Targretin

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Targretin
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Targretin
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Antineoplastiset aineet,
 • Terapeuttinen alue:
 • Lymfooma, T-solu, iho
 • Käyttöaiheet:
 • Targretin-kapselit on tarkoitettu hoidettaessa kehittyneitä vaiheita ihon T-solulymfooma (CTCL) -potilaita, jotka ovat tulenkestäviä ainakin yhdelle systeemiselle hoidolle.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 19

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/000326
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 28-03-2001
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/000326
 • Viimeisin päivitys:
 • 25-03-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/234177/2018

EMEA/H/C/000326

Targretin (beksaroteeni)

Yleiskatsaus, joka koskee Targretinia ja sitä, miksi se on saanut myyntiluvan

EU:ssa

Mitä Targretin on ja mihin sitä käytetään?

Targretin on syöpälääke, jota käytetään ihon T-solulymfooman näkyvien merkkien hoitamiseen. Ihon

T-solulymfooma on harvinainen lymfooma (imukudoksen syöpä), jossa iholla kasvaa valkosoluja (T-

soluja). Targretinilla hoidetaan potilaita, joiden syöpä on levinnyt ja joilla on ollut vähintään yksi

aiempi hoitojakso.

Miten Targretinia käytetään?

Targretinia saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Hoidon saa aloittaa vain lääkäri, jolla on kokemusta

ihon T-solulymfooman hoitamisesta, ja hänen tulee myös valvoa hoitoa.

Targretinia on saatavana kapseleina (75 mg). Targretin-annos lasketaan potilaan kehon neliömetreinä

määritettävän pinta-alan (m

) perusteella. Suositeltu aloitusannos on 300 mg/m

/vuorokaudessa, ja se

otetaan kerta-annoksena kerran vuorokaudessa aterian yhteydessä. Annosta muutetaan potilaan

hoitovasteen tai haittavaikutusten mukaan. Hoitoa on jatkettava niin kauan kuin potilas hyötyy siitä.

Lisätietoa Targretinin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Targretin vaikuttaa?

Targretinin vaikuttava aine, beksaroteeni, kuuluu retinoidien ryhmään. Ne ovat A-vitamiinista

johdettuja aineita. Beksaroteenin täsmällistä vaikutustapaa ihon T-solulymfooman hoidossa ei tunneta.

Mitä hyötyä Targretinista on havaittu tutkimuksissa?

Targretinin tehoa on tutkittu kahdessa tutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 193 ihon T-

solulymfoomaa sairastavaa potilasta, jotka olivat saaneet sairauteensa hoitoa aikaisemmin ainakin

kaksi kertaa. Tutkimuksessa Targretinia ei verrattu muihin lääkkeisiin. Näistä potilaista 93:lla oli

pitkälle edennyt syöpä, johon muut hoidot eivät olleet tehonneet. Yhteensä 61 potilaalle annettiin

aloitusannosta 300 mg/m

/vuorokausi. Pääasiallinen tehon mitta oli hoitovaste 16 viikon kuluttua. Sitä

Targretin (beksaroteeni)

EMA/234177/2018

Sivu 2/2

mitattiin lääkärin arvioimana parannuksena sekä viiden kliinisen merkin asteikolla (oireilevan ihon

pinta-ala, punaisuus, koholla olevat alueet, ihon suomuisuus ja väri).

Näissä kahdessa tutkimuksessa niistä potilaista, joiden saama annos oli 300 mg/m

, noin puolet

vastasi hoitoon lääkärin arvion mukaan. Viittä iho-oiretta koskevan asteikon perusteella hoitovasteet

olivat 36 prosenttia ja 27 prosenttia.

Mitä riskejä Targretiniin liittyy?

Targretinin yleisimmät haittavaikutukset (joita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla

kymmenestä) ovat leukopenia (veren pieni valkosolupitoisuus), hypotyreoosi (kilpirauhasen

vajaatoiminta), hyperlipemia (veren rasvojen runsaus), hyperkolesterolemia (veren suuri

kolesterolipitoisuus), kesivä ihotulehdus (ihon kuoriutuminen), kutina, ihottuma, kipu, päänsärky ja

heikotus. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Targretinin ilmoitetuista haittavaikutuksista.

Targretinia eivät saa käyttää raskaana olevat tai imettävät naiset eivätkä naiset, jotka voivat tulla

raskaaksi eivätkä käytä tehokasta ehkäisyä. Sitä eivät saa käyttää myöskään seuraavat potilaat:

potilaat, joilla on ollut haimatulehdus; potilaat, joilla on hoitamaton hyperkolesterolemia (veren suuri

kolesterolipitoisuus), hypertriglyseridemia (veren suuri triglyseridipitoisuus [rasvapitoisuus]) tai

kilpirauhassairaus; potilaat, joilla on hypervitaminoosi A (liian suuri A-vitamiinipitoisuus); potilaat,

joilla on maksasairaus, ja potilaat, joilla on parhaillaan jokin infektio kehossaan. Pakkausselosteessa on

luettelo kaikista rajoituksista.

Miksi Targretin on hyväksytty EU:ssa?

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Targretinin hyöty on sen riskejä suurempi pitkälle edennyttä ihon T-

solulymfoomaa sairastavien potilaiden, joihin vähintään yksi aiempi hoito ei ole tehonnut, iho-oireiden

hoidossa. Virasto suositteli myyntiluvan myöntämistä Targretinille.

Miten voidaan varmistaa Targretinin turvallinen ja tehokas käyttö?

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Targretinin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Targretinin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti.

Targretinista ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan

potilaiden suojelemiseksi.

Muuta tietoa Targretinista

Targretin sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 29. maaliskuuta 2001.

Lisää tietoa Targretinista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 04-2018.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Targretin 75 mg, pehmeät kapselit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Jokainen kapseli sisältää 75 mg of beksaroteenia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: sorbitoli

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Pehmeä kapseli

Luonnonvalkoinen kapseli, jonka sisällä on nestesuspensio. Kapseliin on painettu teksti

"Targretin".

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Targretin on tarkoitettu pitkälle edenneen ihon T-solulymfooma-potilaiden iho-oireiden hoitoon

aikuispotilaille, kun potilaat ovat saaneet ainakin yhden tuloksettoman systeemisen hoidon.

4.2

Annostus ja antotapa

Vain ihon T-solulymfooman hoitoon perehtyneet lääkärit saavat aloittaa potilaalla

beksaroteenihoidon ja ylläpitää sitä.

Annostus

Suositeltu aloitusannos on 300 mg/m

/vrk. Aloitusannoksen koko lasketaan kehon pinta-alan

mukaan seuraavasti:

Taulukko 1

Suositeltu aloitusannos

Aloitusannos (300 mg/m

/vrk)

Targretin 75 mg -

kapseleiden määrä

Kehon pinta-ala (m

Vuorokauden kokonaisannos

(mg/vrk)

0,88 – 1,12

1,13 – 1,37

1,38 – 1,62

1,63 – 1.87

1,88 – 2,12

2,13 – 2,37

2,38 – 2,62

Ohjeet annoksen muuttamiseen

Vuorokausiannos 300 mg/m

/vrk voidaan alentaa 200 mg/m

/vrk -tasoon ja sitten

100 mg/m

/vrk -tasoon tai lääkkeen antaminen voidaan väliaikaisesti keskeyttää, jos potilaalla

esiintyy haittavaikutuksia. Kun haittavaikutukset on saatu hallintaan, annosta voidaan nostaa

varovasti. Yksittäiset potilaat voivat hyötyä yli 300 mg/m

/vrk annoksista, mutta tämä edellyttää

asianmukaista kliinistä valvontaa. Ihon T-solulymfooma-potilailla ei ole arvioitu yli

650 mg/m

/vrk -annosten vaikutuksia. Kliinisten kokeiden yhteydessä beksaroteenikapseleita

annettiin korkeintaan 118 viikon ajan ihon T-solulymfooma-potilaille. Hoitoa on jatkettava niin

kauan kuin potilas hyötyy hoidosta.

Pediatriset potilaat

Beksaroteenin turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Tietoja ei ole saatavilla.

Iäkkäät potilaat

Kaikista ihon T-solulymfooma-potilaista kliinisissä tutkimuksissa 61 % oli 60-vuotiaita tai

vanhempia. Potilaista 30 % oli 70-vuotiaita tai vanhempia. Lääkkeen turvallisuudessa ei havaittu

yleisiä eroja vähintään 70-vuotiaiden ja tätä nuorempien potilaiden välillä. Kohonnutta

herkkyyttä beksaroteenille joidenkin vanhempien yksilöiden kohdalla ei kuitenkaan voida jättää

kokonaan huomiotta. Vanhuksilla on käytettävä vakioannostusta.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla ei ole tehty muodollisia tutkimuksia. Kliiniset,

farmakokineettiset tiedot antavat olettaa, että beksaroteeni ja sen metaboliitit erittyvät vain

vähäisessä määrin virtsan kautta. Kaikissa arvioiduissa potilaissa beksaroteenin

munuaispuhdistuma oli alle 1 ml/minuutti. Tietojen rajallisuuden vuoksi munuaisten

vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita on seurattava tarkasti beksaroteenihoidon yhteydessä.

Antotapa

Suun kautta.

Targretin-kapselit on otettava yhtenä annoksena suun kautta aterian yhteydessä kerran

vuorokaudessa. Kapselia ei saa pureskella.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

Raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaiksi eivätkä käytä tehokasta ehkäisyä

Aiempi haimatulehdus

Hoitamaton hyperkolesterolemia

Hoitamaton hypertriglyseridemia

A-vitamiinin liikasaanti (hypervitaminoosi A)

Hoitamaton kilpirauhassairaus

Maksan vajaatoiminta

Aktiivinen systeeminen infektio

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yleistä

Targretin-kapseleita on käytettävä varoen potilailla, joiden tiedetään olevan yliherkkiä

retinoideille. Kliinisiä ristireaktioita ei ole havaittu. Beksaroteenia saavat potilaat eivät saa

luovuttaa verta. Butyylihydroksianisoli on eräs Targretinin ainesosa, joka saattaa ärsyttää

limakalvoja. Tästä syystä kapselit on nieltävä kokonaisina eikä pureskeltava.

Lipidit

Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu, että beksaroteenin käyttö aiheuttaa hyperlipidemiaa.

Triglyseridi- ja kolesterolitaso on määritettävä paastonäytteestä ennen hoidon aloittamista ja sen

jälkeen viikon välein, kunnes kehon lipidivaste beksaroteenille on vakiintunut. Tämä tapahtuu

yleensä 2 - 4 viikon kuluessa. Tämän jälkeen lipiditasot on mitattava vähintään kuukauden

välein. Paastonäytteen triglyseriditason on oltava normaali tai normalisoitunut asianmukaisella

hoidolla ennen beksaroteenihoidon aloittamista. Triglyseriditaso on pyrittävä pitämään alle

4,52 mmol/l tasolla kliinisten haitallisten seurauksien vaaran vähentämiseksi

seurannaissairauksien riskiä. Jos triglyseriditasot nousevat paaston yhteydessä hoidon aikana,

lipidi-lääkkeiden antamista suositellaan. Tarvittaessa annosta on pienennettävä (300 mg/m

/vrk

beksaroteenista tasoon 200 mg/m

/vrk ja tarvittaessa tasoon 100 mg/m

/vrk) tai hoito on

keskeytettävä. Kliinisistä tutkimuksista saadut tiedot osoittavat, että atorvastatiinin

samanaikainen antaminen ei vaikuttanut beksaroteenipitoisuuksiin. Plasman

beksaroteenipitoisuus nousi kuitenkin merkittävästi, kun potilaille annettiin samanaikaisesti

gemfibrotsiilia. Tästä syystä ei suositella, että beksaroteenin kanssa annetaan samanaikaisesti

gemfibrotsiilia (ks. kohta 4.5). Seerumin kolesterolitason nousu on hoidettava nykyisten

lääketieteellisten käytäntöjen mukaisesti.

Haimatulehdus

Kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu akuutteja haimatulehduksia, jotka liittyvät seerumin

triglyseridipitoisuuksien nousemiseen. Jos ihon T-solulymfooma-potilaalla on haimatulehduksen

riskitekijöitä (esimerkiksi aiempi haimatulehdus, hallitsematon hyperlipidemia, alkoholin

liiallinen kulutus, hoitamaton diabetes mellitus, sappitiesairaus ja lääkitykset, joiden tiedetään

lisäävän triglyseridipitoisuuksia tai joihin liittyy haimatoksisuutta), potilasta ei saa hoitaa

beksaroteenilla, ellei mahdollinen hyöty ole suurempi kuin lääkkeen potilaalle aiheuttama riski.

Maksa-arvojen epänormaaliudet

On raportoitu tapauksia, joissa maksa-arvojen nousun on voitu osoittaa liittyvän beksaroteenin

käyttöön. Meneillään olevista kliinisistä tutkimuksista saatujen tietojen perusteella voidaan

sanoa, että maksa-arvojen nousu palautui yhden kuukauden sisällä 80 %:lla potilaista, kun

annosta pienennettiin tai hoito keskeytettiin. Potilaiden maksa-arvojen perustasot on

määritettävä. Maksa-arvoja on valvottava huolellisesti viikoittain ensimmäisen kuukauden ajan

ja kuukausittain sen jälkeen. Jos ASAT-, ALAT- tai bilirubiiniarvot ylittävät yli

kolminkertaisesti viitevälin ylärajan, beksaroteenihoidon keskeyttämistä tai lopettamista on

harkittava.

Kilpirauhasarvojen muutokset

Kilpirauhasarvoissa on havaittu muutoksia potilailla, jotka saavat beksaroteenikapseleita.

Useimmiten kyseessä on ollut kilpirauhashormonipitoisuuden palautuva aleneminen (tyroksiinin

kokonaisarvo [T

-kokonaisarvo]) ja kilpirauhasen toimintaa stimuloivan hormonin (TSH)

pitoisuuden aleneminen. Potilaiden kilpirauhasarvojen lähtötaso on määritettävä.

Kilpirauhasarvot on tutkittava ainakin kuukausittain hoidon aikana ja tarpeen mukaan jos

potilaalla ilmenee hypotyreoosiin viittaavia oireita. Beksaroteenia saavia potilaita, joilla on

oireinen hypotyreoosi, on hoidettu kilpirauhashormonin korvaushoidolla, jolla oireet ovat

lakanneet.

Leukopenia

Kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu beksaroteeniin liittyvää leukopeniaa. Suurin osa

tapauksista voitiin hoitaa pienentämällä annosta tai keskeyttämällä hoito. Potilailta on tutkittava

valkoisten verisolujen lähtötaso yhdessä erottelulaskennan kanssa hoidon alussa, sitten

viikoittain ensimmäisen kuukauden ajan ja tämän jälkeen kuukauden välein.

Anemia

Kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu beksaroteeniin liittyvää anemiaa. Potilailta on tutkittava

hemoglobiinin perustaso hoidon alussa, sitten viikoittain ensimmäisen kuukauden ajan ja tämän

jälkeen kuukauden välein. Hemoglobiinitason alenemista on hoidettava nykyisten

lääketieteellisten käytäntöjen mukaisesti.

Psyykkiset häiriöt

Systeemisillä retinoideilla, kuten beksaroteenilla, hoidetuilla potilailla on raportoitu masennusta,

masennuksen pahenemista, ahdistuneisuutta ja mielialan muutoksia. Aiemmin masennusta

sairastaneiden potilaiden kohdalla on noudatettava erityistä varovaisuutta. Potilaita on

tarkkailtava masennuksen merkkien varalta, ja heidät on ohjattava tarvittaessa asianmukaiseen

hoitoon. Perheen tai ystävien tietoisuus voi olla avuksi mielenterveyden heikkenemisen

havaitsemisessa.

Silmän linssin samentuminen

Beksaroteenihoidon yhteydessä joillakin potilailla on havaittu ennen huomaamattomia silmän

linssin samentumia tai linssin olemassa olevien samentumien muutoksia. Samentumilla ei ole

ollut yhteyttä hoidon kestoon eikä annoksen suuruuteen. Kun otetaan huomioon harmaakaihin

suuri esiintyvyys ja luontainen kehittymisnopeus vanhoilla potilailla, joita oli paljon kliinisissä

tutkimuksissa, silmän linssien samentumilla ja beksaroteenin antamisella ei voida sanoa olevan

selkeää yhteyttä. Beksaroteenin pitkäaikaisen antamisen ja silmän linssien samentumien välistä

yhteyttä ihmisellä ei ole voitu sulkea kuitenkaan kokonaan pois. Jos beksaroteenilla

hoidettavalle potilaalle kehittyy näkövaikeuksia, hänet on lähetettävä asianmukaiseen

silmätutkimukseen.

A-vitamiinivalmisteet

Koska beksaroteeni ja A-vitamiini liittyvät toisiinsa, potilaita on neuvottava rajoittamaan A-

vitamiinivalmisteiden käyttöä siten, ettei määrä ylitä

15 000 IU/vrk. Näin vältetään mahdolliset

kumulatiiviset toksisuusvaikutukset.

Diabetes mellitus -potilaat

On oltava varovainen annettaessa beksaroteenia potilaille, jotka käyttävät insuliinia,

insuliinineritystä tehostavia lääkeaineita (esimerkiksi sulfonyyliureoita) tai insuliinille

herkistäviä lääkeaineita (esimerkiksi tiatsolidiinidioneja). Beksaroteenin tunnetun

toimintamekanismin perusteella se voi mahdollisesti tehostaa näiden aineiden vaikutusta, mikä

johtaa hypoglykemiaan. Kun beksaroteenia on käytetty yksinään, hypoglykemiatapauksia ei ole

raportoitu.

Valoherkkyys

Joidenkin retinoidien käytön on voitu osoittaa liittyvän lisääntyneeseen valoherkkyyteen.

Potilaita on neuvottava välttämään auringonvaloa ja solariumin käyttöä beksaroteenihoidon

aikana, koska in vitro -tiedot osoittavat, että beksaroteeni voi herkistää valolle.

Suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet

Beksaroteeni voi mahdollisesti indusoida metabolisia entsyymejä ja näin teoriassa heikentää

hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa. Jos beksaroteenilla hoidetaan naista, joka voi tulla

raskaaksi, on käytettävä myös luotettavaa, ei-hormonaalista ehkäisykeinoa, koska beksaroteeni

kuuluu lääkeaineluokkaan, jolla sikiön epämuodostumien vaara on suuri.

Pediatriset potilaat

Targretinia ei suositella käytettäväksi (alle 18-vuotiaille) lapsille.

Targretin sisältää pieniä määriä sorbitolia, jonka vuoksi potilaiden, joilla on harvinainen

perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, ei tule käyttää tätä lääkettä.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Muiden aineiden vaikutus beksaroteeniin

Beksaroteenin ja muiden lääkevalmisteiden välisiä yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu

muodollisesti. Beksaroteenin P450 3A4 -sytokromin (CYP3A4) kautta tapahtuvan oksidatiivisen

metabolian perusteella voidaan sanoa, että muiden CYP4A4-substraattien, kuten ketokonatsolin,

itrakonatsolin, proteaasin estäjien, klaritromysiinin ja erytromysiinin samanaikainen antaminen

voi teoriassa nostaa veriplasman beksaroteenipitoisuuksia. Lisäksi CYP3A4-indusoijien, kuten

rifampisiinin, fenytoiinin, deksametasonin tai fenobarbitaalin samanaikainen antaminen voi

teoriassa vähentää veriplasman beksaroteenipitoisuuksia.

Varovaisuutta on noudatettava, kun hoitoa annetaan samanaikaisesti CYP3A4-substraattien

kanssa, joilla on kapea terapeuttinen marginaali, esim. immunosuppressiiviset aineet

(siklosporiini, takrolimuusi, sirolimuusi), sekä CYP3A4:n metaboloimien sytotoksisten aineiden

kanssa, esim. siklofosfamidi, etoposidi, finasteridi, ifosfamidi, tamoksifeeni, vinka-alkaloidit.

Ihon T-solulymfooma-potilailla tehty plasman beksaroteenipitoisuuksien populaatioanalyysi

osoitti, että gemgibrotsiilin samanaikainen antaminen nosti beksaroteenipitoisuuksia

merkittävästi. Tämän yhteisvaikutuksen mekanismia ei tunneta. Samanlaisissa olosuhteissa

atorvastatiinin tai levotyroksiinin samanaikainen antaminen ei vaikuttanut

beksaroteenipitoisuuksiin. Gemfibrotsiilin samanaikaista antamista beksaroteenin kanssa ei

suositella.

Beksaroteenin vaikutus muihin aineisiin

On merkkejä siitä, että beksaroteeni voi indusoida CYP3A4:ä. Tästä syystä beksaroteenin

antaminen voi johtaa sen oman metabolismin autoinduktioon. Etenkin, jos annos on yli

300 mg/m

/vrk, metabolismi voi kiihtyä ja muiden P450 3A4-sytokromin, kuten tamoksifeenin,

metaboloimien aineiden veripitoisuudet voivat pienentyä. Beksaroteeni voi esimerkiksi

heikentää suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden tehoa (katso kohdat 4.4 ja 4.6).

Beksaroteeni saattaa mahdollisesti voimistaa insuliinin, insuliinineritystä tehostavien

lääkeaineiden (esim. sulfonyyliureoiden) tai insuliinille herkistävien lääkeaineiden (esim.

tiatsolidiinidionien) vaikutusta, jolloin seurauksena on hypoglykemia (ks. kohta 4.4).

Laboratoriotestien yhteisvaikutukset

Munasarjasyöpäpotilaiden CA125-analyysiarvot voivat nousta beksaroteenihoidon seurauksena.

Ruoka-aineyhteisvaikutukset

Kaikkien kliinisten kokeiden yhteydessä potilaita neuvottiin ottamaan Targretin-kapselit heti

aterian jälkeen tai aterian yhteydessä. Yhdessä kliinisessä tutkimuksessa plasman beksaroteenin

AUC- ja C

-arvot olivat huomattavasti suuremmat rasvaisen aterian kuin glukoosiliuoksen

antamisen jälkeen. Koska kliinisten tutkimusten turvallisuus- ja tehokkuustiedot perustuvat

ruoan yhteydessä antamiseen, on suositeltavaa, että Targretin-kapselit annetaan ruoan kanssa.

Beksaroteenin P450 3A4 -sytokromin kautta tapahtuvan oksidatiivisen metaboloitumisen

perusteella voidaan sanoa, greippimehu voi teoriassa nostaa veriplasman

beksaroteenipitoisuuksia.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tarkkoja tietoja beksaroteenin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa

on havaittu lisääntymistoksisuutta. Beksaroteenin ihmis- ja eläinaltistusten vertailujen

perusteella ei ole määritetty ihmiselle sovellettavaa turvallisuusrajaa teratogeenisten vaikutusten

suhteen (ks. kohta 5.3). Beksaroteeni on vasta-aiheista raskauden aikana (ks. kohta 4.3).

Jos tätä lääkevalmistetta käytetään vahingossa raskauden aikana tai jos potilas tulee raskaaksi

tämän lääkevalmisteen käyttämisen aikana, hänelle on ilmoitettava sikiölle mahdollisesti

aiheutuvista vaaroista.

Ehkäisy miehillä ja naisilla

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä asianmukaista ehkäisyä beksaroteenin käytön

ajan. Naiselta on saatava negatiivinen, sensitiivinen raskaustestin tulos (esimerkiksi seerumin

koriongonadotropiini, beeta-HCG) viikon sisällä ennen beksaroteenihoidon aloittamista.

Naispotilaan on käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää negatiivisen raskaustestituloksen ja

hoidon aloittamisen välisen ajan, hoidon ajan ja ainakin kuukauden ajan hoidon lopettamisen

jälkeen. Kun ehkäisyä vaaditaan, on suositeltavaa käyttää kahta tehokasta ehkäisymenetelmää

samanaikaisesti. Beksaroteeni voi mahdollisesti indusoida metabolisia entsyymejä ja näin

teoriassa heikentää hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa (ks. kohta 4.5). Jos

beksaroteenihoitoa suunnitteilla naiselle, joka voi tulla raskaaksi, on täten käytettävä myös

luotettavaa, ei-hormonaalista ehkäisyä. Beksaroteenia käyttävien miesten on käytettävä

kondomia ollessaan sukupuoliyhteydessä raskaana olevan naisen, mahdollisesti raskaana olevan

naisen tai sellaisen naisen kanssa, joka voi tulla raskaaksi. Kondomia on käytettävä vielä ainakin

kuukauden ajan viimeisen annoksen ottamisen jälkeen.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö beksaroteeni ihmisen rintamaitoon. Imettävät äidit eivät saa käyttää

beksaroteenia.

Hedelmällisyys

Ei ole olemassa ihmisissä havaittuja beksakaroteenin vaikutuksia hedelmällisyyteen.

Uroskoirilla on todettu joitakin vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Vaikutuksia hedelmällisyyteen ei

voida poissulkea.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Targretinia käyttävillä potilailla on kuitenkin raportoitu huimausta ja näkövaikeuksia. Hoidon

aikana huimauksesta tai näkövaikeuksista kärsivät potilaat eivät saa ajaa eivätkä käyttää koneita.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Beksaroteenin turvallisuutta on tutkittu kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui 193 ihon T-

solulymfoomaa sairastavaa potilasta, jotka saivat beksaroteenia enintään 118 viikon ajan, sekä

420 muuta syöpäpotilasta muiden tutkimusten yhteydessä.

Kun suositeltu aloitusannos oli 300 mg/m

/vrk hoidettaessa 109 ihon T-solulymfooma-potilasta,

useimmin raportoidut haittavaikutukset olivat hyperlipemia ((lähinnä kohonnut triglyseridien

pitoisuus) 74 %), hypotyreoosi (29 %), hyperkolesterolemia (28 %), päänsärky (27 %),

leukopenia (20 %), kutina (20 %), astenia (19 %), ihottuma (16 %), hilseilevä ihottuma (15 %) ja

kipu (12 %).

Haittavaikutusten taulukkomuotoinen yhteenveto

Seuraavat lääkevalmisteeseen liittyvät haittavaikutukset raportoitiin kliinisten tutkimusten

yhteydessä ihon T-solulymfooma-potilailla (N=109), joita hoidettiin suositellulla

aloitusannoksella 300 mg/m

/vrk. Haittavaikutusten esiintyvyydet luokitellaan seuraavasti:

hyvin yleinen (>1/10), yleinen (>1/100, <1/10), melko harvinainen (>1/1 000, <1/100),

harvinainen (>1/10 000, <1/1 000) ja hyvin harvinainen (<1/10 000).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 2

Potilailla raportoidut haittavaikutukset kliinisissä tutkimuksissa

Elinjärjestelmä-

luokka

(MedDRA-termit

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

Veri ja imukudos

Leukopenia

Lymfooman tapainen

reaktio

Lymfadenopatia

Hypokrominen anemia

1,2,3

Veren dyskrasia

Purpura

Hyytymishäiriö

Pidentynyt

hyytymisaika

Anemia1

Trombosytopenia

Trombosytemia

Eosinofilia

Leukosytoosi

Lymfosytoosi

Umpieritys

Hypotyreoosi

Kilpirauhasen häiriö

Hypertyreoosi

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Hyperlipemia

Hyperkolesterolemia

Painon nousu

Kohonnut ASAT

Kohonnut ALAT

Kohonnut

laktaattidehydrogenaasi

Kohonnut kreatiniini

Hypoproteinemia

Kihti

Bilirubinemia

Kohonnut veren

ureatyppi

Alentunut HDL

Hermosto

Huimaus

Hypestesia

Unettomuus

Ataksia

Neuropatia

Huimaus

Hyperestesia

Masennus

1,2,3

Agitaatio

Silmät

Silmien kuivuminen

Silmän häiriöt

Harmaakaihi

1,2,3

Amblyopia

Näkökentän häiriöt

Sarveiskalvon leesiot

Epänormaali näkö

1,2,3

Blefariitti

Sidekalvotulehdus

Kuulo ja

tasapainoelin

Kuurous

Korvan häiriöt

Sydän

Takykardia

Verisuonisto

Perifeerinen turvotus

Verenvuoto

Hypertensio

Turvotus

Vasodilataatio

1,2,3

Suonikohjut

Ruoansulatuselimistö

Oksentelu

Ripuli

Pahoinvointi

Ruokahaluttomuus

Epänormaalit maksa-arvot

Huulitulehdus

Suun kuivuminen

Ummetus

Kaasunmuodostus

Haimatulehdus

Maksan vajaatoiminta

Ruuansulatuselimistön

häiriöt

Iho ja ihonalainen

kudos

Hilseilevä ihottuma

Kutina

Ihottuma

Ihon haavauma

Kaljuuntuminen

Ihon hypertrofia

Ihokyhmyt

Akne

Hikoilu

Kuiva iho

Seroosi vuoto

Herpes simplex

Märkärakkulainen

ihottuma

Ihon värinmuutokset

Hiusten häiriöt

Kynsien häiriöt

Elinjärjestelmä-

luokka

(MedDRA-termit

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

Ihon häiriöt

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Luukipu

Nivelkipu

Lihaskipu

Lihasheikkous

Munuaiset ja

virtsatiet

Albuminuria

Epänormaali munuaisten

toiminta

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat haitat

Kivut

Päänsärky

Astenia

Allergiset reaktiot

Infektiot

Vilunväristykset

Vatsakivut

Muuttunut hormonitaso

Kasvain

Kuume

1,2,3

Selluliitti

Loisinfektio

Limakalvojen häiriöt

Selkäkivut

1,2,3

Epänormaalit

laboratorioarvot

haittavaikutusten havaittiin lisääntyvän, kun käytetty beksaroteenin annos oli >300 mg/m

/vrk

haittavaikutusten havaittiin lisääntyvän, kun käytetty beksaroteenin annos oli 300 mg/m

/vrk

muilla kuin ihon T-solulymfoomaa sairastavilla potilailla

haittavaikutusten havaittiin lisääntyvän, kun käytetty beksaroteenin annos oli >300 mg/m

/vrk

(verrattuna käyttöön ihon T-solulymfoomaa sairastavilla potilailla annoksella 300 mg/m

/vrk)

muilla kuin ihon T-solulymfoomaa sairastavilla potilailla

Muita haittavaikutuksia, joita havaittiin, kun käytettiin muita kuin suositeltuja annoksia

muussa kuin ilmoitetussa käyttöaiheessa (ts. aloitusannos >300 mg/m

2

/vrk ihon T-

solulymfoomapotilailla tai muut kuin ihon T-solulymfoomasyövän käyttöaiheet):

Hiljattain havaitut haittavaikutukset

Ekkymoosi, petekia, epänormaalit valkosolut, tromboplastiini, alentunut punasolujen määrä tai

epänormaalit punasolut, nestevajaus, kohonnut gonadotrooppisen luteinisoivan hormonin määrä,

painonlasku, kohonnut alkalisen fosfataasin taso, kohonnut kreatiniinifosfokinaasi, kohonnut

lipaasitaso, hyperkalsemia, migreeni, perifeerinen neuriitti, tuntoharha, hypertonia, sekavuustila,

ahdistuneisuus, emotionaalinen labiilius, uneliaisuus, alentunut libido, hermostuneisuus,

hämäräsokeus, silmävärve, kyynelnesteen erityshäiriöt, tinnitus, makuaistin muutokset,

rintakipu, rytmihäiriöt, ääreisverenkierron häiriöt, yleinen turvotus, veriyskä, hengenahdistus,

lisääntynyt yskiminen, sinuiitti, faryngiitti, nielemishäiriöt, suun haavaumat, suun hiivasieni-

infektio, suutulehdus, dyspepsia, jano, epänormaalit ulosteet, röyhtäily, rakkula-ihottuma,

makulopapulaarinen ihottuma, jalkojen lihaskouristukset, hematuria, flunssan kaltaisia oireita,

lantiokivut ja kehon hajut.

Yksittäisillä potilailla raportoitiin myös seuraavia haittavaikutuksia: luuydindepressio, alentunut

protrombiini, kohonnut gonadotrooppisen luteinisoivan hormonin määrä, kohonnut amylaasi,

hyponatremia, hypokalemia, hyperurikemia, hypokolesterolemia, hypolipemia,

hypomagnesemia, epänormaali kävely, horros, suunympäryksen tuntohäiriöt, epänormaali

ajatuksenjuoksu, silmien kipu, hypovolemia, subduraalinen hematooma, sydämen vajaatoiminta,

palpitaatio, nenäverenvuoto, vaskulaariset anomaliat, verisuonistohäiriöt, kalpeus,

keuhkokuume, hengityselimistön häiriöt, keuhko-oireet, keuhkopussin oireet, kolekystiitti,

maksavauriot, ikterus, kolestaattinen ikterus, meleena, oksentelu, laryngismi, tenesmi, riniitti,

lisääntynyt ruokahalu, ientulehdus, herpes zoster, psoriaasi, furunkuloosi, kosketusihottuma,

liiallinen talineritys, lichenoidi dermatiitti, niveltulehdus, nivelten oireet, virtsaumpi,

heikentynyt virtsaaminen, polyuria, nykturia, impotenssi, epänormaali virtsa, rintojen

suureneminen, karsinooma, valoherkkyysreaktio, kasvojen turvotus, pahoinvointi, virusinfektiot

ja suurentunut vatsa.

Useimpien haittavaikutuksien esiintyvyys lisääntyi, kun annos oli suurempi kuin 300 mg/m

/vrk.

Yleensä haittavaikutukset katosivat ilman jälkitiloja, kun annosta pienennettiin tai lääkkeen

antaminen lopetettiin. On kuitenkin muistettava, että beksaroteenilla hoidettiin yhteensä

810 potilasta (mukaan lukien ne, joilla ei ollut pahanlaatuista kasvainta), ja kolmella potilaalla

esiintyi vakavia haittavaikutuksia, jotka johtivat kuolemaan (akuutti haimatulehdus,

subduraalinen hematooma ja maksan vajaatoiminta). Näistä vain maksan vajaatoiminta esiintyi

ihon T-solulymfoomaa sairastavalla potilaalla. Myöhemmin todettiin, ettei tämä tapaus liittynyt

beksaroteeniin.

Hypotyreoosi ilmaantuu yleensä 4-8 viikkoa hoidon aloittamisesta. Hypotyreoosi voi olla

oireeton ja vastaa tyroksiinihoitoon ja korjaantuu, kun lääkkeen käyttö lopetetaan.

Beksaroteenin haittavaikutusprofiili on erilainen kuin muilla suun kautta otettavilla, ei-retinoidi

X-reseptori (RXR)-selektiivisillä retinoidilääkkeillä. Lähinnä beksaroteenin RXR-sitoutumisesta

johtuen se ei aiheuta yhtä todennäköisesti mukokutaanisia haittavaikutuksia tai kynsien ja

hiusten häiriöitä, nivelkipuja ja lihaskipuja kuin muut retinoidilääkkeet. Näitä haittavaikutuksia

on raportoitu usein retinoidihapporeseptoriin (RAR) sitoutuvilla lääkeaineilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan

arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä

haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Targretinilla ei ole raportoitu kliinisiä yliannostustapauksia. Yliannostustapauksessa on

annettava oireenmukaista hoitoa.

Kliinisissä tutkimuksissa on annettu jopa 1 000 mg/m

/vrk beksaroteeniannoksia ilman akuutteja

toksisia vaikutuksia. Rotat sietivät yksittäisiä 1 500 mg/kg (9 000 mg/m

) annoksia ja koirat

720 mg/kg (14 400 mg/m

) annoksia ilman merkittävää toksisuutta.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: muut antineoplastiset aineet, ATC-koodi: L01XX25

Vaikutusmekanismi

Beksaroteeni on synteettinen yhdiste, jonka biologinen toiminta perustuu selektiiviseen kolmeen

reseptoriin sitoutumiseen ja aktivaatioon RXR

. