POSIREX MINT 1.2 mg / 0.6 mg imeskelytabletti

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

21-03-2017

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

21-03-2017

Aktiivinen ainesosa:
Amylmetacresolum,2,4-dichlorbenzylalcoholum
Saatavilla:
Orion Oyj
ATC-koodi:
R02AA03
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Amylmetacresolum,2,4-dichlorbenzylalcoholum
Annos:
1.2 mg / 0.6 mg
Lääkemuoto:
imeskelytabletti
Prescription tyyppi:
Itsehoito
Terapeuttinen alue:
diklooribentsyylialkoholi
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa peruuntunut
Myyntiluvan numero:
32762
Valtuutus päivämäärä:
2017-03-09

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Posirex Mint 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit

2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Posirex Mint on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Posirex Mint -imeskelytabletteja

Miten Posirex Mint -imeskelytabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Posirex Mint -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Posirex Mint on ja mihin sitä käytetään

Posirex Mint -imeskelytabletteja käytetään suu- ja nielutulehdusten oireiden lievittämiseen. Sen vaikuttavat

aineet 2,4-diklooribentsyylialkoholi

ja amyylimetakresoli ovat antiseptisiä aineita, joilla on bakteereja, sieniä

ja viruksia tuhoavia sekä niiden lisääntymistä estäviä ominaisuuksia.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 3 päivän jälkeen.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Posirex Mint -imeskelytabletteja

Älä ota Posirex Mint -imeskelytabletteja

jos olet allerginen 2,4-diklooribentsyylialkoholille tai amyylimetakresolille

tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Posirex Mint -valmistetta.

Lapset

Posirex Mint -imeskelytabletteja ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Posirex Mint

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä.

Yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei kuitenkaan ole todettu.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Posirex Mint -valmisteen turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole täysin vahvistettu, mutta ei ole

odotettavissa, että käytöstä aiheutuisi vaaraa. Kuten kaikkien muidenkin lääkkeiden käytössä, varovaisuutta

tulee kuitenkin noudattaa raskauden ja imetyksen aikana. Tietoja siitä, voiko Posirex Mint mahdollisesti

vaikuttaa hedelmällisyyteen,

ei ole saatavilla.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Posirex Mint -valmisteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Posirex Mint sisältää maltitolia ja isomaltia

Maltitoli ja isomalti: jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi

kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä. Valmiste voi olla lievästi laksatiivinen, jos otetaan useita

imeskelytabletteja päivässä. Energiasisältö 2,3 kcal/g isomaltia.

3.

Miten Posirex Mint -imeskelytabletteja otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset

Yksi imeskelytabletti joka toinen tai joka kolmas tunti tarvittaessa. Enintään 12 tablettia vuorokaudessa.

Yli 12-vuotiaat lapset

Yksi imeskelytabletti joka toinen tai joka kolmas tunti tarvittaessa. Enintään 8 tablettia vuorokaudessa.

Iäkkäät

Sama annos kuin aikuisille. Annosta ei tarvitse sovittaa.

Imeskelytabletin annetaan hitaasti liueta suussa.

Jos otat enemmän Posirex Mint -imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi

Älä ylitä suositeltua annosta. Liian monen Posirex Mint -imeskelytabletin ottaminen voi aiheuttaa

mahaoireita.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Alla

on lueteltu vaikuttavien aineiden yhdistelmällä ilmoitetut haittavaikutukset.

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Yliherkkyysreaktiot

Vatsakivut, pahoinvointi, epämukava tunne suussa (esimerkiksi polttava tai pistelevä tunne suussa tai

nielussa sekä suun tai nielun turvotus)

Ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Posirex Mint -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (ulkopakkauksessa

”Käyt.viim.”, läpipainopakkauksessa ”EXP”). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä

päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Posirex Mint sisältää

Vaikuttavat aineet ovat: 2,4-diklooribentsyylialkoholi

1,2 mg ja amyylimetakresoli 0,6 mg

Muut aineet ovat: piparminttuöljy,

tähtianisöljy,

levomentoli, indigokarmiini,

kinoliinikeltainen,

sakkariininatrium,

viinihappo,

isomalti (E 953), maltitoli (E 965).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Vihreä, pyöreä, mintunmakuinen imeskelytabletti.

Pakkauskoko

24 imeskelytablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.2.2017.

Bipacksedel: Information till patienten

Posirex Mint 1,2 mg / 0,6 mg sugtabletter

2,4-diklorobensylalkohol

och amylmetakresol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din

läkare eller apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Posirex Mint är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Posirex Mint

Hur du tar Posirex Mint

Eventuella biverkningar

Hur Posirex Mint ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Posirex Mint är och vad det används för

Posirex Mint används för att lindra symptom vid mun- och svalginfektioner. De verksamma ämnena, 2,4-

diklorobensylalkohol och amylmetakresol är antiseptiska ämnen, som både hämmar tillväxten av bakterier,

svampar och virus och förstör dem.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Posirex Mint

Ta inte Posirex Mint

om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol

och amylmetakresol eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Posirex Mint.

Barn

Preparatet ska inte ges till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Posirex Mint

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra

läkemedel.

Interaktioner med andra läkemedel har dock inte konstaterats.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Posirex Mint sugtabletternas säkerhet vid graviditet och amning har inte fullt bekräftats, men någon fara vid

användning är inte att förväntas. Liksom med alla andra läkemedel skall försiktighet iakttas under graviditet

och amning. Information gällande eventuell inverkan på fertilitet saknas.

Körförmåga och användning av maskiner

Användning av Posirex Mint har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Posirex Mint innehåller maltitol och isomalt

Maltitol och isomalt: om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du använder denna

medicin. Läkemedlet kan ha en milt laxerande effekt vid intag av flera sugtabletter per dag. Kalorivärde

2,3 kcal/g isomalt.

3.

Hur du tar Posirex Mint

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från

läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna

1 sugtablett varannan eller var tredje timme vid behov. Högst 12 sugtabletter per dygn.

Barn över 12 år

1 sugtablett varannan eller var tredje timme vid behov. Högst 8 sugtabletter per dygn.

Äldre

Samma dos som för vuxna. Ingen dosjustering är nödvändig.

Sugtabletten får långsamt smälta i munnen.

Om du har tagit för stor mängd av Posirex Mint

Överskrid inte den rekommenderade dosen. En överdos av Posirex Mint kan ge upphov till magbesvär.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Nedan uppräknas de biverkningar som rapporterats för kombinationen av aktiva substanser.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Överkänslighetsreaktioner

Magont, illamående, känsla av obehag i munnen (t.ex. en brännande eller stickande känsla i munnen

eller svalget, och svullnad i mun eller svalg)

Utslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Posirex Mint ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter ”Utg.dat.” och ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är: 2,4-diklorobensylalkohol

1,2 mg och amylmetakresol 0,6 mg

Övriga innehållsämnen är: pepparmyntsolja, stjärnanisolja, levomentol, indigokarmin,

kinolingult,

sackarinnatrium, vinsyra, isomalt (E 953), maltitol (E 965).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Grön, rund sugtablett med mintarom.

Förpackningsstorlek

24 sugtabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast den 20.2.2017.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Posirex Mint 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi imeskelytabletti sisältää:

2,4-diklooribentsyylialkoholia

1,20 mg

Amyylimetakresolia

0,60 mg

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: isomalti (1830 mg/imeskelytabletti) ja maltitoli

(458 mg/imeskelytabletti).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Imeskelytabletti.

Vihreä, pyöreä mintun makuinen imeskelytabletti.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Posirex Mint on tarkoitettu suu- ja nielutulehdusten oireiden lievittämiseen.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset

Yksi imeskelytabletti joka toinen tai joka kolmas tunti. Maksimivuorokausiannos on 12 imeskelytablettia.

Pediatriset potilaat

Yli 12-vuotiaat lapset: Yksi imeskelytabletti joka toinen tai joka kolmas tunti. Maksimivuorokausiannos on 8

imeskelytablettia.

Ei alle 12-vuotiaille lapsille.

Iäkkäät

Annosta ei tarvitse sovittaa.

Antotapa

Suuonteloon. Imeskelytabletin annetaan hitaasti liueta suussa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos oireet eivät lievity 3 päivässä, tai jos ne pahenevat, potilaan on otettava yhteys lääkäriin tai muuhun

terveydenhuollon ammattilaiseen.

Suositusannosta ei saa ylittää.

Tämä valmiste sisältää maltitolia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

fruktoosi-intoleranssi,

tule käyttää tätä lääkettä.

Tämä valmiste sisältää isomaltia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi,

ei tule

käyttää tätä lääkettä. Valmiste voi olla lievästi laksatiivinen. Energiasisältö 2,3 kcal/g isomaltia.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia ei ole havaittu.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus ja imetys

Posirex Mint -imeskelytablettien turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole täysin vahvistettu, mutta

ei ole odotettavissa, että käytöstä aiheutuisi vaaraa. Kuten kaikkien muidenkin lääkkeiden käytössä,

varovaisuutta pitää kuitenkin noudattaa raskauden ja imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Tietoja mahdollisista vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole saatavilla.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Posirex Mint -imeskelytableteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

Alla olevassa taulukossa 2,4-diklooribentsyylialkoholiin

ja amyylimetakresoliin

liittyvät haittavaikutukset on

esitetty elinryhmittäin.

Elinryhmä

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä

arviointiin)

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys

Ruoansulatuselimistö

Vatsakivut, pahoinvointi, epämukava tunne suussa

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Tähän sisältyy polttava tai pistelevä tunne suussa tai nielussa sekä suun tai nielun turvotus.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Mahdollisen yliannostuksen hoito on symptomaattinen.

Yliannostuksesta voi seurata mahasuolikanavan oireita tai epämukavuuden tunnetta.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: nielun sairauksien lääkkeet, antiseptit, ATC-koodi: R02AA03

2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli ovat antiseptejä. Niillä on bakteereja, sieniä ja viruksia

tuhoavia sekä niiden lisääntymistä estäviä ominaisuuksia. Sekä amyylimetakresoli että 2,4-

diklooribentsyylialkoholi

myös salpaavat palautuvasti depolarisaation indusoimia ionikanavia samalla tavoin

kuin paikallispuudutteet.

Yhdistettäessä nämä kaksi vaikuttavaa ainetta todetaan synergistinen antibakteerinen vaikutus.

Kliinisissä tutkimuksissa on osoitettu, että vaikuttavilla aineilla on analgeettista vaikutusta. Ne vähentävät

nielun arkuutta sekä lievittävät kipua ja nielemisvaikeuksia. Vaikutus alkaa 5 minuutissa ja jatkuu noin 2

tunnin ajan.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeskelytableteilla tehdyt biologista hyötyosuutta koskevat tutkimukset osoittivat, että vaikuttavat aineet

olivat vapautuneet huippupitoisuuksina sylkeen, kun tablettia oli imeskelty 3–4 minuuttia. Vaikuttavia

aineita oli havaittavissa määritettävissä olevina määrinä 20–30 minuuttiin

saakka annoksen jälkeen.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

2,4-diklooribentsyylialkoholin

ja amyylimetakresolin akuutti oraalinen toksisuus on vähäistä ja

turvallisuusmarginaali

on suuri. Toksikologiset tutkimukset osoittivat, että nelinkertainen annos

tavanomaiseen annokseen nähden saattaa aiheuttaa lievän munuaisvaurion.

Rotalla tehdyissä kroonista toksisuutta selvittäneissä tutkimuksissa maksan ja munuaisten painon havaittiin

lisääntyvän, kun 2,4-diklooribentsyylialkoholia

käytettiin annoksina 200 mg/kg ja 400 mg/kg (huomattavasti

imeskelytablettien sisältämää annosta suurempina annoksina).

Mahalaukun epiteelissä havaittiin lisäksi annosriippuvaisia vaurioita (haavaista eroosiota ja nekroosia sekä

epiteelin hyperplasiaa ja -keratoosia). Imeskelytableteilla ei todettu geenitoksisuutta amyylimetakresolin ja

2,4-diklooribentsyylialkoholin

geenitoksisuutta selvittäneissä in vitro- ja in vivo -tutkimuksissa, kun

imeskelytabletteja käytettiin ohjeiden mukaisesti.

Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty.

Kehitystoksisuustutkimuksessa hiirellä ja prospektiivisessa turvallisuustutkimuksessa ihmisellä ei havaittu

näyttöä teratogeenisista vaikutuksista. Kaniineille annetuilla suositeltua annosta huomattavasti suuremmilla

annoksilla tehdyssä tutkimuksessa imeskelytableteista ei todettu vaikutuksia tiineyden aikana eikä sikiön

kehitykseen.

Vaikutuksista hedelmällisyyteen tai peri- tai postnataaliseen kehitykseen ei ole tietoja.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Piparminttuöljy

Tähtianisöljy

Levomentoli

Indigokarmiini

Kinoliinikeltainen

Sakkariininatrium

Viinihappo

Isomalti (E 953)

Maltitoli (E 965)

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

3 vuotta.

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

24 imeskelytablettia PVC-PVDC/alumiiniläpipainopakkauksessa.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

32762

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 9.3.2017

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

27.1.2017

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot