METADON ABCUR 40 mg tabletti

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
12-02-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
12-02-2019

Aktiivinen ainesosa:

Methadoni hydrochloridum

Saatavilla:

Abcur AB

ATC-koodi:

N07BC02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Methadoni hydrochloridum

Annos:

40 mg

Lääkemuoto:

tabletti

Prescription tyyppi:

Resepti

Terapeuttinen alue:

metadoni

Tuoteyhteenveto:

; Soveltuvuus iäkkäille Methadoni hydrochloridum Vältä käyttöä iäkkäillä. Opioidi, jonka vaikutus iäkkäillä on erityisen pitkä. Huomioi yhteisvaikutukset.

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa peruuntunut

Valtuutus päivämäärä:

2015-10-02

Pakkausseloste

                1
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
METADON ABCUR 10 MG TABLETIT
metadonihydrokloridi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan
puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan
puoleen. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Metadon Abcur on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Metadon Abcur
-tabletteja
3.
Miten Metadon Abcur -tabletteja käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Metadon Abcur -tablettien säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ METADON ABCUR ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Metadon Abcur on morfiinin kaltainen lääkevalmiste, jota
käytetään vaikeiden kroonisten vain
opioidianalgeettien avulla asianmukaisesti hallittavissa olevien
kiputilojen hoidossa sekä
huumeriippuvuuden
korvaushoitoon.
Metadonia, jota Metadon Abcur sisältää, voidaan joskus käyttää
myös muiden kuin tässä
pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa
lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta
tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata
aina heiltä saamiasi ohjeita.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT METADON ABCUR
-TABLETTEJA
ÄLÄ KÄYTÄ METADON ABCUR -TABLETTEJA
-
jos olet allerginen metadonille tai tämän lääkkeen jollekin
muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
-
jos käytät tai olet käyttänyt viimeisen kahden viikon aikana
monoamiinioksidaasin
estäjiä
(MAO:n estäjiä) (masennuksen ja Parkins
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Metadon Abcur 10 mg tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
10 mg: 1 tabletti sisältää 10 mg metadonihydrokloridia.
Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:
10 mg: 1 tabletti sisältää 158,4 mg laktoosia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Tabletit
10 mg: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, litteä,
viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella on
jakouurre ja vastakkaisella puolella merkintä M10, tabletin koko 9 x
3,1 mm.
Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Opioidiriippuvaisten potilaiden ylläpitohoito
samanaikaisesti lääkkeellisen ja psykologisen hoidon sekä
sosiaalisen kuntoutuksen kanssa. Vaikea krooninen kipu, joka on
asianmukaisesti hallittavissa ainoastaan
opioidianalgeettien avulla.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Kiputilat:
Annos säädetään ja arvioidaan potilaan vasteen mukaan.
Seuraavat annossuositukset ovat vain ehdotuksia Metadon Abcur -hoidon
aloittamiseen ja annostus on
sovitettava yksilöllisen
kivunlievitystarpeen mukaan. Jos halutaan saavuttaa täysi
analgeettinen vaikutus
nopeammin, Metadon Abcur -valmisteen annosväliä voi tihentää
hoitoa aloitettaessa.
_Annos aiemmin opioideja käyttämättömälle potilaalle: _
Annettaessa metadonia suun kautta potilaille,
jotka eivät aiemmin ole saaneet opioideja, tavanomainen
aloitusannos on 5 mg 1–3 kertaa vuorokaudessa. Tämän jälkeen
annos titrataan hitaasti tehon
saavuttamiseksi. Titrausta jatketaan usean viikon ajan. Aloitusannos
arvioidaan huolellisesti
ennen kuin
annosta ryhdytään suurentamaan.
Koska hyvin vakavien sydämeen kohdistuvien haittavaikutusten riski on
annosriippuvaista, metadonin annos
ei yleensä saa olla suurempi kuin 100 mg/vrk. Vain metadonihoitoon
erikoistuneet lääkärit saavat määrätä
suurempia annoksia.
Tiheämpi annostelu voi olla tarpeen metadonihoitoa aloitettaessa,
jotta riittävä analgeettinen vaikutus säilyy.
Tämä on tehtävä äärimmäistä varovaisuut
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia