Xeljanz

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Xeljanz
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Xeljanz
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Immunosuppressantit,
 • Terapeuttinen alue:
 • Niveltulehdus, nivelreuma
 • Käyttöaiheet:
 • Xeljanz yhdessä metotreksaatin (MTX) on indikoitu hoitoon keskivaikean vaikea aktiivinen nivelreuma (RA) aikuisilla, jotka ovat reagoineet riittämättömästi tai jotka eivät siedä yhden tai useamman sairauden kulkuun reumalääkkeiden. Xeljanz voidaan antaa monoterapiana, jos potilas ei siedä MTX: a tai kun MTX-hoito ei sovi (ks. kohdat 4. 4 ja 4.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 7

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/004214
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 20-03-2017
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/004214
 • Viimeisin päivitys:
 • 23-07-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/353299/2018

EMEA/H/C/004214

Xeljanz (tofasitinibi)

Yleisiä tietoja Xeljanzista sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Xeljanz on ja mihin sitä käytetään?

Xeljanz on lääke, jolla hoidetaan keskivaikeaa tai vaikeaa nivelreumaa (nivelten tulehdusta aiheuttavaa

sairautta) ja nivelpsoriaasia (punaisia hilseileviä laikkuja iholla ja niveltulehdusta aiheuttavaa

sairautta) sairastavia aikuisia. Xeljanzia käytetään yhdessä metotreksaatin kanssa silloin, kun yhdellä

tai useammalla sairauden kulkuun vaikuttavalla reumalääkkeellä (DMARD-lääkkeellä) annetulla

hoidolla ei ole saavutettu riittävää vastetta tai siitä on aiheutunut vakavia sivuvaikutuksia.

Xeljanzia voidaan käyttää myös yksinään nivelreumapotilailla, joille metotreksaattihoito ei sovellu tai

jotka eivät siedä sitä.

Xeljanzilla hoidetaan myös keskivaikeasta tai vaikeasta haavaisesta paksusuolitulehduksesta

(tulehdusta ja haavoja suolen limakalvolle aiheuttavasta sairaudesta) kärsiviä aikuisia, kun muilla

lääkkeillä annettu hoito ei ole tehonnut tarpeeksi hyvin tai kun se on lakannut tehoamasta tai

aiheuttanut vakavia sivuvaikutuksia.

Xeljanzin vaikuttava aine on tofasitinibi.

Miten Xeljanzia käytetään?

Xeljanzia on saatavana tabletteina (5 ja 10 mg), jotka otetaan suun kautta.

Nivelreuman ja nivelpsoriaasin hoidossa suositeltu annos on 5 mg kahdesti vuorokaudessa.

Haavaisen paksusuolitulehduksen hoidossa suositeltu annos on 10 mg kahdesti vuorokaudessa

kahdeksan ensimmäisen viikon ajan ja sen jälkeen 5 mg kahdesti vuorokaudessa.

Hoito voidaan keskeyttää, jos potilaalle kehittyy infektio tai verikokeiden tulokset ovat poikkeavia.

Infektio on lääkevalmisteen tunnettu sivuvaikutus. Annosta voidaan pienentää potilailla, joilla on

munuaisen tai maksan vajaatoiminta.

Xeljanzia saa ainoastaan lääkemääräyksestä, ja hoidon saa aloittaa erikoislääkäri, jolla on kokemusta

kyseisen sairauden hoidosta, ja hänen tulee myös valvoa hoitoa.

Lisätietoja Xeljanzin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Xeljanz (tofasitinibi)

Sivu 2/3

EMA/353299/2018

Miten Xeljanz vaikuttaa?

Xeljanzin vaikuttava aine tofasitinibi estää Janus-kinaasien nimellä tunnettujen entsyymien toimintaa.

Näillä entsyymeillä on merkittävä tehtävä nivelreumassa ja nivelpsoriaasissa sekä haavaisessa

paksusuolitulehduksessa esiintyvässä tulehdusprosessissa. Estämällä entsyymien toimintaa tofasitinibi

vähentää tulehdusta ja muita näiden sairauksien oireita.

Mitä hyötyä Xeljanzista on havaittu tutkimuksissa?

Nivelreuma

Kuudessa tutkimuksessa, joihin osallistui yli 4 200 nivelreumaa sairastavaa potilasta, Xeljanzin

osoitettiin vähentävän tehokkaasti kipua ja turvotusta nivelissä ja parantavan nivelten liikkuvuutta ja

hidastavan niiden vaurioitumista. Useimmat tutkimuksiin osallistuneista potilaista olivat kokeilleet

aiemmin muita hoitoja, ja suurin osa heistä käytti Xeljanzia yhdessä metotreksaatin kanssa.

Yhdessä tutkimuksessa, jossa Xeljanzia annettiin potilaille yksinään, Xeljanz osoittautui

metotreksaattia tehokkaammaksi nivelvaurioiden etenemisen hidastamisessa ja oireiden

vähentämisessä. Toisessa tutkimuksessa, jossa Xeljanzia annettiin yksinään, se vähensi kivun ja

turvotuksen kaltaisia oireita tehokkaammin kuin lumelääke.

Nivelpsoriaasi

Kolmessa päätutkimuksessa Xeljanzin osoitettiin olevan metotreksaattiin yhdistettynä tehokas

nivelpsoriaasin oireiden lievittämisessä.

Ensimmäisessä tutkimuksessa Xeljanzia verrattiin adalimumabiin (nivelpsoriaasin hoidossa

käytettävään injektoitavaan lääkkeeseen) ja lumelääkkeeseen 422 potilaalla. Toisessa tutkimuksessa

Xeljanzia verrattiin lumelääkkeeseen 395 potilaalla. Näissä tutkimuksissa potilaiden sairaus ei ollut

reagoinut riittävästi muuhun hoitoon.

Ensimmäisessä tutkimuksessa oireet paranivat merkittävästi 50 prosentilla Xeljanzia saaneista ja 52

prosentilla adalimumabia saaneista potilaista kolmen kuukauden hoidon jälkeen. Lumelääkettä

saaneilla tämä osuus oli 33 prosenttia. Lisäksi Xeljanzia tai adalimumabia saaneiden potilaiden

päivittäinen toimintakyky parani enemmän. Myös toisessa tutkimuksessa Xeljanz oli lumelääkettä

tehokkaampi oireiden lievittämisessä (50 prosenttia Xeljanzilla hoidetuista potilaista vs. 24 prosenttia

lumelääkettä saaneista) ja päivittäisen toimintakyvyn parantamisessa.

Haavainen paksusuolitulehdus

Kolmessa päätutkimuksessa Xeljanz oli lumelääkettä tehokkaampi haavaisen paksusuolitulehduksen

oireiden vähentämisessä.

Ensimmäisessä tutkimuksessa, johon osallistui 614 haavaista paksusuolitulehdusta sairastavaa

potilasta, 18 prosentilla Xeljanzia (10 mg:n annos kahdesti vuorokaudessa) saaneista oli lieviä oireita

tai ei lainkaan oireita kahdeksan hoitoviikon jälkeen. Lumelääkettä saaneilla tämä osuus oli 8

prosenttia. Toisessa tutkimuksessa, johon osallistui 547 potilasta, 17 prosentilla Xeljanzia saaneista

potilaista oli lieviä oireita tai ei lainkaan oireita kahdeksan hoitoviikon jälkeen. Lumelääkettä saaneilla

tämä osuus oli 4 prosenttia.

Kolmannessa tutkimuksessa, johon osallistui 593 potilasta, 34 prosentilla Xeljanzia (5 mg:n annos

kahdesti vuorokaudessa) saaneista oli lieviä oireita tai ei lainkaan oireita vuoden hoidon jälkeen.

Lumelääkettä saaneilla tämä osuus oli 11 prosenttia. Lisäksi useammat Xeljanzilla hoidetuista potilaista

pystyivät vähentämään kortikosteroidilääkkeiden käyttöä.

Xeljanz (tofasitinibi)

Sivu 3/3

EMA/353299/2018

Mitä riskejä Xeljanziin liittyy?

Xeljanzin yleisimmät sivuvaikutukset (joita esiintyy 1–10 potilaalla sadasta) ovat päänsärky, nenä- ja

kurkkuinfektiot ja -tulehdukset, ripuli, pahoinvointi, nivelkipu ja korkea verenpaine.

Xeljanzin yleisimpiä vakavia sivuvaikutukset ovat vaikeat tulehdukset kuten keuhkokuume, selluliitti

(tulehdus syvällä ihokudoksessa), vyöruusu, virtsatieinfektio, divertikuliitti (umpipussitulehdus) ja

umpilisäketulehdus sekä opportunistiset infektiot, joita voi esiintyä potilailla, joilla on heikentynyt

immuunijärjestelmä.

Xeljanzia ei saa antaa potilaille, joilla on aktiivinen tuberkuloosi, vakavia infektioita tai jokin

opportunistinen infektio. Xeljanzia ei saa myöskään antaa vaikeasta maksan vajaatoiminnasta

kärsiville potilaille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille.

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista sivuvaikutuksista ja rajoituksista.

Miksi Xeljanz on hyväksytty EU:ssa?

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että Xeljanz on tehokas nivelreuman, nivelpsoriaasin ja haavaisen

paksusuolitulehduksen hoidossa niillä potilailla, jotka ovat kokeilleet aiemmin muita hoitoja. Siitä, että

Xeljanzia otetaan suun kautta, voi olla etua siihen nähden, että muut nykyiset lääkkeet annetaan

injektiona ihon alle.

Lääkevalmisteen merkittävin havaittu sivuvaikutus on infektio, ja terveydenhuollon ammattilaisille

onkin annettu erityisiä suosituksia infektioriskin pienentämiseksi. Yleisesti ottaen Xeljanziin liittyvät

riskit ovat samanlaisia kuin muiden samaan luokkaan kuuluvien lääkevalmisteiden riskit.

Näin ollen Euroopan lääkevirasto katsoi, että Xeljanzin hyöty on sen riskejä suurempi ja että se

voidaan hyväksyä käyttöön EU:ssa.

Miten voidaan varmistaa Xeljanzin turvallinen ja tehokas käyttö?

Xeljanzia markkinoiva yhtiö toimittaa terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille koulutusmateriaalia,

jossa kerrotaan lääkevalmisteeseen liittyvistä riskeistä ja etenkin vakavien infektioiden riskeistä ja

siitä, kuinka niitä hallitaan.

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Xeljanzin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät myös valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Xeljanzin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Xeljanzista

ilmoitetut sivuvaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Xeljanzista

Xeljanz sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 22. maaliskuuta 2017.

Lisää tietoa Xeljanzista saa viraston verkkosivustolta osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 06-2018.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

XELJANZ 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

XELJANZ 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

tofasitinibi

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta

turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tämän pakkausselosteen lisäksi lääkäri antaa sinulle myös potilaskortin. Se sisältää tärkeitä

turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen XELJANZ-hoidon aloittamista ja

hoidon aikana. Pidä potilaskortti aina mukanasi.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä XELJANZ on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat XELJANZ-tabletteja

Miten XELJANZ-tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

XELJANZ-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä XELJANZ on ja mihin sitä käytetään

XELJANZ on lääkevalmiste, joka sisältää vaikuttavana aineena tofasitinibia.

XELJANZ-valmistetta käytetään seuraavien tulehdussairauksien hoitoon:

nivelreuma

nivelpsoriaasi

haavainen paksusuolitulehdus.

Nivelreuma

XELJANZ-valmistetta käytetään keskivaikeaa tai vaikeaa aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuisten

potilaiden hoitoon. Nivelreuma on pitkäaikaissairaus, joka pääasiassa aiheuttaa nivelkipua ja nivelten

turpoamista.

XELJANZ-tabletteja käytetään yhdessä metotreksaatin kanssa, kun aikaisempi hoito muulla

reumalääkkeellä ei ole ollut riittävä tai siedettävä. XELJANZ-tabletteja voidaan käyttää myös

yksinään niillä potilailla, jotka eivät siedä metotreksaattihoitoa tai joille metotreksaattihoito ei muutoin

sovellu.

Yksinään tai yhdessä metotreksaatin kanssa annetun XELJANZ-hoidon on osoitettu vähentävän

nivelkipua ja nivelten turpoamista sekä parantavan suoriutumista päivittäisistä askareista.

Nivelpsoriaasi

XELJANZ-valmistetta käytetään nivelpsoriaasi-nimisen sairauden hoitoon. Se on niveltulehdus, johon

usein liittyy psoriaasi. Jos sinulla on aktiivinen nivelpsoriaasi, saat ensin toista lääkettä nivelpsoriaasin

hoitoon. Jos lääke ei auta riittävän hyvin tai jos lääke ei sovi sinulle, sinulle voidaan antaa XELJANZ-

valmistetta aktiivisen nivelpsoriaasin merkkien ja oireiden vähentämiseksi ja päivittäisen

toimintakyvyn parantamiseksi.

XELJANZ-valmistetta käytetään yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivisen nivelpsoriaasin hoidossa

aikuisille potilaille.

Haavainen paksusuolitulehdus

Haavainen paksusuolitulehdus on paksusuolen tulehdussairaus. XELJANZ-tabletteja käytetään

haavaisen paksusuolitulehduksen merkkien ja oireiden vähentämiseen, kun et ole saanut haavaiseen

paksusuolitulehdukseen aiemmin annettuun hoitoon riittävää vastetta tai et ole sietänyt aiempaa

hoitoa.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat XELJANZ-tabletteja

Älä ota XELJANZ-tabletteja

jos olet allerginen tofasitinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos sinulla on vaikea-asteinen infektio, kuten veren infektio tai aktiivinen tuberkuloosi.

jos sinulle on kerrottu, että sinulla on vaikea-asteinen maksasairaus, kuten kirroosi (maksan

kovettuminen).

jos olet raskaana tai imetät.

Älä ota annosta XELJANZ 10 mg kahdesti päivässä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

Käytät hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita tai hormonikorvaushoitovalmisteita

Sinulla on sydämen vajaatoimintaa (sydän ei toimi niin hyvin kuin pitäisi)

Sinulla on aiemmin ollut veritulppia laskimoissa

Sinulla on jokin syöpä

Sinulle on tulossa tai on äskettäin tehty jokin suuri leikkaus.

Jos et ole varma yllä luetelluista asioista, ota yhteyttä lääkäriin.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat XELJANZ-tabletteja

jos epäilet infektiota tai sinulla on infektion oireita, kuten kuumetta, hikoilua, vilunväristyksiä,

lihassärkyä, yskää, hengenahdistusta, sinulle ilmaantuu limaneritystä tai muutoksia

limanerityksessä, painon laskua, ihon kuumotusta tai punoitusta tai kipua tai haavaumia keholla,

nielemisvaikeuksia tai -kipua, ripulia tai mahakipua, kirvelyä virtsaamisen yhteydessä tai

virtsaamistarve tavanomaista tiheämmin, voimakasta väsymystä

jos sinulla on jokin sairaus, joka lisää infektioiden todennäköisyyttä (esim. diabetes, HIV/AIDS

tai heikentynyt immuunipuolustusjärjestelmä)

jos sinulla on jonkinlainen infektio, saat johonkin infektioon hoitoa tai jos sinulla on toistuvia

infektioita. Kerro lääkärille heti, jos tunnet olosi sairaaksi. XELJANZ saattaa heikentää

elimistösi kykyä torjua infektioita ja pahentaa sinulla jo olevia infektioita tai lisätä uuden

infektion todennäköisyyttä.

jos sairastat tuberkuloosia tai olet aiemmin sairastanut tuberkuloosin tai olet ollut tuberkuloosia

sairastavan henkilön läheisyydessä. Lääkäri tekee sinulle tuberkuloositestin ennen XELJANZ-

hoidon aloittamista ja saattaa tehdä testin uudelleen hoidon aikana.

jos sinulla on krooninen keuhkosairaus

jos sinulla on maksasairaus

jos sinulla on parhaillaan tai on ollut hepatiitti B- tai hepatiitti C -virusinfektio (maksaan

vaikuttavia viruksia). Virus saattaa aktivoitua XELJANZ-hoidon aikana. Lääkäri saattaa

määrätä sinulle verikokeen hepatiitin tutkimiseksi ennen XELJANZ-hoidon aloittamista ja

hoidon aikana.

jos sinulla on joskus ollut jokin syöpä. XELJANZ saattaa lisätä tiettyjen syöpien riskiä.

XELJANZ-hoitoa saaneilla potilailla on raportoitu lymfoomia ja muita syöpiä (kuten

keuhkosyöpiä, rintasyöpiä, melanoomaa, eturauhassyöpiä ja haimasyöpiä). Jos saat syövän

XELJANZ-hoidon aikana, lääkäri arvioi, onko XELJANZ-hoito tarpeen lopettaa.

jos sinulla on suurentunut riski saada ihosyöpä, lääkäri todennäköisesti suosittelee sinulle

säännöllisiä ihon tutkimuksia XELJANZ-hoidon aikana.

jos sinulla on ollut divertikuliitti (eräänlainen paksusuolen tulehdus) tai maha- tai suolistohaava

(katso kohta 4)

jos sinulla on munuaissairaus

jos suunnittelet rokotuksen ottamista, kerro siitä lääkärille. XELJANZ-hoidon aikana ei saa

antaa tietyntyyppisiä rokotuksia. Kaikkien suositeltujen rokotusten on oltava ajan tasalla ennen

XELJANZ-hoidon aloittamista. Lääkäri päättää, tarvitsetko rokotuksen vyöruusua (

Herpes

zoster

) vastaan.

jos sinulla on sydänsairauksia, korkea verenpaine tai suuri veren kolesterolipitoisuus.

XELJANZ-valmisteella hoidetuilla potilailla on raportoitu veritulppia. Kerro lääkärille, jos tupakoit.

Lääkäri arvioi myös vaikuttaako painosi, ikäsi tai liikkumattomuutesi veritulppien muodostumisen

riskiin.

Muut seurantakokeet

Lääkärin on määrättävä sinulle verikokeita ennen XELJANZ-hoidon aloittamista sekä 4–8 viikon

kuluttua hoidon aloittamisesta ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi. Näiden kokeiden avulla

selvitetään, onko veresi valkosolujen (neutrofiilit tai lymfosyytit) määrä tai punasolujen määrä

vähentynyt (anemia).

Sinulle ei saa antaa XELJANZ-hoitoa, jos veresi valkosolujen määrä (neutrofiili- tai

lymfosyyttimäärä) tai punasolujen määrä on liian pieni. Tarvittaessa lääkäri saattaa keskeyttää

XELJANZ-hoidon infektioiden (valkosolujen määrän väheneminen) tai anemian (punasolujen määrän

väheneminen) riskin pienentämiseksi.

Lääkäri saattaa määrätä sinulle myös muita kokeita, esimerkiksi tarkistaakseen veresi

kolesterolipitoisuuden tai seuratakseen maksasi toimintaa. Lääkärin on tarkistettava veren

kolesterolipitoisuus 8 viikon kuluttua XELJANZ-hoidon aloittamisesta. Lääkärin on tehtävä maksan

toimintakokeita säännöllisesti.

Iäkkäät

65-vuotiailla ja vanhemmilla potilailla esiintyy muita ikäryhmiä yleisemmin infektioita. Kerro

lääkärille heti, jos havaitset infektion merkkejä tai oireita.

Aasialaiset potilaat

Japanilaisilla ja korealaisilla potilailla esiintyy muita potilaita yleisemmin vyöruusua. Kerro lääkärille

heti, jos huomaat ihollasi kivuliaita rakkuloita.

Myös tiettyjä keuhkosairauksia saattaa esiintyä yleisemmin. Kerro lääkärille, jos sinulla on

hengitysvaikeuksia.

Lapset ja nuoret

XELJANZ-tabletteja ei suositella lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille. XELJANZ-hoidon

turvallisuutta ja hyötyä lapsille ei ole vielä varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja XELJANZ

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

XELJANZ-tabletteja voidaan käyttää nivelreuman hoitoon yhdessä metotreksaatin kanssa tai joskus

yksinäänkin. Haittavaikutuksia on tavallisesti esiintynyt vähemmän, kun XELJANZ-tabletteja on

käytetty yksinään nivelreuman hoidossa.

Joitakin lääkkeitä ei saa käyttää XELJANZ-hoidon aikana. Jos niitä käytetään XELJANZ-hoidon

aikana, ne voivat muuttaa XELJANZ-pitoisuutta elimistössä ja XELJANZ-annosta saattaa olla tarpeen

muuttaa. Kerro lääkärille, jos käytät (suun kautta otettavia) lääkkeitä, jotka sisältävät seuraavia

vaikuttavia aineita:

antibiootteja, kuten klaritromysiiniä tai rifampisiinia, joita käytetään bakteeri-infektioiden

hoitoon

flukonatsolia, ketokonatsolia, klotrimatsolia, itrakonatsolia tai vorikonatsolia, joita käytetään

sieni-infektioiden hoitoon.

XELJANZ-tablettien käyttöä elimistön immuunijärjestelmää heikentävien lääkkeiden, mukaan lukien

ns. biologisten täsmälääkehoitojen (vasta-ainehoitojen), kuten tuumorinekroositekijää estävien

lääkkeiden, interleukiini-17:n, interleukiini-12/interleukiini-23:n, anti-integriinien ja voimakkaiden

kemiallisten immuunijärjestelmän toimintaa estävien lääkkeiden, kuten atsatiopriinin,

merkaptopuriinin, siklosporiinin tai takrolimuusin, kanssa ei suositella. Näiden lääkkeiden käyttö

yhdessä XELJANZ-tablettien kanssa saattaa lisätä haittavaikutusten, kuten infektioiden, riskiä.

Potilailla, jotka käyttävät myös kortikosteroideja (esim. prednisonia), voi ilmetä muita useammin

vakavia infektioita.

Raskaus ja imetys

Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun pitää käyttää tehokasta raskauden ehkäisyä XELJANZ-

hoidon aikana ja vähintään 4 viikon ajan viimeisen annoksen jälkeen.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. XELJANZ-tabletteja ei pidä käyttää raskauden

aikana Kerro heti lääkärille, jos tulet raskaaksi XELJANZ-hoidon aikana.

Jos saat XELJANZ-hoitoa ja imetät, sinun on lopetettava imettäminen, kunnes keskustelet lääkärin

kanssa XELJANZ-hoidon lopettamisesta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

XELJANZ-tabletit eivät vaikuta tai vaikuttavat hyvin vähän ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

XELJANZ sisältää laktoosia

XELJANZ 5 mg kalvopäällysteiset tabletit sisältävät noin 59 mg laktoosia per tabletti, ja XELJANZ

10 mg kalvopäällysteiset tabletit sisältävät noin 119 mg laktoosia per tabletti. Jos lääkäri on kertonut,

että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen

ottamista.

3.

Miten XELJANZ-tabletteja otetaan

Sairautesi hoitoon perehtynyt erikoislääkäri on määrännyt tämän lääkkeen sinulle ja seuraa hoitoasi.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos

olet epävarma.

Nivelreuma

Suositeltu annos on 5 mg kaksi kertaa päivässä.

Nivelpsoriaasi

Suositeltu annos on 5 mg kaksi kertaa päivässä.

Haavainen paksusuolitulehdus

Suositeltu annos on 10 mg kaksi kertaa päivässä 8 viikon ajan, jonka jälkeen annos on 5 mg

kaksi kertaa päivässä.

Lääkäri saattaa päättää jatkaa hoitoa alkuvaiheen annoksella 10 mg kaksi kertaa päivässä vielä

toiset 8 viikkoa (yhteensä 16 viikkoa), minkä jälkeen annos on 5 mg kaksi kertaa päivässä.

Lääkäri saattaa päättää lopettaa XELJANZ-hoidon, jos XELJANZ ei tehoa sairauteesi 16 viikon

kuluessa.

Jos potilas on aiemmin käyttänyt haavaisen paksusuolitulehdukseen hoitoon biologisia lääkkeitä

(kuten tuumorinekroositekijän aktiivisuutta elimistössä salpaavia lääkkeitä) eivätkä nämä

lääkkeet ole tehonneet, lääkäri saattaa päättää jatkaa hoitoa annoksella 10 mg kaksi kertaa

päivässä. Lääkäri kertoo, koskeeko tämä sinua.

Jos ylläpitohoito XELJANZ-annoksella 5 mg kaksi kertaa päivässä ei tehoa sinulle, lääkäri

saattaa päättää suurentaa annoksen 10 mg:aan kaksi kertaa päivässä.

Jos hoitosi keskeytetään, lääkäri saattaa päättää aloittaa hoitosi uudelleen.

Pyri ottamaan tabletit samaan aikaan joka päivä (yksi tabletti aamuisin ja yksi tabletti iltaisin).

Lääkäri voi pienentää annosta, jos sinulla on maksa- tai munuaissairauksia tai jos sinulle määrätään

tiettyjä muita lääkkeitä. Lääkäri voi myös lopettaa hoidon väliaikaisesti tai pysyvästi, jos verikokeiden

tuloksissa havaitaan alhainen valkosolujen tai punasolujen määrä.

XELJANZ otetaan suun kautta. Voit ottaa XELJANZ-tabletit ruokailun yhteydessä tai tyhjään

mahaan.

Jos otat enemmän XELJANZ-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän tabletteja kuin sinun pitäisi, ota

heti

yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat ottaa XELJANZ-tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Ota seuraava tabletti tavanomaisena

ajankohtana ja jatka hoitoa aiempaan tapaan.

Jos lopetat XELJANZ-tablettien oton

Älä lopeta XELJANZ-tablettien ottamista keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Osa haittavaikutuksista saattaa kuitenkin olla vakavia ja vaatia lääkärinhoitoa.

Mahdollisesti vakavat haittavaikutukset

Harvoissa tapauksissa infektiot voivat olla hengenvaarallisia.

Jos havaitset jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista

, sinun täytyy ottaa heti yhteyttä

lääkäriin.

Vakavan infektion (esiintyy yleisesti) merkkejä ovat:

kuume tai vilunväristykset

yskä

rakkuloita ihossa

vatsakipu

pitkittynyt päänsärky.

Allergisten reaktioiden (esiintyy harvoin) merkkejä ovat:

puristuksen tunne rinnassa

hengityksen vinkuminen

voimakas huimaus tai pyörrytys

huulten, kielen tai kurkun turpoaminen

nokkosihottuma (kutina tai ihottuma).

Mahavaivojen (esiintyy melko harvoin: haavaumat tai reiät mahalaukun tai suolen seinämässä)

merkkejä ovat:

kuume

vatsakipu tai vatsan seudun kipu

verta ulosteessa

selittämättömät ulostamiseen liittyvät muutokset.

Reikiä mahalaukun tai suolen seinämässä esiintyy yleisimmin potilailla, jotka käyttävät myös ei-

steroidaalisia tulehduskipulääkkeitä tai kortikosteroideja (esim. prednisonia).

Muut

XELJANZ-hoidon yhteydessä havaitut

haittavaikutukset

luetellaan seuraavassa.

Yleiset

(saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä): keuhkoinfektio (keuhkokuume ja

keuhkoputkitulehdus), vyöruusu (

Herpes zoster

), nenän, kurkun tai henkitorven infektiot (nenän ja

nielun tulehdus), influenssa, nenän sivuontelotulehdus, virtsarakkotulehdus (kystiitti), kurkkukipu

(faryngiitti), veren suurentunut lihasentsyymipitoisuus (merkki lihasongelmista), mahakipu (joka

saattaa johtua mahalaukun limakalvon tulehduksesta), oksentelu, ripuli, pahoinvointi,

ruoansulatusvaivat, nivelen nyrjähdys, veren punasolujen vähyys (anemia), kuume, uupumus

(väsymys), jalkojen ja käsien turpoaminen, päänsärky, korkea verenpaine (hypertensio), yskä,

ihottuma.

Melko harvinaiset

(saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta): tuberkuloosi, munuaistulehdus,

ihotulehdus,

Herpes simplex

tai yskänrokko (huuliherpes), veren valkosolujen vähyys, veren

suurentunut maksaentsyymipitoisuus (merkki maksaongelmista), suurentunut veren

kreatiniinipitoisuus (saattaa viitata munuaisongelmiin), suurentunut kolesterolipitoisuus, painon nousu,

nestehukka, lihasvenähdys, lihas- ja nivelkipu, jännetulehdus, nivelten turpoaminen, poikkeavat

tuntemukset, univaikeudet, nenän sivuonteloiden tukkoisuus, hengenahdistus tai hengitysvaikeudet,

ihon punoitus, kutina, rasvamaksa, kivulias suoliston sisäpinnan umpipussien tulehdus (divertikuliitti),

virusinfektiot, suoliston virusinfektiot, jonkin tyyppinen ihosyöpä (ei-melanoottinen).

Harvinaiset

(saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta): veren infektio (sepsis), levinnyt luuston

ja muiden elinten tuberkuloosi, muut epätavalliset infektiot, niveltulehdukset.

Hyvin harvinaiset

(saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta): aivojen ja selkäytimen

tuberkuloosi, aivokalvotulehdus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

XELJANZ-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia tablettien ulkonäössä (esim. rikkoutuneet

tabletit tai tableteissa värimuutoksia).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä XELJANZ sisältää

XELJANZ 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaikuttava aine on tofasitinibi.

Yksi 5 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää tofasitinibisitraattia määrän, joka vastaa 5 mg

tofasitinibia.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti (katso kohta 2),

kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, hypromelloosi 6 cP (E464), titaanidioksidi

(E171), makrogoli 3350 ja triasetiini (E1518).

XELJANZ 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaikuttava aine on tofasitinibi.

Yksi 10 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää tofasitinibisitraattia määrän, joka vastaa 10 mg

tofasitinibia.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti (katso kohta 2),

kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, hypromelloosi 6 cP (E464), titaanidioksidi

(E171), makrogoli 3350, triasetiini (E1518), FD&C Blue #2/indigokarmiinialumiinilakka

(E132) ja FD&C Blue #1/briljanttisininen FCF -alumiinilakka (E133).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

XELJANZ 5 mg kalvopäällysteinen tabletti on valkoinen ja pyöreä.

XELJANZ 10 mg kalvopäällysteinen tabletti on sininen ja pyöreä.

XELJANZ 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Läpipainolevyssä on 14 tablettia. Läpipainopakkaukset sisältävät 56, 112 tai 182 tablettia ja

purkkipakkaukset 60 tai 180 tablettia.

XELJANZ 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Läpipainolevyssä on 14 tablettia. Läpipainopakkaukset sisältävät 56, 112 tai 182 tablettia ja

purkkipakkaukset 60 tai 180 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België /Belgique / Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420 283 004 111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Vivian Corporation Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel : + 35621 344610

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)800 8535555

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Norge AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 67 85 800

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Polska

Pfizer S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: + 354 540 8000

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

Sverige

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

Τηλ: +357 22 817690

Pfizer Innovations AB

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +371 670 35 775

Tel: +44 (0)1304 616161

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu.