YANIMO RESPIMAT 2.5 mikrog / 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

12-01-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

28-01-2021

Aktiivinen ainesosa:
Olodateroli hydrochloridum,Tiotropii bromidum monohydricum
Saatavilla:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-koodi:
R03AL06
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Olodateroli hydrochloridum,Tiotropii bromidum monohydricum
Annos:
2.5 mikrog / 2.5 mikrog
Lääkemuoto:
inhalaationeste, liuos
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
olodateroli ja tiotropiumbromidi
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
34151
Valtuutus päivämäärä:
2016-09-15

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog, inhalaationeste, liuos

tiotropiumi/olodateroli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Yanimo Respimat on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Yanimo Respimat -valmistetta

Miten Yanimo Respimat -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Yanimo Respimat -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Yanimo Respimat on ja mihin sitä käytetään

Mitä Yanimo Respimat on

Yanimo Respimat sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, tiotropiumia ja olodaterolia. Ne kuuluvat

pitkävaikutteisten keuhkoputkia laajentavien lääkeaineiden ryhmään. Tiotropium kuuluu antikolinergisten

lääkeaineiden alaryhmään, ja olodateroli kuuluu pitkävaikutteisten beeta

-agonistien alaryhmään.

Mihin Yanimo Respimat -valmistetta käytetään

Yanimo Respimat helpottaa aikuisten keuhkoahtaumatautipotilaiden (COPD) hengitystä.

Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen keuhkosairaus, joka aiheuttaa hengenahdistusta ja yskää. Taudilla on

yhteys myös krooniseen keuhkoputkitulehdukseen ja keuhkolaajentumaan.

Yanimo Respimat avaa hengitysteitä ja helpottaa ilman kulkua keuhkoihin ja niistä ulos. Yanimo Respimat

-valmisteen säännöllinen käyttö voi myös helpottaa tautiin liittyvää jatkuvaa hengenahdistusta ja auttaa

vähentämään sairauden vaikutuksia jokapäiväiseen elämääsi.

Koska keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen sairaus, sinun pitää ottaa Yanimo Respimat

-valmistetta joka päivä, eikä vain silloin kun sinulla on hengitysvaikeuksia tai muita keuhkoahtaumataudin

oireita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Yanimo Respimat -valmistetta

Älä käytä Yanimo Respimat -valmistetta

jos olet allerginen tiotropiumille tai olodaterolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

jos olet allerginen atropiinille tai sen kaltaisille aineille, esimerkiksi ipratropiumille tai

oksitropiumille

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Yanimo Respimat

-valmistetta,

jos sinulla on astma (sinun ei pidä käyttää Yanimo Respimat -valmistetta astman hoitoon)

jos sinulla on sydänsairauksia

jos sinulla on korkea verenpaine

jos sinulla on epilepsia

jos sinulla on tietty kilpirauhasen sairaus nimeltä tyreotoksikoosi

jos sinulla on aneurysmaksi kutsuttu epänormaali valtimonlaajentuma

jos sinulla on diabetes

jos sinulla on vaikea maksasairaus

jos sinulla on munuaissairaus

jos sinulle suunnitellaan leikkausta

jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma-niminen silmäsairaus

jos sinulla on eturauhasvaivoja tai virtsaamisvaikeuksia

Yanimo Respimat -hoidon aikana

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulle tulee rintakehän puristusta,

yskää, hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta välittömästi lääkkeenoton jälkeen. Nämä saattavat

olla merkkejä bronkospasmi-nimisestä tilasta (ks. kohta 4).

Jos hengityksesi huononee tai jos sinulle tulee ihottumaa, turvotusta tai kutinaa heti inhalaation jälkeen,

lopeta Yanimo Respimat -valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin (ks. kohta 4).

Jos saat mitään sydämeesi vaikuttavia haittavaikutuksia (kohonnut syke, kohonnut verenpaine ja/tai

rintakivun kaltaisten oireiden lisääntyminen), ota välittömästi yhteyttä lääkäriin (ks. kohta 4).

Jos sinulla ilmenee lihaskouristuksia, lihasheikkoutta tai poikkeavaa sydämen rytmiä, ota yhteyttä

lääkäriin, sillä nämä oireet voivat johtua liian matalasta veren kaliumpitoisuudesta (ks. kohta 4).

Käyttäessäsi Yanimo® Respimat® -valmistetta, ole varovainen, ettei inhalaationestettä joudu silmiin. Tämä

voi aiheuttaa silmäkipua, epämukavaa tunnetta silmässä, näön hämärtymistä, valokehien tai värikkäiden

kuvien näkemistä, johon liittyy silmien punoitusta (ts. ahdaskulmaglaukoomaa). Silmäoireisiin saattaa liittyä

päänsärkyä, pahoinvointia tai oksentelua. Pese silmäsi lämpimällä vedellä, lopeta Yanimo Respimat

-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi lisäohjeita.

Yanimo Respimat on tarkoitettu keuhkoahtaumatautisi ylläpitohoitoon. Sitä ei saa käyttää äkillisten

hengenahdistuskohtausten hoitoon tai hengityksen vinkunan hoitoon.

Älä käytä Yanimo Respimat -valmistetta yhdessä tiettyjen pitkävaikutteisiksi beeta-agonisteiksi kutsuttujen

lääkkeiden, kuten salmeterolin tai formoterolin, kanssa.

Jos käytät säännöllisesti tiettyjä lyhytvaikutteisiksi beeta-agonisteiksi kutsuttuja lääkkeitä, kuten

salbutamolia, käytä niitä jatkossa ainoastaan akuutteihin oireisiin kuten hengenahdistukseen.

Suun kuivumista on havaittu antikolinergisen hoidon yhteydessä, ja pitkällä tähtäimellä sillä saattaa olla

yhteys hammaskariekseen. Kiinnitä sen vuoksi huomiota suuhygieniaan.

Älä käytä Yanimo Respimat -valmistetta useammin kuin kerran päivässä.

Lapset ja nuoret

Yanimo Respimat -valmistetta ei pidä käyttää lapsille ja nuorille (alle 18-vuotiaille).

Muut lääkevalmisteet ja Yanimo Respimat

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita

lääkkeitä.

Kerro lääkärillesi erityisesti, jos käytät:

mitä tahansa lääkkeitä, jotka saattavat olla samankaltaisia kuin Yanimo Respimat (sisältävät

samankaltaisia vaikuttavia aineita, kuten antikolinergisia lääkeaineita tai beeta-agonisteja). Voit saada

todennäköisemmin haittavaikutuksia.

beetasalpaajiksi kutsuttuja lääkkeitä, joita käytetään korkean verenpaineen tai muiden sydänsairauksien

hoitoon (kuten propranololi) tai glaukooma nimiseen silmäsairauteen (kuten timololi). Ne saattavat

vähentää Yanimo Respimat -valmisteen tehoa.

lääkkeitä, jotka vähentävät kaliumin määrää veressäsi. Näihin kuuluvat:

steroidit (esim. prednisoloni)

diureetit (nesteenpoistolääkkeet)

hengitysvaikeuksiin käytettävät lääkkeet kuten teofylliini.

Jos käytät näitä lääkkeitä yhtä aikaa Yanimo Respimat -valmisteen kanssa sinulla voi ilmetä

lihaskouristuksia, lihasheikkoutta tai epäsäännöllistä sydämen rytmiä.

trisyklisiksi masennuslääkkeiksi kutsuttuja lääkkeitä tai monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjiä (kuten

selegiliini tai moklobemidi), joita käytetään neurologisten tai psykiatristen sairauksien kuten

Parkinsonin taudin tai masennuksen hoitoon. Näiden lääkkeiden käyttö lisää todennäköisyyttä saada

sydämeen kohdistuvia haittavaikutuksia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Sinun ei pidä käyttää tätä lääkettä, ellei lääkäri ole sitä

erityisesti suositellut.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmisteen vaikutuksia ajamiseen ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

Jos sinua huimaa tai näkösi sumenee käytettyäsi Yanimo Respimat -valmistetta, älä aja tai käytä mitään

koneita tai laitteita.

Yanimo Respimat sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämän lääkevalmisteen jokainen suihke sisältää 0,0011 mg bentsalkoniumkloridia.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa hengityksen vinkumista ja hengitysvaikeuksia (bronkospasmi)

erityisesti, jos sinulla on astma.

3.

Miten Yanimo Respimat -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Yanimo Respimat on tarkoitettu vain inhaloitavaksi.

Annostus

Suositeltu annos on:

Yanimo Respimat vaikuttaa 24 tuntia, joten sinun tarvitsee käyttää sitä vain KERRAN PÄIVÄSSÄ, jos

mahdollista aina samaan aikaan päivästä. Ota aina KAKSI SUIHKETTA joka kerralla.

Koska keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen sairaus, käytä Yanimo Respimat -valmistetta joka päivä, eikä

vain silloin kun sinulla on hengitysvaikeuksia. Suositusannosta ei saa ylittää.

Käyttö lapsille ja nuorille

Ei ole asianmukaista käyttää Yanimo Respimat -valmistetta pediatristen potilaiden (alle 18-vuotiaiden)

hoidossa.

Varmista, että osaat käyttää Yanimo Respimat -valmistetta oikein. Yanimo Respimat

-valmisteen käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen loppuosassa.

Jos otat enemmän Yanimo Respimat -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Sinulla saattaa olla suurempi riski saada haittavaikutuksia kuten suun kuivumista, ummetusta,

virtsaamisvaikeuksia, näön sumentumista, rintakipua, korkeaa tai matalaa verenpainetta, nopeaa tai

epäsäännöllistä sydämen sykettä tai sydämen sykkeen tuntemista, huimausta, hermostuneisuutta,

univaikeuksia, ahdistuneisuutta, päänsärkyä, vapinaa, lihaskramppeja, pahoinvointia, uupumusta,

huonovointisuutta, veren matalaa kaliumpitoisuutta (joka voi aiheuttaa lihaskouristuksia, lihasheikkoutta tai

epätavallista sydämen rytmiä), korkeaa verensokeria tai liian korkeaa happopitoisuutta veressäsi (joka voi

aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, heikotusta, lihaskramppeja ja tihentynyttä hengitystä).

