Nebezpečné produkty

spalování

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

Oxidy dusíku (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky

pro hasiče

: Používejte vhodné ochranné prostředky.

...

Lire le document complet

Rechercher des alertes liées à ce produit

Partagez cette information