PANTASTIC LEMON

Tšekki - tšekki - Ecolab

Osta se nyt

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake (SDS)
27-04-2022
Saatavilla:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Myyntiluvan numero:
110554E

Asiakirjat muilla kielillä

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
bulgaria 27-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
espanja 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
tanska 27-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
saksa 26-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
kreikka 28-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
englanti 28-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
ranska 26-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
italia 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
latvia 28-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
unkari 28-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
hollanti 26-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
puola 27-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
portugali 27-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
romania 27-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
slovakki 27-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
sloveeni 27-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
suomi 27-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
ruotsi 27-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
venäjä 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
norja 28-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
kroatia 27-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
serbia 27-01-2022

Lue koko asiakirja

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

1 / 17

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Pantastic Lemon

QEK6-ACKD-A00T-WJUW

Kód výrobku

110554E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro ruční mytí nádobí

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

0.05 % - 0.1 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Přípravek pro mytí nádobí. Manuální aplikace.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Distributor/držitel registrace: Ecolab GmbH

Rivergate D1/40G

Handelskai 92, A-1200 Wien Rakousko +43 1 715 2550, ext.0

office.vienna@ecolab.com

Místní pobočka: Ecolab GmbH, odštěpný závod

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

26.01.2022

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

2 / 17

KONCENTRÁT PRODUKTU

Dráždivost pro kůži, Kategorie 2

H315

Podráždění očí, Kategorie 2

H319

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Standardní věty o

nebezpečnosti

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

kyselina benzensulfonová,

C10-13-alkylderiváty,

sodné soli

68411-30-3

270-115-0

01-2119489428-22

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 3; H412

>= 20 - < 25

Linear(C12-C14)alkanol,

ethoxylovaný, sulfátovaný,

68891-38-3

500-234-8

01-2119488639-16

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 3; H412

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1

10 - 100 %

>= 3 - < 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Pantastic Lemon

110554E

3 / 17

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2A

> 5 - < 10 %

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Poznámky

Neobsahuje nebezpečné složky

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

KONCENTRÁT PRODUKTU

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Použijte jemné mýdlo, je-li k dispozici. Pokud se vyvine a

přetrvává podráždění, zajistěte lékařské ošetření.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Při styku s očima

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

...

Lue koko asiakirja

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Jaa nämä tiedot