TENOBLOCK

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • TENOBLOCK 100 mg tabletti
 • Annos:
 • 100 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • TENOBLOCK 100 mg tabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Atenololi
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Atenololum Soveltuu varauksin iäkkäille. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Omenamehu saattaa vähentää atenololin imeytymistä.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 7656
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 17-05-2010
 • Viimeisin päivitys:
 • 21-02-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

TENOBLOCK

®

25 mg-, 50 mg- ja 100 mg -tabletit

atenololi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka

kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Tenoblock on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tenoblock-tabletteja

Miten Tenoblock-tabletteja käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Tenoblock-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Tenoblock on ja mihin sitä käytetään

Tenoblock (atenololi) kuuluu ns. beetasalpaajiin. Atenololi on selektiivinen beeta

-reseptorin salpaaja,

mikä tarkoittaa sitä, että sen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa sydämeen ja verenkiertoon.

Tenoblock-tablettien vaikutuksesta sydän lyö hitaammin ja pumppaa eteenpäin vähemmän verta

minuutissa, jolloin verenpaine alenee ja rintakipukohtaukset vähenevät. Tenoblock myös normalisoi

sydämen rytmiä tiettyjen rytmihäiriöiden yhteydessä.

Tenoblock-tabletteja käytetään kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin ja eräiden

rytmihäiriöiden hoitoon. Valmistetta käytetään myös kilpirauhasen liikatoimintaan liittyvien oireiden

hoitoon ja migreenin estohoitoon.

Lääkäri voi määrätä tätä lääkevalmistetta myös muiden sairauksien hoitoon.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tenoblock-tabletteja

Älä käytä Tenoblock-tabletteja jos

-

olet allerginen atenololille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa

sinulla on vaikea, oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta (hengenahdistus tai

turvotukset)

sinulla on huomattavan matala verenpaine tai hidas sydämen syke (esim. akuutin

sydäninfarktin vuoksi)

sinulla on vaikea harvalyöntisyyttä aiheuttava rytmihäiriö, kuten sairas sinus –

oireyhtymä, ellei ole tahdistinta

sinulla on 2. tai 3. asteen eteis-kammiokatkos (johtumishäiriö sydämessä), ellei ole

tahdistinta

sinulla on metabolinen asidoosi, eli veresi on liian hapanta (kuten esim. diabeetikoilla

liian korkean verensokerin vallitessa)

sinulla on hoitamaton feokromosytooma (lisämunuaisen kasvain).

Varoitukset ja varotoimet

Jos sairastat lievää sydämen vajaatoimintaa, sinulla on 1. asteen eteiskammiokatkos (johtumishäiriö

sydämessä), sinulla on Prinzmetalin angina (eräs rintakiputyyppi) sinulla on munuaisten

vajaatoimintaa tai jos olet iäkäs, voit saada lääkityksen aikana muita herkemmin haittavaikutuksia.

Tenoblock-lääkityksen aloittamisen yhteydessä joidenkin potilaiden verenpaine saattaa laskea

voimakkaasti.

Vaikeaa astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavien ei yleensä tulisi käyttää beetasalpaajia.

Kuitenkin, koska Tenoblock-valmisteen vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti sydämen

beetareseptoreihin, sitä voidaan tarvittaessa antaa myös näille potilaille. Astman on tällöin oltava

hoidossa ja saatavilla tulee olla keuhkoputkia laajentavaa lääkettä (sympatomimeettia), jonka

annostusta saatetaan joutua muuttamaan.

Beetasalpaajat saattavat lisätä herkkyyttä allergeeneille (allergisia reaktioita aiheuttaville aineille) ja

heikentää allergisten reaktioiden hoidossa käytettävän adrenaliinin tehoa.

Raajojen verenkiertohäiriöistä (esim. katkokävely, Raynaud’n oireyhtymä eli valkosormisuus)

kärsivien oireet saattavat pahentua beetasalpaajahoidon aikana.

Beetasalpaajat saattavat peittää verensokerin liialliseen alenemiseen (hypoglykemiaan) liittyviä

tuntemuksia, kuten sydämentykytystä, minkä takia diabeetikkojen tulee hoidon alkuvaiheessa

tarkkailla sokeritasapainoa tavanomaista tiheämmin.

Beetasalpaajat voivat pahentaa psoriaasia tai aiheuttaa sen puhkeamisen.

Piilolinssien käyttäjien on syytä huomioida, että Tenoblock voi vähentää kyynelnesteen eritystä ja

kuivattaa silmiä.

Jos sinulla on sepelvaltimotauti, Tenoblock-lääkityksen äkillinen lopettaminen saattaa pahentaa

rintakipuja. Tästä syystä Tenoblock-lääkitys tulee aina lopettaa vähitellen annosta pienentäen kahden

viikon kuluessa. Lääkityksen lopettaminen tulee tehdä lääkärin antamien ohjeiden mukaan.

Tenoblock-lääkitys voi peittää kilpirauhasen liikatoiminnan oireet, joita voivat olla

esimerkiksi nopea syke, vapina ja voimakas hikoilu. Tenoblock-lääkityksen lopettamisen yhteydessä

kilpirauhasen liikatoiminnan aiheuttamat oireet saattavat pahentua.

Älä koskaan lopeta Tenoblock-lääkitystä omatoimisesti keskustelematta lääkärin kanssa.

Jos olet menossa leikkaukseen tai muuhun toimenpiteeseen (esim. hammashoitoon), sinun tulee

kertoa nukutuslääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Tenoblock-tabletteja.

Muut lääkevalmisteet ja Tenoblock

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät,olet äskettäin käyttänyt tai saatat

joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai

luontaistuotteita.

Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät

floktafeniiniä tai sultopridiä (näitä ei pidä käyttää samanaikaisesti Tenoblock-valmisteen

kanssa)

muita verenpainelääkkeitä, sydänlääkkeitä tai rytmihäiriölääkkeitä (esim. verapamiilia,

diltiatseemia, nifedipiiniä, klonidiinia, digoksiinia, amiodaronia, disopyramidiä, kinidiiniä)

trisyklisiä masennuslääkkeitä, psykoosien hoidossa käytettäviä fentiatsiineja tai epilepsian

hoidossa käytettäviä barbituraatteja (yhteiskäytössä voi ilmetä liiallista verenpaineen laskua tai

pystyyn noustessa ilmenevää verenpaineen laskua sekä huimausta)

ns. monoamiinioksidaasin eli MAO:n estäjiä (esim. moklobemidiä masennukseen tai

selegiliiniä Parkinsonin tautiin)

diabeteslääkkeitä (insuliinit, suun kautta otettavat lääkkeet)

tulehduskipulääkkeitä (esim. ibuprofeeni, indometasiini) säännöllisesti ja pitkäaikaisesti

baklofeeniä (lihaksia rentouttava lääke)

antasideja (happolääkkeitä) tai ampisilliinia (antibiootti).

Raskaus ja imetys

Tenoblock-valmisteen käytöstä raskauden aikana tulee aina keskustella lääkärin kanssa.

Lääkettä erittyy äidinmaitoon. Valmisteen mahdollisesta käytöstä imetyksen aikana tulee keskustella

hoitavan lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Satunnaiset haittavaikutukset, kuten huimaus ja väsymys (ks. kohta 4), etenkin hoidon alussa ja

annoksen suurentamisen jälkeen, saattavat vaikuttaa tarkkuutta vaativiin suorituksiin.

3.

Miten Tenoblock-tabletteja käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrittää sinulle sopivan yksilöllisen annoksen.

Kohonneen verenpaineen hoidossa suositeltava aloitusannos on 25–50 mg kerran vuorokaudessa ja

annos voidaan tarvittaessa suurentaa 100 mg:aan vuorokaudessa. Keskimääräinen ylläpitoannos

kohonneen verenpaineen hoidossa on 50–100 mg vuorokaudessa. Sepelvaltimotaudin hoidossa

aloitusannos on yleensä 50 mg kerran vuorokaudessa ja tarvittaessa annos voidaan nostaa jopa 200

mg:aan vuorokaudessa. Tavallinen ylläpitoannos on 50–100 mg vuorokaudessa. Rytmihäiriöiden

hoidossa ylläpitoannos on yleensä 50–100 mg vuorokaudessa. Kilpirauhasen liikatoiminnan hoidossa

annos on yleensä 50–100 mg kerran vuorokaudessa. Migreenin estossa tavallinen ylläpitoannos on

50–150 mg vuorokaudessa.

Tabletit otetaan yleensä kerran päivässä ja joka päivä suunnilleen samaan aikaan, mieluiten

aamiaisen yhteydessä. Joissakin tapauksissa tabletit otetaan kahdesti päivässä.

Käyttö lapsille

Lääkettä ei suositella lapsille, koska valmisteen tehoa ja turvallisuutta lapsille ei ole osoitettu.

Jos sinusta tuntuu, että Tenoblock-tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta

lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos otat Tenoblock-tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi

Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09)

471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Tenoblock-tabletteja.

Jos unohdat ottaa Tenoblock-tabletit

Ota seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi

unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan

niitä saa. Tenoblockin aiheuttamat haittavaikutukset ovat tavallisesti lieviä, niitä esiintyy hoidon alussa

ja ne yleensä vähenevät hoidon jatkuessa.

Haittavaikutusten esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti:

hyvin yleiset: esiintyy yli yhdellä käyttäjällä kymmenestä

yleiset: esiintyy 1–10 käyttäjällä sadasta

melko harvinaiset: esiintyy 1–10 käyttäjällä tuhannesta

harvinaiset: esiintyy 1–10 käyttäjällä kymmenestätuhannesta

hyvin harvinaiset: esiintyy alle 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta

tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin.

Yleiset haittavaikutukset: käsien ja jalkojen kylmyys, väsymys, hikoilu, hidas pulssi, pystyyn

noustessa ilmenevä verenpaineen lasku ja huimaus, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus, suun

kuivuminen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset: liian voimakas verenpaineen aleneminen hoidon alussa,

sydämen vajaatoiminnan paheneminen, rytmihäiriöt, sydänpysähdys, eteiskammiokatkokset

(johtumishäiriö sydämessä), rintakipu, pyörtyminen, turvotukset, keuhkoputkien supistuminen,

hengityksen vinkuna ja hengitysvaikeus astmaatikoilla.

Harvinaiset haittavaikutukset: katkokävelyoireiden ja valkosormisuuden paheneminen, sekavuus,

harhaisuus, painajaisunet, ahdistuneisuus, masentuneisuus, ihottuma, purppura (ihon

punatäpläisyys), punahukka, kutina, ohimenevä hiustenlähtö, silmien kuivuminen, näköhäiriöt, näön

heikkeneminen, impotenssi, päänsärky, huimaus, raajojen tuntohäiriöt, verihiutaleiden määrän

väheneminen veressä, valkosolujen määrän väheneminen veressä, verisuonitulehdus.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset: unihäiriöt, psoriaasin kaltainen ihottuma tai psoriaasin

paheneminen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5.

Tenoblock-tablettien säilyttäminen

Säilytä alle 25

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista

käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tenoblock sisältää

Vaikuttava aine on atenololi, 25 mg, 50 mg tai 100 mg.

Tenoblock 25 mg:

Muut aineet ovat esigelatinoitu tärkkelys, kroskarmelloosinatrium, krospovidoni, kopovidoni, raskas

magnesiumsubkarbonaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, hydrogenoitu risiiniöljy, talkki,

kalsiumstearaatti ja mikrokiteinen selluloosa.

Tenoblock 50 mg ja 100 mg:

Muut aineet ovat esigelatinoitu tärkkelys, kroskarmelloosinatrium, krospovidoni, kopovidoni, raskas

magnesiumsubkarbonaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, hydrogenoitu risiiniöljy, talkki ja

kalsiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tenoblock 25 mg:

Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasapintainen, jakouurteellinen päällystämätön tabletti;

halkaisija 7 mm, korkeus n. 2,7 mm, paino n. 120 mg.

Tenoblock 50 mg:

Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasapintainen, jakouurteellinen päällystämätön tabletti;

halkaisija 9 mm, korkeus n. 2,8 mm, paino n. 210 mg, tunnus L50.

Tenoblock 100 mg:

Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasapintainen, jakouurteellinen päällystämätön tabletti;

halkaisija 12 mm, korkeus n. 3,0 mm, paino n. 420 mg, tunnus L100.

Tenoblock 25 mg: 30 ja 100 tablettia

Tenoblock 50 mg: 30 ja 100 tablettia

Tenoblock 100 mg: 30 ja 100 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Christiaens, Gentsesteenweg 615, 1080 Bryssel, Belgia

Pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.12.2012.

Bipacksedeln: Information till användaren

TENOBLOCK

®

25 mg-, 50 mg- och 100 mg-tabletter

atenolol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du fårbiverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Tenoblock är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Tenoblock

Hur du använder Tenoblock

Eventuella biverkningar

Hur Tenoblock ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tenoblock är och vad det används för

Tenoblock (atenolol) hör till de s.k. betablockerarna. Atenolol är en selektiv hämmare av beta

receptorn, vilket innebär att dess verkningar främst är inriktade på hjärtat och blodcirkulationen.

Genom Tenoblock-tabletternas inverkan slår hjärtat långsammare och pumpar mindre blod per minut,

varvid blodtrycket sjunker och bröstsmärtanfallen minskar. Tenoblock normaliserar också hjärtrytmen

vid vissa rytmrubbningar.

Tenoblock används för behandling av förhöjt blodtryck, kranskärlssjukdom och vissa rytmrubbningar.

Preparatet används också för behandling av symtom i anslutning till hyperaktivitet i sköldkörteln och

för migränprofylax.

Läkaren kan ordinera detta läkemedel även för behandling av andra sjukdomar.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Tenoblock

Använd inte Tenoblock om

du är allergisk mot atenolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

du har svår, symptomatisk hjärtsvikt (andnöd eller svullnader)

- du har mycket lågt blodtryck eller långsam puls (t.ex. på grund av akut hjärtinfarkt)

du har en svår rytmrubbning som orsakar bradykardi, t.ex. sjuka sinus-syndromet, och

du har inte pacemaker

du har grad 2 eller 3 atrioventrikulärt block (retledningsrubbning i hjärtat), och du har inte

pacemaker

du har metabolisk acidos, d.v.s. ditt blod är för surt (t.ex. hos diabetiker med för högt

blodsocker)

du lider av obehandlad feokromocytom (tumör i binjuremärgen).

Varningar och försiktighet

Om du har lindrig hjärtsvikt, du har första gradens hjärtblock (retledningsrubbning i hjärtat), du har en

form av bröstsmärta som kallas Prinzmetals angina eller njursvikt eller om du är en äldre person;

kandu få lättare än andra biverkningar under behandlingen.

I början av Tenoblock-behandlingen kan blodtrycket sjunka kraftigt hos vissa patienter.

Personer som har svår astma eller lungobstruktionssjukdom skall i allmänhet inte använda

betablockerare. Men eftersom effekterna av Tenoblock i första hand påverkar hjärtats betareceptorer,

kan preparatet vid behov ges även till dessa patienter. Astman skall då vara under behandling och

patienten skall ha tillgång till medicin som utvidgar luftrören (sympatomimetikum). Doseringen av den

behöver kanske ändras.

Betablockerare kan öka känsligheten mot allergener (ämnen som framkallar allergiska reaktioner) och

försvaga effekten av adrenalin som används vid behandling av allergiska reaktioner.

Hos personer som lider av störningar i extremiteternas blodcirkulation (t.ex. s.k. fönstertittarsjuka,

Raynauds syndrom d.v.s. vita fingrar) kan symptomen förvärras under behandling med

betablockerare.

Betablockerare kan medföra att patienten inte märker känslor (såsom hjärtklappning) av att

blodsockerhalterna minskar för mycket (hypoglykemi), varför diabetespatienter i början av

behandlingen skall kontrollera sockerbalansen oftare än vanligt.

Betablockerare kan förvärra psoriasis eller orsaka att sjukdomen bryter ut.

Personer som använder kontaktlinser skall beakta att Tenoblock kan minska utsöndring av tårvätska

och torka ut ögon.

Om du har kranskärlssjukdom, kan bröstsmärtorna förvärras om du plötsligt avslutar Tenoblock-

medicineringen. Användningen av Tenoblock skall därför alltid avslutas genom att dosen småningom

minskas under två veckors tid. Medicineringen skall avslutas enligt läkarens anvisningar.

Tenoblock-medicineringen kan dölja symtomen vid överfunktion av sköldkörteln, såsom snabb puls,

darrningar eller kraftig svettning. Symptomen vid överfunktion av sköldkörteln kan förvärras i

samband med att man avslutar Tenoblock-medicineringen.

Avsluta aldrig Tenoblock-medicineringen på eget initiativ utan att rådgöra med läkaren.

Om du skall opereras eller om du skall ha ett annat ingrepp (t.ex. tandvård) skall du berätta för

narkosläkaren eller tandläkaren att du använder Tenoblock.

Andra läkemedel och Tenoblock

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria produkter, naturmediciner eller naturprodukter.

Detta är särskilt viktigt om du använder

floktafenin eller sultoprid (dessa läkemedel skall inte användas tillsammans med Tenoblock)

andra blodtrycksmediciner, hjärtmediciner eller mediciner mot rytmrubbningar (t.ex. verapamil,

diltiazem, nifedipin, klonidin, digoxin, amiodaron, disopyramid, kinidin)

tricykliska antidepressiva, fentiazin som används vid behandling av psykoser eller barbiturater

som används vid behandling av epilepsi (för snabb blocktrycksfall eller blodtrycksfall som

yttrar sig i upprätt ställning och yrsel kan förekomma vid samtidig bruk)

så kallade monoaminoxidas eller MAO hämmare (t.ex. moklobemid vid depression eller

selegilin vid Parkinsons sjukdom)

diabetesmediciner (insulin, orala mediciner)

antiinflammatoriska smärtlindrande mediciner (t.ex. ibuprofen, indometazin) regelbundet och

långvarigt

baklofen (muskelavslappnande medicin)

antacider (syramediciner) eller ampicillin (antibiotikum).

Graviditet och amning

Man bör alltid rådgöra med läkaren om användning an Tenoblock under graviditet.

Läkemedlet passerar över i modersmjölk. Rådgör med din läkare om eventuell användning av

preparatet under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Tillfälliga biverkningar såsom svindel och trötthet (se punkt 4) kan påverka förmågan till

precisionskrävande prestationer särskilt i början av behandlingen och vid ökning av dosen.

3.

Hur du använder Tenoblock

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren fastställer en lämplig dos individuellt för dig.

Den rekommenderade startdosen vid behandling av förhöjt blodtryck är 25–50 mg en gång per dygn

och dosen kan vid behov ökas till 100 mg per dygn. Den genomsnittliga underhållsdosen vid

behandling av förhöjt blodtryck är 50–100 mg per dygn. Stardosen vid behandling av

kranskärlssjukdom är vanligen 50 mg en gång per dygn och dosen kan vid behov ökas upp till 200 mg

per dygn. Den vanliga underhållsdosen är 50–100 per dygn. Vid behandling av rytmrubbningar är

underhållsdosen vanligen 50–100 mg per dygn. Vid behandling av hyperaktivitet i sköldkörteln är

dosen vanligen 50–100 mg en gång per dygn. Vid migränprofylax är den vanliga underhållsdosen 50–

100 mg per dygn.

Tabletterna tas vanligen en gång dagligen och ungefär samma tid varje dag, helst vid frukost. I vissa

fall tas tabletterna två gånger dagligen.

Användning för barn

Läkemedlet rekommenderas inte för barn eftersom effekt och säkerhet av preparatet har inte

fastställts hos barn.

Om du upplever att effekten av Tenoblock är för stark eller för svag, skall du rådgöra med läkaren

eller apotekspersonalen.

Om du har tagit för stor mängd av Tenoblock

Kontakta alltid läkaren, sjukhuset eller Giftinformationscentralen (tfn (09) 471 977) om du eller någon

annan har tagit en överstor dos av Tenoblock.

Om du har glömt att ta Tenoblock-tabletter

Ta följande dos vid normal tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Tenoblocks biverkningar är oftast lindriga, de uppträder i början av behandlingen och minskar i

allmänhet vid fortsatt behandling.

Utvärdering av biverkningarna baseras på följande frekvenser:

mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

vanliga: förekommer hos färre än 1 av 10 men fler än 1 av 100 användare

mindre vanliga: förekommer hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1000 användare

sällsynta: förekommer hos färre än 1 av 1000 men fler än 1 av 10 000 användare

mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Allmänna biverkningar: kalla händer och fötter, trötthet, svettning, långsam puls, blodtrycksfall och

svindel som yttrar sig i upprätt ställning, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, muntorrhet.

Mindre vanliga biverkningar: för kraftigt blodtrycksfall i början av behandlingen, förvärrad hjärtsvikt,

rytmrubbningar, hjärtstillestånd, atrioventrikulärt block (retledningsrubbning i hjärtat), bröstsmärta,

svimning, svullnader, sammandragning av luftrören, pipande andning och andningsvårigheter hos

astmatiker.

Sällsynta biverkningar: förvärrade symptom på fönstertittarsjuka och vita fingrar, förvirring,

hallucinationer, mardrömmar, ångest, depression, utslag, purpura (röda fläckar på huden), systemisk

lupus erythematosus, klåda, övergående håravfall, ögontorrhet, synrubbningar, nedsatt synförmåga,

impotens, huvudvärk, yrsel, känselstörningar i extremiteterna, minskat antal blodplättar i blodet,

minskat antal vita blodkroppar i blodet, kärlinflammation.

Mycket sällsynta biverkningar: sömnstörningar, psoriasisliknande utslag eller förvärrad psoriasis.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

5.

Hur Tenoblock ska förvaras

Förvaras vid högst 25

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om det synbart har förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

skall göra sig av med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Kartongen och bipacksedeln kan återvinnas.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atenolol, 25 mg, 50 mg eller 100 mg.

Tenoblock 25 mg:

Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad stärkelse, kroskarmellosnatrium, krospovidon, kopovidon,

tungt magnesiumsubkarbonat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hydrogenerad ricinolja, talk,

kalciumstearat och mikrokristallin cellulosa.

Tenoblock 50 mg och 100 mg:

Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad stärkelse, kroskarmellosnatrium, krospovidon, kopovidon,

tungt magnesiumsubkarbonat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hydrogenerad ricinolja, talk och

kalciumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tenoblock 25 mg:

Vit eller nästan vit, rund, odragerad tablett med jämn yta och skåra; diameter 7 mm, höjd ca 2,7 mm,

vikt ca 120 mg.

Tenoblock 50 mg:

Vit eller nästan vit, rund, odragerad tablett med jämn yta och skåra; diameter 9 mm, höjd ca 2,8 mm,

vikt ca 210 mg, märkt L50.

Tenoblock 100 mg:

Vit eller nästan vit, rund, odragerad tablett med jämn yta och skåra; diameter 12 mm, höjd ca 3,0 mm,

vikt ca 420 mg, märkt L100.

Tenoblock 25 mg: 30 och 100 tabletter

Tenoblock 50 mg: 30 och 100 tabletter

Tenoblock 100 mg: 30 och 100 tabletter

Alla förpackningsstorlekar kanske inte finns på marknaden.

Innehavare av godkännande för försäljning

Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab, PB 1406, 00101 Helsingfors, tfn 020 746 5000

Tillverkare

Takeda Christiaens, Gentsesteenweg 615, 1080 Bryssel, Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 14.12.2012.