Nitroglycerin Orifarm 0.5 mg resoribletti

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
15-07-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
15-07-2022

Aktiivinen ainesosa:

Glyceryl trinitrate solution 10%

Saatavilla:

ORIFARM HEALTHCARE A/S

ATC-koodi:

C01DA02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Glyceryl trinitrate solution 10%

Annos:

0.5 mg

Lääkemuoto:

resoribletti

Kpl paketissa:

Kaupan: 25 (VNR-numero: 432306) Ei kaupan: 100

Prescription tyyppi:

Resepti: 25 Ei kaupan: 100

Terapeuttinen alue:

glyseryylitrinitraatti

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

2015-02-26

Pakkausseloste

                1
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
NITROGLYCERIN ORIFARM 0,5 MG RESORIBLETTI
glyseryylitrinitraatti
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN OTTAMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin,
apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa
muille,
vaikka heillä olisikin
samanlaiset oireet kuin sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Nitroglycerin
Orifarm on ja mihin
sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Nitroglycerin Orifarm
-valmistetta
3.
Miten Nitroglycerin Orifarm -valmistetta otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Nitroglycerin Orifarm -valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ NITROGLYCERIN ORIFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Nitroglycerin Orifarm -valmistetta käytetään rintakipukohtausten
(angina pectoriksen) hoitoon ja
ehkäisyyn. Nitroglycerin Orifarm laajentaa sydämen verisuonia,
jolloin
verenvirtaus ja hapen kuljetus
sydämeen helpottuu.
Glyseryylitrinitraattia, jota Nitroglycerin
Orifarm sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin
tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy
neuvoa lääkäriltä,
apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta
tarvittaessa ja noudata aina heiltä
saamiasi ohjeita.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT NITROGLYCERIN ORIFARM
-VALMISTETTA
ÄLÄ OTA NITROGLYCERIN ORIFARM -VALMISTETTA
-
jos olet allerginen glyseryylitrinitraatille, nitraateille tai tämän
lääkkeen jollekin muulle aineelle
(lueteltu kohdassa 6)
-
jos sinu
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Nitroglycerin Orifarm 0,5 mg resoribletti
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi resoribletti sisältää 0,50 mg glyseryylitrinitraattia.
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 92,28 mg.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Resoribletti.
Pyöreä (halkaisija 6 mm), valkoinen, tasainen tabletti, jossa ei ole
jakouurretta.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Angina pectoris -oireiden hoito tai ehkäisy.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
_Aikuiset _
0,50 mg kielen alle kohtauksen yhteydessä tai ennen kohtauksia
laukaisevaa toimintaa. Annos voidaan
toistaa 5 minuutin välein tarpeen mukaan, kunnes kipu lievittyy.
Annostus ei saa ylittää kolmea
resoriblettia, jotka otetaan 15 minuutin aikana. Jos kipu ei lievity,
on käännyttävä lääkärin puoleen.
_Erityisryhmät _
_Iäkkäät potilaat _
Iän vaikutusta tehoon ei ole tutkittu iäkkäillä potilailla.
Iäkkäät potilaat saattavat olla herkempiä nitraattien
verenpainetta alentaville vaikutuksille. Monilla iäkkäillä on myös
iästä riippuvaa munuaisten
vajaatoimintaa, mikä saattaa osaltaan suurentaa varovaisuuden
tarvetta iäkkäitä potilaita hoidettaessa.
_Pediatriset potilaat _
Valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 15-vuotiaiden lasten hoidossa
ei ole varmistettu. Nitroglycerin
Orifarm -valmistetta ei saa käyttää alle 15-vuotiaille lapsille
ilman lääkärin määräystä, sillä
valmisteen turvallisuutta/tehoa/annostusta lapsilla ei ole tutkittu.
Antotapa
Resoribletti asetetaan kielen alle.
2
4.3
VASTA-AIHEET
-
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, nitraateille tai kohdassa 6.1
mainituille apuaineille.
-
Vaikea anemia tai hypovolemia.
-
Konstriktiivinen
perikardiitti ja perikardiaalinen tamponaatio.
-
Samanaikainen fosfodiesteraasin estäjien (sildenafiilin,
tadalafiilin
tai vardenafiilin)
käyttö
erektiohäiriön
hoitoon (ks. kohta 4.5).
-
Vaikea hypotensio.
-
Hypertrofinen obstruktiivinen
kardiomyopatia.
-
Kohonnut kallonsisäinen
paine (aivovamma
                
                Lue koko asiakirja