Zeleris

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Zeleris
 • Käyttää:
 • Eläimet
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Zeleris
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • karja
 • Terapeuttinen alue:
 • SYSTEEMISET BAKTEERILÄÄKKEET, AMPHENICOLS, yhdistelmiä
 • Käyttöaiheet:
 • Terapeuttiseen hoitoon naudan hengitystieinfektion (BRD: n), johon liittyy kuume johtuu Mannheimia haemolytica -, Pasteurella multocida-ja Histophilus somni alttiita florfenikoliin.

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/V/C/004099
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 14-05-2017
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/V/C/004099
 • Viimeisin päivitys:
 • 30-03-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/175153/2017

EMEA/V/C/004099

Julkinen EPAR-yhteenveto

Zeleris

florfenikoli/meloksikaami

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Zeleris-

lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut tätä eläinlääkevalmistetta ja

päätynyt suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä lääkevalmisteelle Euroopan unionissa sekä sen

käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja Zelerisin käytöstä.

Eläimen omistaja tai pitäjä saa käytännön tietoa Zelerisin käytöstä pakkausselosteesta,

eläinlääkäriltä tai apteekista.

Mitä Zeleris on ja mihin sitä käytetään?

Zeleris on eläinlääke, jota käytetään Mannheimia haemolytica-, Pasteurella multocida- ja Histophilus

somni -bakteerien aiheuttamien naudan kuumeisten hengitystietulehdusten (BRD, keuhkosairaus)

hoitoon. Zelerisin vaikuttavat aineet ovat florfenikoli/meloksikaami.

Lisätietoja on pakkausselosteessa.

Miten Zeleris-valmistetta käytetään?

Lääkevalmiste on reseptivalmiste, ja sitä on saatavana injektionesteenä, liuoksena. Annos

määräytyy eläimen painon mukaan, ja se annetaan injektiona ihon alle kaulan alueelle. Yli 150 kg

painavien nautojen annos on jaettava osiin ja injisoitava useampaan kuin yhteen kohtaan. Koska

Zeleris sisältää antibioottia, on olennaisen tärkeää noudattaa tarkasti pakkausselosteen ohjeita,

jotta minimoitaisiin antibioottiresistenssin kehittyminen. Antibioottiresistenssissä on kyse bakteerin

kyvystä kasvaa huolimatta antibiootista, joka normaalisti tappaisi ne tai rajoittaisi niiden kasvua.

Tämä tarkoittaa sitä, että antibiootti ei enää tehoa bakteeriin, joka on aiheuttanut infektion

ihmisessä tai eläimessä.

Lisätietoja on pakkausselosteessa.

Zeleris

EMA/175153/2017

Sivu 2/3

Miten Zeleris vaikuttaa?

Florfenikoli on laajakirjoinen antibiootti, joka pysäyttää bakteerien kasvun estämällä ribosomien eli

bakteerisolujen proteiineja tuottavien osien toiminnan.

Meloksikaami kuuluu steroideihin kuulumattomien tulehduskipulääkkeiden (NSAID) lääkeluokkaan.

Meloksikaami toimii estämällä prostaglandiinin tuotantoon osallistuvan syklo-oksygenaasientsyymin

toimintaa. Koska prostaglandiinit aiheuttavat tulehdusta, kipua, eksudaatiota (tulehdusnesteen

tihkumista verisuonista tulehduksen aikana) sekä kuumetta, meloksikaami vähentää näitä sairauden

merkkejä.

Mitä hyötyä Zeleris-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa?

Kenttätutkimuksessa hoidettiin 329 vasikkaa, joilla oli naudan hengitystietulehdus ja vähintään

40 ˚C:n kuume, joko Zeleris-lääkevalmisteella tai pelkällä florfenikolilla. Zeleris paransi sairauden

merkkejä (käyttäytymisen ja hengityksen perusteella) yhtä tehokkaasti kuin pelkkä florfenikoli 7.

päivänä. Onnistumisaste oli 67 % Zeleris-lääkevalmisteella ja 65 % florfenikolilla. Zeleris lisäksi

alensi kuumeen alle 39,5 ˚C:een tehokkaammin kuin pelkkä florfenikoli ensimmäisen 48 tunnin

aikana injektion annosta.

Mitä riskejä Zelerisiin liittyy?

Zelerisin yleisimmät sivuvaikutukset (useammalla kuin yhdellä eläimellä kymmenestä) ovat

pistoskohdan reaktiot (useimmiten turvotus, kovettumat, kuumotus ja kipu) annettaessa pistos ihon

alle. Nämä reaktiot ovat yleensä lyhytkestoisia ja häviävät 5–15 päivän kuluessa, mutta ne

saattavat kestää jopa 49 päivää.

Valmisteen injisoinnin aikana eläin saattaa ilmaista merkkejä kohtalaisen kivun tuntemuksista

liikuttamalla päätään tai kaulaansa.

Zeleris-valmistetta ei saa antaa siitoseläimiksi tarkoitetuille sonneille eikä eläimille, joilla on

maksan, sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa tai verenvuotosairauksia tai maha-suolikanavan

haavaumia.

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista valmisteen rajoituksista.

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa

kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava?

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Zeleris-lääkevalmistetta koskevaa

turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien ja pitäjien

noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet.

Ihmisten, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) florfenikolille, meloksikaamille tai jollekin muulle tämän

lääkkeen aineelle, olisi vältettävä kosketusta Zeleris-valmisteen kanssa.

Jos lääkettä joutuu silmiin, kyseinen alue on huuhdeltava välittömästi vedellä.

Jos henkilö injisoi valmistetta vahingossa itseensä, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkäriin,

jolle on näytettävä pakkausseloste tai myyntipakkaus.

Raskaana olevat naiset eivät saa antaa Zeleris-valmistetta.

Zeleris

EMA/175153/2017

Sivu 3/3

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä?

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja

sen lihan voi käyttää elintarvikkeeksi. Se on myös aika lääkkeen antamisen jälkeen ennen kuin

eläimen maitoa voidaan käyttää elintarvikkeeksi.

Zeleris-lääkevalmisteella hoidettujen nautojen varoaika on lihan osalta 56 vuorokautta.

Lääkettä ei saa käyttää elintarvikkeeksi tarkoitettua maitoa tuottavilla lehmillä. Sitä ei saa

myöskään käyttää tiineenä olevilla lehmillä, joiden on tarkoitus tuottaa elintarvikkeeksi tarkoitettua

maitoa kahden kuukauden sisällä vasikoimisesta.

Miksi Zeleris on hyväksytty?

Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Zelerisin hyöty on sen riskejä suurempi ja suositteli

myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa.

Muuta tietoa Zeleris-valmisteesta

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Zeleris-

valmisteelle 15/05/2017.

Zeleris-valmistetta koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla

osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/ European public assessment

reports. Lisätietoja Zeleris-valmisteella annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta,

eläinlääkäriltä tai apteekista.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2017.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

PAKKAUSSELOSTE

Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml injektioneste, liuos naudalle

1.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

JOS ERI

Myyntiluvan haltija ja erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Ceva Santé Animale

10 av. de La Ballastière

33500 Libourne

RANSKA

2.

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml injektioneste, liuos naudalle

florfenikoli / meloksikaami

3.

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 ml sisältää 400 mg florfenikolia ja 5 mg meloksikaamia

Kirkas keltainen liuos

4.

KÄYTTÖAIHEET

Florfenikolille herkkien

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

- ja

Histophilus somni

bakteerien aiheuttamien naudan kuumeisten hengitystietulehdusten (BRD) hoito.

5.

VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää siitoseläimiksi tarkoitetuilla aikuisilla sonneilla.

Ei saa käyttää eläimillä, joilla on maksan, sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa tai

verenvuotosairauksia tai merkkejä maha-suolikanavan haavaumista.

Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalla aineelle tai apuaineille.

6.

HAITTAVAIKUTUKSET

Pistoskohdan reaktiot (useimmiten turvotus, kovettumat, kuumotus ja kipu) olivat hyvin yleisiä

annettaessa valmistetta ihon alle. Ne olivat ohimeneviä ja hävisivät tavallisesti ilman hoitoa 5-15

päivän kuluessa, mutta saattoivat kestää jopa 49 päivää.

Valmisteen injisoinnin aikana eläin saattaa ilmaista kohtalaista kipua liikuttamalla päätään tai

kaulaansa.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)

- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 hoidettua eläintä)

- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 hoidettua eläintä)

- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 hoidettua eläintä)

- hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet

sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7.

KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Nauta.

8.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Ihon alle.

Kerta-annos injektiona ihon alle: 40 mg florfenikolia elopainokiloa kohden ja 0,5 mg meloksikaamia

elopainokiloa kohden (1 ml kymmentä elopainokiloa kohden).

Yhteen pistokohtaan annettava enimmäisannos on 15 ml. Injektio tulee antaa ainoastaan kaulan

alueelle.

250 ml injektiopullon kumitulpan voi turvallisesti lävistää 20 kertaa. Muussa tapauksessa suositellaan

moniannosruiskun käyttöä.

9.

ANNOSTUSOHJEET

Eläimen paino tulee mitata mahdollisimman tarkasti, jotta vältetään aliannostus ja varmistetaan oikea

annos.

10.

VAROAIKA (VAROAJAT)

Varoajat:

Teurastus: 56 vrk

Maito: Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. Ei saa käyttää

kahden kuukauden aikana ennen laskettua poikimisaikaa tiineille lehmille, joiden maitoa käytetään

elintarvikkeeksi.

11.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Ei erityisiä säilytysohjeita.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu

ulkopakkauksessa ”EXP” jälkeen. Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Avatun pakkauksen kestoaika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 28 vrk.

12.

ERITYISVAROITUKSET

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Eläinlääkevalmisteen käytön tulee perustua vain herkkyysmäärityksiin aina kun se on mahdollista.

Valmistetta käytettäessä tulee ottaa huomioon mikrobilääkkeiden käyttöä koskevat

viranomaissuositukset ja kansalliset ja paikalliset ohjeet.

Mahdollisen munuaistoksisuuden vuoksi valmisteen käyttöä on vältettävä eläimillä, jotka kärsivät

vakavasta nestehukasta, hypovolemiasta tai alhaisesta verenpaineesta. Koska tietoa turvallisuudesta ei

ole, valmisteen käyttöä ei suositella alle 4 viikon ikäisille vasikoille.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Valmiste ärsyttää lievästi silmiä. Huuhtele roiskeet silmistä välittömästi runsaalla vedellä.

Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänelle

pakkausseloste tai myyntipäällys.

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä florfenikolille, meloksikaamille tai apuaineille tulee välttää

kosketusta eläinlääkevalmisteen kanssa.

Annosriippuvaista toksisuutta emoon ja sikiöön on havaittu tutkimuksissa, joissa tiineille rotille

annettiin meloksikaamia suun kautta. Siksi raskaana olevien naisten ei tulisi annostella valmistetta.

Tiineys ja imetys:

Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta siitoseläimillä ja tiineyden ja imetyksen

aikana ei ole selvitetty.

Voidaan käyttää ainoastaan hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella.

Hedelmällisyys:

Ei saa käyttää siitoseläimiksi tarkoitetuilla aikuisilla sonneilla (ks. kohta Vasta-aiheet).

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Ei saa antaa samanaikaisesti glukokortikoidien, muiden tulehduskipulääkkeiden tai

verenohennuslääkkeiden kanssa.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Juottovasikoilla havaittiin, että suositusannoksen toistuva annostelu kerran viikossa kolmen viikon

ajan oli hyvin siedetty, samoin kuin kolminkertainen suositusannos kerta-annoksena. Toistuva

viikoittainen yliannostus (suositusannos kolmin- ja viisinkertaisena) liittyi vasikoilla alentuneeseen

maidonkulutukseen, vähentyneeseen painonnousuun, löysään vatsaan tai ripuliin. Kolminkertainen

annos viikoittain toistuvana johti kolmannen annoksen jälkeen yhden vasikan kuolemaan kahdeksasta.

Viisinkertainen annos viikoittain toistuvana johti kolmannen annoksen jälkeen seitsemän vasikan

kuolemaan kahdeksasta.

Nämä haittavaikutukset olivat annosriippuvaisia. Raadonavauksessa havaittiin makroskooppisia

muutoksia ruoansulatuskanavassa (fibriiniä, juoksutusmahan haavaumia, verta vuotavia pisteitä ja

juoksutusmahan seinämän paksuuntumista).

Yhteensopimattomuudet:

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, eläinlääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden

eläinlääkevalmisteiden kanssa.

13.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi tai apteekista. Nämä toimenpiteet

on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

14.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

Tätä eläinlääkevalmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston

verkkosivuilla osoitteessa:

http://www.ema.europa.eu/.

15.

MUUT TIEDOT

Farmakodynamiikka

Florfenikoli on synteettinen, laajakirjoinen antibiootti, joka tehoaa useimpiin kotieläimistä eristettyihin

grampositiivisiin ja gramnegatiivisiin bakteereihin. Florfenikoli estää bakteerien proteiinisynteesiä

ribosomitasolla ja sen vaikutus on bakteriostaattinen ja aikariippuvainen. Laboratoriotutkimusten

mukaan florfenikoli tehoaa yleisimmin eristettyihin nautojen hengitystietulehduksiin liittyviin

bakteereihin, kuten

Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida

, ja

Histophilus somni

Florfenikolia pidetään vaikutukseltaan bakteriostaattisena, mutta

in vitro

-tutkimukset ovat osoittaneet

sen bakteriosidisen vaikutuksen

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

-, ja

Histophilus

somni

-bakteereihin.

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) on määrittänyt seuraavat florfenikolin raja-arvot

naudan hengitystietulehduksen patogeeneille

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

, ja

Histophilus somni

: herkkä ≤ 2 µg/ml, kohtalaisen herkkä: 4 µg/ml, resistentti: ≥ 8 µg/ml.

Resistenssiä florfenikolille välittää pääasiassa ulosvirtausjärjestelmä, joka pohjautuu spesifiseen (Flo-

R) tai moneen lääkeaineeseen vaikuttavaan (AcrAB-TolC) kuljetusmekanismiin. Mekanismeja

vastaavat geenit on koodattu liikkuviin geneettisiin elementteihin, kuten plasmideihin, transposoneihin

tai geenikasetteihin. Kohdepatogeenien resistenssiä florfenikolille on raportoitu vain harvoin, ja se

liittyi ulosvirtauspumppuun ja

floR

-geeniin.

Vuosina 2004-2012 ympäri Eurooppaa kerättyjen naudoilta eristettyjen kohdemikrobien

herkkyysseurantatutkimukset osoittivat florfenikolin tehon säilyneen muuttumattomana, eikä

resistenttejä eristyksiä löytynyt. Pienimmät estävät pitoisuudet (MIC) näille

in vitro

on lueteltu alla

olevassa taulukossa.

Laji

Vaihteluväli

(µg/ml)

(µg/ml)

(µg/ml)

Mannheimia haemolytica

(n=217)

0,25–4

Pasteurella multocida

(n=226)

0,125–8

Histophilus somni

(n=128)

0,125–0,5

Meloksikaami on oksikaami-ryhmään kuuluva, steroideihin kuulumaton tulehduskipulääke (NSAID),

joka estää prostaglandiinisynteesiä ja näin lievittää tulehdusta ja kipua, vähentää tulehduseritettä ja

alentaa kuumetta. Se vähentää leukosyyttien infiltraatiota tulehtuneeseen kudokseen. Se estää

vähäisessä määrin myös kollageenin indusoimaa trombosyyttien aggregaatiota. Meloksikaamilla on

myös endotoksiinien vaikutuksia estäviä ominaisuuksia, koska sen on osoitettu estävän vasikoilla,

lypsylehmillä ja sioilla

E. coli

-endotoksiinin indusoimaa tromboksaani B2 -tuotantoa.

Meloksikaamin hyötyosuus yhdistelmävalmisteella on alhaisempi kuin meloksikaamilla yksin

käytettynä. Tämän vaikutusta valmisteen tulehduksen vastaiseen vaikutukseen ei ole tutkittu

kenttäkokeissa. Lääkkeellä on kuitenkin osoitettu olevan selkeä kuumetta alentava vaikutus 48 tunnin

kuluessa annostelusta.

Farmakokinetiikka

Florfenikolin ja meloksikaamin keskimääräinen seerumin huippupitoisuus (C

) 4,6 mg/l ja 2,0 mg/l

saavutettiin 10 tuntia ja 7 tuntia sen jälkeen, kun valmistetta oli annosteltu ihon alle suositusannoksella

1 ml/10 elopainokiloa. Florfenikolin tehokas pitoisuus plasmassa pysyi MIC

-arvon 1 µg/ml

yläpuolella 72 tuntia, arvon 0,5µg/ml yläpuolella 120 tuntia ja arvon 0,2 µg/ml yläpuolella 160 tuntia.

Florfenikoli jakautuu suurelta osin koko kehoon ja sitoutuu plasmaproteiineihin vain vähän (noin 20

%). Meloksikaami sitoutuu plasmaproteiineihin laajalti (97 %) ja jakautuu kaikkiin elimiin, joissa on

hyvä perfuusio.

Florfenikoli erittyy pääasiassa virtsaan ja pienemmissä määrin ulosteisiin ja sen puoliintumisaika on

noin 60 tuntia. Meloksikaami erittyy sekä virtsaan että ulosteisiin ja sen puoliintumisaika on noin 23

tuntia.

Pakkauskoko

50 ml, 100 ml tai 250 ml injektiopullo pahvikotelossa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.