TADALAFIL ACCORD 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

17-04-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

08-12-2017

Aktiivinen ainesosa:
Tadalafilum
Saatavilla:
Accord Healthcare B.V. Accord Healthcare B.V.
ATC-koodi:
G04BE08
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Tadalafilum
Annos:
20 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
tadalafiili
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Indikaatiossa pulmonaalihypertension hoito valmisteen käytön saa aloittaa ja valvoa vain siihen perehtynyt lääkäri.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
33255
Valtuutus päivämäärä:
2016-07-07

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Tadalafil Accord 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

tadalafiili

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

­

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

­

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

­

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

­

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Tadalafil Accord on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tadalafil Accord -tabletteja

Miten Tadalafil Accord -tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Tadalafil Accord -tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Tadalafil Accord on ja mihin sitä käytetään

Tadalafil Accord sisältää vaikuttavana aineena tadalafiilia,

joka kuuluu lääkeryhmään nimeltä

fosfodiesteraasi-tyyppi-5:n (PDE5) estäjät.

Tadalafil Accord -tabletteja käytetään seuraavien tilojen hoitoon:

Aikuisten miesten erektiohäiriö:

Erektiohäiriöstä on kyse silloin, kun mies ei kykene saamaan riittävää erektiota (siitin ei jäykisty)

tai ylläpitämään seksuaaliseen kanssakäymiseen riittävää erektiota. Tadalafil Accord -tablettien

on todettu merkitsevästi parantavan kykyä saavuttaa erektio, joka mahdollistaa seksuaalisen

kanssakäymisen. Tadalafil Accord toimii seksuaalisen stimulaation jälkeen rentouttamalla

siittimen verisuonia ja edistämällä näin verenvirtausta siittimeen. Tästä seuraa parantunut erektio.

Tadalafil Accord -tabletista ei ole apua, jos sinulla ei ole erektiohäiriötä. On tärkeää muistaa, ettei

Tadalafil Accord tehoa ilman seksuaalista stimulaatiota. Tarvitset esileikkejä partnerisi kanssa

samalla tavalla kuin ilman erektiohäiriölääkitystäkin.

Aikuisten keuhkoverenpainetauti:

Tadalafil Accord toimii auttamalla keuhkoja ympäröiviä verisuonia rentoutumaan, mikä parantaa

verenvirtausta keuhkoihin. Tämä parantaa fyysistä suorituskykyä.

Tadalafiilia, jota Tadalafil Accord sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnal ta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tadalafil Accord -tabletteja

Älä ota Tadalafil Accord -tabletteja

­

jos olet allerginen tadalafiilille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

­

jos käytät jotakin orgaanista nitraattia tai typpioksidia vapauttavaa ainetta, kuten

amyylinitriittiä. Tämä on ryhmä rasitusrintakivun hoitoon käytettyjä lääkkeitä

(”nitraatit”/”nitrot”). Tadalafil Accord -tablettien on osoitettu tehostavan näiden lääkkeiden

vaikutuksia. Jos käytät jotakin nitraattia tai olet epävarma asiasta, kerro siitä lääkärillesi.

­

jos sinulla on vakava sydänsairaus tai sinulla on hiljattain ollut sydänkohtaus (viimeisten

90 päivän aikana)

­

jos sinulla on hiljattain ollut aivohalvaus (viimeksi kuluneen 6 kuukauden aikana)

­

jos verenpaineesi on matala tai hallitsemattomasti kohonnut

­

jos sinulla on joskus ollut ei-tulehdusperäinen näköhermon etuosan iskeeminen vaurio

(NAION), jota kutsutaan ”halvaukseksi silmässä”

­

jos otat riosiguaattia. Tätä lääkettä käytetään keuhkovaltimoiden verenpainetaudissa (korkea

keuhkoverenpaine) ja kroonisessa tromboembolisessa keuhkoverenpainetaudissa

(veritulpanjälkeinen

korkea keuhkoverenpaine). PDE5:n estäjien, kuten tadalafiilin,

on osoitettu

lisäävän näiden lääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. Jos käytät riosiguaattia tai olet

epävarma asiasta, kerro siitä lääkärille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Tadalafil Accord -tabletteja.

Huomioi, että seksuaaliseen toimintaan liittyy sydäntautipotilailla mahdollinen riski, koska se rasittaa

sydäntä. Kerro lääkärille, jos sinulla on sydänvaivoja.

Ennen kuin otat tabletteja, kerro lääkärille, jos sinulla on

­

muita sydänvaivoja kuin sairastamasi keuhkoverenpainetauti

­

verenpaineongelmia

­

perinnöllinen

silmäsairaus

­

sirppisoluanemia (punasolujen poikkeavuus)

­

multippeli

myelooma (luuytimen syöpä)

­

leukemia (verisyöpä)

­

siittimen epämuotoisuus

­

vaikea maksasairaus

­

vaikea munuaissairaus.

Ei tiedetä, tehoaako Tadalafil Accord potilaille,

joille on tehty

­

lantioleikkaus

­

eturauhasen täydellinen tai osittainen poistoleikkaus, jossa eturauhasen pintahermot on

katkaistu (radikaali hermoja säästämätön eturauhasen poisto).

Jos koet yhtäkkisen näön heikkenemisen tai häviämisen, lopeta Tadalafil Accord -tablettien käyttö ja

ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Kuulon heikkenemistä tai äkillistä kuulonmenetystä on havaittu joillakin tadalafiilia käyttäneillä

potilailla. Vaikkei tiedetä, liittyykö tämä suoraan tadalafiiliin,

lopeta heti Tadalafil Accord -tablettien

käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee kuulon heikkenemistä tai äkillistä

kuulonmenetystä.

Tadalafil Accord -tabletteja ei saa käyttää erektiohäiriön hoitoon naisille, sillä nämä ovat vain

miesten terveysongelmia.

Lapset ja nuoret

Tadalafil Accord ei ole tarkoitettu lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Tadalafil Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

ottaa muita lääkkeitä.

Älä ota Tadalafil Accord -tabletteja, jos otat jo nitraatteja.

Tadalafil Accord voi vaikuttaa joidenkin lääkkeiden tehoon tai jotkin lääkkeet voivat vaikuttaa siihen,

kuinka hyvin Tadalafil Accord tehoaa. Kerro lääkärille tai apteekkiin, jos otat jo jotain seuraavista

lääkkeistä:

­

bosentaani (toinen keuhkoverenpainetaudin lääke)

­

nitraatit (rintakipuun)

­

alfasalpaajat (käytetään korkean verenpaineen tai eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun

aiheuttamien virtsaamisoireiden hoitoon)

­

muut verenpainelääkkeet

­

riosiguaatti

­

5-alfa-reduktaasin estäjät (käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoitoon)

­

lääkkeet, kuten ketokonatsolitabletit

(sieni-infektiolääke) ja proteaasinestäjät, joita käytetään

AIDS:n tai HIV:n hoidossa

­

fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini (kouristuksia ehkäiseviä lääkkeitä)

­

rifampisiini,

erytromysiini, klaritromysiini

tai itrakonatsoli

­

muut erektiohäiriöhoidot.

Tadalafil Accord juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholin vaikutuksista on tietoa kohdassa 3. Greippimehu voi vaikuttaa Tadalafil Accord -tablettien

tehoon, joten sitä on otettava varoen. Voit kysyä lisätietoa lääkäriltä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä ota tadalafiilia, kun olet raskaana, ellei se ole

ehdottoman tarpeellista ja olet keskustellut siitä lääkärin kanssa.

Imetys

Älä imetä, kun otat näitä tabletteja, koska lääkeaineen erittymisestä rintamaitoon ei ole tietoja. Kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Hoidon aikana koirien siittiöiden kehitys kiveksissä hidastui. Joillakin miehillä havaittiin vähenemistä

siittiöiden määrässä. On epätodennäköistä, että nämä vaikutukset johtavat hedelmättömyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin kliinisiin

tutkimuksiin

osallistuneilla miehillä on ilmoitettu esiintyneen huimausta. Tarkkaile

itseäsi, kuinka reagoit lääkkeisiin ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tadalafil Accord sisältää laktoosia

Jos sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin otat tätä lääkettä.

3.

Miten Tadalafil Accord -tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Niele tabletti kokonaisena veden kanssa. Tabletit voidaan ottaa aterian yhteydessä tai ilman ruokailua.

Erektiohäiriön hoito

Suositusannos on yksi tabletti (10 mg) ennen seksuaalista kanssakäymistä. Lääkärisi voi kuitenkin

määrätä sinulle 20 mg tabletin, jos 10 mg tabletin tehon ei katsota riittävän.

Voit ottaa

Tadalafil Accord

-tabletin vähintään 30 minuuttia ennen seksuaalista kanssakäymistä.

Tadalafil Accord

voi säilyttää tehonsa jopa 36 tuntia tabletin ottamisen jälkeen.

Älä ota

Tadalafil Accord

-tablettia useammin kuin kerran vuorokaudessa.

Tadalafil Accord

10 mg

ja 20 mg on tarkoitettu otettavaksi ennen ennakoitua seksuaalista toimintaa eikä näitä vahvuuksia

suositella jatkuvaan päivittäiseen käyttöön.

On tärkeää huomata, ettei Tadalafil Accord vaikuta ilman seksuaalista kiihottumista. Tarvitset

esileikkiä partnerisi kanssa samalla tavalla kuin ilman erektiohäiriölääkitystäkin.

Alkoholin nauttiminen voi vaikuttaa kykyysi saada erektio ja laskea tilapäisesti verenpainettasi. Jos

olet ottanut tai aiot ottaa Tadalafil Accord -tabletin, vältä liiallista alkoholin juomista (veren

alkoholipitoisuus

0,08 %), koska se voi lisätä huimauksen vaaraa seisten.

Keuhkoverenpainetaudin hoito

Tadalafiili toimitetaan 20 mg:n tablettina. Tavanomainen annos on kaksi 20 mg:n tablettia kerran

vuorokaudessa. Ota molemmat tabletit samaan aikaan, yksi toisensa jälkeen. Jos sinulla on lievä tai

kohtalainen maksan tai munuaisten vajaatoiminta, lääkäri voi määrätä vain yhden 20 mg:n tabletin

otettavaksi kerran vuorokaudessa.

Jos otat enemmän Tadalafil Accord -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa)

riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ota lääke tai lääkepakkaus mukaasi. Voit saada haittavaikutuksia, joita on kuvattu kohdassa 4.

Jos unohdat ottaa Tadalafil Accord -tabletteja

Ota tabletti heti, kun huomaat unohtaneesi, mutta älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi

unohtamasi tabletin. Älä ota Tadalafil Accord -tablettia useammin kuin kerran vuorokaudessa.

Jos lopetat Tadalafil Accord -tablettien oton

Keuhkoverenpainetaudin hoito: älä lopeta tablettien ottoa, ellei lääkäri ole niin määrännyt.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa. Nämä vaikutukset ovat tavallisesti lieviä tai kohtalaisia.

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota

välittömästi yhteyttä lääkäriin:

­

allergiareaktioita, myös ihottuma (esiintyy melko harvoin)

­

rintakipu – älä ota nitraatteja, vaan hakeudu välittömästi lääkäriin (esiintyy melko harvoin)

­

priapismi, pitkittynyt ja mahdollisesti kivulias erektio Tadalafil Accord -tablettien ottamisen

jälkeen (esiintyy harvoin). Jos erektiosi kestää yhtäjaksoisesti yli 4 tuntia, ota heti yhteys

lääkäriin.

­

äkillinen näön hämärtyminen (esiintyy harvoin).

Muita ilmoitettuja haittavaikutuksia käyttöaiheiden mukaan jaoteltuna:

Haittavaikutukset erektiohäiriön hoidossa

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä)

­

päänsärky, selkäkipu, lihassärky, raajojen kipu, kasvojen punoitus, nenän tukkoisuus ja

ruoansulatusvaivat.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta)

­

heitehuimaus, vatsakipu, pahoinvointi,

oksentelu, närästys (ruokatorven refluksitauti), näön

hämärtyminen, silmäsärky, hengitysvaikeudet, verta virtsassa, pitkittynyt erektio, tunne

sydämen jyskytyksestä, nopea sydämen syke, korkea verenpaine, matala verenpaine,

verenvuoto nenästä, korvien soiminen, käsien, jalkaterien ja nilkkojen turvotus ja väsymys.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta)

­

pyörtyminen, kouristelu, ohimenevä muistin menetys, silmäluomien

turvotus, silmien punoitus,

äkillinen kuulon heikkenemä tai menetys, nokkosihottuma (ihon pinnalla punaisia kutiavia

laikkuja), verenvuoto peniksestä, verta siemennesteessä ja hikoilun lisääntyminen.

Tadalafiilin käytön yhteydessä miehillä harvoin ilmoitettuja haittatapahtumia ovat sydänkohtaus ja

aivohalvaus. Näitä haittatapahtumia saaneista miehistä useimmilla on ollut aikaisemmin tiedossa

olevia sydänvaivoja.

Osittaista, ohimenevää tai pysyvää näön heikkenemistä tai häviämistä toisessa silmässä tai

molemmissa silmissä on ilmoitettu harvakseen.

Tadalafiilia käyttävillä miehillä on lisäksi ilmoitettu harvinaisia haittavaikutuksia, joita ei ole

havaittu kliinisissä tutkimuksissa. Näitä ovat mm.:

­

migreeni, kasvojen turvotus, vakavat allergiset reaktiot, jotka aiheuttavat kasvojen tai kurkun

turvotusta, vaikea ihottuma, silmän verenkierron häiriöt, epäsäännölliset sydämen lyönnit,

rintakipu ja sydänperäinen äkkikuolema.

Heitehuimausta on ilmoitettu useammin yli 75-vuotiailla

miehillä kuin sitä nuoremmilla tadalafiilin

käyttäjillä. Ripulia on ilmoitettu useammin yli 65-vuotiailla miehillä kuin sitä nuoremmilla tadalafiilin

käyttäjillä.

Haittavaikutukset keuhkoverenpainetaudin hoidossa

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli yhdellä käyttäjällä kymmenestä)

päänsärky, kasvojen kuumotus, nenän ja sivuonteloiden tukkoisuus, pahoinvointi,

ruoansulatusvaivat (vatsakipu tai epämukava tunne vatsassa), lihaskivut, selkäkipu ja raajojen

kipu (myös epämukava tunne raajoissa).

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä)

näön hämärtyminen, matala verenpaine, nenäverenvuoto, oksentelu, lisääntynyt tai poikkeava

kohtuverenvuoto, kasvojen turvotus, hapon nouseminen ruokatorveen, migreeni, epäsäännöllinen

sydämensyke ja pyörtyminen.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta)

kouristuskohtaukset, ohimenevä muistin menetys, nokkosihottuma, runsas hikoilu,

verenvuoto

peniksestä, verta siemennesteessä ja/tai virtsassa, korkea verenpaine, nopea sydämensyke,

äkillinen sydänperäinen kuolema ja korvien soiminen.

Useimmilla, joskaan ei kaikilla miehillä,

joiden haittavaikutusilmoituksessa oli nopea sydämensyke,

epäsäännöllinen syke, sydänkohtaus, aivohalvaus ja äkillinen sydänperäinen kuolema, oli tiedossa

sydänongelma jo ennen kuin he ottivat tadalafiilia. Ei ole mahdollista arvioida, liittyivätkö

mainitut

haittatapahtumat suoraan tadalafiilin käyttöön vai eivät.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Tadalafil Accord -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa tai kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(Käyt. viim. / EXP) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tadalafil Accord sisältää

­

Vaikuttava aine on tadalafiili.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg tadalafiilia.

­

Muut aineet ovat

Tabletin ydin:

laktoosimonohydraatti, kroskarmelloosinatrium,

hypromelloosi,

mikrokiteinen selluloosa,

sorbitaanistearaatti ja magnesiumstearaatti.

Kalvopäällyste:

laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, titaanidioksidi,

triasetiini, talkki ja keltainen rautaoksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Keltainen, kapselin muotoinen, pituudeltaan noin 14,3 mm ja leveydeltään noin 7 mm, kaksoiskupera,

viistoreunainen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”T 20” ja jonka toinen

puoli on kuvioton.

Tadalafil Accord on saatavana läpinäkyvässä PVC/PE/PVdC-alumiini-läpipainopakkauksessa.

Pakkauskoot: 2, 4, 8, 12, 14, 28, 30, 56 ja 60 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Alankomaat

Valmistaja

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Iso-Britannia

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Alankomaat

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000

Malta

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.04.2020

Bipacksedel: Information till användaren

Tadalafil Accord 20 mg filmdragerade tabletter

tadalafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

­

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

­

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

­

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

­

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Tadalafil Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Accord

Hur du tar Tadalafil Accord

Eventuella biverkningar

Hur Tadalafil Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tadalafil Accord är och vad det används för

Tadalafil Accord innehåller den aktiva substansen tadalafil som tillhör en grupp läkemedel som kallas

fosfodiesteras typ 5-hämmare.

Tadalafil Accord används för att behandla:

Erektil dysfunktion hos vuxna män:

Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis tillräcklig

för sexuellt

umgänge. Tadalafil Accord har visat sig signifikant förbättra förmågan att få en hård, erigerad

penis tillräcklig för sexuellt umgänge. Tadalafil Accord verkar vid sexuell stimulering genom att

blodkärlen i penis slappnar av, så att blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil

funktion. Om du inte har erektil dysfunktion hjälper inte Tadalafil Accord. Det är viktigt att

komma ihåg att Tadalafil Accord inte har någon effekt, om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet

av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för

erektil dysfunktion.

Pulmonell arteriell hypertension hos vuxna:

Det förbättrar blodflödet till lungorna genom att påverka blodkärlen runt lungorna så att de

slappnar av. Resultatet blir förbättrad kapacitet vid fysisk ansträngning.

Tadalafil som finns i Tadalafil Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Accord

Ta inte Tadalafil Accord:

­

om du är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

­

om du tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxiddonatorer som t.ex.

amylnitrit. Dessa läkemedel (nitrater) används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta).

Tadalafil Accord har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av

nitrater eller om du är osäker, tala med din läkare.

­

om du har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack (inom de senaste

90 dagarna).

­

om du nyligen har haft slaganfall (stroke) (inom de senaste 6 månaderna).

­

om du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

­

om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk

optikusneuropati (NAION), så kallad stroke i ögat.

­

om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension

(dvs. högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs.

högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som Tadalafil Accord,

har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller

om du är osäker, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tadalafil Accord.

Tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det

anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om det för din läkare.

Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har:

­

andra hjärtproblem än ditt höga blodtryck i lungorna

­

problem med ditt blodtryck

­

någon ärftlig ögonsjukdom

­

sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar)

­

multipelt myelom (cancer i benmärgen)

­

leukemi (blodcellscancer)

­

deformerad penis

­

allvarlig leversjukdom

­

allvarlig njursjukdom.

Det är inte känt om Tadalafil Accord är effektivt hos patienter som har genomgått:

­

bäckenoperation

­

operation där delar av, eller hela, prostatakörteln avlägsnas och nerverna inte bevaras (radikal

icke-nervsparande prostatektomi).

Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust ska du avbryta behandlingen med Tadalafil

Accord och omedelbart ta kontakt med din läkare.

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning har noterats hos vissa patienter som tar tadalafil.

Även om det inte är känt om händelsen har direkt koppling till tadalafil, ska du sluta ta Tadalafil

Accord och omedelbart kontakta läkare om du får försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning.

Tadalafil Accord ska inte användas för behandling av erektil dysfunktion hos kvinnor eftersom

detta är ett hälsoproblem specifikt för män.

Barn och ungdomar

Tadalafil Accord är inte avsett för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Tadalafil Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte Tadalafil Accord om du redan tar nitrater.

Vissa läkemedel kan påverkas av Tadalafil Accord eller påverka hur väl Tadalafil Accord kommer att

fungera. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

­

bosentan (ett annat läkemedel som används för att behandla pulmonell arteriell hypertension)

­

nitrater (för bröstsmärta)

­

alfablockerare (används för att behandla högt blodtryck eller urinvägssymtom relaterade till

benign prostatahyperplasi)

­

något annat läkemedel för att behandla högt blodtryck

­

riociguat

­

en 5-alfa-reduktashämmare (som används för att behandla benign prostatahyperplasi)

­

läkemedel som ketokonazoltabletter (för att behandla svampinfektioner) och proteashämmare

för behandling av AIDS eller hiv-infektion

­

fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antiepileptiska läkemedel)

­

rifampicin, erytromycin, klaritromycin eller itrakonazol

­

andra behandlingar för erektil dysfunktion.

Tadalafil Accord med dryck och alkohol

För information om påverkan av alkohol, se avsnitt 3. Grapefruktjuice kan påverka hur väl Tadalafil

Accord kommer att fungera och ska intas med försiktighet. Tala med din läkare för ytterligare

information.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Ta inte tadalafil under graviditet, såvida det inte är

absolut nödvändigt och du har diskuterat det med läkaren.

Amning

Amma inte när du tar dessa tabletter eftersom det inte är känt om läkemedlet passerar över i

bröstmjölk. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel under graviditet eller

amning.

Fertilitet

Hundar som behandlades fick reducerad spermieutveckling i testiklarna. Minskning av sperma har

setts hos några män. Det är osannolikt att dessa effekter skulle leda till infertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats av några av de män som tagit Tadalafil Accord i de kliniska studierna. Känn

efter hur du reagerar på tabletterna innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tadalafil Accord innehåller laktos:

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tadalafil Accord 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg tadalafiilia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

laktoosi (monohydraattina)

Yksi 20 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 367,584 mg laktoosia (monohydraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Keltainen, kapselin muotoinen, pituudeltaan noin 14,3 mm ja leveydeltään noin 7 mm, kaksoiskupera,

viistoreunainen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”T 20” ja jonka toinen

puoli on kuvioton.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1.

Käyttöaiheet

Aikuisten miesten erektiohäiriön hoito.

Jotta tadalafiili tehoaisi erektiohäiriöön, tarvitaan seksuaalinen stimulaatio.

Aikuisten pulmonaalihypertension (PAH) hoito parantamaan niiden potilaiden fyysistä suorituskykyä,

joiden toiminnallinen

WHO-luokka on II tai III (ks. kohta 5.1).

Teho on osoitettu idiopaattisessa ja sidekudossairauteen liittyvässä pulmonaalihypertensiossa.

4.2.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuisten miesten erektiohäiriö

Suositeltu annos on yleensä 10 mg ennen seksuaalista kanssakäymistä. Lääke voidaan ottaa ruoan

kanssa tai ilman.

Tadalafiilin 20 mg:n annosta voidaan kokeilla potilaille, joille 10 mg:n annos ei tuo riittävää tehoa. Se

voidaan ottaa vähintään 30 minuuttia ennen seksuaalista kanssakäymistä.

Tadalafil Accord otetaan korkeintaan kerran vuorokaudessa.

Tadalafil Accord 10 mg ja 20 mg on tarkoitettu otettavaksi ennen aiottua seksuaalista toimintaa eikä

sitä suositella jatkuvaan päivittäiseen käyttöön.

Pulmonaalihypertensio

Hoito tulee aloittaa vain pulmonaalihypertension

hoitoon perehtyneen lääkärin määräyksestä ja

toteuttaa hänen valvonnassaan.

Annostus

Suositeltu annos on 40 mg (2 x 20 mg) kerran vuorokaudessa ruoan kanssa tai ilman.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Annostusta ei tarvitse muuttaa iäkkäille potilaille.

Munuaisten vajaatoiminta

Aikuiset miehet, joilla on erektiohäiriö: Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille,

joilla on lievä tai

kohtalainen munuaisten vajaatoiminta. Potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, suositeltu

enimmäisannos on 10 mg tarpeen mukaan.

Päivittäistä käyttöä ei suositella potilaille,

joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4 ja

5.2).

Pulmonaalihypertensio: Potilaille, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta, suositeltu

aloitusannos on 20 mg kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan suurentaa 40 mg:aan kerran

vuorokaudessa yksilöllisen vasteen ja sietokyvyn mukaan. Tadalafiilin käyttöä ei suositella potilaille,

joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Aikuiset miehet, joilla on erektiohäiriö: Tadalafil Accord -valmisteen suositeltu annos erektiohäiriön

hoidossa tarpeen mukaan on 10 mg ennen seksuaalista kanssakäymistä. Lääke voidaan ottaa ruoan

kanssa tai ilman. Tadalafiilin turvallisuudesta on vain vähän kliinistä tietoa potilailla, joilla on vaikea

maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka C). Jos valmistetta määrätään tälle ryhmälle, hoitavan

lääkärin tulee arvioida huolellisesti hyödyt ja riskit yksittäiselle potilaalle. Maksan vajaatoimintaa

sairastavien potilaiden hoidosta yli 10 mg:n tadalafiiliannoksilla ei ole saatavilla tietoa.

Kerran vuorokaudessa erektiohäiriön hoitoon otettavaa tadalafiilia ei ole tutkittu potilailla, joilla on

maksan vajaatoiminta. Jos valmistetta määrätään tälle ryhmälle, hoitavan lääkärin tulee arvioida

huolellisesti

hyödyt ja riskit yksittäiselle potilaalle (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Pulmonaalihypertensio: Koska potilaista, joilla on lievä tai kohtalainen maksakirroosi (Child–Pugh-

luokka A ja B), on vain vähän kliinistä kokemusta, 10 mg:n kerta-annosten jälkeen voidaan

aloitusannokseksi harkita 20 mg kerran vuorokaudessa. Jos tadalafiilia määrätään tälle ryhmälle,

hoitavan lääkärin tulee arvioida huolellisesti

hyödyt ja riskit yksittäiselle potilaalle. Potilaita, joilla on

vaikea maksakirroosi (Child–Pugh-luokka C) ei ole tutkittu eikä siksi tadalafiilin antoa suositella (ks.

kohdat 4.4 ja 5.2).

Diabetesta sairastavat miehet

Aikuiset miehet, joilla on erektiohäiriö: Annostusta ei tarvitse muuttaa diabetespotilaille.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Tadalafil Accord -valmistetta pediatristen potilaiden erektiohäiriön

hoitoon.

Tadalafiilin turvallisuutta ja tehoa pediatristen potilaiden hoidossa ei ole vielä varmistettu. Saatavissa

olevat tiedot on kuvattu kohdassa 5.1.

Antotapa

Tabletit otetaan suun kautta.

4.3.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Kliinisissä tutkimuksissa tadalafiilin osoitettiin tehostavan nitraattien verenpainetta laskevaa

vaikutusta. Tämän uskotaan johtuvan nitraattien ja tadalafiilin

typpioksidi/cGMP (syklinen

guanosiinimonofosfaatti) -reittiin kohdistuvasta yhteisvaikutuksesta. Siksi Tadalafil Accord -

valmisteen anto on vasta-aiheista potilaille,

jotka käyttävät jotakin orgaanista nitraattia (ks. kohta 4.5).

Tadalafil Accord -valmistetta ei saa antaa miehille, joilla on sydänsairaus ja joille seksuaalinen

aktiviteetti ei ole suositeltavaa. Lääkärin tulee ottaa huomioon seksuaaliseen aktiviteettiin liittyvä

mahdollinen sydäntapahtumariski, jos potilaalla on ennestään sydän- ja verisuonisairaus.

Kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty potilasryhmillä, joilla on todettu jokin seuraavista

kardiovaskulaarisista riskitekijöistä ja joille siitä syystä tadalafiili on vasta-aiheinen:

­

potilaat, joilla on ollut sydäninfarkti viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana

­

potilaat, jotka sairastavat epästabiilia rasitusrintakipua tai sukupuoliyhdynnän

aikana ilmenevää

rasitusrintakipua

­

potilaat, joilla on ollut sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka II tai suurempi) viimeksi

kuluneen puolen vuoden aikana

­

potilaat, joilla on hallitsemattomia rytmihäiriöitä,

hypotensio (< 90/50 mmHg) tai hallitsematon

hypertensio

­

potilaat, joilla on ollut aivohalvaus viimeksi kuluneen 6 kuukauden aikana.

Tadalafil Accord on vasta-aiheinen potilaille,

joilla on ei-arteriittisesta näköhermon etuosan

iskeemisestä vauriosta (NAION) johtuva näön häviäminen toisessa silmässä, huolimatta siitä,

liitetäänkö näön häviäminen aiempaan PDE5:n estäjien altistukseen (ks. kohta 4.4).

PDE5:n estäjien, mukaan lukien tadalafiili, samanaikainen käyttö guanylaattisyklaasin

stimulaattoreiden, kuten riosiguaatin kanssa, on vasta-aiheinen, sillä se saattaa mahdollisesti johtaa

oireiseen hypotensioon (katso kohta 4.5).

4.4.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ennen Tadalafil Accord -lääkitystä

Erektiohäiriötä diagnosoitaessa tulisi kartoittaa potilaan aikaisemmat sairaudet ja nykyinen

terveydentila sekä selvittää erektiohäiriön mahdolliset syyt, ennen kuin potilaalle harkitaan

lääkehoitoa.

Ennen erektiohäiriön lääkehoidon aloittamista lääkärin on syytä selvittää potilaan kardiovaskulaarinen

tila, koska seksuaaliseen aktiviteettiin liittyy jonkinasteinen sydäntapahtumariski. Tadalafiililla

verisuonia laajentavia ominaisuuksia, jotka aiheuttavat lievän ja ohimenevän verenpaineen laskun (ks.

kohta 5.1) ja siten se voimistaa nitraattien verenpainetta laskevaa vaikutusta (ks. kohta 4.3).

Erektiohäiriön arviointiin tulee kuulua mahdollisten perussairauksien määritys ja

tarkoituksenmukaisen hoidon valinta asianmukaisen lääketieteellisen arvioinnin perusteella. Tadalafil

Accord -valmisteen tehosta ei ole saatavilla tietoa potilaista, joille on tehty lantioleikkaus tai radikaali

hermoja säästämätön prostatektomia.

Sydän- ja verisuonitaudit

Joko myyntiin tulon jälkeen ja/tai kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu vakavia

sydänverisuonitapahtumia, kuten sydäninfarkti, sydänperäinen äkkikuolema, epästabiili angina

pectoris, kammioperäinen rytmihäiriö, aivohalvaus, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA),

rintakipu, sydämentykytys ja takykardia. Useimmilla potilailla,

joilla raportoitiin näitä

haittatapahtumia, oli ennestään sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöitä. Ei ole kuitenkaan

mahdollista arvioida varmuudella, liittyvätkö nämä haittatapahtumat suoraan näihin vaaratekijöihin,

Tadalafil Accord -valmisteeseen, seksuaaliseen toimintaan vai kaikkiin näihin tai muihin tekijöihin.

Seuraavia sydän- ja verisuonitautipotilaiden

ryhmiä ei otettu mukaan kliinisiin

PAH-tutkimuksiin:

potilaat, joilla on kliinisesti merkittävä aortta- tai mitraaliläppävika

potilaat, joilla on sydänpussin konstriktio

potilaat, joilla on restriktiivinen tai kongestiivinen kardiomyopatia

potilaat, joilla on merkittävä vasemman kammion vajaatoiminta

potilaat, joilla on hengenvaarallisia rytmihäiriöitä

potilaat, joilla on oireinen sepelvaltimotauti

potilaat, joilla on kontrolloimaton

hypertensio.

Koska tadalafiilin turvallisuudesta näillä potilailla ei ole kliinistä tietoa, sen käyttöä ei suositella.

Keuhkoverisuonia laajentavat lääkkeet voivat merkittävästi heikentää keuhkolaskimoita ahtauttavaa

tautia sairastavien potilaiden kardiovaskulaarista tilaa. Koska käytettävissä ei ole kliinisiä tietoja

tadalafiilin annosta keuhkolaskimoahtaumaa sairastaville potilaille,

tadalafiilin antamista ei suositella

näille potilaille. Keuhkolaskimoahtauman mahdollisuus on otettava huomioon, jos tadalafiilin

käytön

yhteydessä esiintyy keuhkopöhön oireita.

Tadalafiililla on systeemisiä verisuonia laajentavia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa ohimenevää

verenpaineen alenemista. Lääkärin on harkittava, saattavatko tällaiset verisuonivaikutukset vaikuttaa

haitallisesti potilaisiin,

joilla on tiettyjä perussairauksia, kuten vaikea vasemman kammion

ulosvirtauskanavan ahtauma, nestevajaus, autonominen hypotensio tai hypotensio lepotilassa.

Alfa

-salpaajien ja Tadalafil Accord -valmisteen samanaikainen käyttö voi johtaa joillakin

potilailla

oireiseen hypotensioon (ks. kohta 4.5). Tadalafiilin

ja doksatsosiinin samanaikaista käyttöä ei

suositella.

Näkö

Tadalafil Accord -valmisteen ja muiden PDE5:n estäjien käytön yhteydessä on ilmoitettu

näköhäiriöitä ja NAION-tapauksia. Havaintnointitutkimusten analyysit viittaavat erektiohäiriöstä

kärsivien miesten suurentuneeseen akuutin NAIONin riskiin tadalafiilialtistuksen tai muiden PDE5:n

estäjien altistuksen jälkeen. Koska tämä saattaa koskea kaikkia tadalafiilille altistuneita potilaita,

potilasta tulee neuvoa äkillisissä näköhäiriöissä lopettamaan Tadalafil Accord -valmisteen käyttö ja

ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriin (ks. kohta 4.3).

Heikentynyt kuulo tai äkillinen kuulonmenetys

Äkillistä kuulonmenetystä on raportoitu esiintyneen tadalafiilin käytön jälkeen. Vaikka joissakin

tapauksissa on ollut myös muita riskitekijöitä (kuten ikä, diabetes, hypertensio ja aiempaa

kuulonmenetystä), potilaita on neuvottava lopettamaan tadalafiilin käyttö ja hakeutumaan kiireellisesti

lääkärin hoitoon mikäli tapahtuu äkillistä kuulon heikkenemistä tai menetystä.

Munuaisten ja maksan vajaatoiminta

Tadalafiilin päivittäistä annostusta ei suositella potilaille,

joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta.

Tässä tilanteessa tadalafiilialtistus (pitoisuus-pinta-ala,

AUC) on suurentunut, kliininen kokemus

vähäistä, eikä dialyysillä voida vaikuttaa puhdistumaan.

Tadalafiilin turvallisuudesta ja tehokkuudesta on saatavilla niukasti kliinistä tietoa kerta-annostuksesta

potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka C). Jos Tadalafil Accord -

valmistetta määrätään tälle ryhmälle, hoitavan lääkärin tulee arvioida huolellisesti

hyödyt ja riskit

yksittäiselle potilaalle.

Priapismi ja peniksen anatominen epämuotoisuus

Jos potilaalla on 4 tuntia tai pitempään kestävä erektio, häntä tulee neuvoa hakeutumaan välittömästi

lääkärin hoitoon. Jos priapismia ei hoideta välittömästi, seurauksena voi olla siitinkudoksen

vaurio tai

pysyvä potenssin heikkeneminen.

Tadalafil Accord -valmistetta tulee antaa varoen potilaille, joilla on peniksen anatominen

epämuotoisuus (kuten peniksen angulaatio, paisuvaiskudoksen fibroosi tai Peyronien tauti) tai jos

potilaalla on priapismille mahdollisesti altistava sairaus (kuten sirppisoluanemia,

multippeli

myelooma tai leukemia).

Käyttö CYP3A4-induktoreiden tai -inhibiittorien

kanssa

Varovaisuutta on noudatettava, kun Tadalafil Accord -valmistetta määrätään potilaille, jotka käyttävät

voimakkaita CYP3A4-inhibiittoreita (ritonaviiri, sakinaviiri,

ketokonatsoli, itrakonatsoli ja

erytromysiini), koska tadalafiilialtistuksen (AUC) on havaittu suurentuneen, jos lääkkeitä käytetään

yhtä aikaa (ks. kohta 4.5).

Tadalafil Accord ja muut erektiohäiriöhoidot

Tadalafiilin ja muiden PDE5:n estäjien tai muiden erektiohäiriöhoitojen samanaikaisen käytön

turvallisuutta ja tehokkuutta ei ole tutkittu. Potilaita on varoitettava, ettei Tadalafil Accord -

valmistetta tule yhdistää muihin erektiohäiriöhoitoihin.

Prostasykliini ja sen analogit

Tadalafiilin ja prostasykliinin tai sen analogien samanaikaisen annon tehoa ja turvallisuutta ei ole

tutkittu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Sen vuoksi kehotetaan noudattamaan varovaisuutta,

jos näitä lääkkeitä on tarkoitus annostella samanaikaisesti.

Bosentaani

Tadalafiilin tehoa jo bosentaanihoitoa saavilla potilailla ei ole lopullisesti

osoitettu (ks. kohdat 4.5 ja

5.1).

Laktoosi

Tadalafil Accord sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

galaktoosi-

intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasin puutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei tule

käyttää tätä lääkevalmistetta.

4.5.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Tadalafiilin yhteisvaikutustutkimukset tehtiin 10 mg:n ja/tai 20 mg:n annoksella. Pelkästään 10 mg:n

annoksella tehtyjen yhteisvaikutustutkimusten perusteella ei voida täysin sulkea pois kliinisesti

merkittävien yhteisvaikutusten mahdollisuutta,

jos käytetään tätä suurempia annoksia.

Muiden lääkeaineiden vaikutukset tadalafiiliin

Sytokromi-P450:n inhibiittorit

Tadalafiili metaboloituu pääasiassa CYP3A4:n kautta. CYP3A4:n selektiivinen estäjä ketokonatsoli

(200 mg/vrk) nosti tadalafiilin (10 mg) altistuksen (AUC) kaksinkertaiseksi ja C

-arvoa 15 %

suhteessa pelkän tadalafiilin AUC- ja C

-arvoihin. Ketokonatsoli (400 mg/vrk) suurensi tadalafiilin

(20 mg) altistuksen (AUC) nelinkertaiseksi ja C

-arvoa 22 %. Proteaasinestäjä ritonaviiri (200 mg

kahdesti vuorokaudessa), joka on CYP3A4-, CYP2C9-, CYP2C19- ja CYP2D6-inhibiittori,

suurensi

tadalafiilin (20 mg) altistuksen (AUC) kaksinkertaiseksi ilman C

-arvon muutosta. Ritonaviiri

(500 mg tai 600 mg kahdesti vuorokaudessa) suurensi tadalafiilin

(20 mg) altistusta (AUC) 32 % ja

pienensi C

-arvoa 30 %. Vaikka erityisiä yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty, muiden

proteaasinestäjien, kuten sakinaviirin, sekä muiden CYP3A4:n estäjien, kuten erytromysiinin,

klaritromysiinin,

itrakonatsolin ja greippimehun, samanaikaisen käytön yhteydessä on syytä olla

varovainen, koska niiden odotetaan nostavan tadalafiilipitoisuutta plasmassa (ks. kohta 4.4).

Siten kohdassa 4.8 mainittujen haittavaikutusten esiintyvyys saattaa lisääntyä.

Kuljettajaproteiinit

Kuljettajaproteiinien (esim. p-glykoproteiini)

roolia tadalafiilin yhteydessä ei tiedetä. Näin ollen on

olemassa mahdollisuus yhteisvaikutuksiin, jotka välittyvät kuljettajaproteiinien inhibition

kautta.

P-glykoproteiinin substraatit (esim. digoksiini)

Tadalafiililla (40 mg kerran vuorokaudessa) ei ole kliinisesti

merkittävää vaikutusta digoksiinin

farmakokinetiikkaan.

Sytokromi-P450:n induktorit

CYP3A4:n induktori rifampisiini

pienensi tadalafiilin AUC-arvoa 88 % verrattuna pelkän tadalafiilin

(10 mg) AUC-arvoihin. Tämän pienentyneen altistuksen voidaan odottaa heikentävän tadalafiilin

tehoa, mutta tehon heikkenemän suuruusluokkaa ei tiedetä. Muut CYP3A4:n induktorit, kuten

fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini, voivat myös pienentää tadalafiilipitoisuutta plasmassa.

Endoteeli-1-reseptorin antagonistit (esim. bosentaani)

Bosentaani (125 mg kahdesti vuorokaudessa), CYP2C9- ja CYP3A4-entsyymien substraatti sekä

kohtalainen CYP3A4-, CYP2C9- ja mahdollisesti CYP2C19-induktori, pienensi tadalafiilin (40 mg

kerran vuorokaudessa) systeemistä altistusta 42 % ja C

-arvoa 27 % samanaikaisen useamman

annoksen antamisen jälkeen. Tadalafiilin tehoa jo bosentaanihoitoa saavilla potilailla ei ole

lopullisesti

osoitettu (ks. kohdat 4.4 ja 5.1). Tadalafiili ei vaikuttanut bosentaanin tai sen

metaboliittien altistukseen (AUC ja C

Tadalafiilin ja muiden endoteeli-1-reseptorin antagonistien samanaikaisen käytön turvallisuutta ja

tehoa ei ole tutkittu.

Tadalafiilin vaikutukset muihin lääkevalmisteisiin

Nitraatit

Kliinisissä tutkimuksissa tadalafiilin (5 mg, 10 mg ja 20 mg) osoitettiin tehostavan nitraattien

verenpainetta laskevaa vaikutusta. Siksi Tadalafil Accord -valmisteen anto on vasta-aiheista potilaille,

jotka käyttävät jotakin orgaanista nitraattia (ks. kohta 4.3). Kliinisestä tutkimuksesta, jossa tadalafiilia

annettiin 150 potilaalle 20 mg päivässä 7 päivän ajan ja jossa potilaat saivat myös 0,4 mg

nitroglyseriiniä kielen alle useita kertoja, saatujen tulosten mukaan yhteisvaikutus kesti yli 24 tuntia

eikä sitä ollut enää havaittavissa 48 tunnin kuluttua viimeisestä tadalafiiliannoksesta. Kun

nitraattilääkitys katsotaan lääketieteellisesti välttämättömäksi, henkeä uhkaavassa tilanteessa ainakin

48 tuntia pitää olla kulunut viimeisen minkä tahansa Tadalafil Accord -annoksen (2,5–20 mg)

ottamisesta ennen kuin nitraatteja voidaan harkita. Näissä olosuhteissa nitraatteja tulisi antaa

ainoastaan tarkassa lääkärin valvonnassa sekä seurata asianmukaisesti hemodynaamisia toimintoja.

Verenpainelääkkeet (myös kalsiumkanavan salpaajat)

Alfasalpaaja doksatsosiinin (4 mg ja 8 mg vuorokaudessa) ja tadalafiilin (5 mg kerran vuorokaudessa

ja 20 mg kerta-annoksena) samanaikainen käyttö tehostaa merkitsevästi doksatsosiinin aiheuttamaa

verenpaineen laskua. Tämä vaikutus kestää vähintään 12 tuntia ja voi aiheuttaa oireita, esim.

pyörtymistä. Siksi tätä yhdistelmää ei suositella (ks. kohta 4.4).

Yhteisvaikutustutkimuksia on tehty pienellä määrällä terveitä vapaaehtoisia, eikä mainittuja

vaikutuksia ilmoitettu alfutsosiinilla

tai tamsulosiinilla. Kuitenkin varovaisuutta tulee noudattaa,

etenkin iäkkäillä ihmisillä,

jos tadalafiilia käytetään samanaikaisesti jonkin alfasalpaajan kanssa.

Lääkehoidot tulee aloittaa pienellä annoksella, jota nostetaan tarpeen mukaan.

Kliinisissä farmakologiaa koskevissa tutkimuksissa tarkasteltiin tadalafiilin kykyä tehostaa

verenpainelääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. Tutkimuksen kohteena olivat verenpainetta

laskevien lääkeaineiden pääryhmät, mm. kalsiuminestäjät (amlodipiini),

angiotensiinikonvertaasin

(ACE:n) estäjät (enalapriili),

beetasalpaajat (metoprololi), tiatsididiureetit

(bendrofluatsidi) ja

angiotensiini II -salpaajat (eri tyypit ja annokset, yksin ja yhdessä tiatsidien, kalsiuminestäjien,

beetasalpaajien ja/tai alfasalpaajien kanssa). Tadalafiililla (annos oli 10 mg, paitsi angiotensiini

II -

reseptorisalpaaja- ja amlodipiinitutkimuksissa käytettiin 20 mg:n annosta) ei ollut kliinisesti

merkitsevää yhteisvaikutusta minkään edellä mainitun luokan kanssa. Toisessa

kliinisfarmakologisessa tutkimuksessa tadalafiilia (20 mg) tutkittiin kaikkiaan neljän eri

verenpainelääkeryhmän kanssa. Potilailla, jotka saivat verenpaineen hoitoon monilääkitystä,

polikliinisessa seurannassa verenpaineen vaihtelut näyttivät liittyvän verenpainetasoon. Näin ollen

tutkimuspotilailla,

joiden verenpaine oli hyvässä hoitotasapainossa, verenpaineen lasku oli vähäistä ja

samanlaista kuin terveillä henkilöillä. Tutkimuspotilailla, joiden verenpaine ei ollut hoitotasapainossa,

lasku oli suurempi, vaikka suurimmalla osalla tähän ei liittynyt hypotensiivisia oireita.

Samanaikaisesti verenpainetta alentavaa lääkettä saavilla potilailla

tadalafiili 20 mg saattaa aiheuttaa

verenpaineen laskun, joka on yleensä vähäinen (poikkeuksena alfasalpaajat, katso doksatsosiini

edellä) eikä todennäköisesti kliinisesti merkitsevä. Vaiheen III kliinisen tutkimuksen tulosten analyysi

osoitti, että tadalafiilia yksin tai samanaikaisesti verenpainetta alentavien lääkkeiden kanssa

käyttävien potilaiden välillä ei ollut eroa haittatapahtumien suhteen. Verenpainetta alentavia lääkkeitä

saavia potilaita on kuitenkin varoitettava verenpaineen mahdollisesta laskusta.

Riosiguaatti

Prekliiniset tutkimukset osoittivat additiivisen verenpaineen laskua lisäävän vaikutuksen, kun PDE5:n

estäjiä käytettiin riosiguaatin kanssa. Kliinisissä tutkimuksissa riosiguaatin on osoitettu lisäävän

PDE5:n estäjien hypotensiivista vaikutusta. Yhdistelmän myönteisistä vaikutuksista ei ole näyttöä

tutkitussa populaatiossa. Samanaikainen riosiguaatin ja PDE5:n estäjien, mukaan lukien tadalafiili,

käyttö on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3).

5-alfa-reduktaasin estäjät

Uusia haittavaikutuksia ei havaittu kliinisessä tehotutkimuksessa, jossa verrattiin tadalafiili 5 mg +

finasteridi 5 mg vs. lumevalmiste + finasteridi 5 mg eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden

hoidossa. Tadalafiilin ja 5-alfa-reduktaasin estäjien (5-ARI) varsinaista yhteisvaikutustutkimusta ei

ole kuitenkaan tehty. Varovaisuutta tulee noudattaa, jos tadalafiilia annetaan samanaikaisesti 5-

alfareduktaasin estäjien kanssa.

CYP1A2-substraatit (esim. teofylliini)

Farmakokineettisia yhteisvaikutuksia ei havaittu, kun tadalafiilia (10 mg) annettiin teofylliinin

(ei-

selektiivinen fosfodiesteraasin estäjä) kanssa kliinisen farmakologian tutkimuksessa. Ainoa

farmakodynaaminen vaikutus oli sydämen lyöntitiheyden pieni nousu (3,5 lyöntiä/min). Vaikka tämä

vaikutus on vähäinen ja tässä tutkimuksessa ilman kliinistä merkitystä, se on syytä huomioida, jos

näitä lääkkeitä määrätään samanaikaisesti.

Ehkäisytabletit

Vakaassa tilassa tadalafiili (40 mg kerran vuorokaudessa) suurensi etinyyliestradiolialtistusta (AUC)

26 %:lla ja C

-arvoa 70 % verrattuna ehkäisytabletin antoon lumevalmisteen kanssa. Tadalafiili ei

vaikuttanut tilastollisesti

merkitsevästi levonorgestreeliin,

mikä viittaa siihen, että vaikutus

etinyyliestradioliin

johtuu tadalafiilin estämästä sulfaatiosta suolistossa. Löydöksen kliininen

merkitys

on epävarma.

Terbutaliini

Suun kautta otetulla terbutaliinilla voidaan odottaa samanlaista altistusta (AUC-arvo) ja C

-arvon

suurentumista kuin etinyyliestradiolilla, mikä todennäköisesti johtuu tadalafiilin

estämästä sulfaatiosta

suolessa. Löydöksen kliininen

merkitys on epävarma.

Alkoholi

Tadalafiilin (10 mg ja 20 mg) samanaikainen anto ei vaikuttanut alkoholipitoisuuksiin

(huippupitoisuuden

keskiarvo 0,08 %). Myöskään tadalafiilin pitoisuuksissa ei havaittu muutoksia

kolmen tunnin kuluttua tadalafiilin ja alkoholin samanaikaisesta annosta. Alkoholi annettiin niin, että

sen imeytyminen oli maksimaalista (paasto yli yön ja ruokaa 2 tuntia alkoholin nauttimisen jälkeen).

Tadalafiili (20 mg) ei voimistanut keskimääräistä alkoholin aiheuttamaa verenpaineen laskua

(0,7 g/kg tai noin 180 ml 40 % alkoholia [vodka] 80-kiloiselle mieshenkilölle). Joillakin potilailla

havaittiin posturaalista heitehuimausta ja ortostaattista hypotensiota. Kun tadalafiilia annettiin

pienemmän alkoholiannoksen (0,6 g/kg) kanssa, verenpaineen laskua ei havaittu, ja heitehuimausta

ilmeni saman verran kuin alkoholilla

yksinään. Tadalafiili (10 mg) ei voimistanut alkoholin

kognitiiviseen toimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Sytokromi P450:n kautta metaboloituvat lääkeaineet

Tadalafiilin ei odoteta aiheuttavan kliinisesti merkitsevää CYP450-isoentsyymien kautta

metaboloituvien lääkeaineiden puhdistuman estoa tai induktiota. Tutkimuksissa on vahvistettu, ettei

tadalafiili estä eikä indusoi CYP450-isoentsyymejä, joita ovat mm. CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6,

CYP2E1, CYP2C9 ja CYP2C19.

CYP2C9-substraatit (esim. R-varfariini)

Tadalafiililla (10 mg ja 20 mg) ei ollut kliinisesti

merkittävää vaikutusta S-varfariiniin eikä R-

varfariiniin (CYP2C9:n substraatti) altistukseen (AUC-arvo), eikä tadalafiili vaikuttanut varfariinin

aiheuttamiin protrombiiniajan muutoksiin.

Asetyylisalisyylihappo

Tadalafiili (10 mg ja 20 mg) ei lisännyt asetyylisalisyylihapon

aiheuttamaa vuotoajan pitenemistä.

Diabeteslääkkeet

Diabeteslääkkeiden kanssa ei ole tehty erityisiä yhteisvaikutustutkimuksia.

4.6.

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

On vain vähän tietoja tadalafiilin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeet eivät osoita suoria tai

epäsuoria haitallisia vaikutuksia raskauteen, alkion tai sikiön kehitykseen, synnytykseen tai

jälkeläisen kehitykseen synnytyksen jälkeen (ks. kohta 5.3). Varotoimena on suotavaa välttää

Tadalafil Accord -valmisteen käyttöä raskauden aikana.

Imetys

Saatavissa olevan farmakodynaamisen/toksikologisen tiedon perusteella tadalafiili erittyy

rintamaitoon. Mahdollisuutta,

että tämä aiheuttaa riskejä rintaruokitulle

lapselle, ei voida sulkea pois.

Tadalafil Accord -valmistetta ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

Hedelmällisyys

Koirilla todettiin vaikutuksia, jotka mahdollisesti viittaavat heikentyneeseen hedelmällisyyteen. Kaksi

myöhempää kliinistä tutkimusta antaa ymmärtää, että tämä vaikutus on epätodennäköistä ihmisellä,

vaikka joillakin miehillä havaittiin pienentyneitä spermapitoisuuksia (ks. kohdat 5.1 ja 5.3).

4.7.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tadalafiililla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Vaikka huimauksen

tunteen esiintyminen kliinisissä tutkimuksissa lume- ja tadalafiiliryhmissä on ilmoitusten mukaan

samaa luokkaa, potilaiden tulee olla tietoisia siitä, kuinka he reagoivat Tadalafil Accord -

valmisteeseen, ennen kuin he ajavat autoa tai käyttävät koneita.

4.8.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto tadalafiili erektiohäiriön hoidossa

Potilailla, jotka käyttivät tadalafiilia erektiohäiriön tai eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun

oireiden hoitoon, yleisimmin

ilmoitetut haittavaikutukset olivat päänsärky, dyspepsia, selkäkipu ja

myalgia. Näiden esiintyvyys lisääntyi käytetyn tadalafiiliannoksen suuretessa. Ilmoitetut

haittavaikutukset olivat ohimeneviä ja yleensä lieviä tai kohtalaisia. Suurin osa tadalafiilin päivittäisen

käytön yhteydessä ilmoitetuista päänsäryistä ilmeni hoidon ensimmäisten 10–30 päivän aikana.

Haittavaikutustaulukko

Seuraavassa taulukossa on esitetty spontaanisti sekä lumekontrolloitujen kliinisten tutkimusten aikana

ilmoitetut haittavaikutukset (tutkimuksissa 8022 potilasta sai tadalafiilia ja 4422 potilasta

lumevalmistetta). Erektiohäiriön hoitoon potilaat ottivat tadalafiilia tarvittaessa tai kerran

vuorokaudessa. Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoitoon tadalafiilia otettiin kerran

vuorokaudessa.

Esiintyvyysluokitus: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000,

< 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska

saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Hyvin yleinen

( 1/10)

Yleinen

( 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen

( 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen

( 1/10 000, < 1/1 000)

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyysreaktiot

Angioedeema

Hermosto

Päänsärky

Heitehuimaus

Aivohalvaus

(mukaan lukien

aivoverenvuodot), pyörtyminen,

ohimenevä iskeeminen kohtaus

migreeni

, kouristukset

ohimenevä muistikatkos

Silmät

Näön hämärtyminen,

tuntemus kivusta

silmässä

Näkökenttäpuutos, silmäluomien

turvotus, sidekalvojen verestys,

ei-arteriittinen näköhermon

Hyvin yleinen

( 1/10)

Yleinen

( 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen

( 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen

( 1/10 000, < 1/1 000)

etuosan iskeeminen vaurio

(NAION)

, verkkokalvon

verisuonitukos

Kuulo ja tasapainoelin

Tinnitus

Äkillinen kuulonmenetys

Sydän

Takykardia,

sydämentykytys

Sydäninfarkti, epästabiili angina

pectoris

, kammioperäinen

rytmihäiriö

Verisuonisto

Punoitus

Hypotensio

hypertensio

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Nenän tukkoisuus

Hengenahdistus,

nenäverenvuoto

Ruoansulatuselimistö

Dyspepsia

Vatsakipu,

oksentelu,

pahoinvointi,

gastroesofageaalinen

refluksi

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Nokkosihottuma, Stevens-

Johnsonin oireyhtymä

eksfoliatiivinen

dermatiitti

hyperhidroosi (hikoilu)

Luusto, lihakset ja sidekudos

Selkäkipu,

lihaskipu, raajojen

kipu

Munuaiset ja virtsatiet

Verivirtsaisuus

Sukupuolielimet ja rinnat

pitkittynyt erektio

Priapismi,

verenpurkauma peniksessä,

hematospermia

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Rintakipu

ääreisalueen

turvotus, väsymys

Kasvojen turvotus

sydänperäinen äkkikuolema

Useimmilla potilailla

oli ennestään sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä (ks. kohta 4.4).

Myyntiin tulon jälkeen ilmoitettuja haittavaikutuksia, joita ei havaittu kliinisissä tutkimuksissa.

Ilmoitettu useimmiten silloin, kun tadalafiilia on annettu potilaille,

jotka käyttävät jo verenpainetta

alentavia lääkkeitä.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaukset

Kerran vuorokaudessa tadalafiilia käyttäneillä potilailla

ilmoitettiin

hieman useammin EKG-

muutoksia (lähinnä sinusbradykardiaa) kuin lumevalmistetta käyttäneillä potilailla. Useimmiten

näihin EKG-muutoksiin ei liittynyt haittavaikutuksia.

Muut erityisryhmät

Kliinistä tutkimustietoa tadalafiilin käytöstä yli 65-vuotiailla joko erektiohäiriön tai eturauhasen

hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoitoon on niukasti. Kliinisissä tutkimuksessa otettaessa

tadalafiilia tarvittaessa erektiohäiriön hoitoon ilmoitettiin ripulia useammin yli 65-vuotiailla kuin sitä

nuoremmilla. Kliinisissä, eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoitotutkimuksissa

tadalafiiliannoksella

5 mg kerran vuorokaudessa ilmoitettiin

heitehuimausta ja ripulia useammin yli

75-vuotiailla

kuin sitä nuoremmilla.

Turvallisuusprofiilin yhteenveto tadalafiili pulmonaalihypertension hoidossa

Yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia, joita ilmoitettiin ≥ 10 %:lla potilaista tadalafiili 40 mg -

tutkimushaarassa, olivat päänsärky, pahoinvointi,

selkäkipu, dyspepsia, kuumotus, myalgia,

nasofaryngiitti ja raajojen kipu. Ilmoitetut haittavaikutukset olivat ohimeneviä ja yleensä lieviä tai

kohtalaisia. Haittavaikutustietoja yli 75-vuotiaista potilaista on vähän.

Tadalafiilin PAH-potilaille tehdyssä lumekontrolloidussa avaintutkimuksessa hoidettiin kaikkiaan 323

potilasta tadalafiililla annoksilla 2,5–40 mg kerran vuorokaudessa ja 82 potilasta hoidettiin

lumelääkkeellä. Hoito kesti 16 viikkoa. Haittatapahtumista johtuneita keskeytyksiä oli yleisesti ottaen

vähän (tadalafiili 11 %, lumelääke 16 %). Avaintutkimuksen loppuun saattaneista potilasta 357

osallistui pitkäaikaiseen jatkotutkimukseen, jossa tutkittiin 20 mg:n ja 40 mg:n vuorokausiannoksia.

Haittavaikutustaulukko

Alla olevasta taulukosta ilmenevät kliinisen lumekontrolloidun tutkimuksen aikana ilmoitetut

haittavaikutukset tadalafiilia saaneilla PAH-potilailla. Taulukkoon sisältyy myös haittavaikutuksia,

jotka on raportoitu kliinisissä lääketutkimuksissa ja/tai tadalafiilin tultua myyntiin erektiohäiriöiden

hoitoon. Näiden haittatapahtumien ilmaantuvuudeksi on merkitty joko ”tuntematon”, koska niiden

ilmaantuvuutta PAH-potilaille ei voida arvioida käytettävissä olevan tiedon valossa tai ilmaantuvuus

perustuu kliinisestä lumekontrolloidusta tadalafiilin avaintutkimuksesta kerättyyn tietoon.

Esiintyvyysluokitus: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000,

< 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska

saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Hyvin yleinen

(≥ 1/10)

Yleinen

(≥ 1/100, < 1/10)

Melko

harvinainen

(≥ 1/1 000,

< 1/100)

Harvinainen

(≥ 1/10 000,

< 1/1 000)

Tuntematon

1

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys-

reaktiot

Angioedeema

Hermosto

Päänsärky

Pyörtyminen,

migreeni

Kouristukset

ohimenevä

muistikatkos

Aivohalvaus

(mukaan lukien

aivoverenvuodot)

Silmät

Näön hämärtyminen

Ei-arteriittinen

näköhermon

etuosan

iskeeminen

vaurio (NAION),

Verkkokalvon

verisuonitukos,

näkökenttäpuutos

Kuulo ja tasapainoelin

Tinnitus

Äkillinen kuulon-

menetys

Sydän

Sydämentykytys

2, 5

Äkillinen

sydänperäinen

kuolema

2, 5

takykardia

2, 5

Epästabiili angina

pectoris,

Kammioperäinen

rytmihäiriö,

sydäninfarkti

Verisuonisto

Punoitus

Hypotensio

Hypertensio

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Nasofaryngiitti

(mukaan lukien

nenän

tukkoisuus,

sivuonteloiden

tukkoisuus ja

nuha)

Nenäverenvuoto

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi,

dyspepsia

(mukaan lukien

vatsakipu/

vatsavaiva

)

Oksentelu,

gastroesofageaalinen

refluksi

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Urtikaria

hyperhidroosi

(hikoilu)

Stevens-

Johnsonin

oireyhtymä,

eksfoliatiivinen

dermatiitti

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihaskipu,

selkäkipu,

raajojen kipu

(mukaan lukien

raajojen

epämiellyttävä

tunne)

Munuaiset ja virtsatiet

Verivirtsaisuus

Sukupuolielimet ja rinnat

Lisääntynyt

kohtuvuoto

Priapismi

verenvuoto

peniksestä,

hematospermia

Pitkittynyt erektio

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Kasvojen turvotus,

rintakipu

(1) Tapahtumia, joita ei ole raportoitu rekisteröintitutkimuksissa ja joita ei voida arvioida

käytettävissä olevien tietojen perusteella. Taulukossa olevat haittavaikutukset ovat ilmoitettu joko

myyntiin tulon jälkeen tai kliinisistä tutkimuksista, kun tadalafiilia käytettiin erektiohäiriön hoitoon.

(2) Useimmilla potilailla, joilla ilmeni näitä haittatapahtumia, oli ennestään sydän- ja verisuonitautien

vaaratekijöitä.

(3) Mukaan otetut MedDRA-käsitteet olivat mahavaiva, mahakipu, alavatsakipu, ylävatsakipu ja

vatsavaiva.

(4) MedDRA-käsitteistöön kuulumaton kliininen

termi koskien epänormaalia/huomattavaa

kuukautisvuotoa, joita ovat mm. menorragia, metrorragia, menometrorragia tai emätinvuoto.

(5) Taulukossa olevat haittavaikutukset ovat ilmoitettu joko myyntiin tulon jälkeen tai kliinisistä

tutkimuksista, kun tadalafiilia käytettiin erektiohäiriön hoitoon, lisäksi esiintyvyysarvioinnit

perustuvat vain yhden tai kahden potilaan ilmoittamaan vaikutukseen tadalafiililla tehdyssä

lumekontrolloidussa avaintutkimuksessa.

(6) Päänsärky oli yleisimmin

esiintyvä haittavaikutus. Päänsärkyä voi ilmetä hoidon alussa, ja se

vähenee hoidon jatkuessa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

4.9.

Yliannostus

Terveille koehenkilöille on annettu enimmillään 500 mg:n kerta-annoksia, ja potilaille on annettu

useita enimmillään 100 mg:n vuorokausiannoksia. Haittatapahtumat olivat samanlaisia kuin

pienempiä annoksia käytettäessä.

Yliannostustapauksissa on tarvittaessa ryhdyttävä tavanomaisiin tukitoimenpiteisiin. Hemodialyysi ei

sanottavasti auta tadalafiilin eliminaatiota.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1.

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: virtsaelinten sairauksien lääkkeet, erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitetut

lääkkeet, ATC-koodi: G04BE08.

Vaikutusmekanismi

Tadalafiili on selektiivinen syklisen guanosiinimonofosfaatin

(cGMP) spesifisen fosfodiesteraasi-

tyyppi-5:n (PDE5) reversiibeli estäjä.

Erektiohäiriö

Kun seksuaalinen stimulaatio aiheuttaa paikallisen typpioksidin

vapautumisen, tadalafiili estää

PDE5:ttä, mikä suurentaa cGMP-pitoisuuksia siittimen paisuvaisessa. Tämä aiheuttaa

sileälihaskudoksen rentoutumisen ja verenvirtauksen siitinkudoksiin, mistä seuraa erektio.

Tadalafiililla ei ole vaikutusta ilman seksuaalista stimulaatiota.

Pulmonaalihypertensio

Pulmonaalihypertensioon

liittyy heikentynyt verisuonen endoteeliperäinen typpioksidin

vapautuminen, minkä seurauksena cGMP:n pitoisuus keuhkoverisuonten sileässä lihaskudoksessa

pienenee. PDE5 on keuhkoverisuonien tärkein fosfodiesteraasi. Kun tadalafiili

estää PDE5-entsyymiä,

cGMP:n pitoisuus suurenee ja tästä seuraa keuhkoverisuonen sileiden lihassolujen relaksaatio ja

keuhkoverisuoniston vasodilaatio.

Farmakodynaamiset vaikutukset

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet tadalafiilin

olevan PDE5:n selektiivinen estäjä. PDE5 on

entsyymi, jota esiintyy siittimen paisuvaisen sileälihaskudoksessa, verisuonten ja sisäelinten

sileälihaskudoksessa, luustolihaksissa, verihiutaleissa, munuaisissa, keuhkoissa ja pikkuaivoissa.

Tadalafiilin PDE5:een kohdistuva vaikutus on voimakkaampi kuin muihin fosfodiesteraaseihin

kohdistuva vaikutus. Tadalafiilin vaikutus on > 10 000 kertaa voimakkaampi PDE5- kuin PDE1-,

PDE2- ja PDE4-entsyymeihin, joita esiintyy sydämessä, aivoissa, verisuonissa, maksassa ja muissa

elimissä. Tadalafiilin

vaikutus on > 10 000 kertaa voimakkaampi PDE5- kuin PDE3-entsyymiin, jota

esiintyy sydämessä ja verisuonissa.

PDE5:een kohdistuva selektiivisyys PDE3:een verrattuna on tärkeä, koska PDE3 on entsyymi, joka

osallistuu sydämen kontraktiliteettiin. Tadalafiilin vaikutus on lisäksi noin 700 kertaa voimakkaampi

PDE5:een kuin PDE6:een nähden. PDE6 on entsyymi, jota esiintyy verkkokalvossa ja joka vastaa

fototransduktiosta. Lisäksi tadalafiilin

PDE5:een kohdistuva vaikutus on > 10 000 kertaa

voimakkaampi kuin PDE7–PDE10:een kohdistuva vaikutus.

Kliininen teho ja turvallisuus

Erektiohäiriö

Tadalafiilin vasteajan määrittämiseksi tehtiin kolme kliinistä tutkimusta, joihin osallistui 1 054

potilasta kotiolosuhteissa. Tadalafiililla saatiin tilastollisesti

merkitsevä parannus erektioon ja

onnistuneeseen sukupuoliyhdyntään. Tadalafiilin vaikutus alkoi jopa 16 minuutin kuluttua lääkkeen

ottamisesta ja lääkityksellä voitiin saavuttaa onnistuneeseen yhdyntään riittävä erektio aina 36 tuntiin

saakka.

Tadalafiilia on tutkittu annoksilla 2–100 mg 16 kliinisessä tutkimuksessa, joihin osallistui 3 250

potilasta, joilla oli vaikeusasteeltaan (lievä, keskivaikea, vaikea) ja etiologialtaan erilaisia

erektiohäiriöitä ja jotka olivat eri ikäisiä (vaihteluväli 21–86 vuotta) sekä etniseltä taustaltaan erilaisia.

Useimmat potilaista ilmoittivat,

että erektiohäiriöitä oli esiintynyt vähintään 1 vuoden ajan. Tehoa

mittaavissa tutkimuksissa 81 % potilaista ilmoitti, että tadalafiili paransi heidän erektiotaan verrattuna

lumevalmisteen 35 %:iin. Erektiohäiriön vaikeusasteesta riippumatta potilaat raportoivat

parantuneesta erektiosta, kun he käyttivät tadalafiilia (lievässä 86 %, keskivaikeassa 83 % ja vaikeassa

72 %) verrattuna lumevalmisteeseen (lievässä 45 %, keskivaikeassa 42 %, vaikeassa 19 %). Tehoa

mittaavissa tutkimuksissa 75 % yhdynnöistä onnistui tadalafiililla hoidetuilla

potilailla verrattuna

lumevalmisteen 32 %:iin.

Potilailla, joilla oli selkäydinvammasta johtuva erektiohäiriö, tehtiin tutkimus, joka kesti 12 viikkoa.

Tutkimukseen osallistui 186 potilasta (142 sai tadalafiilia ja 44 lumevalmistetta). Tadalafiili paransi

merkitsevästi erektiokykyä, onnistuneiden yritysten keskimääräinen potilaskohtainen vaste oli

tadalafiiliryhmässä (10 tai 20 mg:n annos, jota sai muuttaa tarpeen mukaan) 48 % ja vastaavasti

lumevalmisteella 17 %.

Teho pulmonaalihypertensiota (PAH) sairastavilla potilailla

Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa oli 405 PAH-potilasta.

Sallittuja muita samanaikaisia lääkkeitä olivat bosentaani (stabiili ylläpitoannos suurimmillaan

125 mg kahdesti vuorokaudessa), pysyvä antikoagulaatiohoito, digoksiini, diureetit ja happi. Yli

puolet (53,3 %) potilaista käytti samanaikaisesti bosentaania.

Potilaat satunnaistettiin yhteen viidestä hoitoryhmästä (tadalafiili 2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tai

lumevalmiste). Potilaat olivat vähintään 12-vuotiaita ja heidän diagnoosinsa oli joko idiopaattinen

PAH, sidekudossairauteen, laihdutuslääkekäyttöön,

immuunikatoon (HIV-virusinfektioon),

eteiskammioväliseinän aukkoon tai sellaisen sydänvian leikkaushoitoon liittyvä PAH, jossa kyseessä

oli vähintään vuoden ajan kestänyt synnynnäinen systeemiverenkierron ja keuhkoverenkierron välinen

suntti (esim. kammioväliseinän aukko, avoin ductus arteriosus). Kaikkien potilaiden iän keskiarvo oli

54 vuotta (vaihteluväli 14–90 vuotta), useimmat olivat valkoihoisia (80,5 %) ja naispuolisia (78,3 %).

Tavallisimmat PAH:n etiologiat olivat idiopaattinen (61,0 %) ja sidekudostaudista johtuvaan

verisuonisairauteen liittyvä PAH (23,5 %). Tavallisin potilaiden WHO:n mukainen toiminnallinen

luokka oli III (65,2 %), toiseksi tavallisin II (32,1 %). Keskimääräinen 6 minuutin kävelymatka (6-

minute-walk distance, 6MWD) tutkimuksen alussa oli 343,6 metriä.

Ensisijainen tehomuuttuja oli muutos keskimääräisessä 6 minuutin kävelymatkassa (6MWD)

lähtötilanteesta tutkimuksen viikkoon 16 mennessä. Ainoastaan tadalafiilin 40 mg:n annoksella

saavutettiin tutkimussuunnitelmassa määritelty merkitsevyystaso: lumeryhmään suhteutettu 6MWD-

arvon suureneman mediaani oli 26 metriä (p = 0,0004; 95 %:n luottamusväli:

9,5–44,0, ennalta

määritetty Hodges-Lehma-menetelmä) ja keskiarvo 33 metriä (95 %:n luottamusväli 15,2–50,3).

Tämä kävelymatkan pitenemä ilmeni jo 8 viikon kohdalla. 6MWD-arvo oli tilastollisesti merkitsevästi

(p < 0,01) suurempi 12 viikon kohdalla, kun potilaita pyydettiin lykkäämään tutkimuslääkkeen ottoa

vaikuttavan aineen jäännöspitoisuuden mittaamiseksi. Tulokset olivat yleensä yhdenmukaisia eri

alaryhmissä, kun asiaa selvitettiin iän, sukupuolen, PAH:n etiologian sekä lähtötilanteen WHO-luokan

ja 6MWD-arvon mukaan. Lumevalmisteen suhteen korjattu 6MWD-arvon suurenemisen mediaani oli

17 metriä (p = 0,09; 95 %:n luottamusväli:

-7,1–43,0, ennalta määritetty Hodges-Lehman-menetelmä)

ja keskiarvo 23 metriä (95 %:n luottamusväli -2,4–47,8) niillä potilailla,

jotka 40 mg:n päivittäisen

tadalafiiliannoksen lisäksi käyttivät bosentaania (n = 39) ja 39 metriä (p < 0,01; 95 %:n luottamusväli

13,0–66,0, ennalta määritetty Hodges-Lehman-menetelmä) ja keskiarvo 44 metriä (95 %:n

luottamusväli 19,7–69,0) pelkästään 40 mg:n päivittäistä tadalafiiliannosta käyttävillä (n = 37).

Niiden potilaiden osuus, joiden WHO:n mukainen toiminnallinen

luokka 16 viikon kohdalla oli

parantunut, oli samankaltainen tadalafiilia 40 mg ja lumevalmistetta käyttäneillä (23 % ja 21 %).

Kliinisen tilan pahenemisen ilmaantuvuus tadalafiilin 40 mg:n päivittäisessä annosryhmässä oli

pienempi (5 %; 4 potilasta 79:stä) kuin lumevalmistetta saaneiden ryhmässä (16 %; 13 potilasta

82:sta). Borgin hengenahdistusasteikolla arvioituna muutokset olivat pieniä, eivätkä ne olleet

tilastollisesti

merkitseviä 40 mg:n tadalafiiliryhmässä eivätkä lumeryhmässä.

Pediatriset potilaat

Duchennen lihasdystrofiaa sairastaville pediatrisille potilaille on tehty yksi tutkimus, josta ei saatu

näyttöä tehosta. Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa, rinnakkaisryhmillä ja

kolmella tutkimushaaralla toteutetussa tadalafiilitutkimuksessa oli mukana 331 Duchennen

lihasdystrofiaa sairastavaa poikaa, jotka olivat 7–14-vuotiaita ja jotka saivat samanaikaisesti

kortikosteroidihoitoa. Tutkimus käsitti 48 viikkoa kestäneen kaksoissokkoutetun jakson, jossa potilaat

satunnaistettiin saamaan joko tadalafiilia 0,3 mg/kg, tadalafiilia 0,6 mg/kg tai lumelääkettä päivittäin.

Tadalafiilin ei osoitettu hidastavan kävelykyvyn heikkenemistä ensisijaisella päätetapahtumalla eli 6

minuutin kävelytestillä (6MWD) mitattuna: 6MWD:n pienimmän neliösumman menetelmällä laskettu

keskimääräinen muutos viikolla 48 oli –51,0 metriä (m) lumeryhmässä, kun taas tadalafiilia 0,3 mg/kg

saaneessa ryhmässä (p = 0,307) se oli –64,7 m ja tadalafiilia 0,6 mg/kg saaneessa ryhmässä

(p = 0,538) –59,1 m. Tehosta ei saatu myöskään näyttöä missään muissa tämän tutkimuksen

toissijaisissa analyyseissa. Tämän tutkimuksen yleiset turvallisuustulokset olivat yleisesti ottaen

yhdenmukaisia tadalafiilin tunnetun turvallisuusprofiilin

kanssa ja kortikosteroideja saavilla

Duchennen lihasdystrofiaa sairastavilla pediatrisilla potilailla odotettujen haittatapahtumien kanssa.

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset valmisteen

käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien erektiohäiriön hoidossa ja yhden tai useamman

pediatrisen potilasryhmän pulmonaalihypertension

hoidossa. Ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä

pediatristen potilaiden hoidossa.

5.2.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Tadalafiili imeytyy hyvin suun kautta otettuna ja havaittu plasman keskihuippupitoisuus

saavutetaan keskimäärin 2 tunnissa annoksen ottamisesta. Suun kautta otetun tadalafiilin

absoluuttista

hyötyosuutta ei ole määritetty.

Ruoan nauttiminen ei vaikuta tadalafiilin imeytymisnopeuteen eikä imeytyneen tadalafiilin osuuteen,

joten Tadalafil Accord voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan. Annoksen ottamisaika (aamu

tai ilta 10 mg:n kerta-annoksen jälkeen) ei vaikuttanut kliinisesti

merkitsevästi imeytymisnopeuteen

eikä imeytyneen aineen osuuteen.

Jakautuminen

Jakautumistilavuuden keskiarvo on noin 63 l, mikä osoittaa, että tadalafiili jakautuu kudoksiin.

Terapeuttisella pitoisuudella 94 % plasman tadalafiilista sitoutuu proteiineihin.

Heikentynyt

munuaistoiminta ei vaikuta proteiineihin

sitoutumiseen.

Alle 0,0005 % annetusta annoksesta erittyi terveiden koehenkilöiden spermaan.

Biotransformaatio

Tadalafiili metaboloituu pääasiassa sytokromi-P450(CYP)3A4-isoentsyymin kautta. Veressä

päämetaboliitti on metyylikatekoliglukuronidi. Tämän metaboliitin

PDE5:een kohdistuva vaikutus on

vähintään 13 000 kertaa heikompi kuin tadalafiilin. Havaittujen metaboliittipitoisuuksien

ei siis

oleteta olevan kliinisesti aktiivisia.

Eliminaatio

Terveillä koehenkilöillä suun kautta otetun tadalafiilin

puhdistuman keskiarvo on 2,5 l/h ja

puoliintumisajan keskiarvo on 17,5 tuntia. Tadalafiili erittyy etupäässä inaktiivisina metaboliitteina

pääasiallisesti ulosteisiin (noin 61 % annoksesta) ja vähemmässä määrin virtsaan (noin 36 %

annoksesta.)

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Annosvälillä 2,5–20 mg altistus (AUC-arvo) suurenee suhteessa annokseen terveillä koehenkilöillä.

Annosvälillä 20–40 mg altistuminen suhteessa annokseen ei suurene samassa määrin.

Kun tadalafiilia käytetään annoksella 20 mg ja 40 mg vuorokaudessa, tadalafiili saavuttaa vakaan tilan

pitoisuuden plasmassa 5 vuorokaudessa, jolloin

altistuminen on suunnilleen puolitoistakertainen

kerta-annokseen verrattuna.

Populaatiofarmakokinetiikka

Populaatiofarmakokineettiset tulokset ovat samanlaiset potilailla, joilla esiintyy erektiohäiriöitä, kuin

koehenkilöillä, joilla ei ole erektiohäiriöitä.

Ilman bosentaania hoidettavien PAH-potilaiden keskimääräinen tadalafiilialtistus

oli 26 % suurempi

40 mg:n vakaan tilan annoksella verrattuna terveisiin vapaaehtoisiin. C

-arvo ei poikennut kliinisesti

merkitsevästi terveiden vapaaehtoisten arvosta. Tulos viittaa siihen, että tadalafiilin puhdistuma on

hitaampaa PAH-potilailla kuin terveillä vapaaehtoisilla.

Erityisryhmät

Iäkkäät

Terveillä iäkkäillä koehenkilöillä (vähintään 65-vuotiailla)

suun kautta otetun tadalafiilin puhdistuma

oli pienempi, ja se johti 25 % suurempaan altistukseen (AUC-arvo) suhteessa iältään 19–45-

vuotiaisiin

terveisiin koehenkilöihin. Tämä iän vaikutus ei ole kliinisesti

merkitsevä eikä se anna

aihetta annoksen muuttamiseen.

Munuaisten vajaatoiminta

Kliinisen farmakologian tutkimuksissa (kerta-annos 5–20 mg) tadalafiilialtistus

(AUC) noin

kaksinkertaistui koehenkilöillä,

joiden munuaistoiminta

oli lievästi (kreatiniinipuhdistuma 51–

80 ml/min) tai keskivaikeasti (kreatiniinipuhdistuma 31–50 ml/min) heikentynyt tai joilla oli vakava

(end-stage) hemodialyysiä vaativa munuaisten vajaatoiminta. Hemodialyysipotilailla

oli 41 %

korkeampi kuin terveillä vapaaehtoisilla. Hemodialyysi ei sanottavasti auta tadalafiilin eliminaatiota.

Tadalafiilia ei suositella potilaille,

joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, koska tässä tilassa

altistuminen (pitoisuuspinta-ala,

AUC) tadalafiilille suurenee, kliinistä kokemusta on vain vähän, eikä

tadalafiilin puhdistumaa voida lisätä dialyysilla.

Maksan vajaatoiminta

Koehenkilöillä,

joiden maksan toiminta oli heikentynyt lievästi tai keskivaikeasti (Child–Pugh-luokka

A ja B), tadalafiilialtistus (AUC-arvo) 10 mg:n annoksella on verrattavissa terveiden koehenkilöiden

altistukseen. Tadalafiilin turvallisesta käytöstä on saatavilla vain vähän kliinistä tietoa potilailla,

joilla

on vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka C). Tadalafiilin käytöstä kerran vuorokaudessa

maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ei ole saatavilla tietoa. Jos tadalafiilia määrätään kerran

vuorokaudessa tälle ryhmälle, hoitavan lääkärin tulee arvioida huolellisesti

hyödyt ja riskit

yksittäiselle potilaalle.

Diabetespotilaat

Diabetespotilaiden tadalafiilialtistus (AUC-arvo) oli noin 19 % pienempi kuin terveiden

koehenkilöiden AUC-arvo. Tämä ero ei anna aihetta annoksen muuttamiseen.

Rotu

Eri etnisiä populaatioita edustavia tutkimushenkilöitä

ja potilaita on osallistunut farmakokineettisiin

tutkimuksiin,

eikä näissä tutkimuksissa ole todettu eroja henkilöiden tyypillisessä altistumisessa

tadalafiilille. Annosta ei tarvitse muuttaa.

Sukupuoli

Kliinisesti merkityksellisiä eroja altistumisessa ei todettu, kun tutkittiin terveitä naisia ja miehiä, joille

annettiin joko kerta-annos tadalafiilia tai toistuvia annoksia. Annosta ei tarvitse muuttaa.

5.3.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta,

karsinogeenisuutta sekä lisääntymistoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset

eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Rotilla tai hiirillä, jotka saivat tadalafiilia enimmillään 1 000 mg/kg/vrk, ei havaittu todisteita

teratogeenisuudesta, alkiotoksisuudesta eikä sikiötoksisuudesta. Rotilla tehdyssä pre- ja postnataalista

kehitystä koskeneissa tutkimuksissa annos, jolla ei havaittu vaikutusta, oli 30 mg/kg/vrk. Tiineellä

rotalla tämän annoksen laskennallisen vapaan lääkeaineen määrän AUC-arvo oli noin 18-kertainen

ihmisen 20 mg:n annoksen AUC-arvoon nähden.

Uros- ja naaraspuolisilla rotilla ei esiintynyt hedelmällisyyden heikkenemistä. Kun koirille annettiin

tadalafiilia vähintään 25 mg/kg/vrk 6–12 kuukauden ajan (vähintäänkin kolme kertaa suurempi

altistus [vaihteluväli 3,7–18,6] ihmisessä 20 mg:n kerta-annoksella saavutettavaan verrattuna),

siementiehyeen epiteelissä esiintyi regressiota, joka johti joillakin

koirilla spermatogeneesin

vähenemiseen. Ks. myös kohta 5.1.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1.

Apuaineet

Tabletin ydin

Laktoosimonohydraatti

Kroskarmelloosinatrium

Hypromelloosi

Mikrokiteinen selluloosa

Sorbitaanistearaatti

Magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste

Laktoosimonohydraatti

Hypromelloosi

Titaanidioksidi

(E171)

Triasetiini

Talkki

Keltainen rautaoksidi (E172)

6.2.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3.

Kestoaika

3 vuotta.

6.4.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5.

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Kalvopäällysteiset tabletit on pakattu läpinäkyviin

PVC/PE/PVdC-alumiini-läpipainopakkauksiin.

Pakkauskoot: 2, 4, 8, 12, 14, 28, 30, 56 ja 60 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6.

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow,

HA1 4HF, Middlesex,

Iso-Britannia

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

MT nr: 33255

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 07.07.2016

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

04.11.2017

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot