TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • TESTPRODUCT SPORICIDAL CC
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • TESTPRODUCT SPORICIDAL CC
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 115851E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset -

Eurooppa

:

1.1 Tuotetunniste

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käyttötarkoitukset

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Tuotekoodi

:

Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset

1.4 Hätäpuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytyskeskus

Biosidi. Manuaalinen prosessi

Ei tiedossa.

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

:

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/

Maahantuoja

115851E

:

Puhelinnumero

09 471 977 (Myrkytystietokeskus)/ 112 (Hätäkeskuslaitos)

Käyttötarkoitus

:

Desinfiointiaine

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/ Maahantuoja

:

Puhelinnumero

020 7561 400 (arkisin 8.00 – 16.00)

Versio

: 2

Luokitus

O; R7

Xn; R22

Xi; R41

:

Fysikaaliset/kemialliset

vaarat

:

Aiheuttaa tulipalon vaaran. Syttyvää.

:

Terveysvaara

Terveydelle haitallista nieltynä. Vakavan silmävaurion vaara. Höyryt voivat

aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

Luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä

:

seos

Katso kohdasta 16 yllämainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD]

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan.

Flam. Liq. 3, H226

Self-react. D, H242

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H336

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

1/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

:

Muut vaarat, jotka eivät

aiheuta luokitusta

Lämpötilan hallinta saattaa olla tarpeen. Vaarallisia hajoamistuotteita saattaa

esiintyä.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit

:

Huomiosana

:

Vaaralausekkeet

:

Ennaltaehkäisy

:

Turvalausekkeet

Pelastustoimenpiteet

:

Varastointi

:

Vaara

P210 - Suojaa lämmöltä,kipinöiltä, avotulelta, kuumilta pinnoilta. - Tupakointi

kielletty.

P220 - Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista.

P234 - Säilytä alkuperäispakkauksessa.

P280 - Käytä suojäkäsineitä ja silmien/kasvonsuojainta.

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti

vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka

huuhtomista.

P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P403 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

2.3 Muut vaarat

Sisältää

:

n-Propanol

H226

Syttyvä neste ja höyry.

H242

Palovaarallinen kuumennettaessa.

H318

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H336

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Tunnisteet

67/548/ETY

Tuotteen/ainesosan

nimi

%

Tyyppi

Asetus (EY) 1272/2008

[CLP]

Luokitus

n-Propanol

REACH #:

01-2119486761-29

EC: 200-746-9

CAS: 71-23-8

Indeksi: 603-003-00-0

25 -

<35

F; R11

Xi; R41

Flam. Liq. 2, H225

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H336

[1] [2]

vetyperoksidia

REACH #:

01-2119485845-22

EC: 231-765-0

CAS: 7722-84-1

Indeksi: 008-003-00-9

8 - <35

O; R8

Xn; R20/22

C; R35

Ox. Liq. 1, H271

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1A, H314

STOT SE 3, H335

[1] [2]

etikkahappoa

REACH #:

01-2119475328-30

EC: 200-580-7

CAS: 64-19-7

Indeksi: 607-002-00-6

<10

C; R35

Flam. Liq. 3, H226

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Seokset

3.2

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

2/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ei sisällä muita ainesosia, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja käytettyinä pitoisuuksina

luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle

[4] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle

[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

Tyyppi

Katso ylläolevien R-

lausekkeiden

täydellinen teksti

kohdasta 16.

Katso kohdasta 16 H-

lausekkeiden

täydelliset tekstit.

Huuhtele suu vedellä. Poista mahdolliset tekohampaat. Jos altistunut henkilö on

niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hänelle pieniä määriä vettä. Lopeta, jos hän voi

pahoin, sillä oksentaminen voi olla vaarallista. Älä oksennuta ellei

lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli oksentelua esiintyy, pää on pidettävä

mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Kemiallisten

palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua. Älä koskaan anna mitään

tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet

lepoasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina.

Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. Siirrä henkilö

raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Hakeudu

välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille.

Ihokosketus

Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja

alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10

minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua.

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille.

Huuhtele altitstunut iho runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät.

Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen hoito

vaatii pikaista lääkärin apua. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.

Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä. Hakeudu välittömästi lääkärin

hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista

maskia tai paneilmalaitteita. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä

tai esiintyy hengityskatkoksia, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai

happea. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet lepoasentoon ja ota välittömästi

yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus,

solmio, vyö tai vyötärönauha. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita

myrkytystietokeskukseen tai lääkärille.

Nieleminen

Hengitys

Silmäkosketus

:

:

:

:

Ensiavun antajien suojaus

:

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitys

:

Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista. Saattaa aiheuttaa

uneliaisuutta ja huimausta. Aineesta saattaa vapautua kaasuja, höyryjä tai pölyä,

jotka voimakkaasti ärsyttävät hengityselimiä.

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

:

Silmäkosketus

Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee

käyttää asianmukaista maskia tai paneilmalaitteita.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

3/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan. Ota yhteyttä myrkytyskeskukseen välittömästi jos suuria

määriä on nielty tai hengitetty.

:

Erityiskäsittelyt

Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista. Saattaa aiheuttaa kemiallisia

palovammoja suussa, nielussa ja vatsassa.

:

Nieleminen

Ihokosketus

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Ihokosketus

Nieleminen

Hengitys

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

pahoinvointi tai oksetus

päänsärky

uneliaisuus/väsymys

huimaus/pyörrytys

tajuttomuus

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

vatsakivut

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai ärsytys

punoitus

rakkojen syntyminen on mahdollista

:

:

:

Silmäkosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu

silmien vetisyys

punoitus

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.

:

Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset

tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa

henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirrä säilytysastiat

tulipaloalueelta, jos tähän ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle

altistuneet säiliöt viileinä.

Vaaralliset palamistuotteet

Aineen tai seoksen vaarat

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:

hiilidioksidi

hiilimonoksidi

Syttyvä neste ja höyry. Palovaarallinen kuumennettaessa. Vaarallisia

hajoamistuotteita saattaa esiintyä. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee

paineen nousua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran. Viemäriin

valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran.

Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä

paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella.

Erityiset palomiesten

suojavarusteet

Käytä kuivakemikaaleja,

CO₂:

ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.

5.1 Sammutusaineet

:

:

:

Älä käytä vesisuihkua.

Soveltuvat

sammutusaineet

:

Soveltumattomat

sammutusaineet

:

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityisvarotoimet

palomiehille

:

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

4/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

6.2 Ympäristöön

kohdistuvat varotoimet

Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Lähesty

päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai

suljetuille alueille. Toimita päästöt kemikaalijätteiden käsittelylaitokseen tai toimi

seuraavasti. Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla

aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö

hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä kipinöimättömiä työkaluja

ja räjähdyssuojattuja laitteita. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa

samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote.

Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai

viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut

ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma).

Suuri vuoto

:

Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Laimenna

vedellä ja poista pyyhkimällä mikäli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen

liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen

jätteastiaan. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita.

Pieni vuoto

:

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin

pelastushenkilökunta

:

Pelastushenkilökunta

:

6.4 Viittaukset muihin

kohtiin

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.

Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita

olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Pyri välttämään roiskuneen materiaalin

koskettamista sekä kävelemistä roiskeissa. Sammuta kaikki sytytyslähteet. Ei

kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Älä hengitä höyryä tai sumua.

Varusta kohde asianmukaisella ilmanvaihdolla. Käytä asianmukaista

hengityssuojainta, kun ilmanvaihto on riittämätön. Pue asianmukaiset

henkilösuojaimet.

Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8

ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.

Katso myös tiedot kohdasta “muu kuin pelastushenkilökunta”.

:

:

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojatoimet

:

Ohjeet yleisestä

työhygieniasta

:

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Varo saamasta silmiin

tai iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai sumua. Ei saa nauttia. Huolehdi

riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmanvaihto

on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät ne ole

asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai

ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti

käyttökertojen välillä. Säilytä ja käytä etäällä lämmönlähteistä, kipinöistä, avotulesta

ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdyssuojattuja sähkölaitteita (ilmastointi,

valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.

Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Pidä erillään

vaatetuksesta ja syttyvistä materiaaleista. Lämpötilan hallinta saattaa olla tarpeen.

Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua

saattaa muodostua.

Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia.

Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

5/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Varastointilämpötila: -10 - 25°C (14 - 77°F). Lämpötilan hallinta saattaa olla tarpeen.

Säilytettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä

alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa,

viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista

(katso kohta 10) ja ruuasta ja juomasta. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään

hapettavista aineista. Varastoi erillään muista materiaaleista. Pidä astia tiivisti

suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti

uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen

merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa

ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi.

7.2 Turvallisen varastoinnin

edellyttämät olosuhteet,

mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

7.3 Erityinen loppukäyttö

:

Suositukset

:

Teollisuussektorikohtaiset

ratkaisut

:

Ei sovelleta ennen kuin altistus skenaariot aineelle ovat saatavilla.

Ei sovelleta ennen kuin altistus skenaariot aineelle ovat saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Seokselle ei ole saatavilla DNEL:iä

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

Seokselle ei ole saatavilla PNEC:itä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Johdettu vaikutukseton altistumistaso

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistumisen raja-arvot

HTP-arvot

n-Propanol

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi,

12/2011).

HTP-arvot 15 min: 620 mg/m³ 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 250 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 8 h: 500 mg/m³ 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 200 ppm 8 tuntia.

vetyperoksidia

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi,

12/2011).

HTP-arvot 15 min: 4.2 mg/m³ 15 minuuttia. Olomuoto: liuos

HTP-arvot 15 min: 3 ppm 15 minuuttia. Olomuoto: liuos

HTP-arvot 8 h: 1.4 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: liuos

HTP-arvot 8 h: 1 ppm 8 tuntia. Olomuoto: liuos

HTP-arvot 15 min: 4.2 mg/m³ 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 3 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 8 h: 1.4 mg/m³ 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 1 ppm 8 tuntia.

etikkahappoa

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi,

12/2011).

HTP-arvot 15 min: 25 mg/m³ 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 10 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 8 h: 13 mg/m³ 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 5 ppm 8 tuntia.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

6/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Käsiensuojaus

(EN 374)

Käytä hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmasyötteistä hengityssuojainta, joka

täyttää asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista.

Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut

altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset

käyttörajat.

Erittäin suositeltavaa : Käsineet - butyylikumi , nitriilikumi ( Läpäisyaika: 1 - 4 tuntia )

Erittäin suositeltavaa : Suojalasit, kasvonsuojain tai muu täysin kasvot suojaava

suojain.

Silmientai kasvojen

suojaus

(EN 166)

Hengityksensuojaus

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ihonsuojaus

Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.

:

Ympäristöaltistumisen

ehkäiseminen

:

Ilmanvaihdosta tai työprosessin laitteista aiheutuvat päästöt tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain

tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat

tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille.

Asianmukaiset tekniset

torjuntatoimenpiteet

:

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tekniset kontrollointi toimenpiteet saatttavat

olla tarpeen, tämän tuotteen ensi- ja toissijaiset riskit voidaan hallita. Käytä

prosessikotelointia, paikallisimua tai muuta teknistä kontrollointia, jotta

työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy kaikkien suositeltujen tai

lakisääteisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myös pitämään

kaasu-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman räjähdysvaarallisen tason alapuolella.

Käytä räjähdyssuojattuja ilmastointilaitteita.

Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn

jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi.

Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia

menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että

silmien huuhtelupaikat ja turvasuihkut ovat lähellä työtiloja.

Hygieniatoimenpiteet

:

Henkilökohtaiset suojausmenetelmät

Kehonsuojaus

(EN 14605)

:

Muu ihonsuojaus

Termiset vaarat

:

Asianmukaiset jalkineet ja muut ihon suojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan

hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.

Ei oleellinen.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto

Sulamispiste/jäätymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Nestemäinen.

Etikkahappo.

Haju

pH

Väritön.

Väri

Haihtumisnopeus

Leimahduspiste

34 °C (Umpikuppi)

2.8 - 3.2 [Pit. (paino-%): 100%]

Hajukynnys

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonäkö

Palamisaika

Palamisnopeus

:

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Syttyvyys (kiinteät aineet,

kaasut)

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

7/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Höyrynpaine

Suhteellinen tiheys

Höyryntiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)

0.975 - 0.981

Liukenee helposti seuraaviin aineisiin: kylmä vesi ja kuuma vesi.

Itsesyttymislämpötila

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/

vesi

Räjähtävyys

:

:

:

:

:

:

:

Ei saatavilla.

Hapettavuus

:

9.2 Muut tiedot

Hajoamislämpötila

:

Ei lisätietoja.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei oleellinen.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Viskositeetti

:

Ylin ja alin syttyvyys- tai

räjähdysraja

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

10.6 Vaaralliset

hajoamistuotteet

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä kaikkia sytytyslähteitä (kipinää tai liekkejä). Älä paineista, leikkaa, hitsaa,

juota, poraa, hierrä tai altista säililöitä kuumuudelle tai muille sytytyslähteille. Vältä

varastointia korkeissa lämpötiloissa.

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi

syntyä.

Tuote on stabiili.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

:

:

:

10.5 Yhteensopimattomat

materiaalit

:

10.3 Vaarallisten

reaktioiden mahdollisuus

:

Tietyissä varastointi- tai käyttöolosuhteissa voi tapahtua vaarallisia reaktioita tai

esiintyä epästabiilisuutta.

Olosuhteet saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

lämpötilan kohoaminen

korkea lämpötila

Reaktiot saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

vaarallinen hajoaminen

palon aiheuttamisen riski

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

:

Tämä tuote laboratoriokokeissa joko detonoi osittain, ei humahda nopeasti eikä

reagoi voimakkaasti kuumennettaessa suljetussa astiassa.

Ei-reaktiivista tai yhteensopivaa seuraavien aineiden kanssa: orgaanisen materiaalin,

metallien, hapot, alkalien ja kosteus. Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin

kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua saattaa muodostua.

Välitön myrkyllisyys

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

8/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

vetyperoksidia

LD50 Ihon kautta

Kani

>2000 mg/kg

LD50 Suun kautta

Rotta

486 mg/kg

etikkahappoa

LC50 Hengitys Höyry

Rotta

>40 mg/l

4 tuntia

LD50 Ihon kautta

Kani

1060 mg/kg

LD50 Suun kautta

Rotta

3310 mg/kg

Tuotteen/ainesosan nimi

Tulos

Laji

Annos

Altistus

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Perimää vaurioittava

Teratogeenisyys

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ärsyttävyys/syövyttävyys

n-Propanol

Silmät

- Keskivaikeasti ärsyttävä

Kani

24 tuntia 20

milligrams

Iho - Lievästi ärsyttävä

Ihminen

47 tuntia 100

Percent

Iho - Lievästi ärsyttävä

Ihminen

24 tuntia 100

Percent

Iho - Lievästi ärsyttävä

Kani

milligrams

Tuotteen/ainesosan nimi

Tulos

Tulos

Altistus

Tarkkailu

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Herkistyminen

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Laji

Akuutit myrkyllisyysarviot

Suun kautta

5400 mg/kg

Sisäänhengittäminen (höyryt)

122.2 mg/l

Reitti

ATE-arvo

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Tuotteen/ainesosan nimi

Luokka

Aspiraatiovaara

Altistustapa

Kohde-elimet

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

n-Propanol

Kategoria 3

Ei sovelleta.

Narkoottiset

vaikutukset

vetyperoksidia

Kategoria 3

Ei sovelleta.

Hengitysteiden

ärsytys

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Todennäköisiä

altistumisreittejä koskevat

tiedot

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

9/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Hengitys

:

Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista. Saattaa aiheuttaa

uneliaisuutta ja huimausta. Aineesta saattaa vapautua kaasuja, höyryjä tai pölyä,

jotka voimakkaasti ärsyttävät hengityselimiä.

Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista. Saattaa aiheuttaa kemiallisia

palovammoja suussa, nielussa ja vatsassa.

:

Nieleminen

Ihokosketus

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

:

Silmäkosketus

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Yleiset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Syöpää aiheuttavat

vaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Perimää vaurioittava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Teratogeenisyys

:

Kehitysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmällisyysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin omaisuuksiin liittyvät oireet

Ihokosketus

Nieleminen

Hengitys

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

pahoinvointi tai oksetus

päänsärky

uneliaisuus/väsymys

huimaus/pyörrytys

tajuttomuus

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

vatsakivut

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai ärsytys

punoitus

rakkojen syntyminen on mahdollista

:

:

:

Silmäkosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu

silmien vetisyys

punoitus

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset

vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

Pitkäaikainen altistuminen

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Muut tiedot

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

10/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

LogP

ow

BCF

Mahdollisesti

aiheuttava

12.3 Biokertyvyys

12.6 Muut haitalliset

vaikutukset

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Tuotteen/ainesosan nimi

n-Propanol

0.25

alhainen

vetyperoksidia

-1.36

alhainen

etikkahappoa

-0.17

alhainen

12.1 Myrkyllisyys

n-Propanol

Akuutti EC50 3644 mg/l

Vesikirppu

48 tuntia

Akuutti LC50 4480 mg/l

Kalat

96 tuntia

vetyperoksidia

Akuutti EC50 1.38 mg/l

Vesikasvit

72 tuntia

etikkahappoa

Akuutti LC50 75 mg/l

Kalat

96 tuntia

Tuotteen/ainesosan nimi

Laji

Tulos

Altistus

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Päätelmä/yhteenveto

:

Tuotteen sisältämien orgaanisten komponenttien summa saavuttaa testissä

'helposti hajoava' arvot > 60% BOD/COD tai CO2-kehitys tai > 70% DOC-

väheneminen. Tämä vastaa raja-arvoja 'helposti hajoava /readily degradable' (esim.

OECD-mentelmien 301 mukaisesti).

PBT

:

Ei sovelleta.

vPvB

:

Ei sovelleta.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

:

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Maaperä/vesi-kerroin (K

OC

)

:

Ei määritetty seokselle.

Kulkeutuvuus

:

Ei määritetty seokselle.

Tuotteen luokitus voi täyttää ongelmajätteen kriteerit.

Ongelmajäte

:

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tyhjät

säiliöt tai säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

Merkittäviä määriä tuotejätettä ei tule hävittää viemärin kautta, vaan se tulee

käsitellä kemikaalijätteiden käsittelylaitoksessa. Käytä ylimääräisten ja

kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä.

Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina

noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten

vaatimuksia. Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään,

vesistöön tai viemäreihin.

:

Hävitysmenetelmät

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Pakkaaminen

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

11/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitysmenetelmät

:

Erityiset varotoimenpiteet

:

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää.

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole

puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai

säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Höyry tuotejäämistä voi aiheuttaa erittäin helposti

syttyvän tai räjähtävän ilmakehän säiliön sisällä. Älä leikkaa, hitsaa tai riko säiliöitä

ellei niitä ole puhdistettu huolellisesti sisäpuolelta. Vältä läikkyneen kemikaalin

leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin.

PALAVA NESTE, N.O.

S. (Propanoli,

etikkahappo)

FLAMMABLE LIQUID,

N.O.S. (Propanol,

etikkahappo)

Flammable liquid, n.o.

s. (Propanol,

etikkahappo)

UN1993

PALAVA NESTE, N.O.

S. (Propanoli,

etikkahappo)

UN1993

UN1993

UN1993

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 YK-numero

14.2

Kuljetuksessa

käytettävä

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen

vaaraluokka

14.4

Pakkausryhmä

ADN/ADNR

14.5

Ympäristövaarat

14.6 Erityiset

varotoimet

käyttäjälle

14.7 Kuljetus irtolastina

Marpol 73/78 -sopimuksen II

liitteen ja IBC-säännöstön

mukaisesti

:

Ei oleellinen.

Ei yhtään.

Ei yhtään.

None.

None.

Muut EU-määräykset

Ei sovelleta.

Liite XVII – Tiettyjen

vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja käytön rajoitukset

:

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -

lainsäädäntö

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Kansalliset määräykset

Suomi

15.2

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämä tuote sisältää ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vielä arvioitu.

:

≥5 - <15% happeen perustuvaa valkaisuainetta

Ainesosat pesuaineasetuksen 648/2004/EY mukaisesti:

Viereinen merkki ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhennettyjen H-

lausekkeiden täydellinen

teksti

:

Lyhenteet

:

ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä

sisävesikuljetusta

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

BCF = Biologinen kertymistekijä

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus

(EU) No. 1272/2008]

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

DPD = Direktiivi vaarallisista valmisteista [1999/45/EC]

EU:n komissio = Euroopan komissio

EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet

IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus

LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient

MARPOL 73/78 = International Convention for the Prevention of Pollution From

Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OEL= Korkein hyväksyttävä altistumistaso

PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

REACH = Kemikaalien rekisteröinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely [asetus

(EU) No. 1907/2006]

RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta

REACH # = REACH Rekisteröintinumero

vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä

Luokitus

Perustelu

Flam. Liq. 3, H226

Testitulosten perusteella

Self-react. D, H242

Asiantuntijan arviointi

Eye Dam. 1, H318

Laskentamenetelmä

STOT SE 3, H336

Laskentamenetelmä

H225

Helposti syttyvä neste ja höyry.

H226

Syttyvä neste ja höyry.

H242

Palovaarallinen kuumennettaessa.

H271

Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti

hapettava.

H302

Haitallista nieltynä.

H314

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H318

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H332

Haitallista hengitettynä.

H335

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H336

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

13/14

27 Joulukuu 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

KOHTA 16: Muut tiedot

27 Joulukuu 2013

Painopäivä

Julkaisupäivä/

Tarkistuspäivä

Versio

Edellä oleva informaatio, joka perustuu tuotteen valmistukseen valmistusmaassa käytettyyn reseptiin on

käsittääksemme virheetön. Koska tiedot, standardit ja säännökset muuttuvat sekä käyttö- ja

käsittelyolosuhteet ovat vaikutuspiirimme ulkopuolella, emme takaa tämän informaation täydellisyyttä tai

jatkuvaa virheettömyyttä.

Huomautus lukijalle

Edellinen päiväys

:

:

:

:

R7- Aiheuttaa tulipalon vaaran.

R8- Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

R11- Helposti syttyvää.

R5- Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

R10- Syttyvää.

R22- Terveydelle haitallista nieltynä.

R20/22- Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

R35- Voimakkaasti syövyttävää.

R41- Vakavan silmävaurion vaara.

R67- Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

:

Lyhennettyjen R-

lausekkeiden täydellinen

teksti

O - Hapettava

F - Helposti syttyvä

C - Syövyttävä

Xn - Haitallinen

Xi - Ärsyttävä

:

Luokitusten täydelliset

tekstit [DSD/DPD]

27 Joulukuu 2013

27 Joulukuu 2013

Luokitusten täydelliset

tekstit [CLP/GHS]

:

Acute Tox. 4, H302

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS: ORAALINEN - Kategoria 4

Acute Tox. 4, H332

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS: HENGITYS - Kategoria 4

Eye Dam. 1, H318

VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Kategoria 1

Flam. Liq. 2, H225

SYTTYVÄT NESTEET - Kategoria 2

Flam. Liq. 3, H226

SYTTYVÄT NESTEET - Kategoria 3

Ox. Liq. 1, H271

HAPETTAVAT NESTEET - Kategoria 1

Self-react. D, H242

ITSEREAKTIIVISET AINEET JA SEOKSET - Tyyppi D

Skin Corr. 1A, H314

IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Kategoria 1A

STOT SE 3, H335

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-

ALTISTUMINEN [Hengitysteiden ärsytys] - Kategoria 3

STOT SE 3, H336

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-

ALTISTUMINEN [Narkoottiset vaikutukset] - Kategoria 3

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

14/14

27 Joulukuu 2013

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä