MYNOL CID STRUMENTI

Tšekki - tšekki - Ecolab

Osta se nyt

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake (SDS)
17-09-2021
Saatavilla:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Myyntiluvan numero:
115180E

Asiakirjat muilla kielillä

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
bulgaria 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
espanja 20-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
tanska 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
saksa 16-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
viro 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
kreikka 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
englanti 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
ranska 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
italia 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
latvia 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
liettua 26-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
unkari 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
hollanti 16-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
puola 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
portugali 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
romania 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
slovakki 20-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
sloveeni 29-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
suomi 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
ruotsi 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
venäjä 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
norja 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
ukraina 20-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
kroatia 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
serbia 20-09-2021

Lue koko asiakirja

MYNOL CID STRUMENTI

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

MYNOL CID STRUMENTI

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Zdravotnické prostředky. Aplikace ponořením

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

115180E

Použití látky nebo

přípravku

:

Přípravek k dezinfekci lékařských nástrojů

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 1.01

Klasifikace

Xn; R20/22

Xi; R41, R37/38

R42/43

:

:

Nebezpečí pro zdraví

člověka

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Nebezpečí vážného poškození očí.

Dráždí dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku

s kůží.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly

nebezpečnosti

:

Datum vydání/Datum revize

:

1/12

25 března 2013

MYNOL CID STRUMENTI

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

Nejsou známa.

S-věty

S2- Uchovávejte mimo dosah dětí.

S23- Nevdechujte [***].

S24- Zamezte styku s kůží.

S26- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou

pomoc.

S36/37- Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

S38- V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu

dýchacích orgánů.

S45- V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

S61- Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo

bezpečnostní listy.

R20/22- Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

R41- Nebezpečí vážného poškození očí.

R37/38- Dráždí dýchací orgány a kůži.

R42/43- Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

R-věty

Obsahuje

:

:

:

zdraví škodlivý

Glutaraldehyd

Klasifikace nebezpečnosti

:

2.3 Další nebezpečnost

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle

kterých by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v

tomto oddíle.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo pro životní prostředí

[2] Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

[3] Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[4] Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[5] Látka vzbuzující stejné obavy

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

Úplná znění R-vět

viz oddíl 16

bezpečnostního

listu.

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

Glutaraldehyd

REACH #:

01-2119455549-26

ES: 203-856-5

CAS: 111-30-8

Indexové číslo:

605-022-00-X

2 - <10

T; R23/25

C; R34

R42/43

N; R50

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

[1] [2]

Směsi

3.2

Datum vydání/Datum revize

:

2/12

25 března 2013

MYNOL CID STRUMENTI

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Vypláchněte ústa vodou. Vyjměte případně používané zubní protézy. Přemístěte

postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Nevyvolávejte zvracení, pokud to není výslovně doporučeno lékařem. Jestliže dojde

...

Lue koko asiakirja

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Jaa nämä tiedot