INTO ACTIVE GEL (912559)

Pays: Bulgarie

Langue: bulgare

Source: Ecolab

Disponible depuis:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Fiche de données de sécurité

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INTO ACTIVE GEL
110867E
1 / 15
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Into active gel
Код на продукта
:
110867E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат за санитарни
помещения
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за санитарни
помещения. Ръчен
процес
Почистващо средство за санитарни
помещения. Ръчно
разпръскване и забърсване
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité espagnol 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité tchèque 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité allemand 26-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité anglais 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité français 24-01-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité italien 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité lituanien 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité hongrois 28-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité néerlandais 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité polonais 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité portugais 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité roumain 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovaque 27-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovène 27-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité finnois 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité suédois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité norvégien 19-09-2021

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents