TREO

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • TREO 500 mg / 50 mg poretabletti
 • Annos:
 • 500 mg / 50 mg
 • Lääkemuoto:
 • poretabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • TREO 500 mg / 50 mg poretabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Asetyylisalisyylihappo, yhdistelmävalmisteet
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Coffeinum Sopii iäkkäille. Acidum acetylsalicylicum Vältä käyttöä iäkkäillä. Älä käytä kipu-, kuume- tai flunssalääkkeenä. Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella antitromboottina. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat verenvuodot ja mahan limakalvovauriot. Voi heikentää verenpainetautiin ja sydämen vajaatoimintaan käytettävien lääkkeiden vaikutusta. Lisää metotreksaatin toksisuutta. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä asetyylisalisyylihappo.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 3245
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 08-01-2008
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Treo 500 mg / 50 mg poretabletti

asetyylisalisyylihappo

ja kofeiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Treo on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Treo-poretabletteja

Miten Treo-poretabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Treon säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Treo on ja mihin sitä käytetään

Treo sisältää asetyylisalisyylihappoa ja kofeiinia. Asetyylisalisyylihappo

lievittää kipua ja alentaa

kuumetta. Kofeiinilla on lääkkeen vaikutusta voimistava ja piristävä vaikutus. Treo-poretabletteja

käytetään kuumeen ja erilaisten särkytilojen tilapäiseen hoitoon.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Treo-poretabletteja

Älä käytä Treo-poretabletteja

jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

jos asetyylisalisyylihapon

tai jonkun muun tulehduskipulääkkeen käyttö on aiemmin aiheuttanut

sinulle astma-, heinänuha- tai nokkosihottumaoireita

jos sinulla on verenvuototauti (hemofilia)

jos sinulla on verihiutaleniukkuus (trombosytopenia)

jos sinulla on maha- tai pohjukaissuolihaava

jos sinulla on maksakirroosi

jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta

jos sinulla on vaikea munuaissairaus

raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Treo-poretabletteja

jos sinulla on astma

jos sinulla on joskus aikaisemmin ollut maha- tai pohjukaissuolihaava

jos käytät veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (antikoagulantteja)

jos sinulla on kohonnut verenpaine

jos sinulla on sydämen vajaatoiminta

jos sinulla on jokin maksa- tai munuaissairaus

Lapset

Treo-poretabletteja ei saa antaa lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Treo

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Treo-poretabletteja käytetään samanaikaisesti

seuraavien lääkkeiden kanssa:

asetatsoliamidi (silmänpainetaudin hoitoon käytetty lääke)

adenosiini (sydänlääke)

veren hyytymistä estävät lääkeaineet (esimerkiksi hepariini ja sen johdannaiset sekä varfariini)

metotreksaatti (nivelreuman, psoriasiksen ja syövän hoitoon käytetty lääke)

tietyt verenpainelääkkeet (diureetit eli virtsaneritystä lisäävät lääkkeet, ACE-estäjät ja

angiotensiini II-antagonistit)

siprofloksasiini

(antibiootti)

selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (masennuslääke)

fenyylipropanoliamiini

(nenän limakalvojen turvotusta vähentävä lääkeaine)

nikotiinihappo (josta käytetään myös nimityksiä niasiini ja B

-vitamiini, käytetään mm. veren

tavallista suurempien rasvapitoisuuksien ja huimauksen hoidossa)

glibenklamidi,

glipitsidi

ja glimepiridi

(diabeteksen hoitoon)

litium (mielialalääke)

fenytoiini (epilepsia- ja rytmihäiriölääke)

Treo ruoan ja juoman kanssa

Treo voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai tyhjään vatsaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Treo-poretablettien, kuten muidenkaan asetyylisalisyylihappoa sisältävien lääkevalmisteiden, käyttö ei

ole suositeltavaa raskauden aikana. Älä käytä Treo-poretabletteja raskauden viimeisen kolmanneksen

aikana.

Imetys

Treo kulkeutuu rintamaitoon, mutta ei todennäköisesti vaikuta imeväiseen.

Hedelmällisyys

Treo kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä

vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Treo ei vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Treo sisältää natriumia ja kofeiinia

Tämä lääke sisältää natriumia noin 14,6 mmol yhdessä poretabletissa. Potilaiden, joilla on ruokavalion

natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Koska Treo sisältää kofeiinia noin puolen kahvikupillisen

verran, se voi vaikeuttaa nukahtamista, jos

lääke otetaan lähellä nukkumaanmenoaikaa.

3.

Miten Treo-poretabletteja otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset:

Suositeltu annos on 1 - 2 poretablettia 1 - 3 kertaa päivässä tai lääkärin määräyksen mukaan.

Poretabletit liuotetaan lasilliseen vettä.

Yli kahden tabletin kerta-annos ei lisää lääkkeen kipua lievittävää vaikutusta. Suuremmat annokset

voivat aiheuttaa vakavia riskejä.

Treo on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön. Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa päänsärkyä tai

päänsärky voi pahentua.

Käyttö lapsille

Treo-poretabletteja ei saa antaa lapsille.

Jos otat enemmän Treo-poretabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Treo-poretabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (esiintyy alle 1 potilaalla 10:stä):

sydämen tiheälyöntisyys, levottomuus, unettomuus, vapina, ruuansulatushäiriöt, närästys,

pahoinvointi,

lisääntynyt verenvuototaipumus

Melko harvinaiset (esiintyy alle 1 potilaalla 100:sta):

allergiset reaktiot (nokkosihottuma, heinänuha ja astma), väsymys, huimaus, hikoilu,

mahahaava ja

verenvuoto mahalaukusta valmisteen säännöllisessä käytössä, korvien soiminen

Harvinaiset (esiintyy alle 1 potilaalla 1000:sta):

verihiutaleniukkuus,

punasolujen hajoaminen perinnöllisessä sairaudessa, jossa potilaalta puuttuu yksi

aineenvaihduntaentsyymi (glukoosi-6-fosfaatti-dehydrogenaasi), vaikea maha-suolikanavan

verenvuoto, kohonneet transaminaasiarvot

Huomaa, että yllä mainituista haittavaikutuksista sydämen tiheälyöntisyys, levottomuus, unettomuus ja

vapina johtuvat todennäköisimmin lääkkeen sisältämästä kofeiinista. Yksi poretabletti sisältää 50 mg

kofeiinia. Tämä vastaa määrää, jonka saa noin puolesta kupillisesta kahvia.

Yliherkkyysreaktioiden riski on suurentunut henkilöillä, joilla on jokin allergia.

Suuret annokset voivat aiheuttaa keskushermoston kautta välittyviä haittavaikutuksia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Treon säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Herkkä kosteudelle. Pidä putkilo kuivassa paikassa tiiviisti

suljettuna.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Treo sisältää

Vaikuttavat aineet ovat asetyylisalisyylihappo

ja kofeiini. Yksi poretabletti sisältää 500 mg

asetyylisalisyylihappoa

ja 50 mg kofeiinia.

Muut aineet ovat natriumvetykarbonaatti E 500, sitruunahappo E 330, natriumdivetysitraatti,

mannitoli,

natriumkarbonaatti, natriumsitraatti, povidoni K30, simetikoni ja natriumdokusaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä, litteä, 5 mm paksu poretabletti, jonka halkaisija on 20 mm.

Treo muodostaa veden kanssa kirkkaan hiilihappopitoisen juoman.

20 ja 60 poretablettia.

Myyntiluvan haltija

Meda Oy

Vaisalantie 4

02130 Espoo

puh. 020-720 9550

S-posti: info@meda.fi

Valmistaja

Hermes Arzneimittel GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen

Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.9.2017.

Bipacksedeln: Information till användaren

Treo 500 mg / 50 mg brustabletter

acetylsalicylsyra och koffein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från läkare eller apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Treo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Treo

Hur du tar Treo brustabletter

Eventuella biverkningar

Hur Treo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Treo är och vad det används för

Treo innehåller acetylsalicylsyra och koffein. Acetylsalicylsyran är smärtstillande och

febernedsättande. Koffeinet förstärker läkemedlets effekt och verkar uppiggande. Treo brustabletter

används för tillfällig behandling av feber och olika värktillstånd.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Treo

Använd inte Treo brustabletter

om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du tidigare har fått symptom på astma, hösnuva eller nässelutslag vid intag av

acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska värkmediciner.

om du lider av blödarsjuka (hemofili)

om du har brist på blodplättar (trombocytopeni)

om du har magsår eller tolvfingertarmssår

om du har skrumplever (levercirrhos)

om du lider av svår hjärtsvikt

om du har en svår njursjukdom

under graviditetens sista trimester.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Treo brustabletter

om du har astma

om du tidigare haft magsår eller tolvfingertarmssår

om du använder läkemedel som hämmar blodets levring (antikoagulantia)

om ditt blodtryck är förhöjt

om du lider av hjärtinsufficiens

om du har någon lever- eller njursjukdom

Barn

Treo brustabletter får inte ges till barn.

Andra läkemedel och Treo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Effekten eller verkningarna av läkemedelsbehandlingen kan påverkas om Treo används samtidigt med

följande läkemedel:

acetazolamid (medel mot glaukom, dvs. grön starr)

adenosin (hjärtmedicin)

läkemedel som hämmar blodets levring (t.ex. heparin och dess derivat samt warfarin)

metotrexat (läkemedel mot reumatism, psoriasis och cancer)

vissa blodtrycksmediciner (diuretika, dvs. vätskedrivande medel, ACE-hämmare och

angiotensin II-antagonister)

ciprofloxacin (antibiotikum)

selektiva serotoninåterupptagshämmare (läkemedel mot depression)

fenylpropanolamin (läkemedel som verkar avsvällande på näsans slemhinnor)

nikotinsyra (även kallad niacin och B

-vitamin, används bl.a. vid behandling av förhöjda

blodfettvärden och svindel)

glibenklamid,

glipizid och glimepirid

(diabetesmediciner)

litium (läkemedel för behandling av vissa psykiatriska tillstånd)

fenytoin (läkemedel mot epilepsi och rytmstörningar)

Treo med mat och dryck

Treo kan tas antingen med mat eller på tom mage.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Liksom andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra rekommenderas Treo inte under graviditet.

Under graviditetens tredje trimester skall Treo inte användas.

Amning

Treo går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

Fertilitet

Treo hör till en grupp läkemedel (NSAID), som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Denna effekt

upphör när man slutar använda läkemedlet.

Körförmåga och användning av maskiner

Treo påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Treo innehåller natrium och koffein

Detta läkemedel innehåller ca 14,6 mmol natrium per brustablett. Detta bör beaktas av patienter som

ordinerats saltfattig kost.

Treo kan på grund av sitt koffeininnehåll,

vilket motsvarar ca en halv kopp kaffe, försvåra

insomnandet om det tas nära sänggåendet.

3.

Hur du tar Treo brustabletter

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna:

Rekommenderad dos är 1 - 2 brustabletter 1 - 3 gånger per dygn eller enligt läkares ordination.

Brustabletterna skall lösas upp i ett glas vatten.

Fler än två tabletter åt gången ger inte bättre smärtlindring. Högre doser kan medföra allvarliga risker.

Treo är endast avsett för tillfälligt bruk. Långvarig användning kan orsaka huvudvärk eller huvudvärk

kan bli värre.

Användning för barn

Treo brustabletter får inte ges åt barn.

Om du har använt för stor mängd av Treo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Treo

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga (hos färre än 1 patient av 10):

ökad hjärtfrekvens, rastlöshet, sömnlöshet, darrningar, matsmältningsbesvär, halsbränna, illamående,

ökad risk för blödningar

Mindre vanliga (hos färre än 1 patient av 100):

allergiska reaktioner (nässelutslag, hösnuva och astma), trötthet, yrsel, svettning, magsår och blödning

i magsäcken vid regelbunden användning, öronsusningar

Sällsynta (hos färre än 1 patient av 1000)

minskat antal blodplättar, upplösning av röda blodkroppar vid ärftlig brist på ett speciellt

ämnesomsättningsenzym (glukos-6-fosfatdehydrogenas), svår blödning i magtarmkanalen, ökade

transaminasvärden

Notera att av de ovan beskrivna biverkningarna orsakas ökad hjärtfrekvens, rastlöshet, sömnlöshet och

darrningar sannolikt av koffeinet i läkemedlet. En brustablett innehåller 50 mg koffein. Detta

motsvarar mängden i ca en halv kopp kaffe.

Risken för överkänslighetsreaktioner är större hos patienter med allergi av något slag.

Stora doser kan orsaka biverkningar som förmedlas via centrala nervsystemet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också raportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

www-sidan: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Treo ska förvaras

Fuktkänsligt. Förvara rören väl tillslutna på en torr plats.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du märker synliga förändringar i preparatets utseende.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är acetylsalicylsyra och koffein. En brustablett innehåller 500 mg

acetylsalicylsyra och 50 mg koffein.

Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat E 500, citronsyra E 330, natriumdivätecitrat,

mannitol, natriumkarbonat, natriumcitrat, povidon K30, simetikon och natriumdokusat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En vit, rund, plan och 5 mm tjock brustablett vars diameter är 20 mm.

Treo ger med vatten en klar, kolsyrad dryck.

20 och 60 brustabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda Oy

Vaisalavägen 4

02130 Esbo

Tel. 020-720 9550

E-post: info@meda.fi

Tillverkare

Hermes Arzneimittel GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 13.9.2017.