TROMBOSOL FORTE

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • TROMBOSOL FORTE emulsiovoide
 • Lääkemuoto:
 • emulsiovoide
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • TROMBOSOL FORTE emulsiovoide
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • organoheparinoidit

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 7105
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 20-08-1975
 • Viimeisin päivitys:
 • 02-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Trombosol Forte emulsiovoide

hepariini, bentsyylinikotinaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Ks. kohta 4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Trombosol Forte on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trombosol Forte -emulsiovoidetta

Miten Trombosol Forte -emulsiovoidetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Trombosol Forte -emulsiovoiteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Trombosol Forte on ja mihin sitä käytetään

Trombosol Forte -emulsiovoiteen vaikuttavista aineista hepariini estää veren hyytymistä.

Bentsyylinikotinaatti, toinen vaikuttavista aineista, laajentaa ihon pintaverisuonia ja edesauttaa täten

hepariinin vaikutusta.

Käyttöaiheet

Trombosol Forte -emulsiovoidetta käytetään pinnallisten laskimotulehdusten, verenpurkaumien ja

mustelmien sekä pinnallisten ruhjevammojen hoitoon.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trombosol Forte -emulsiovoidetta

Älä käytä Trombosol Forte -emulsiovoidetta

jos olet allerginen hepariinille,

bentsyylinikotinaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle

aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Ole erityisen varovainen Trombosol Forte -emulsiovoiteen suhteen

jos hoidettu ihoalue ärtyy (hoitoalueen punoitus ja kuumotus kuuluvat haluttuun

hoitovaikutukseen ja häviävät vähitellen 2-5 tunnissa).

Muut lääkevalmisteet ja Trombosol Forte

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei tunneta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkkeen imeytyminen on niin vähäistä, ettei ohjeiden mukaiselle käytölle ole esteitä raskauden tai

imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Trombosol Forte ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Trombosol Forte sisältää setostearyylialkoholia, metyyliparahydroksibentsoaattia ja

propyleeniglykolia

Tämä lääke sisältää setostearyylialkoholia,

metyyliparahydroksibentsoaattia ja propyleeniglykolia,

jotka voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa), allergisia reaktioita

(mahdollisesti viivästyneitä) ja ihoärsytystä.

3.

Miten Trombosol Forte -emulsiovoidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Emulsiovoidetta levitetään hoidettavalle ihoalueelle 1–2 kertaa päivässä. Oireiden lievittyessä riittää

tavallisesti voitelu kerran päivässä. Voideltu alue voidaan myös peittää sideharsolla. Hoidettu ihoalue

alkaa punoittaa ja kuumottaa lääkkeen vaikutuksesta noin 5 minuutin kuluessa voitelusta. Punoitus ja

kuumotus häviävät vähitellen 2–5 tunnissa.

Trombosol Forte -emulsiovoidetta käytetään yleensä 1–2 viikkoa.

Tärkeää

Itsehoidossa lääkkeitä tulisi käyttää vain lyhytaikaisesti ja pienehköille ihoalueille. Lääkettä tulisi

levittää vain hoidettaville ihoalueille.

Trombosol Forte -emulsiovoidetta ei saa käyttää silmiin,

avoimiin haavoihin tai limakalvoille.

Lääkkeen satunnainen pyyhkiytyminen silmien seudun iholle ei kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi

erityisiä varotoimia.

Jos käytät enemmän Trombosol Forte -emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Ohjeen mukaan käytettynä Trombosol Forte -emulsiovoide on turvallista.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Trombosol Forte -emulsiovoide on niin mieto, että haittavaikutuksia ei juuri esiinny. Erilaisia

ihottumia ja ihon ärsytyksestä johtuvaa paikallista kipua on ilmennyt.

Valmisteen aineosat voivat aiheuttaa kosketusallergiaa.

Haittavaikutusten ilmetessä tulee lääkkeen käyttö keskeyttää.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Trombosol Forte -emulsiovoiteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trombosol Forte sisältää

Vaikuttavat aineet ovat hepariini, jota on 250 IU (kansainvälistä yksikköä) yhdessä grammassa

voidetta, ja bentsyylinikotinaatti,

jota on 2,5 mg yhdessä grammassa voidetta.

Muut aineet ovat setostearyylialkoholi,

makrogoli(20)setostearyylieetteri,

valkovaseliini,

propyleeniglykoli,

metyyliparahydroksibentsoaatti (E218) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus

Trombosol Forte on valkoinen emulsiovoide.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

4.6.2015

Bipacksedel: Information till användaren

Trombosol Forte kräm

heparin, bensylnikotinat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från läkare eller apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Trombosol Forte är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Trombosol Forte

Hur du använder Trombosol Forte

Eventuella biverkningar

Hur Trombosol Forte ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Trombosol Forte är och vad det används för

Av de verksamma ämnena i Trombosol Forte kräm hindrar heparin att blodet levrar sig.

Bensylnikotinat, det andra verksamma ämnet, vidgar hudens ytliga blodkärl och främjar därmed

heparinets verkning.

Användningsområden

Trombosol Forte -kräm används för behandling av ytliga veninflammationer, blodutgjutningar och

blåmärken samt ytliga krosskador.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Trombosol Forte

Använd inte Trombosol Forte

om du är allergisk mot heparin, bensylnikotinat eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Trombosol Forte

om det behandlade hudområdet irriteras (rodnad och värmekänsla på behandlat område hör till

den eftersträvade behandlingseffekten och försvinner så småningom under 2–5 timmar).

Andra läkemedel och Trombosol Forte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Man känner inte till att samtidig användning av något annat läkemedel skulle förorsaka några

ofördelaktiga samverkningar.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkemedlet upptas i så ringa grad att detta inte hindrar att läkemedlet används enligt anvisningarna

under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Trombosol Forte påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Trombosol Forte innehåller cetostearylalkohol, metylparahydroxibensoat och propylenglykol

Detta läkemedel innehåller cetostearylalkohol, metylparahydroxibensoat och propylenglykol

som kan

ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem), allergisk reaktion (eventuellt fördröjd) och hudirritation.

3.

Hur du använder Trombosol Forte

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hudområdet som skall behandlas insmörjs 1–2 gånger dagligen. Då symtomen avtar räcker det

vanligen med en smörjning per dag. Det insmorda området kan också skyddas med gasbinda. Rodnad

och värmekänsla uppstår på det insmorda hudområdet inom cirka 5 minuter. Rodnaden och

värmekänslan försvinner småningom inom 2–5 timmar.

Behandlingen med Trombosol Forte pågår vanligen i 1–2 veckor.

Viktigt

Vid egenvård bör läkemedel användas endast kortvarigt och på mindre hudområden. Läkemedlet bör

strykas ut endast på de hudområden som skall behandlas.

Trombosol Forte kräm får inte användas nära ögonen, på öppna sår eller på slemhinnor. Det är dock

inte farligt, och kräver inga speciella försiktighetsåtgärder, om läkemedlet tillfälligtvis stryks på huden

kring ögonen.

Om du använt för stor mängd Trombosol Forte

Trombosol Forte kräm kan användas tryggt, förutsatt att anvisningarna följs.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Trombosol Forte kräm är så mild att risken för biverkningar är liten. Olika eksem och av hudirritation

förorsakad lokal smärta kan förekomma.

Beståndsdelarna i preparatet kan förorsaka kontaktallergi.

Om biverkningar uppkommer bör användningen av läkemedlet avbrytas.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Trombosol Forte ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är heparin och bensylnikotinat. Ett gram kräm innehåller 250 IU

(internationella enheter) heparin och 2,5 mg bensylnikotinat.

Övriga innehållsämnen är cetostearylalkohol, makrogol(20)cetostearyleter, vitt vaselin,

propylenglykol,

metylparahydroxibensoat (E218) och renat vatten.

Läkemedlets utseede

Trombosol Forte är en vit kräm.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast

4.6.2015