LACTACID (906890)

République tchèque - tchèque - Ecolab

Achète-le

Disponible depuis:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Numéro d'autorisation:
112507E

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
bulgare 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
espagnol 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
allemand 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
estonien 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
anglais 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
français 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
italien 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
lituanien 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
hongrois 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
néerlandais 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
polonais 27-01-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
portugais 29-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
roumain 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
slovaque 27-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
slovène 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
finnois 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
suédois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
norvégien 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
ukrainien 20-09-2021

Lire le document complet

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Lactacid

112507E

1 / 13

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Lactacid

Kód výrobku

112507E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra (TIS)

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

03.11.2014

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Žíravost pro kůži , Kategorie 1A

H314

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

C; ŽĺRAVÝ

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní

hodnoty pH (v souladu s platnou evropskou legislativou).

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Lactacid

112507E

2 / 13

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Prohlášení o nebezpečí

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Preventivní prohlášení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Kyselina fosforečná

2.3 Další nebezpečnost

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

Kyselina fosforečná

7664-38-2

231-633-2

01-2119485924-24

C; R34

Žíravost pro kůžiKategorie

1B; H314

>= 30 - < 50

kyselina citrónová

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Xi; R36

Podráždění očíKategorie 2;

H319

>= 5 - < 10

etoxylované alkoholy

=/< c15 mastných

kyselin (=/< 5 mol

68439-51-0

Xi; R41-R38

Dráždivost pro kůžiKategorie

2; H315

Vážné poškození

očíKategorie 1; H318

>= 1 - < 2.5

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Lactacid

112507E

3 / 13

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Použijte jemné mýdlo, je-li k dispozici. Potřísněný oděv

před novým použitím vyperte. Před novým použitím obuv pečlivě

očistěte. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v

bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

...

Lire le document complet

Rechercher des alertes liées à ce produit

Partagez cette information