Jos unohdat käyttää Yanimo Respimat -valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraavana päivänä yksi annos normaaliin aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Yanimo Respimat -valmisteen käytön

Ennen kuin lopetat Yanimo Respimat -valmisteen käytön, keskustele asiasta lääkärisi tai

apteekkihenkilökunnan kanssa. Jos lopetat Yanimo Respimat -valmisteen käytön, keuhkoahtaumataudin

oireet saattavat pahentua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos mitään seuraavista oireista ilmenee, lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Välittömät allergiset reaktiot Yanimo Respimat -valmisteelle ovat harvinaisia (saattaa koskea

enintään 1 henkilöä 1000:sta). Näitä reaktioita saattaa esiintyä yksitellen tai osana vakavaa allergista

reaktiota (anafylaktinen reaktio) Yanimo Respimat -valmisteen käytön jälkeen. Oireita ovat

ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria), suun ja kasvojen turpoaminen tai äkillinen hengitysvaikeus

(angioneuroottinen edeema) tai muut yliherkkyysreaktiot (kuten verenpaineen äkillinen lasku tai

huimaus).

Kuten kaikilla inhaloitavilla lääkkeillä, rintakehän puristusta, johon liittyy yskimistä, hengityksen

vinkunaa tai hengenahdistusta saattaa ilmetä välittömästi inhalaation jälkeen (paradoksinen

bronkospasmi). Saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin.

Värikehien tai värikkäiden kuvien näkeminen, johon liittyy silmien punoitusta (glaukooma).

Yleisyyttä ei pystytä arvioimaan käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Tukkeuma suolistossa tai suolen liikkeiden puuttuminen (suolen tukkeuma, suolilama mukaan

lukien). Yleisyyttä ei pystytä arvioimaan käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Melko harvinainen (saattaa koskea enintään 1 henkilöä 100:sta)

sydämen tiheälyöntisyys (takykardia)

huimaus

päänsärky

yskä

äänen käheys

suun kuivuminen

Harvinainen (saattaa koskea enintään 1 henkilöä 1000:sta)

epäsäännöllinen sydämen rytmi (eteisvärinä)

sydämen nopealyöntisyys (supraventrikulaarinen takykardia)

tuntemus omista sydämenlyönneistä (palpitaatiot)

kohonnut verenpaine (hypertensio)

virtsaamisvaikeudet (virtsaumpi)

virtsatieinfektiot

kivulias virtsaaminen (dysuria)

kurkkukipu (nielutulehdus)

kurkunpään tulehdus

ientulehdus

suutulehdus

sienitulehdus suussa ja nielussa

nenäverenvuoto

unettomuus

näön sumentuminen

puristava tunne rintakehässä, johon liittyy yskimistä, hengityksen vinkunaa tai hengenahdistusta

välittömästi inhalaation jälkeen (bronkospasmi)

ummetus

pahoinvointi

kutina

nivelkipu (artralgia)

nivelturvotus

selkäkipu

Tuntematon (yleisyyttä ei pystytä arvioimaan käytettävissä olevan tiedon perusteella)

mitatun silmänpaineen nousu

nenänielutulehdus

nenän sivuontelotulehdus

nielemisvaikeudet

kielitulehdus

närästys (refluksitauti)

hammaskaries

ihotulehdus tai ihohaava

ihon kuivuus

elimistön kuivuminen

Voit myös saada haittavaikutuksia, joita tiedetään esiintyvän käytettäessä tiettyjä hengitysvaikeuksiin

käytettäviä Yanimo Respimat -valmisteen kaltaisia lääkkeitä (beeta-agonisteja). Näitä voivat olla

epäsäännöllinen sydämen syke, rintakipu, matala verenpaine, vapina, hermostuneisuus, lihaskrampit,

uupumus, huonovointisuus, veren matala kaliumpitoisuus (joka voi aiheuttaa lihaskouristuksia,

lihasheikkoutta tai epätavallista sydämen rytmiä), korkea verensokeri tai liian korkea happopitoisuus

veressäsi (joka voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, heikotusta, lihaskramppeja ja tihentynyttä

hengitystä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Yanimo Respimat -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja sumuttimen etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ei saa jäätyä.

Käytönaikainen säilyvyysaika:

vaihda säiliö viimeistään kolmen kuukauden kuluttua käyttöönotosta.

Älä käytä Respimat uudelleenkäytettävää sumutinta kauemmin kuin yhden vuoden ajan.

Suositeltu käyttö: 6 säiliötä per sumutin

Huomioitavaa: Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen toiminnot on osoitettu 540 testisumutuksella

(vastaa 9 säiliötä).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Yanimo Respimat sisältää

Vaikuttavat aineet ovat tiotropiumi ja olodateroli. Vapautunut annos sisältää 2,5 mikrogrammaa tiotropiumia

(bromidimonohydraattina) ja 2,5 mikrogrammaa olodaterolia (hydrokloridina) suihketta kohti. Vapautunut

annos on se annos, jonka potilas saa suukappaleen kautta.

Muut aineet ovat:

Bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti, puhdistettu vesi ja kloorivetyhappo pH:n säätämiseen.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskokoot

Yanimo Respimat -pakkauksessa on yksi inhalaationestesäiliö ja yksi Respimat-sumutin. Säiliö pitää

kiinnittää sumuttimeen ennen käyttöä.

Yksittäispakkaus:

yksi Respimat uudelleenkäytettävä sumutin ja yksi säiliö, josta saadaan 60 suihketta

(30 lääkeannosta).

3 kappaleen pakkaus:

yksi Respimat uudelleenkäytettävä sumutin ja kolme säiliötä, joista jokaisesta

saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Yhden säiliön täyttöpakkaus: yksi säiliö, josta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Kolmen säiliön täyttöpakkaus: kolme säiliötä, joista jokaisesta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Yanimo Respimat -valmisteen myyntiluvan haltija on:

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksa

Yanimo Respimat -valmisteen valmistajat ovat:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksa

Boehringer Ingelheim España, SA

c/ Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Boehringer Ingelheim Finland Ky,

Tammasaarenkatu 5,

00180 Helsinki

puh. 010 3102 800

Tällä

lääkevalmisteella

on

myyntilupa

Euroopan

talousalueeseen

kuuluvissa

jäsenvaltioissa

seuraavilla kauppanimillä:

Yanimo Respimat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.01.2021

Yanimo Respimat

Käyttöohje

Johdanto

Lue tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää Yanimo Respimat uudelleenkäytettävää sumutinta.

Respimat sumutin muodostaa inhaloitavan lääkesumun.

Käytä

sumutinta

ainoastaan

KERRAN

VUOROKAUDESSA.

Ota

jokaisella

kerralla

KAKSI

SUIHKETTA.

Jos sumutinta ei ole käytetty yli seitsemään vuorokauteen, suuntaa sumutin alaspäin poispäin itsestäsi

ja vapauta yksi annos.

Jos sumutinta ei ole käytetty yli 21 vuorokauteen, toista kohdat 4-6 otsikon ”Valmistelu käyttöä

varten” alla, kunnes laitteesta vapautuu näkyvä pilvi lääkettä. Tämän jälkeen toista kohdat 4–6 vielä

kolme kertaa.

Yanimo Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen hoito

Puhdista suukappale ja sen sisällä oleva metalliosa kostealla liinalla tai paperipyyhkeellä vähintään kerran

viikossa.

Pienet

värjäymät

suukappaleessa

eivät

vaikuta

Yanimo

Respimat

uudelleenkäytettävän

sumuttimen

toimintaan.

Pyyhi Yanimo Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen ulkopinta tarvittaessa kostealla liinalla.

Milloin sumutin pitää vaihtaa uuteen

Kun olet käyttänyt sumuttimella kuusi säiliötä, hanki uusi Yanimo Respimat -pakkaus, joka sisältää

uudelleenkäytettävän sumuttimen.

Valmistelu käyttöä varten

1.

Poista läpinäkyvä pohjaosa

Pidä korkki kiinni.

Paina varmistinpainiketta ja vedä samalla

läpinäkyvä pohjaosa irti toisella kädellä.

2.

Kiinnitä säiliö

Paina säiliö sumuttimeen.

Aseta sumutin tukevalle alustalle ja paina

voimakkaasti alaspäin, kunnes säiliö napsahtaa

paikoilleen.

3.

Merkitse käytetyt säiliöt

Merkitse rasti sumuttimen etiketin ympyrään

seurataksesi käyttämiesi säiliöiden lukumäärää.

Laita läpinäkyvä pohjaosa takaisin paikoilleen

niin, että kuulet napsahduksen.

4.

Kierrä

Pidä korkki kiinni.

Kierrä läpinäkyvää pohjaosaa etiketissä olevien

nuolten suuntaan, kunnes se napsahtaa (puoli

kierrosta).

5.

Avaa

Avaa korkki, niin että se aukeaa kokonaan.

6.

Paina

Suuntaa sumutin alaspäin.

Paina annoksenvapautuspainiketta.

Sulje korkki.

Toista kohdat 4–6 kunnes laitteesta vapautuu

näkyvä pilvi lääkettä.

Kun pilvi on näkyvä, toista kohdat

4–6 vielä kolme kertaa.

Sumutin on nyt käyttövalmis ja siitä saadaan 60

suihketta (30 annosta).

Lue koko asiakirja

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog, inhalaationeste, liuos

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Vapautuneessa annoksessa on 2,5 mikrogrammaa tiotropiumia (bromidimonohydraattina) ja

2,5 mikrogrammaa olodaterolia (hydrokloridina) per suihke. Vapautunut annos on se annos, jonka

potilas saa suukappaleen kautta.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Tämän lääkevalmisteen jokainen suihke sisältää 0,0011 mg bentsalkoniumkloridia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Inhalaationeste, liuos

Kirkas, väritön inhalaationeste

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Yanimo Respimat on keuhkoputkia laajentava keuhkoahtaumataudin (COPD) ylläpitohoitolääke, jota

käytetään helpottamaan aikuisten keuhkoahtaumatautipotilaiden oireita.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Valmiste on tarkoitettu ainoastaan inhaloitavaksi. Säiliö voidaan kiinnittää vain Respimat-

sumuttimeen ja sitä voidaan käyttää vain Respimat-sumuttimen kanssa.

Kaksi suihketta Respimat-sumuttimesta muodostaa yhden lääkeannoksen.

Aikuiset

Suositeltu annos on 5 mikrog tiotropiumia ja 5 mikrog olodaterolia eli kaksi suihketta Respimat-

sumuttimesta kerran vuorokaudessa, aina samaan aikaan vuorokaudesta.

Suositeltua annosta ei saa ylittää.

Iäkkäät potilaat

Iäkkäät potilaat voivat käyttää Yanimo Respimat -valmistetta suositusannostusta noudattaen.

Maksan vajaatoiminta ja heikentynyt munuaistoiminta

Yanimo Respimat sisältää tiotropiumia, joka erittyy etupäässä munuaisten kautta, ja olodaterolia, joka

metaboloituu etupäässä maksassa.

Maksan vajaatoiminta

Potilaat, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta, voivat käyttää Yanimo Respimat -

valmistetta suositusannostusta noudattaen.

Olodaterolin käytöstä potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta, ei ole saatavissa tietoja.

Heikentynyt munuaistoiminta

Potilaat, joiden munuaistoiminta on heikentynyt, voivat käyttää Yanimo Respimat -valmistetta

suositusannostusta noudattaen. Katso kohdista 4.4 ja 5.2 lisätietoa potilaista, joilla on keskivaikea tai

vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma ≤ 50 ml/min).

Yanimo Respimat sisältää olodaterolia. Olodaterolin käytöstä potilailla, joilla on vaikea munuaisten

vajaatoiminta, on saatavilla rajoitetusti tietoa.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Yanimo Respimat -valmistetta pediatristen potilaiden (alle

18-vuotiaiden) hoidossa.

Antotapa

Jotta varmistetaan valmisteen asianmukainen käyttö, lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilökunnan

pitää näyttää potilaalle, miten sumutinta käytetään.

Yanimo Respimat

Käyttöohje

Johdanto

Lue tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää Yanimo Respimat uudelleenkäytettävää sumutinta.

Respimat sumutin muodostaa inhaloitavan lääkesumun.

Potilaan

pitää

käyttää

sumutinta

ainoastaan

KERRAN

VUOROKAUDESSA.

Jokaisella

kerralla otetaan KAKSI SUIHKETTA.

Jos sumutinta ei ole käytetty yli seitsemään vuorokauteen, suuntaa sumutin alaspäin poispäin

itsestäsi ja vapauta yksi annos.

Jos sumutinta ei ole käytetty yli 21 vuorokauteen, toista kohdat 4-6 otsikon ”valmistelu

käyttöä varten” alla, kunnes laitteesta vapautuu näkyvä pilvi lääkettä. Tämän jälkeen toista

kohdat 4–6 vielä kolme kertaa.

Yanimo Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen hoito

Puhdista suukappale ja sen sisällä oleva metalliosa kostealla liinalla tai paperipyyhkeellä vähintään

kerran viikossa.

Pienet värjäymät suukappaleessa eivät vaikuta Yanimo Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen

toimintaan.

Pyyhi Yanimo Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen ulkopinta tarvittaessa kostealla liinalla.

Milloin sumutin vaihdetaan uuteen

Kun potilas on käyttänyt sumuttimella kuusi säiliötä, hänen pitää hankkia uusi Yanimo Respimat

-pakkaus, joka sisältää uudelleenkäytettävän sumuttimen.

Valmistelu käyttöä varten

1.

Poista läpinäkyvä pohjaosa

Pidä korkki kiinni.

Paina varmistinpainiketta ja vedä

samalla läpinäkyvä pohjaosa irti

toisella kädellä.

2.

Kiinnitä säiliö

Paina säiliö sumuttimeen.

Aseta sumutin tukevalle alustalle

ja paina voimakkaasti alaspäin,

kunnes säiliö napsahtaa

paikoilleen.

3.

Merkitse käytetyt säiliöt

Merkitse rasti sumuttimen etiketin

ympyrään seurataksesi käyttämiesi

säiliöiden lukumäärää.

Laita läpinäkyvä pohjaosa takaisin

paikoilleen niin, että kuulet

napsahduksen.

4.

Kierrä

Pidä korkki kiinni.

Kierrä läpinäkyvää pohjaosaa

etiketissä olevien nuolten

suuntaan, kunnes se napsahtaa

(puoli kierrosta).

5.

Avaa

Avaa korkki, niin että se aukeaa

kokonaan.

6.

Paina

Suuntaa sumutin alaspäin.

Paina annoksen-

vapautuspainiketta.

Sulje korkki.

Toista kohdat 4–6 kunnes

laitteesta vapautuu näkyvä pilvi

lääkettä.

Kun pilvi on näkyvä, toista

kohdat 4–6 vielä kolme kertaa.

Sumutin on nyt käyttövalmis ja siitä

saadaan 60 suihketta (30 annosta).

Päivittäinen käyttö

KIERRÄ

Pidä korkki kiinni.

KIERRÄ läpinäkyvää pohjaosaa etiketissä

olevien nuolten suuntaan, kunnes se

napsahtaa (puoli kierrosta).

AVAA

AVAA korkki, niin että se aukeaa kokonaan.

PAINA

Hengitä ulos hitaasti ja syvään.

Sulje huulet suukappaleen ympärille siten,

että et peitä ilma-aukkoja. Suuntaa sumutin

kohti nielun takaosaa.

Hengitä suun kautta sisään hitaasti ja syvään

ja PAINA samalla annoksen

vapautuspainiketta. Jatka sisäänhengitystä

hitaasti niin pitkään kuin pystyt.

Pidätä hengitystäsi 10 sekunnin ajan tai niin

pitkään kuin pystyt.

Toista kohdat KIERRÄ-AVAA-PAINA,

jotta saat kaksi suihketta.

Sulje korkki kunnes sumutinta käytetään

jälleen.

Milloin Yanimo Respimat säiliö on vaihdettava uuteen

Annoslaskuri näyttää kuinka monta suihketta säiliössä on jäljellä.

60 suihketta jäljellä

Alle 10 suihketta jäljellä. Hanki uusi säiliö.

Säiliö on käytetty loppuun. Kierrä läpinäkyvää pohjaosaa, jotta se irtoaa. Sumutin on nyt

lukkiutunut. Vedä säiliö pois sumuttimesta. Aseta uusi säiliö sumuttimeen (jatka

kohdasta 2).

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Aikaisempi yliherkkyys atropiinille tai sen johdoksille, kuten ipratropiumille tai oksitropiumille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Astma

Yanimo Respimat -valmistetta ei saa käyttää astmapotilaiden hoitoon. Yanimo Respimat -valmisteen

tehoa ja turvallisuutta astmapotilailla ei ole tutkittu.

Ei akuuttiin käyttöön

Yanimo Respimat ei ole tarkoitettu akuuttien bronkospasmikohtausten hoitoon, ts. kohtauslääkkeeksi.

Paradoksaalinen bronkospasmi

Kuten muidenkin inhaloitavien lääkkeiden käyttö, myös Yanimo Respimat -valmisteen käyttö voi

johtaa paradoksaaliseen ja mahdollisesti henkeä uhkaavaan bronkospasmiin. Jos potilaalle kehittyy

paradoksaalinen bronkospasmi, Yanimo Respimat -hoito on lopetettava heti ja sen sijasta on

aloitettava vaihtoehtoinen hoito.

Tiotropiumiin liittyvät antikolinergiset vaikutukset

Ahdaskulmaglaukooma, eturauhasen liikakasvu tai virtsarakon kaulaosan ahtauma

Tiotropiumin antikolinergisen aktiivisuuden vuoksi Yanimo Respimat -valmisteen käytössä pitää

noudattaa varovaisuutta, jos potilaalla on ahdaskulmaglaukooma, eturauhasen liikakasvu tai

virtsarakon kaulaosan ahtauma.

Silmäoireet

Potilaita on kehotettava välttämään sumutteen joutumista silmiin. Heille on kerrottava, että se voi

laukaista ahdaskulmaglaukooman tai pahentaa sitä tai aiheuttaa kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia

silmässä, näön tilapäistä hämärtymistä, valokehien tai värikuvien ilmaantumista näkökenttään sekä

silmien punoitusta, johon on syynä sidekalvon verentungos ja sarveiskalvon turvotus. Jos potilaalle

kehittyy mikä tahansa näiden silmäoireiden yhdistelmä, potilaan pitää lopettaa Yanimo Respimatin

käyttö ja ottaa välittömästi yhteyttä erikoislääkäriin.

Hammaskaries

Suun kuivuminen, jota on havaittu antikolinergisen hoidon yhteydessä, saattaa pitkään jatkuessaan

aiheuttaa kariesta.

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Tiotropiumpitoisuus plasmassa suurenee munuaistoiminnan heikentymisen myötä keskivaikeassa ja

vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa (kreatiniinipuhdistuma

50 ml/min), joten Yanimo Respimat

-valmistetta saa käyttää vain, jos odotettavissa oleva hyöty on suurempi kuin mahdollinen riski.

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden pitkäaikaishoidosta (ks. kohta 5.2).

Vaikutukset sydämeen ja verisuonistoon

Kliinisiin tutkimuksiin ei otettu potilaita, joilla oli anamneesissa sydäninfarkti edeltävän vuoden

aikana, epästabiili tai henkeä uhkaava sydämen rytmihäiriö, sydämen vajaatoiminnasta johtunut

sairaalahoitojakso edeltävän vuoden aikana tai todettu paroksysmaalinen takykardia

(> 100 lyöntiä/min). Näistä potilasryhmistä on siis vain vähän kokemusta. Yanimo Respimatin

käytössä on noudatettava varovaisuutta näillä potilailla.

Kuten muutkin beeta

-agonistit, olodateroli voi aiheuttaa joillekin potilaille kliinisesti merkittäviä

kardiovaskulaarivaikutuksia, jotka ilmenevät syketiheyden tai verenpaineen kohoamisena ja/tai

oireiden korostumisena. Tällöin hoito on ehkä lopetettava. Beeta-agonistien on myös ilmoitettu

johtaneen EKG-muutoksiin kuten T-aallon madaltumiseen ja ST-välin laskuun. Havaintojen kliinistä

merkitystä ei kuitenkaan tunneta.

Pitkävaikutteisten beeta

-agonistien käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on sydän-

tai verisuonisairaus, etenkin iskeeminen sydänsairaus, vaikea sydämen dekompensaatio, sydämen

rytmihäiriöitä, hypertrofinen obstruktiivinen kardiomyopatia, hypertensio tai aneurysma; potilailla,

joilla on kouristuksia aiheuttava sairaus tai tyreotoksikoosi; potilailla, joiden QT-ajan tiedetään tai

epäillään olevan pidentynyt (esim. QT > 0,44 s); ja potilailla, jotka reagoivat epätavallisen herkästi

sympatomimeettisiin amiineihin.

Hypokalemia

Beeta

-agonistit voivat aiheuttaa joillekin potilaille merkittävää hypokalemiaa, joka voi aiheuttaa

kardiovaskulaarihaittoja. Seerumin kaliumpitoisuuksien pieneneminen on yleensä ohimenevää eikä

vaadi kaliumlisän käyttöä. Vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavilla hypoksia ja samanaikainen

hoito saattavat pahentaa hypokalemiaa (ks. kohta 4.5), jolloin rytmihäiriöalttius voi suurentua.

Hyperglykemia

Suurten beeta

-agonistiannosten inhaloiminen voi suurentaa plasman glukoosipitoisuuksia.

Anestesia

Jos leikkauksen aikana suunnitellaan käytettäväksi anesteettina halogenoituja hiilivetyjä, on

noudatettava varovaisuutta, sillä keuhkoputkia laajentavat beeta-agonistit lisäävät alttiutta sydämen

haittavaikutuksille.

Yanimo Respimat -valmistetta ei pidä käyttää yhdessä minkään muun pitkävaikutteisia beeta

agonisteja sisältävän lääkityksen kanssa.

Jos potilas on käyttänyt inhaloitavaa, lyhytvaikutteista beeta

-agonistia säännöllisesti (esim. neljästi

vuorokaudessa), häntä on kehotettava käyttämään näitä lääkkeitä vain akuuttien hengitystieoireiden

oireenmukaiseen lievitykseen.

Yanimo Respimat -valmistetta ei pidä käyttää useammin kuin kerran vuorokaudessa.

Yliherkkyys

Kuten kaikkia lääkkeitä käytettäessä, Yanimo Respimat -valmisteen annon jälkeen voi esiintyä

välittömiä yliherkkyysreaktioita.

Apuaineet

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa hengityksen vinkumista ja hengitysvaikeuksia. Potilailla, joilla on

astma, ovat suuremmassa riskissä saada näitä haittavaikutuksia.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yanimo Respimat -valmisteen ja muiden lääkkeiden muodollisia yhteisvaikutustutkimuksia ei ole

tehty in vivo. Inhaloitavaa Yanimo Respimat -valmistetta on kuitenkin käytetty samanaikaisesti

muiden keuhkoahtaumataudin hoidossa käytettävien lääkevalmisteiden kuten lyhytvaikutteisten

sympatomimeettisten bronkodilataattorien ja inhaloitavien kortikosteroidien kanssa, eikä kliinistä

näyttöä lääkeaineyhteisvaikutuksista ole havaittu.

Antikolinergit

Yanimo Respimat -valmisteen toisen vaikuttavan aineen, tiotropiumbromidin, samanaikaista käyttöä

muiden antikolinergejä sisältävien lääkkeiden kanssa ei ole tutkittu, eikä sitä siksi suositella.

Adrenergiset aineet

Muiden adrenergisten aineiden samanaikainen käyttö (joko monoterapiana tai yhdistelmähoidon

osana) voi voimistaa Yanimo Respimat -valmisteen haittavaikutuksia.

Ksantiinijohdokset, steroidit tai diureetit

Ksantiinijohdosten, steroidien tai kaliumia säästämättömien diureettien samanaikainen käyttö voi

korostaa beeta-agonistien hypokaleemista vaikutusta (ks. kohta 4.4).

Beetasalpaajat

Beetasalpaajat saattavat heikentää tai antagonisoida olodaterolin vaikutusta. Sydänselektiivisten

beetasalpaajien käyttöä on harkittava, mutta käytössä on silti noudatettava varovaisuutta.

MAO:n estäjät ja trisykliset masennuslääkkeet, QTc-aikaa pidentävät lääkkeet

Monoamiinioksidaasin estäjät, trisykliset masennuslääkkeet tai muut tunnetusti QTc-aikaa pidentävät

lääkkeet voivat voimistaa Yanimo Respimat -valmisteen vaikutusta verenkiertoelimistöön.

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksissa, joissa CYP2C9-estäjän mallina käytettyä flukonatsolia annettiin yhdessä

olodaterolin kanssa, ei havaittu oleellista vaikutusta olodaterolin systeemiseen altistukseen.

Ketokonatsolin, joka on potentti P-gp- ja CYP3A4-estäjä, yhtäaikainen anto olodaterolin kanssa lisäsi

systeemistä olodaterolialtistusta noin 70 %. Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

In vitro -tutkimuksissa on todettu, että olodateroli ei estä CYP-entsyymien eikä lääkkeiden

kuljettajaproteiinien toimintaa, kun plasman lääkepitoisuudet ovat kliinisessä käytössä saavutettavalla

tasolla.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Tiotropium

On vain erittäin vähän tietoja tiotropiumin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole

havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia kliinisesti merkityksellisillä annoksilla

(ks. kohta 5.3).

Olodateroli

Olodaterolin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole kliinistä tietoa. Prekliinisten tietojen perusteella

olodaterolilla on beeta-agonisteille tyypillisiä vaikutuksia hoitoannoksiin verrattuna reilusti

moninkertaisia annoksia käytettäessä (ks. kohta 5.3).

Varmuuden vuoksi Yanimo Respimat -valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Kuten muutkin beeta

-agonistit, Yanimo Respimat -valmisteen toinen vaikuttava aine olodateroli

saattaa vaikeuttaa synnytystä relaksoimalla kohdun sileää lihasta.

Imetys

Tiotropiumille ja/tai olodaterolille altistuneista imettävistä naisista ei ole kliinisiä tietoja.

Tiotropiumia ja olodaterolia koskevissa eläinkokeissa lääkeaineita ja/tai niiden metaboliitteja on

havaittu imettävien rottien maidossa, mutta ei tiedetä, erittyvätkö tiotropium ja/tai olodateroli ihmisen

rintamaitoon.

Päätettäessä imetyksen jatkamisesta/lopettamisesta tai Yanimo Respimat -hoidon

jatkamisesta/lopettamisesta on otettava huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja

Yanimo Respimat -hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Kliinisiä tietoja tiotropiumin tai olodaterolin tai niiden yhdistelmän vaikutuksesta hedelmällisyyteen

ei ole saatavilla. Pelkällä tiotropiumilla ja pelkällä olodaterolilla tehdyissä prekliinisissä tutkimuksissa

ei havaittu haitallista vaikutusta hedelmällisyyteen (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Potilaille on kuitenkin kerrottava, että Yanimo Respimat -valmisteen käytön yhteydessä on raportoitu

heitehuimausta ja näön hämärtymistä. Autolla ajettaessa ja koneita käytettäessä on siis hyvä noudattaa

varovaisuutta. Jos potilaalla esiintyy edellä mainittuja oireita, hänen on vältettävä mahdollisesti

vaarallisia toimia kuten ajamista tai koneiden käyttöä.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Useiden luetelluista haittavaikutuksista voidaan katsoa johtuvan Yanimo Respimat -valmisteen

vaikuttavista aineista eli tiotropiumbromidin antikolinergisistä ominaisuuksista tai olodaterolin β

adrenergisistä ominaisuuksista.

Haittavaikutusten yhteenvetotaulukko

Alla lueteltavien haittavaikutusten kohdalla mainittavat esiintymistiheydet perustuvat

haittavaikutusten (ts. Yanimo Respimat -valmisteeseen liittyväksi katsottujen tapahtumien)

vakioimattomiin ilmaantuvuusprosentteihin 5 mikrog tiotropium/olodateroliannoksia käyttäneessä

ryhmässä (5 646 potilasta). Tiedot on yhdistetty kahdeksasta keuhkoahtaumatautipotilailla tehdystä

aktiivi- tai lumekontrolloidusta kliinisestä rinnakkaisryhmätutkimuksesta, joiden hoitovaiheiden kesto

oli 4–52 viikkoa.

Alla luetellaan kaikissa kliinisissä Yanimo Respimat -tutkimuksissa ilmoitetut haittavaikutukset

elinjärjestelmäluokittain.

Niihin sisältyvät myös kaikki haittavaikutukset, joita on ilmoitettu aiemmin jommankumman

vaikuttavan aineen käytön yhteydessä.

Yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen

(≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei

riitä arviointiin).

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Esiintymistiheys

Infektiot

Nenänielutulehdus

tuntematon

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Nestehukka

tuntematon

Hermosto

Heitehuimaus

melko harvinainen

Unettomuus

harvinainen

Päänsärky

melko harvinainen

Silmät

Näön hämärtyminen

harvinainen

Glaukooma

tuntematon

Silmänpaineen kohoaminen

tuntematon

Sydän

Eteisvärinä

harvinainen

Takykardia

melko harvinainen

Palpitaatio

harvinainen

Supraventrikulaarinen

takykardia

harvinainen

Verisuonisto

Hypertensio

harvinainen

Hengityselimet, rintakehä

ja välikarsina

Yskä

melko harvinainen

Dysfonia

melko harvinainen

Kurkunpäätulehdus

harvinainen

Nielutulehdus

harvinainen

Nenäverenvuoto

harvinainen

Bronkospasmi

harvinainen

Sivuontelotulehdus

tuntematon

Ruoansulatuselimistö

Suun kuivuus

melko harvinainen

Ummetus

harvinainen

Suun ja nielun hiivatulehdus

harvinainen

Ientulehdus

harvinainen

Pahoinvointi

harvinainen

Suolitukos

Suolilama

tuntematon

Dysfagia

tuntematon

Ruokatorven refluksitauti

tuntematon

Kielitulehdus

tuntematon

Suutulehdus

harvinainen

Hammaskaries

tuntematon

Iho ja ihonalainen kudos

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys

harvinainen

Angioedeema

harvinainen

Nokkosihottuma

harvinainen

Kutina

harvinainen

Anafylaktiset reaktiot

tuntematon

Ihottuma

harvinainen

Ihoinfektio ja ihon haavauma

tuntematon

Ihon kuivuus

tuntematon

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Nivelkipu

harvinainen

Selkäkipu

harvinainen

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot