VICKS

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • VICKS 0.5 mg/ ml nenäsumute, liuos
 • Annos:
 • 0.5 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • nenäsumute, liuos
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • VICKS 0.5 mg/ml nenäsumute, liuos
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • oksimetatsoliini
 • Tuoteyhteenveto:
 • Entiset kauppanimet: VICK NUHASUMUTE, VICKS NUHASPRAY VICKS SINEX

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 6955
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 30-10-1974
 • Viimeisin päivitys:
 • 02-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

VICKS 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos

oksimetatsoliinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta

on neuvonut sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

havaitset

haittavaikutuksia,

kerro

niistä

lääkärille

apteekkihenkilökunnalle.

Tämä

koskee

myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen vuorokauden jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Vicks nenäsumute on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Vicks nenäsumutetta

3. Miten Vicks nenäsumutetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Vicks nenäsumutteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. MITÄ VICKS NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Vicks nenäsumute on liuos, jota käytetään vilustumiseen tai nuhaan liittyvän nenän tukkoisuuden paikalliseen

vähentämiseen.

Vicks nenäsumute sisältää vaikuttavana aineena oksimetatsoliinihydrokloridia, jolla on verisuonia supistava ja

nenän limakalvoturvotusta vähentävä vaikutus.

Sumutteen vaikutus alkaa muutamassa minuutissa ja kestää 6-8 tuntia.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi kolmen päivän

jälkeen.

2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT VICKS NENÄSUMUTETTA

Älä käytä Vicks nenäsumutetta, jos

olet

allerginen

oksimetatsoliinihydrokloridille

tämän

lääkkeen

jollekin

muulle

aineelle

(lueteltu

kohdassa 6)

käytät tai olet kahden edellisen viikon aikana käyttänyt monoamiinioksidaasin estäjiä (MAO:n estäjiä,

joita käytetään Parkinsonin taudin ja masennuksen hoitoon)

sairastat akuuttia sydäntautia tai sydänperäistä astmaa

silmänpaineesi on koholla (ahdaskulmaglaukooma)

sinulle on tehty leikkaus aivolisäkkeen poistamiseksi

nenäsi iho tai sierainten limakalvot ovat tulehtuneet tai nenääsi on muodostunut rupia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Vicks nenäsumutetta, jos sinulla on

korkea verenpaine

sydäntauti mukaan lukien angina pectoris eli rasitusrintakipu

diabetes

kilpirauhasen toimintahäiriöitä

suurentunut eturauhanen (eturauhasen liikakasvu).

Lapset ja nuoret

Älä anna Vicks nenäsumutetta alle 6-vuotiaalle lapselle.

Muut lääkevalmisteet ja Vicks nenäsumute

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä. Erityisen tärkeää on kertoa näiden lääkkeiden käytöstä:

monoamiinioksidaasin

estäjät

(MAO:n

estäjät),

joita

käytetään

Parkinsonin

taudin

masennuksen

hoitoon. Älä käytä Vicks nenäsumutetta, jos olet käyttänyt MAO:n estäjiä kahden edeltävän viikon

aikana.

trisykliset masennuslääkkeet kuten amitriptyliini ja imipramiini.

beetasalpaajat tai verenpainelääkkeet

Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet (bromokriptiini).

Raskaus ja imetys

Lääkärin kanssa tulee neuvotella ennen valmisteen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn kohdistuvia vaikutuksia ei ole havaittu.

Vicks nenäsumute sisältää bentsalkoniumkloridia

Vicks

nenäsumute

sisältää

bentsalkoniumkloridia

(säilytysaine),

joka

aiheuttaa

nenän

limakalvojen

turpoamista, etenkin pitkäaikaisen käytön yhteydessä.

3. MITEN VICKS NENÄSUMUTETTA KÄYTETÄÄN

Käytä

tätä

lääkettä

juuri

siten

kuin

tässä

pakkausselosteessa

kuvattu

kuin

lääkäri

apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on

aikuisille

ja

yli

10-vuotiaille

lapsille:

suihketta

kumpaankin

sieraimeen enintään 2-3 kertaa

vuorokaudessa.

6-10-vuotiaille lapsille: 1 suihke kumpaankin sieraimeen enintään 2-3 kertaa vuorokaudessa.

Älä ylitä suositeltua annosta.

Käyttö lapsille ja nuorille

Älä käytä Vicks nenäsumutetta alle 6-vuotiaille lapsille.

Ei saa käyttää pidempään kuin 5-7 peräkkäisen vuorokauden ajan. Jos Vicks nenäsumutetta käytetään

pidempään, se saattaa aiheuttaa nenän tukkoisuutta.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet pahenevat tai ne eivät lievity kolmen vuorokauden hoidon jälkeen.

Antotapa

1. Poista suojakorkki. Pidä pullo pystyasennossa ja aseta sumutin aivan sieraimen sisäpuolelle. Pidä toinen

sierain suljettuna.

2. Sumuta ja hengitä samaan aikaan syvään nenän kautta. Toista toiseen sieraimeen.

3. Aikuiset ja yli 10-vuotiaat lapset voivat tarvittaessa toistaa kohdat 1 ja 2 vielä yhden kerran.

4. Pyyhi sumutin puhtaalla, kostealla pyyhkeellä ja kiinnitä korkki takaisin paikalleen heti käytön jälkeen.

Jos käytät enemmän Vicks nenäsumutetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä

lääkäriin,

sairaalaan

Myrkytystietokeskukseen

(puh.

09 471 977)

riskien

arvioimiseksi

lisäohjeiden

saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Vicks nenäsumutetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan jatka käyttöä annostusohjeiden

mukaisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinaiset (esiintyvät harvemmalla kuin yhdellä potilaalla sadasta):

aivastelu, nenän, suun ja kurkun kuivuminen ja ärsytys.

Harvinaiset (esiintyvät harvemmalla kuin yhdellä potilaalla tuhannesta):

ahdistuneisuus, väsymys, ärtyisyys, unihäiriöt lapsilla

nopea sydämensyke, sydämentykytys, kohonnut verenpaine

nenän tukkoisuus, nenän limakalvon turpoaminen

päänsärky, pahoinvointi, punastelu, ihottuma ja näköhäiriöt.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista

myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. VICKS NENÄSUMUTTEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Älä

käytä

tätä

lääkettä

pakkauksessa

mainitun

viimeisen

käyttöpäivämäärän

jälkeen.

Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä Vicks nenäsumute sisältää

Vaikuttava aine on: oksimetatsoliinihydrokloridi 0,5 mg/ml (25 mikrog/annos).

Muut

aineet

ovat:

natriumsitraattidihydraatti,

vedetön

sitruunahappo,

dinatriumedetaatti,

polysorbaatti

bentsalkoniumkloridiliuos,

bentsyylialkoholi,

sorbitoli

(kiteytymätön),

sineoli (eukalyptoli), levomentoli,

raseeminen kamferi ja puhdistettu vesi

Ks. lisätietoja bentsalkoniumkloridista kohdasta 2.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Vicks nenäsumute on kirkas, hiukan kellertävä liuos, jolla on ominainen aromaattinen tuoksu.

Pakkaus sisältää ruskean lasipullon, johon on kiinnitetty annospumppu. Pullo sisältää 15 ml nenäsumuteliuosta

(noin 290 annosta).

Myyntiluvan haltija:

Wick Pharma,

Zweigniederlassung der

Procter & Gamble GmbH,

Sulzbacher Strasse 40,

65824 Schwalbach am Taunus,

Saksa

Valmistaja: Teva Czech Industries s.r.o., Ostravska 29, Opava – Komarov, 74770, Tsekki

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 13.9.2018

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

VICKS 0,5 mg/ml nässpray, lösning

oximetazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller anligt anvisningar från din

läkare eller apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Vicks nässpray är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Vicks nässpray

3. Hur du använder Vicks nässpray

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Vicks nässpray ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD VICKS NÄSSPRAY ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Vicks nässpray används för lokal symtomatisk lindring av nästäppa i samband med förkylning eller snuva.

Vicks nässpray innehåller det aktiva ämnet oximetazolinhydroklorid, vilket har en kärlsammandragande och

avsvällande effekt på nässlemhinnan.

Effekten sätter in inom några minuter och varar under 6-8 timmar.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER VICKS NÄSSPRAY

Använd inte Vicks nässpray, om

du är allergisk mot oximetazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

du under de senaste två veckorna behandlats med monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare som

används vid bland annat Parkinsons sjukdom och depression)

du har någon akut hjärtsjukdom eller ”hjärtastma” (andningsproblem p.g.a. hjärtsvikt)

du har förhöjt ögontryck (kammarvinkerlglaukom)

du fått hypofysen bortopererad

huden och slemhinnan vid näsborrarna är inflammerade eller täckta av sårskorpor.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vicks nässpray om du har

högt blodtryck

någon hjärtsjukdom inklusive kärlkramp (angina pectoris)

diabetes

störningar i sköldkörtelns funktion

förstorad prostata (prostatahypertrofi).

Barn och ungdomar

Vicks nässpray ska inte användas av barn under 6 år.

Andra läkemedel och Vicks nässpray

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra

läkemedel. Det är särskilt viktigt om du tar något av följande:

monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare) som används vid bland annat Parkinsons sjukdom och

depression. Använd inte Vicks nässpray om du behandlats med MAO-hämmare under de senaste två

veckorna.

tricykliska antidepressiva läkemedel såsom amitriptylin och imipramin.

betablockerare eller läkemedel vid behandling av högt blodtryck.

läkemedel vid Parkinsons sjukdom (bromokriptin).

Graviditet och amning

Rådgör med läkare före användning av detta preparat under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har observerats.

Vicks nässpray innehåller bensalkoniumklorid

Bensalkoniumklorid (konserveringsmedel) är ett innehållsämne i Vicks nässpray som kan orsaka svullnad i

nässlemhinnan, särskilt efter en längre tids användning.

3. HUR DU ANVÄNDER VICKS NÄSSPRAY

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare

eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är

vuxna och barn över 10 år: 1-2 sprayningar i vardera näsborren högst 2-3 gånger per dygn.

barn 6-10 år: 1 sprayning i vardera näsborren högst 2-3 gånger per dygn.

Överskrid inte rekommenderad dos.

Användning för barn och ungdomar

Barn under 6 år ska inte använda Vicks nässpray.

Preparatet bör användas högst 5-7 dagar i följd. Vid användning under längre tid kan Vicks nässpray ge

nästäppa.

Kontakta läkare om symtomen förvärras eller inte förbättrats efter 3 dagar.

Administrering

1. Ta av plasthatten. Håll flaskan upprätt med sprayspetsen strax innanför näsborrens öppning. Täpp till den

andra näsborren.

2. Spraya och andas samtidigt djupt inåt genom näsborren. Upprepa i andra näsborren.

3. Vuxna och barn över 10 år kan upprepa steg 1 och 2 ytterligare en gång vid behov.

4. Torka av sprayspetsen med en våt och ren servett och sätt plasthatten tillbaka omedelbart efter användning.

Om du använt för stor mängd av Vicks nässpray

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Vicks nässpray

inte

dubbel

för

kompensera

för

glömd

utan

fortsätt

istället att använda

sprayen enligt

doseringsanvisningarna.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

nysningar och torrhet eller irritation i näsa, mun och hals.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

ångest, trötthet, irritabilitet,

sömnstörningar hos barn

snabb puls, hjärtklappning,

förhöjt blodtryck

nästäppa, svullnad i nässlemhinnan

huvudvärk, illamående, hudrodnad, hudutslag och synstörningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

5. HUR VICKS NÄSSPRAY SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: oximetazolinhydroklorid 0,5 mg/ml (25 mikrog/dos).

Övriga

innehållsämnen

är:

natriumcitratdihydrat,

vattenfri

citronsyra,

dinatriumedetat,

polysorbat

bensalkoniumkloridlösning,

bensylalkohol,

sorbitol

(icke-kristalliserande),

cineol

(eukalyptol),

levomentol, racemisk kamfer och renat vatten. För närmare uppgifter om bensalkoniumklorid,

se avsnitt 2.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vicks nässpray är en klar, lätt gulskiftande lösning, som har en kännetecknande aromatisk doft.

Förpackningen innehåller en brun glasflaska med en dospump. Flaskan är fylld med 15 ml nässpray, lösning

(cirka 290 doser).

Innehavare av försäljningstillstånd:

Wick Pharma,

Zweigniederlassung der

Procter & Gamble GmbH,

Sulzbacher Strasse 40,

65824 Schwalbach am Taunus,

Tyskland

Tillverkare: Teva Czech Industries s.r.o., Ostravska 29, Opava – Komarov, 74770, Tjeckien

Denna bipacksedel godkändes senast 13.9.2018