PEMETREXED HEXAL 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
18-06-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
07-05-2021
Aktiivinen ainesosa:
Pemetrexedum dinatricum hemipentahydricum
Saatavilla:
Hexal A/S
ATC-koodi:
L01BA04
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Pemetrexedum dinatricum hemipentahydricum
Annos:
25 mg/ml
Lääkemuoto:
infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
pemetreksedi
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Valmistetta saa antaa vain syövän kemoterapian antoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
37193
Valtuutus päivämäärä:
2020-07-23

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pemetrexed Hexal 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

pemetreksedi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Pemetrexed Hexal on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Pemetrexed Hexal -valmistetta

Miten Pemetrexed Hexal -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Pemetrexed Hexal -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Pemetrexed Hexal on ja mihin sitä käytetään

Pemetrexed Hexal on syöpälääke.

Pemetrexed Hexal -valmiste on tarkoitettu pahanlaatuisen keuhkopussin kasvaimen, mesoteliooman

hoitoon, ja sitä annetaan yhdessä toisen syöpälääkkeen sisplatiinin kanssa potilaille,

jotka eivät ole

aiemmin saaneet kemoterapiahoitoa.

Pemetrexed Hexal -valmistetta voidaan myös antaa yhdessä sisplatiinilääkkeen kanssa pitkälle

edennyttä keuhkosyöpää sairastavien potilaiden alkuhoidoksi.

Pemetrexed Hexal -valmistetta voidaan määrätä pitkälle edenneeseen keuhkosyöpään, johon on saatu

hoitovaste tai sairaudentila on pääosin muuttumaton ensilinjan kemoterapian jälkeen.

Pemetrexed Hexal on tarkoitettu myös pitkälle edennyttä keuhkosyöpää sairastaville potilaille,

joiden

sairaus on edennyt muun ensilinjan kemoterapian jälkeen.

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain aikuisille.

Pemetreksediä, jota Pemetrexed Hexal sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Pemetrexed Hexal -valmistetta

Älä käytä Pemetrexed Hexal -valmistetta

jos olet allerginen pemetreksedille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

jos imetät; sinun on lopetettava imetys Pemetrexed Hexal -hoidon ajaksi.

jos olet hiljattain saanut tai olet saamassa keltakuumerokotuksen.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaala-apteekin henkilökunnan kanssa ennen kuin saat Pemetrexed Hexal

-valmistetta.

Jos sinulla on tai on ollut munuaisongelmia, keskustele lääkärin tai sairaala-apteekin henkilökunnan

kanssa, koska Pemetrexed Hexal ei ehkä sovi sinulle.

Sinulta otetaan verinäytteitä ennen jokaista infuusiota sen arvioimiseksi, toimivatko munuaisesi ja

maksasi riittävän hyvin ja onko sinulla riittävästi verisoluja, jotta voit saada Pemetrexed Hexal

-valmistetta. Lääkäri voi päättää muuttaa annosta tai siirtää hoitoasi myöhemmäksi yleisen

terveydentilasi ja huonojen veriarvojen perusteella. Jos saat myös sisplatiinia, lääkäri varmistaa, että

nestetasapainosi on riittävän hyvä ja että saat asianmukaista hoitoa ennen sisplatiinin

antoa ja sen

jälkeen oksentelun ehkäisemiseksi.

Kerro lääkärillesi, jos olet saanut tai olet piakkoin saamassa sädehoitoa, koska tällöin Pemetrexed

Hexal -hoidon yhteydessä voi ilmetä sädereaktio joko pian hoidon jälkeen tai viiveellä.

Jos sinut on äskettäin rokotettu, kerro siitä lääkärillesi, koska tähän voi liittyä haitallisia vaikutuksia

Pemetrexed Hexal -valmisteen kanssa.

Jos sinulla on tai on ollut sydänsairaus, kerro siitä lääkärillesi.

Jos keuhkojesi ympärille on kertynyt nestettä, lääkäri saattaa päättää poistaa nesteen ennen

Pemetrexed Hexal -valmisteen antamista.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei pidä käyttää lapsille eikä nuorille, sillä tästä lääkkeestä ei ole kokemusta alle 18-

vuotiaiden lapsien ja nuorien hoidossa.

Muut lääkevalmisteet ja Pemetrexed Hexal

Kerro lääkärillesi, jos käytät lääkkeitä kivun tai tulehduksen (turvotuksen) hoitoon, esimerkiksi

steroideihin kuulumattomia tulehduskipulääkkeitä (NSAID-lääkkeet), mukaan lukien itsehoitolääkkeet

(esim. ibuprofeeni). Erityyppisten NSAID-lääkkeiden vaikutuksen kesto vaihtelee. Lääkärisi kertoo

sinulle, mitä lääkkeitä voit käyttää ja milloin

Pemetrexed Hexal -infuusion aiotun antopäivän ja/tai

munuaistoimintasi

perusteella. Jos olet epävarma siitä, kuuluuko jokin käyttämistäsi lääkkeistä

NSAID-lääkkeisiin, kysy lääkäriltä tai apteekista.

Kerro lääkärille tai sairaala-apteekin henkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt

tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kerro siitä

lääkärillesi. Pemetrexed Hexal -valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana. Lääkäri keskustelee

kanssasi Pemetrexed Hexal -hoidon mahdollisista riskeistä raskauden aikana.

Naisten on käytettävä tehokasta ehkäisyä Pemetrexed Hexal -hoidon aikana.

Imetys

Jos imetät, kerro siitä lääkärillesi.

Imetys on keskeytettävä Pemetrexed Hexal -hoidon ajaksi.

Hedelmällisyys

Miehiä neuvotaan olemaan siittämättä lasta hoidon aikana tai 6 kuukauden sisällä Pemetrexed Hexal

-hoidon lopettamisesta, ja heidän on näin ollen käytettävä tehokasta ehkäisyä tuona ajanjaksona. Jos

haluaisit siittää lapsen Pemetrexed Hexal -hoidon aikana tai 6 kuukauden sisällä hoidon

lopettamisesta, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Halutessasi kysy neuvoa siittiöiden

tallettamisesta spermapankkiin ennen hoidon aloittamista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pemetrexed Hexal saattaa aiheuttaa väsymystä. Ole varovainen ajaessasi autoa tai käyttäessäsi koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Pemetrexed Hexal sisältää natriumia ja propyleeniglykolia

Pemetrexed Hexal 100 mg (4 ml:n injektiopullo)

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo

eli sen voidaan sanoa

olevan ”natriumiton”. Tämä lääkevalmiste sisältää 200 mg propyleeniglykolia per injektiopullo.

Pemetrexed Hexal 500 mg (20 ml:n injektiopullo)

Tämä lääkevalmiste sisältää 55,6 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo.

Tämä

vastaa 3 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle. Tämä lääkevalmiste

sisältää 1 000 mg propyleeniglykolia per injektiopullo.

Pemetrexed Hexal 1000 mg (40 ml:n injektiopullo)

Tämä lääkevalmiste sisältää 111,2 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä

vastaa 6 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle. Tämä lääkevalmiste

sisältää 2 000 mg propyleeniglykolia per injektiopullo.

3.

Miten Pemetrexed Hexal -valmistetta käytetään

Pemetrexed Hexal -valmistetta saa antaa vain syövän kemoterapian antoon perehtyneen lääkärin

valvonnassa.

Pemetrexed Hexal -annos on 500 mg/m

(kehon pinta-ala). Sinulta mitataan pituus ja paino kehon

pinta-alan määrittämiseksi. Lääkäri käyttää kehon pinta-alatietoa sopivan annoksen määrittämiseksi.

Annosta voidaan muuttaa tai hoitoa lykätä veriarvojesi ja yleisen terveydentilasi perusteella. Sairaala-

apteekin henkilökunta, sairaanhoitaja tai lääkäri sekoittaa Pemetrexed Hexal -konsentraatin 9 mg/ml

(0,9 %) natriumkloridi-injektionesteeseen tai 50 mg/ml (5 %) glukoosi-injektionesteeseen ennen kuin

valmiste annetaan sinulle.

Saat Pemetrexed Hexal -valmisteen aina laskimoinfuusiona. Infuusio kestää noin 10 minuuttia.

Kun Pemetrexed Hexal -valmistetta käytetään samanaikaisesti sisplatiinin kanssa

Lääkäri tai sairaala-apteekin henkilökunta määrittää tarvitsemasi annoksen pituutesi ja painosi

perusteella.

Myös sisplatiini

annetaan laskimoinfuusiona noin 30 minuuttia Pemetrexed Hexal -infuusion

päättymisen jälkeen. Sisplatiini-infuusio kestää noin 2 tuntia.

Saat infuusion yleensä 3 viikon välein.

Muut lääkkeet

Kortikosteroidit: Lääkäri määrää sinulle steroiditabletteja (vastaten 4 mg deksametasonia kahdesti

päivässä), joita sinun tulee ottaa Pemetrexed Hexal -hoitoa edeltävänä päivänä, hoitopäivänä ja hoidon

jälkeisenä päivänä. Tämän lääkkeen tarkoitus on vähentää syöpälääkityksen aikana mahdollisesti

esiintyvien ihoreaktioiden esiintymistiheyttä ja vaikeusastetta.

Vitamiinilisä: Lääkäri määrää sinulle suun kautta otettavaa foolihappoa (vitamiini) tai

monivitamiinivalmistetta, joka sisältää foolihappoa (350–1 000 mikrogrammaa), jota sinun tulee ottaa

kerran päivässä Pemetrexed Hexal -hoidon aikana. Sinun tulee ottaa vähintään 5 annosta ensimmäistä

Pemetrexed Hexal -annosta edeltävien 7 päivän aikana. Sinun tulee jatkaa foolihapon ottamista

21 päivän ajan viimeisen Pemetrexed Hexal -annoksen jälkeen. Saat myös B

-vitamiinipistoksen

(1 000 mikrogrammaa) Pemetrexed Hexal -valmisteen antoa edeltävällä viikolla ja tämän jälkeen noin

9 viikon välein (vastaa kolmea

Pemetrexed Hexal -hoitosykliä). Saat B

-vitamiinia ja foolihappoa

syöpähoidon yhteydessä mahdollisesti

esiintyvien toksisten vaikutusten vähentämiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista:

Kuume (yleinen) tai infektio (hyvin yleinen): jos ruumiinlämpösi

on 38 °C tai enemmän tai jos

sinulla esiintyy hikoilua tai muita infektion merkkejä (koska valkosoluarvosi voivat olla

normaalia pienemmät, mikä on hyvin yleistä). Infektio (sepsis, yleisinfektio) voi olla vaikea,

jopa kuolemaan johtava.

Jos sinulla esiintyy rintakipua (yleistä) tai nopeaa sydämen sykettä (melko harvinaista).

Jos sinulla esiintyy kipua, punoitusta, turvotusta tai haavaumia suussa (hyvin yleistä).

Allergiset reaktiot: jos sinulla esiintyy ihottumaa (hyvin yleistä) / kirvelyä, kihelmöintiä

(yleistä) tai kuumetta (yleistä). Ihoreaktiot voivat olla harvinaisissa tapauksissa vaikeita ja

kuolemaan johtavia. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee vaikeaa ihottumaa tai kutinaa

tai ihon rakkuloimista (Stevens–Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen

nekrolyysi).

Jos sinua väsyttää, pyörryttää, hengästyttää tai jos olet kalpea (koska hemoglobiiniarvosi voi

olla normaalia matalampi, mikä on hyvin yleistä).

Jos sinulla esiintyy verenvuotoa ikenistä, nenästä tai suusta tai mitä tahansa verenvuotoa,

joka ei tyrehdy, tai jos virtsasi on punaista tai punertavaa, tai jos sinulle kehittyy odottamattomia

mustelmia (koska verihiutalearvosi [trombosyytit] voivat olla normaalia pienemmät, mikä on

yleistä).

Jos sinulla ilmenee äkillistä hengästymistä, kovaa rintakipua tai veriyskää (melko harvinaista)

(voi olla oire keuhkoveritulpasta).

Pemetrexed Hexal -valmisteen haittavaikutuksia voivat olla:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

infektio,

nielutulehdus (kurkkukipu),

matalat neutrofiiliset granulosyyttiarvot (tietyntyyppinen valkosolu),

matalat valkosoluarvot,

matala hemoglobiini,

kipu, punoitus, turvotus tai haavaumat suussa,

ruokahalun puute,

oksentelu,

ripuli,

pahoinvointi,

ihottuma,

ihon hilseily,

epänormaalit veriarvot, osoittavat munuaisten toiminnan heikkenemistä,

uupumus (väsymys).

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

veren infektio,

kuume, jossa matalat neutrofiiliset granulosyyttiarvot (tietyntyyppinen valkosolu),

matala verihiutaleiden määrä,

allerginen reaktio,

nestehukka,

makuaistin muutokset,

vaurioita liikehermoissa, mikä saattaa aiheuttaa lihasten heikkoutta ja surkastumista (menetystä)

ensisijaisesti käsivarsissa ja jaloissa,

vaurioita tuntohermoissa, mikä saattaa aiheuttaa tuntoaistin heikkenemistä, polttavaa kipua ja

epävakaata askellusta,

huimaus,

sidekalvon (silmäluomien

sisäpintaa peittävä limakalvo, suojaa silmän valkoista osaa) tulehdus

tai turvotus,

kuivat silmät,

vetistävät silmät,

kuiva sidekalvo (silmäluomien

sisäpintaa peittävä limakalvo, suojaa silmän valkoista osaa) ja

kuiva sarveiskalvo (pupillin ja iiriksen läpinäkyvä etuosa),

silmäluomien

turvotus,

silmävaivat kuten kuivuminen, kyynelehtiminen,

ärsytys ja /tai kipu,

sydämen vajaatoiminta (tila, joka vaikuttaa sydänlihaksen pumppausvoimaan),

sydämen rytmihäiriöt,

ruoansulatushäiriöt,

ummetus,

vatsakipu,

maksa: veren maksa-arvojen kohoaminen,

lisääntynyt ihon pigmentinmuodostus,

ihon kutina,

kehon ihottuma, jossa rengasmaisia ihomuutoksia

hiustenlähtö,

nokkosihottuma,

munuaisten toiminnan lakkaaminen,

munuaisten toiminnan heikkeneminen,

kuume,

kipu,

kehon nesteiden ylimäärä, aiheuttaa turvotusta,

rintakipu,

tulehdus ja haavaumat ruoansulatuskanavan limakalvolla.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

puna- ja valkosolujen sekä verihiutaleiden määrän väheneminen,

aivohalvaus,

tietynlainen aivohalvaus, jossa aivovaltimo tukkeutuu,

kallonsisäinen verenvuoto,

angina pectoris (rintakipu, aiheutuu veren virtauksen vähenemisestä sydämeen),

sydänkohtaus,

sepelvaltimoiden kaventuminen tai tukkeutuminen,

nopeutunut sydämen rytmi,

puutteellinen verenvirtaus raajoihin,

keuhkovaltimon tukkeuma,

hengitysvaikeudet johtuen keuhkojen limakalvon tulehduksesta ja arpeutumisesta,

kirkkaanpunainen verenvuoto peräaukosta,

verenvuoto ruoansulatuskanavasta,

suolen repeämä,

ruokatorven limakalvon tulehdus,

paksusuolen limakalvon tulehdus, mihin saattaa liittyä verenvuotoa suolistosta tai peräsuolesta

(havaittu ainoastaan yhdessä sisplatiinin

kanssa),

sädehoidon aiheuttama ruokatorven limakalvon tulehdus, turvotus, punoitus ja eroosio,

sädehoidon aiheuttama tulehdus keuhkoissa.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

veren punasolujen tuhoutuminen,

anafylaktinen sokki (vakava allerginen reaktio),

maksatulehdus,

ihon punoitus,

ihottuma, joka kehittyy aiemmin sädehoitoa saaneilla alueilla.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

ihon ja pehmytkudoksen tulehdukset,

Stevens–Johnsonin oireyhtymä (vakava ihon ja limakalvojen reaktio, joka voi olla henkeä

uhkaava),

toksinen epidermaali nekrolyysi (vakava ihon reaktio, joka voi olla henkeä uhkaava),

autoimmuunihäiriö,

jonka seurauksena ihottumaa ja rakkuloita jaloissa, käsivarsissa ja vatsassa

ihon tulehdus, jossa tyypillisesti

nesterakkuloita,

ihon hauraus, rakkulat ja eroosio sekä ihon arpeutuminen,

punoitus, kipu ja turvotus pääasiassa alaraajoissa,

ihon ja ihonalaisrasvan tulehdus (pseudoselluliitti),

ihon tulehdus (dermatiitti),

tulehtunut, kutiava, punoittava, halkeillut ja karkea iho,

voimakkaasti kutiavat näppylät.

Esiintymistiheys tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

diabeteksen muoto, joka aiheutuu munuaisten patologiasta,

munuaisten häiriö, jossa munuaistiehyiden kuolio.

Sinulle saattaa kehittyä mikä tahansa näistä oireista ja/tai tiloista. Jos sinulle kehittyy jokin näistä

haittavaikutuksista, kerro siitä lääkärillesi mahdollisimman pian.

Jos jokin haittavaikutus huolestuttaa sinua, keskustele siitä lääkärin kanssa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Pemetrexed Hexal -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avaamaton injektiopullo

Säilytä alle 25

C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ensimmäisen avaamiskerran jälkeen

Valmiste on käytettävä heti. Mahdollisesti käyttämättä jäävä valmiste on hävitettävä.

Laimentamisen jälkeen

100 mg:n injektiopullo

Valmiin infuusioliuoksen on osoitettu säilyvän 3 vuorokauden ajan jääkaapissa 2–8 °C:n lämpötilassa

valolta suojattuna.

500 mg:n injektiopullo ja 1 000 mg:n injektiopullo

Valmiin infuusioliuoksen on osoitettu säilyvän 7 vuorokauden ajan huoneenlämmössä valolta

suojattuna ja 14 vuorokauden ajan jääkaapissa 2–8 °C:n lämpötilassa valolta suojattuna.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi,

käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla, mutta ne ovat normaalisti

enintään 24 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa, ellei laimentaminen ole tapahtunut kontrolloiduissa ja

validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pemetrexed Hexal sisältää

Vaikuttava aine on pemetreksedi (pemetreksedidinatriumhemipentahydraattina).

Yksi millilitra infuusiokonsentraattia, liuosta varten sisältää 25 mg pemetreksediä

(pemetreksedidinatriumhemipentahydraattina).

Yksi 4 ml:n injektiopullo

sisältää 100 mg pemetreksediä

(pemetreksedidinatriumhemipentahydraattina).

Yksi 20 ml:n injektiopullo

sisältää 500 mg pemetreksediä

(pemetreksedidinatriumhemipentahydraattina).

Yksi 40 ml:n injektiopullo

sisältää 1 000 mg pemetreksediä

(pemetreksedidinatriumhemipentahydraattina).

Muut aineet ovat natriumtiosulfaattipentahydraatti

(E539), propyleeniglykoli (E1520),

kloorivetyhappo (pH-arvon säätämiseen), natriumhydroksidi

(E524) (pH-arvon säätämiseen) ja

injektionesteisiin

käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pemetrexed Hexal on infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Se on kirkas, väritön tai keltainen tai

vihertävänkeltainen liuos. Liuos ei käytännössä sisällä hiukkasia.

Pemetrexed Hexal on pakattu tyypin I lasista valmistettuun injektiopulloon, jossa on

bromobutyylikumitulppa ja alumiininen puristuskorkki,

jossa on irrotettava vaaleansininen

muovisuojus.

Yksi injektiopullo

sisältää 4 ml, 20 ml tai 40 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten.

Yhdessä pakkauksessa on 1 injektiopullo

(jossa on mahdollisesti suojus).

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

Valmistaja:

EBEWE Pharma Ges.m.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee, Itävalta

Fareva Unterach GmbH, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Itävalta

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.06.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet:

Pemetreksediliuos on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte

on hävitettävä sytotoksisia lääkevalmisteita koskevien paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Pemetreksedin laimennus laskimoinfuusiota varten tehdään aseptisesti.

Laske tarvittava annos ja Pemetrexed Hexal -injektiopullojen lukumäärä. Injektiopulloissa on

hieman ylimääräistä pemetreksediä etiketissä olevan määrän antamisen helpottamiseksi.

Asianmukainen tilavuus pemetreksedikonsentraattia jatkolaimennetaan 100 ml:n tilavuuteen

9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektionesteellä (säilöntäaineeton) tai 50 mg/ml (5 %)

glukoosi-injektionesteellä (säilöntäaineeton) ja annetaan laskimoinfuusiona 10 minuutin

kuluessa.

Edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti valmistettu pemetreksedi-infuusioliuos

on yhteensopiva

polyolefiinilla päällystettyjen antolaitteiden ja infuusiopussien kanssa.

Parenteraaliset lääkevalmisteet pitää tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten

varalta ennen antoa. Jos valmisteessa näkyy hiukkasia, sitä ei saa antaa.

Valmistusta ja antoa koskevat varotoimet

Kuten muidenkin mahdollisesti toksisten syöpälääkkeiden kohdalla, pemetreksedi-infuusioliuoksen

käsittelyssä ja valmistelussa on noudatettava varovaisuutta. Käsineiden käyttöä suositellaan. Jos

pemetreksediliuosta joutuu iholle, pese iho heti perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos

pemetreksediliuosta joutuu limakalvoille,

huuhdo ne huolellisesti

vedellä. Pemetreksedi ei aiheuta

rakkuloita. Pemetreksedin ekstravasaatioon ei ole mitään spesifistä vasta-ainetta. Muutamia

pemetreksedin ekstravasaatiotapauksia on ilmoitettu, mutta tutkija ei pitänyt niitä vakavina. Kuten

muidenkin ei-rakkuloita-aiheuttavien

aineiden kohdalla, ekstravasaatio tulee hoitaa paikallisen

standardikäytännön mukaisesti.

Seuranta

Pemetreksediä saavilta potilailta tulee tarkistaa ennen jokaista annosta täydellinen verenkuva, mukaan

lukien valkosolujen erittelylaskenta ja trombosyytit. Veren kemia tulee määrittää ennen jokaista

kemoterapia-annosta maksan ja munuaisten toiminnan arvioimiseksi. Potilailla tulee olla seuraavat

arvot ennen jokaisen kemoterapiasyklin aloittamista: absoluuttinen neutrofiilimäärä (ANC)

≥ 1 500 solua/mm

ja trombosyytit ≥ 100 000 solua/mm

Kreatiniinipuhdistuman on oltava ≥ 45 ml/min.

Kokonaisbilirubiinin

on oltava ≤ 1,5 x normaaliarvon yläraja. Alkalisen fosfataasin (AFOS),

aspartaattiaminotransferaasin (ASAT) ja alaniiniaminotransferaasin (ALAT) on kaikkien oltava ≤ 3 x

normaaliarvon yläraja. AFOS, ASAT ja ALAT ≤ 5 x normaaliarvon yläraja ovat hyväksyttäviä arvoja,

mikäli maksassa on kasvainaffisiota.

Annoksen muuttaminen

Myöhempien syklien alussa annoksen muuttaminen tulee tehdä edellisen hoitosyklin

alimpien

veriarvojen (nadiiri) tai vaikeimman ei-hematologisen toksisuuden perusteella. Hoitoa voidaan lykätä

riittävän toipumisajan varmistamiseksi. Toipumisen jälkeen potilaan hoitoa jatketaan taulukoissa 1, 2

ja 3 annettujen suositusten mukaisesti. Nämä suositukset pätevät, kun Pemetrexed Hexal -valmistetta

käytetään yksin tai yhdessä sisplatiinin

kanssa.

Taulukko 1. Pemetrexed Hexal -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) ja sisplatiiniannoksen

muuttaminen

hematologinen toksisuus

Absoluuttinen neutrofiilimäärä, alin arvo (ANC-nadiiri)

< 500/mm

ja trombosyyttimäärän alin arvo

≥ 50 000/mm

75 % aiemmasta annoksesta (sekä

pemetreksedi että sisplatiini)

Trombosyyttimäärän alin arvo < 50 000/mm

riippumatta absoluuttisen neutrofiilimäärän alimmasta

arvosta

75 % aiemmasta annoksesta (sekä

pemetreksedi että sisplatiini)

Trombosyyttimäärän alin arvo < 50 000/mm

potilaalla on verenvuoto

riippumatta absoluuttisen

neutrofiilimäärän alimmasta arvosta

50 % aiemmasta annoksesta (sekä

pemetreksedi että sisplatiini)

Vastaa National Cancer Instituten yleisen toksisuuskriteeristön (Common Toxicity Criteria, CTC)

(versio 2.0; NCI 1998) verenvuodon CTC-astetta ≥ 2

Jos potilaalle kehittyy vähintään asteen 3 ei-hematologista toksisuutta (paitsi neurotoksisuus),

Pemetrexed Hexal -hoito tulee keskeyttää, kunnes arvot palaavat vähintään hoitoa edeltävälle tasolle.

Hoitoa jatketaan taulukossa 2 annettujen suositusten mukaisesti.

Taulukko 2. Pemetrexed Hexal -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) ja sisplatiiniannoksen

muuttaminen

ei-hematologinen toksisuus

a,b

Pemetreksediannos

(mg/m

2

)

Sisplatiiniannos (mg/m

2

)

Mikä tahansa asteen 3 tai 4 toksisuus

lukuun ottamatta mukosiittia

75 % aiemmasta annoksesta

75 % aiemmasta annoksesta

Mikä tahansa ripuli (asteesta

riippumatta), joka vaatii sairaalahoitoa,

tai asteen 3 tai 4 ripuli

75 % aiemmasta annoksesta

75 % aiemmasta annoksesta

Asteen 3 tai 4 mukosiitti

50 % aiemmasta annoksesta

100 % aiemmasta annoksesta

National Cancer Instituten yleiset toksisuuskriteerit (Common Toxicity Criteria, CTC) versio 2.0;

NCI 1998

Paitsi neurotoksisuus

Mikäli neurotoksisuutta esiintyy, Pemetrexed Hexal -valmisteen ja sisplatiinin annosta muutetaan

taulukossa 3 annettujen suositusten mukaisesti. Hoito on lopetettava, jos potilaalla esiintyy asteen 3 tai

4 neurotoksisuutta.

Taulukko 3. Pemetrexed Hexal -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) ja sisplatiiniannoksen

muuttaminen

neurotoksisuus

CTC:n aste

Pemetreksediannos (mg/m

2

)

Sisplatiiniannos (mg/m

2

)

0–1

100 % aiemmasta annoksesta

100 % aiemmasta annoksesta

100 % aiemmasta annoksesta

50 % aiemmasta annoksesta

National Cancer Instituten yleiset toksisuuskriteerit (Common Toxicity Criteria; CTC) versio 2.0;

NCI 1998

Pemetrexed Hexal -hoito on lopetettava, jos potilaalla esiintyy hematologista tai ei-hematologista

asteen 3 tai 4 toksisuutta sen jälkeen, kun annosta on pienennetty kahdesti. Hoito lopetetaan

välittömästi, jos potilaalle kehittyy asteen 3 tai 4 neurotoksisuutta.

Iäkkäät potilaat

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä siitä, että 65-vuotiailla tai vanhemmilla potilailla olisi

suurempi haittavaikutusten riski kuin alle 65-vuotiailla potilailla. Annoksen muuttaminen ei ole

tarpeen lukuun ottamatta tilanteita, joissa annoksen pienentämistä suositellaan kaikille potilaille.

Munuaisten vajaatoimintapotilaat (standardi Cockcroftin ja Gaultin kaava tai Tc99m-DPTA-

seerumipuhdistumamenetelmällä

mitattu glomerulusten suodatusnopeus)

Pemetreksedi erittyy pääasiassa muuttumattomassa muodossa munuaisten kautta. Kliinisissä

tutkimuksissa annoksen muuttaminen ei ollut tarpeen potilailla,

joiden kreatiniinipuhdistuma

≥ 45 ml/min, lukuun ottamatta tilanteita, joissa annoksen pienentämistä suositellaan kaikille potilaille.

Pemetreksedin käytöstä potilailla,

joiden kreatiniinipuhdistuma on < 45 ml/min, ei ole riittävästi tietoa;

tästä syystä pemetreksedin käyttöä ei suositella näille potilaille.

Maksan vajaatoimintapotilaat

ASAT-, ALAT- ja kokonaisbilirubiiniarvojen

sekä pemetreksedin farmakokinetiikan välillä ei havaittu

yhteyttä. Potilaita, joilla on maksan vajaatoiminta, kuten bilirubiini > 1,5 x normaaliarvon yläraja ja/tai

aminotransferaasit > 3,0 x normaaliarvon yläraja (ei maksametastaaseja) tai > 5,0 x normaaliarvon

yläraja (maksametastaaseja), ei kuitenkaan ole erityisesti tutkittu.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pemetrexed Hexal 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra infuusiokonsentraattia, liuosta varten sisältää 25 mg pemetreksediä

(pemetreksedidinatriumhemipentahydraattina).

Yksi 4 ml:n injektiopullo sisältää 100 mg pemetreksediä

(pemetreksedidinatriumhemipentahydraattina).

Yksi 20 ml:n injektiopullo sisältää 500 mg pemetreksediä

(pemetreksedidinatriumhemipentahydraattina).

Yksi 40 ml:n injektiopullo sisältää 1 000 mg pemetreksediä

(pemetreksedidinatriumhemipentahydraattina).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi millilitra infuusiokonsentraattia, liuosta varten sisältää 2,78 mg (0,12 mmol) natriumia.

Yksi millilitra infuusiokonsentraattia, liuosta varten sisältää 50 mg propyleeniglykolia.

Yksi 4 ml:n injektiopullo sisältää 11,12 mg (0,5 mmol) natriumia, joka vastaa 0,6 % WHO:n

suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Yksi 4 ml:n injektiopullo sisältää 200 mg propyleeniglykolia.

Yksi 20 ml:n injektiopullo sisältää 55,6 mg (2,4 mmol) natriumia, joka vastaa 3 % WHO:n

suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Yksi 20 ml:n injektiopullo sisältää 1 000 mg propyleeniglykolia.

Yksi 40 ml:n injektiopullo sisältää 111,2 mg (4,8 mmol) natriumia, joka vastaa 6 % WHO:n

suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Yksi 40 ml:n injektiopullo sisältää 2 000 mg propyleeniglykolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Kirkas, väritön tai keltainen tai vihertävänkeltainen liuos.

Liuos ei käytännössä sisällä hiukkasia.

Konsentraatin pH on 8,0–9,0.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Keuhkopussin pahanlaatuinen mesoteliooma

Pemetrexed Hexal on tarkoitettu yhdessä sisplatiinin kanssa pahanlaatuisen keuhkopussin

mesoteliooman hoitoon potilaille, jotka eivät ole saaneet aiempaa kemoterapiahoitoa, ja kun

leikkaushoito ei ole mahdollinen.

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

Pemetrexed Hexal on tarkoitettu yhdessä sisplatiinin kanssa ensilinjan hoidoksi potilaille, joilla on

paikallisesti levinnyt tai metastaattinen, histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen

ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (ks. kohta 5.1).

Pemetrexed Hexal on tarkoitettu monoterapiana ylläpitohoidoksi välittömästi platinapohjaisen

kemoterapian jälkeen potilaille, joilla on paikallisesti levinnyt tai metastaattinen, histologialtaan

pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, joka ei ole edennyt

ensilinjan hoitosyklien jälkeen (ks. kohta 5.1).

Pemetrexed Hexal on tarkoitettu monoterapiana toisen linjan hoidoksi potilaille, joilla on paikallisesti

levinnyt tai metastaattinen, histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen ei-

pienisoluinen keuhkosyöpä (ks. kohta 5.1).

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain aikuisille.

4.2

Annostus ja antotapa

Pemetrexed Hexal -valmistetta saa antaa vain syövän kemoterapian antoon perehtyneen lääkärin

valvonnassa.

Annostus

Pemetrexed Hexal -valmisteen ja sisplatiinin yhdistelmähoito

Pemetreksedin suositusannos on 500 mg/m

10 minuutin laskimoinfuusiona jokaisen 21 vuorokautta

kestävän hoitosyklin ensimmäisenä päivänä. Sisplatiinin suositusannos on 75 mg/m

kahden tunnin

infuusiona noin 30 minuuttia pemetreksedi-infuusion päättymisen jälkeen jokaisen 21 vuorokautta

kestävän hoitosyklin ensimmäisenä päivänä. Potilaille pitää antaa riittävästi antiemeettejä ja

asianmukaisesta nesteytyksestä on huolehdittava ennen sisplatiinin antoa ja/tai sen jälkeen (ks. tarkat

annosteluohjeet sisplatiinin valmisteyhteenvedosta).

Pemetrexed Hexal -monoterapia

Potilailla, jotka saavat hoitoa ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään aikaisemman kemoterapian jälkeen,

pemetreksedin suositusannos on 500 mg/m

10 minuutin laskimoinfuusiona jokaisen 21 vuorokautta

kestävän hoitosyklin ensimmäisenä päivänä.

Esilääkitys

Ihoreaktioiden ilmaantuvuuden ja vaikeusasteen vähentämiseksi potilaalle annetaan kortikosteroidia

pemetreksedin antoa edeltävänä päivänä, pemetreksedin antopäivänä ja pemetreksedin antoa

seuraavana päivänä. Kortikosteroidin tulee vastata 4 mg:n deksametasoniannosta suun kautta kahdesti

päivässä (ks. kohta 4.4).

Toksisuuden vähentämiseksi pemetreksedihoitoa saaville potilaille pitää antaa lisäksi vitamiineja (ks.

kohta 4.4). Potilaiden pitää ottaa päivittäin suun kautta foolihappoa tai monivitamiinivalmistetta, joka

sisältää foolihappoa (350–1 000 mikrog). Ensimmäistä pemetreksediannosta edeltävien seitsemän

päivän aikana potilaalle annetaan vähintään viisi foolihappoannosta, ja annostelun tulee jatkua koko

hoidon ajan sekä 21 päivää viimeisen pemetreksediannoksen jälkeen. Potilaille pitää antaa myös B

vitamiini-injektio (1 000 mikrog) lihakseen ensimmäistä pemetreksediannosta edeltävän viikon aikana

ja tämän jälkeen joka kolmannen syklin aikana. Myöhemmät B

-injektiot voidaan antaa samana

päivänä kuin pemetreksedi.

Seuranta

Pemetreksediä saavilta potilailta tulee tarkistaa ennen jokaista annosta täydellinen verenkuva, mukaan

lukien valkosolujen erittelylaskenta ja trombosyytit. Veren kemia tulee määrittää ennen jokaista

kemoterapia-annosta maksan ja munuaisten toiminnan arvioimiseksi. Potilailla tulee olla seuraavat

arvot ennen jokaisen kemoterapiasyklin aloittamista: absoluuttinen neutrofiilimäärä (ANC)

≥ 1 500 solua/mm

ja trombosyytit ≥ 100 000 solua/mm

Kreatiniinipuhdistuman on oltava ≥ 45 ml/min.

Kokonaisbilirubiini ≤ 1,5 x normaaliarvon yläraja. Alkalinen fosfataasi (AFOS),

aspartaattiaminotransferaasi (ASAT) ja alaniiniaminotransferaasi (ALAT) ≤ 3 x normaaliarvon

yläraja. AFOS, ASAT ja ALAT ≤ 5 x normaaliarvon yläraja ovat hyväksyttäviä arvoja, mikäli

maksassa on kasvainaffisiota.

Annoksen muuttaminen

Myöhempien syklien alussa annoksen muuttaminen tulee tehdä edellisen hoitosyklin alimpien

veriarvojen (nadiiri) tai vaikeimman ei-hematologisen toksisuuden perusteella. Hoitoa voidaan lykätä

riittävän toipumisajan varmistamiseksi. Toipumisen jälkeen potilaan hoitoa jatketaan taulukoissa 1, 2

ja 3 annettujen suositusten mukaisesti. Nämä suositukset pätevät, kun Pemetrexed Hexal -valmistetta

käytetään yksin tai yhdessä sisplatiinin kanssa.

Taulukko 1. Pemetrexed Hexal -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) ja sisplatiiniannoksen

muuttaminen

hematologinen toksisuus

Absoluuttinen neutrofiilimäärä, alin arvo (ANC-nadiiri)

< 500/mm

ja trombosyyttimäärän alin arvo

≥ 50 000/mm

75 % aiemmasta annoksesta (sekä

pemetreksedi että sisplatiini)

Trombosyyttimäärän alin arvo < 50 000/mm

riippumatta absoluuttisen neutrofiilimäärän alimmasta

arvosta

75 % aiemmasta annoksesta (sekä

pemetreksedi että sisplatiini)

Trombosyyttimäärän alin arvo < 50 000/mm

potilaalla on verenvuoto

riippumatta absoluuttisen

neutrofiilimäärän alimmasta arvosta

50 % aiemmasta annoksesta (sekä

pemetreksedi että sisplatiini)

Vastaa National Cancer Instituten yleisen toksisuuskriteeristön (Common Toxicity Criteria, CTC)

(versio 2.0; NCI 1998) verenvuodon CTC-astetta ≥ 2.

Jos potilaalle kehittyy vähintään asteen 3 ei-hematologista toksisuutta (paitsi neurotoksisuus),

Pemetrexed Hexal -hoito tulee keskeyttää, kunnes arvot palaavat vähintään hoitoa edeltävälle tasolle.

Hoitoa jatketaan taulukossa 2 annettujen suositusten mukaisesti.

Taulukko 2. Pemetrexed Hexal -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) ja sisplatiiniannoksen

muuttaminen

ei-hematologinen toksisuus

a,b

Pemetreksediannos

(mg/m

2

)

Sisplatiiniannos (mg/m

2

)

Mikä tahansa asteen 3 tai 4 toksisuus

lukuun ottamatta mukosiittia

75 % aiemmasta annoksesta

75 % aiemmasta annoksesta

Mikä tahansa ripuli (asteesta

riippumatta), joka vaatii sairaalahoitoa,

tai asteen 3 tai 4 ripuli

75 % aiemmasta annoksesta

75 % aiemmasta annoksesta

Asteen 3 tai 4 mukosiitti

50 % aiemmasta annoksesta

100 % aiemmasta annoksesta

National Cancer Instituten yleiset toksisuuskriteerit (Common Toxicity Criteria, CTC) versio 2.0;

NCI 1998

Paitsi neurotoksisuus

Mikäli neurotoksisuutta esiintyy, Pemetrexed Hexal -valmisteen ja sisplatiinin annosta muutetaan

taulukossa 3 annettujen suositusten mukaisesti. Hoito on lopetettava, jos potilaalla esiintyy asteen 3 tai

4 neurotoksisuutta.

Taulukko 3. Pemetrexed Hexal -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) ja sisplatiiniannoksen

muuttaminen

neurotoksisuus

CTC:n aste

Pemetreksediannos (mg/m

2

)

Sisplatiiniannos (mg/m

2

)

0–1

100 % aiemmasta annoksesta

100 % aiemmasta annoksesta

100 % aiemmasta annoksesta

50 % aiemmasta annoksesta

National Cancer Instituten yleiset toksisuuskriteerit (Common Toxicity Criteria; CTC) versio 2.0;

NCI 1998

Pemetrexed Hexal -hoito on lopetettava, jos potilaalla esiintyy hematologista tai ei-hematologista

asteen 3 tai 4 toksisuutta sen jälkeen, kun annosta on pienennetty kahdesti. Hoito lopetetaan

välittömästi, jos potilaalle kehittyy asteen 3 tai 4 neurotoksisuutta.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä siitä, että 65-vuotiailla tai vanhemmilla potilailla olisi

suurempi haittavaikutusten riski kuin alle 65-vuotiailla potilailla. Annoksen muuttaminen ei ole

tarpeen lukuun ottamatta tilanteita, joissa annoksen pienentämistä suositellaan kaikille potilaille.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää pemetreksediä pediatristen potilaiden pahanlaatuisen keuhkopussin

mesoteliooman ja ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa.

Munuaisten vajaatoiminta (standardi Cockcroftin ja Gaultin kaava tai Tc99m-DPTA-

seerumipuhdistumamenetelmällä mitattu glomerulusten suodatusnopeus)

Pemetreksedi erittyy pääasiassa muuttumattomassa muodossa munuaisten kautta. Kliinisissä

tutkimuksissa annoksen muuttaminen ei ollut tarpeen potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma oli

≥ 45 ml/min, lukuun ottamatta tilanteita, joissa annoksen pienentämistä suositellaan kaikille potilaille.

Pemetreksedin käytöstä potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 45 ml/min, ei ole riittävästi tietoa;

tästä syystä pemetreksedin käyttöä ei suositella näille potilaille (ks. kohta 4.4).

Maksan vajaatoiminta

ASAT-, ALAT- ja kokonaisbilirubiiniarvojen sekä pemetreksedin farmakokinetiikan välillä ei havaittu

yhteyttä. Potilaita, joilla on maksan vajaatoiminta, kuten bilirubiini > 1,5 x normaaliarvon yläraja ja/tai

aminotransferaasit > 3,0 x normaaliarvon yläraja (ei maksametastaaseja) tai > 5,0 x normaaliarvon

yläraja (maksametastaaseja), ei kuitenkaan ole erityisesti tutkittu.

Antotapa

Laimennettuna laskimoon

Pemetrexed Hexal annetaan 10 minuutin laskimoinfuusiona jokaisen 21 vuorokautta kestävän

hoitosyklin ensimmäisenä päivänä. Pemetrexed Hexal -valmisteen käsittelyyn tai käyttöön liityvät

varotoimet ja laimennusohjeet sekä laimennusohjeet, ks. kohta 6.6.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Imetys (ks. kohta 4.6).

Samanaikainen keltakuumerokotus (ks. kohta 4.5).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Pemetreksedi voi lamata luuytimen toimintaa, mikä ilmenee neutropeniana, trombosytopeniana ja

anemiana (tai pansytopeniana) (ks. kohta 4.8). Myelosuppressio on tavallisesti annosta rajoittava

toksisuus. Potilaita tulee seurata myelosuppression varalta hoidon aikana, eikä pemetreksediä saa antaa

ennen kuin absoluuttinen neutrofiiliarvo (ANC) palautuu tasolle ≥ 1 500 solua/mm

trombosyyttiarvo tasolle ≥ 100 000 solua/mm

. Myöhempien syklien kohdalla annoksen

pienentäminen tehdään edellisen syklin absoluuttisen neutrofiilimäärän alimman arvon,

trombosyyttiarvon ja vaikeimman ei-hematologisen toksisuuden perusteella (ks. kohta 4.2).

Foolihappo- ja B

-vitamiiniesilääkityksen jälkeen ilmoitettiin vähemmän toksisuutta sekä asteen 3/4

hematologisen ja ei-hematologisen toksisuuden (kuten neutropenia, kuumeinen neutropenia ja asteen

3/4 neutropenia, johon liittyi infektio) vähenemistä. Siksi kaikille pemetreksedihoitoa saaville

potilaille annetaan foolihappoa ja B

-vitamiinia profylaktisesti hoitoon liittyvän toksisuuden

vähentämiseksi (ks. kohta 4.2).

Ihoreaktioita on ilmoitettu potilailla, jotka eivät saaneet kortikosteroidia esilääkityksenä.

Deksametasoni (tai vastaava) esilääkityksenä voi pienentää ihoreaktioiden ilmaantuvuutta ja

vaikeusastetta (ks. kohta 4.2).

Potilaita, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 45 ml/min, ei ole tutkittu riittävästi. Siksi pemetreksedin

käyttöä ei suositella potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 45 ml/min (ks. kohta 4.2).

Potilaiden, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma 45–

79 ml/min), tulee välttää steroideihin kuulumattomien tulehduskipulääkkeiden (NSAID) kuten

ibuprofeenin ja asetyylisalisyylihapon (> 1,3 g/vrk) ottamista 2 päivänä ennen pemetreksedin antoa,

pemetreksedin antopäivänä ja 2 päivänä pemetreksedin annon jälkeen (ks. kohta 4.5).

Potilaiden, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta ja joille voidaan aloittaa

pemetreksedihoito, tulee keskeyttää pitkän puoliintumisajan omaavien steroideihin kuulumattomien

tulehduskipulääkkeiden (NSAID) ottaminen vähintään 5 päiväksi ennen pemetreksedin antoa,

pemetreksedin antopäivän ajaksi ja vähintään 2 päiväksi pemetreksedin annon jälkeen (ks. kohta 4.5).

Vakavia munuaisiin kohdistuvia haittatapahtumia mukaan lukien akuutti munuaisten vajaatoiminta on

ilmoitettu liittyneen pemetreksedihoitoon sekä käytettäessä sitä ainoana lääkkeenä että yhdistettynä

muihin solunsalpaajiin. Monilla potilailla, joille ilmeni näitä haittavaikutuksia, oli muita

munuaishaitoille altistavia vaaratekijöitä kuten dehydraatio tai entuudestaan korkea verenpaine tai

diabetes. Lisäksi valmisteen myyntiintulon jälkeen on ilmoitettu renaalisesta diabetes insipiduksesta ja

tubulusnekroosista, kun pemetreksediä on annettu yksinään tai yhdistettynä muihin solunsalpaajiin.

Useimmat tapahtumista korjautuivat, kun pemetreksedihoito lopetettiin. Potilaita on seurattava

säännöllisesti akuutin tubulusnekroosin, munuaistoiminnan heikkenemisen ja renaalisen diabetes

insipiduksen oireiden ja löydösten (esim. hypernatremian) varalta.

Kolmannen tilan nestekertymien (esim. pleuraeffuusio, askites) vaikutus pemetreksediin ei ole täysin

selvillä. Faasin 2 pemetrekseditutkimuksessa 31 potilaalla, joilla oli kiinteä kasvain ja stabiili

kolmannen tilan nestekertymä, ei ilmennyt eroja pemetreksedin annoksen mukaan vakioiduissa

plasmapitoisuuksissa eikä puhdistumassa verrattuna potilaisiin, joilla ei ollut kolmannen tilan

nestekertymää. Näin ollen kolmannen tilan nestekertymän poistoa ennen pemetreksedin antoa tulisi

harkita, mutta se ei ehkä ole tarpeen.

Pemetreksedin ja sisplatiinin yhdistelmähoidolla on gastrointestinaalista toksisuutta, ja vaikeaa

nestehukkaa on havaittu. Siksi potilaille tulee antaa riittävästi antiemeettejä ja asianmukaisesta

nesteytyksestä on huolehdittava ennen hoitoa ja/tai sen jälkeen.

Vakavia kardiovaskulaaritapahtumia, mukaan lukien sydäninfarkteja ja aivoverisuonitapahtumia, on

raportoitu melko harvoin pemetreksedillä tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa, ja yleensä ne ovat

esiintyneet jonkin toisen sytotoksisen aineen samanaikaisen käytön aikana. Useimmilla potilailla,

joilla näitä tapahtumia havaittiin, oli ennestään kardiovaskulaarisia riskitekijöitä (ks. kohta 4.8).

Immuunivasteen heikentyminen on syöpäpotilailla yleistä. Siksi elävien, heikennettyjen rokotteiden

samanaikaista käyttöä ei suositella (ks. kohdat 4.3 ja 4.5).

Pemetreksedillä voi olla geneettisesti vahingollisia vaikutuksia. Sukukypsien miesten ei pidä siittää

lasta hoidon aikana eikä 6 kuukauteen sen jälkeen. Ehkäisyä tai sukupuoliyhdynnästä pidättäytymistä

suositellaan. Pemetreksedihoito voi aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä, joten miesten kannattaa

harkita sperman varastoimista koskevaa neuvontaa ennen hoidon aloittamista.

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä pemetreksedihoidon aikana (ks.

kohta 4.6).

Sädepneumoniittia on ilmoitettu potilailla, jotka ovat saaneet sädehoitoa joko ennen

pemetreksedihoitoa, sen aikana tai pemetreksedihoidon jälkeen. Näiden potilaiden suhteen tulee olla

erityisen valppaana. Lisäksi tulee olla varovainen, kun käytetään muita sädeherkistäjiä.

Sädehoidon myöhäisreaktioita on ilmoitettu potilailla, jotka ovat saaneet sädehoitoa viikkoja tai vuosia

aikaisemmin.

Pemetrexed Hexal 100 mg (4 ml:n injektiopullo):

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo eli sen voidaan sanoa

olevan ”natriumiton”. Tämä lääkevalmiste sisältää 200 mg propyleeniglykolia per injektiopullo.

Pemetrexed Hexal 500 mg (20 ml:n injektiopullo):

Tämä lääkevalmiste sisältää 55,6 mg natriumia per injektiopullo, joka vastaa 3 % WHO:n

suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille. Tämä lääkevalmiste

sisältää 1 000 mg propyleeniglykolia per injektiopullo.

Pemetrexed Hexal 1 000 mg (40 ml:n injektiopullo):

Tämä lääkevalmiste sisältää 111,2 mg natriumia per injektiopullo, joka vastaa 6 % WHO:n

suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille. Tämä lääkevalmiste

sisältää 2 000 mg propyleeniglykolia per injektiopullo.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Pemetreksedi erittyy pääasiassa muuttumattomassa muodossa tubulusten kautta ja vähemmässä määrin

glomerulussuodatuksen kautta. Samanaikainen nefrotoksisten lääkevalmisteiden käyttö (esim.

aminoglykosidit, loop-diureetit, platinayhdisteet, siklosporiini) voi hidastaa pemetreksedin

puhdistumaa. Varovaisuutta on syytä noudattaa, jos näitä lääkkeitä käytetään samanaikaisesti.

Kreatiniinipuhdistumaa tulee tarpeen mukaan seurata huolellisesti.

Muiden tubulusten kautta erittyvien aineiden (esim. probenesidi, penisilliini) samanaikainen käyttö voi

hidastaa pemetreksedin puhdistumaa. Varovaisuutta tulee noudattaa, jos näitä lääkkeitä käytetään

samanaikaisesti pemetreksedin kanssa. Kreatiniinipuhdistumaa tulee tarpeen mukaan seurata

huolellisesti.

Potilailla, joilla on normaali munuaistoiminta (kreatiniinipuhdistuma ≥ 80 ml/min), isot annokset

steroideihin kuulumattomia tulehduskipulääkkeitä (NSAID, kuten ibuprofeeni > 1 600 mg/vrk) ja

asetyylisalisyylihappoa (≥ 1,3 g/vrk) voivat hidastaa pemetreksedin eliminaatiota ja siten lisätä

pemetreksedin haittavaikutuksia. Näin ollen on syytä varovaisuuteen, jos pemetreksedin kanssa

käytetään samanaikaisesti suuria annoksia NSAID-lääkkeitä tai asetyylisalisyylihappoa potilailla,

joilla on normaali munuaistoiminta (kreatiniinipuhdistuma ≥ 80 ml/min).

Potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma 45–

79 ml/min), samanaikaisen suuriannoksisen NSAID-lääkkeen (kuten ibuprofeeni) tai

asetyylisalisyylihapon käyttöä pemetreksedin kanssa tulee välttää 2 päivän ajan ennen pemetreksedin

antoa, pemetreksedin antopäivänä ja 2 päivänä pemetreksedin annon jälkeen (ks. kohta 4.4).

Pitemmän puoliintumisajan omaavien NSAID-lääkkeiden, kuten piroksikaamin tai rofekoksibin, ja

pemetreksedin yhteiskäytön vaikutuksista ei ole tietoa. Potilaiden, joilla on lievä tai kohtalainen

munuaisten vajaatoiminta, tulee keskeyttää näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö vähintään

5 päiväksi ennen pemetreksedin antoa, pemetreksedin antopäivän ajaksi ja vähintään 2 päiväksi

pemetreksedin annon jälkeen (ks. kohta 4.4). Jos NSAID-lääkkeiden ja pemetreksedin samanaikainen

käyttö on tarpeen, potilaita tulee seurata tarkoin toksisuuden, erityisesti myelosuppression ja

ruoansulatuskanavaan kohdistuvan toksisuuden, varalta.

Pemetreksedin maksametabolia on rajallista. Ihmisen maksan mikrosomeilla tehtyjen in vitro

-tutkimusten perusteella pemetreksedin ei odoteta estävän kliinisesti merkitsevästi CYP3A:n,

CYP2D6:n, CYP2C9:n ja CYP1A2:n vaikutuksesta metaboloituvien lääkevalmisteiden metabolista

puhdistumaa.

Kaikille sytotoksisille aineille yhteiset yhteisvaikutukset

Syöpäpotilailla on suurentunut tromboosiriski, joten antikoagulanttihoitoa annetaan usein. Suuret

yksilökohtaiset vaihtelut koagulaatiostatuksessa tautien aikana ja oraalisten antikoagulanttien ja

syövän kemoterapian mahdolliset yhteisvaikutukset vaativat tiheämpää INR-arvon seurantaa, mikäli

potilaalle päätetään antaa oraalista antikoagulanttihoitoa.

Samanaikainen käyttö on vasta-aiheista: keltakuumerokote: fataalin yleistyneen rokotetaudin riski (ks.

kohta 4.3).

Samanaikaista käyttöä ei suositella: elävät heikennetyt rokotteet (paitsi keltakuumerokote, jonka

samanaikainen käyttö on vasta-aiheista): systeemisen, mahdollisesti fataalin taudin riski. Riski on

suurempi potilailla, joiden immuunipuolustus on jo heikentynyt perussairauden takia. Inaktivoitua

rokotetta tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan (poliomyeliitti) (ks. kohta 4.4).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / Ehkäisy miehillä ja naisilla

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä pemetreksedihoidon aikana.

Pemetreksedillä voi olla geneettisesti vahingollisia vaikutuksia. Sukukypsien miesten ei pidä siittää

lasta hoidon aikana eikä 6 kuukauteen sen jälkeen. Ehkäisyä tai sukupuoliyhdynnästä pidättäytymistä

suositellaan.

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja pemetreksedin käytöstä raskaana oleville naisille. Kuten muidenkin

antimetaboliittien, pemetreksedin raskaudenaikaisen käytön epäillään voivan aiheuttaa vakavia

syntymävikoja. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Pemetreksediä ei pidä

käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä, ja äidin tarpeita ja sikiölle koituvaa riskiä

on harkittava huolellisesti (ks. kohta 4.4).

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö pemetreksedi ihmisen rintamaitoon. Imeväiseen kohdistuvia haittavaikutuksia ei

voida poissulkea. Rintaruokinta on lopetettava pemetreksedihoidon ajaksi (ks. kohta 4.3).

Hedelmällisyys

Pemetreksedihoito voi aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä, joten miesten kannattaa harkita sperman

varastoimista koskevaa neuvontaa ennen hoidon aloittamista.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Pemetreksedin on

kuitenkin ilmoitettu voivan aiheuttaa väsymystä. Potilaita tulee kehottaa välttämään ajamista ja

koneiden käyttöä, mikäli tätä esiintyy.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Pemetreksedille joko yksin käytettynä tai yhdistelmähoidossa yleisimmin ilmoitettuja

haittavaikutuksia ovat luuydinsuppressio ja ruoansulatuskanavan haittavaikutukset. Luuydinsuppressio

ilmenee anemiana, neutropeniana, leukopeniana ja trombosytopeniana. Ruoansulatuskanavaan liittyviä

vaikutuksia ovat ruokahalun puute, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus, faryngiitti, mukosiitti ja

stomatiitti. Muita haittavaikutuksia ovat munuaistoksisuus, kohonneet aminotransferaasit, hiusten

lähtö, väsymys, dehydraatio, ihottuma, infektio/sepsis ja neuropatia. Harvinaisiin tapahtumiin kuuluvat

Stevens–Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi.

Haittavaikutustaulukko

Taulukossa 4 on esitetty haittavaikutukset kausaliteetista riippumatta pemetreksediä monoterapiana

käytettäessä tai yhdessä sisplatiinin kanssa keskeisissä rekisteröintitutkimuksissa (JMCH, JMEI,

JMBD, JMEN ja PARAMOUNT) ja myyntiluvan myöntämisen jälkeiseltä ajalta.

Haittavaikutukset on lueteltu MedDRA-elinjärjestelmäluokan mukaan. Haittavaikutukset on luokiteltu

seuraavan yleisyysluokituksen mukaan: Hyvin yleiset (≥ 1/10); Yleiset (≥ 1/100, < 1/10); Melko

harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100); Harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000); Hyvin harvinaiset (< 1/10 000)

ja yleisyyttä ei tiedetä (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Taulukko 4. Kaiken asteisten haittavaikutusten yleisyys kausaliteetista riippumatta keskeisissä

rekisteröintitutkimuksissa: JMEI (pemetreksedi vs doketakseli), JMDB (pemetreksedi ja

sisplatiini versus gemsitabiini ja sisplatiini, JMCH (pemetreksedi+sisplatiini versus sisplatiini),

JMEN ja PARAMOUNT (pemetreksedi versus lumelääke; kummassakin ryhmässä lisäksi paras

oireenmukainen hoito) ja myyntiluvan myöntämisen jälkeiseltä ajalta.

Elinjärjestelmä

(MedDRA)

Hyvin

yleiset

Yleiset

Melko

harvinaiset

Harvinaiset

Hyvin

harvinaiset

Yleisyyttä

ei tiedetä

Infektiot

Infektiot

Nielu-

tulehdus

Sepsis

Verinahan-

alaisen

kudoksen

tulehdus

Veri ja imukudos

Neutropenia

Leukopenia

Hemo-

globiinin

lasku

Kuumeinen

neutropenia

Verihiutaleiden

määrän lasku

Pansyto-

penia

Auto-

immuuni-

hemo-

lyyttinen

anemia

Immuuni-

järjestelmä

Yliherkkyys

Anafylaktinen

shokki

Aineenvaihdunta

ja ravitsemus

Kuivuminen

Hermosto

Makuhäiriöt

Perifeerinen

motorinen

neuropatia

Perifeerinen

sensorinen

neuropatia

Huimaus

Aivoveren-

kiertohäiriö

Iskeeminen

aivohalvaus

Kallon-

sisäinen

verenvuoto

Silmät

Sidekalvon

tulehdus

Kuivat silmät

Lisääntynyt

kyynelnesteen

eritys

Kerato-

conjunctivitis

sicca

Silmäluomien

turvotus

Silmän pinnan

sairaus

Sydän

Sydämen

vajaatoiminta

Rytmihäiriö

Rasitus-

rintakipu

Sydän-

infarkti

Sepel-

valtimotauti

Supraventri-

kulaarinen

rytmihäiriö

Verisuonisto

Perifeerinen

iskemia

Hengityselimet,

rintakehä ja

välikarsina

Keuhko-

embolia

Inter-

stitiaalinen

pneumo-

niitti

Ruoansulatus-

elimistö

Stomatiitti

Anoreksia

Oksentelu

Ripuli

Pahoin-

vointi

Dyspepsia

Ummetus

Vatsakipu

Peräsuoli-

verenvuoto

Maha-suoli-

kanavan

verenvuoto

Suolen

puhkeama

Ruokatorvi-

tulehdus

Paksusuoli-

tulehdus

Maksa ja sappi

ALAT-arvon

suureneminen

ASAT-arvon

suureneminen

Hepatiitti

Iho ja

ihonalainen

kudos

Ihottuma

Ihon hilseily

Hyper-

pigmentaatio

Kutina

Moni-

muotoinen

punavihoittuma

Hiusten lähtö

Nokkos-

ihottuma

Eryteema

Stevens–

Johnsonin

syndrooma

Toksinen

epidermaali

nekrolyysi

Pemphi-

goidi

Rakkula-

ihottuma

Hankin-

nainen

rakkulainen

epidermo-

lyysi

Erytema-

toottinen

turvotus

Pseudo-

selluliitti

Dermatiitti

Rohtuma

Kutinatauti

Munuaiset ja

virtsatiet

Kreatiini-

puhdistuma

n lasku

Veren

kreatiinin

Munuaisten

vajaatoiminta

Glomerulusten

suodatus-

nopeuden

Nefro-

geeninen

diabetes

insipidus

Munuais-

nousu

hidastuminen

tiehyiden

kuolio

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat haitat

Uupumus

Kuume

Kipu

Turvotus

Rintakipu

Mukosiitti

Tutkimukset

Gamma-

glutamyyli-

transferaasin

nousu

Vahingot,

myrkytykset ja

menettelytapaan

liittyvät

komplikaatiot

Säteilyn

aiheuttama

esofagiitti

Säteilyn

aiheuttama

pneumo-

niitti

Recall-ilmiö

lisäksi neutropenia tai ei neutropeniaa

johti joissain tapauksista kuolemaan

johti joskus ääriosien nekroosiin

lisäksi hengitysvajaus

havaittu ainoastaan yhdessä sisplatiinin kanssa

pääasiassa alaraajoissa

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Ilmoitettuja yliannostusoireita ovat neutropenia, anemia, trombosytopenia, mukosiitti, sensorinen

polyneuropatia ja ihottuma. Odotettavissa oleviin yliannostuskomplikaatioihin kuuluu

luuydinsuppressio, joka ilmenee neutropeniana, trombosytopeniana ja anemiana. Lisäksi voi esiintyä

infektioita, joihin voi liittyä kuumetta, ripulia ja/tai mukosiittia. Jos yliannostusta epäillään, potilaan

veriarvoja pitää seurata ja antaa tukihoitoa tarpeen mukaan. Kalsiumfolinaatin/foliinihapon käyttöä

tulee harkita pemetreksediyliannostuksen hoidossa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antineoplastiset lääkeaineet, foolihappoanalogit, ATC-koodi: L01BA04

Pemetreksedi on monikohteinen antifolaattisyöpälääke, joka vaikuttaa häiritsemällä solun replikaation

kannalta välttämättömiä, folaatista riippuvia metabolisia prosesseja.

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että pemetreksedi käyttäytyy monikohteisen antifolaatin tavoin

estämällä tymidylaattisyntaasia (TS), dihydrofolaattireduktaasia (DHFR) ja

glysinamidiribonukleotidiformyylitransferaasia (GARFT), jotka ovat välttämättömiä folaatista

riippuvaisia entsyymejä tymidiini- ja puriininukleotidien de novo biosynteesissä. Pemetreksedi

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot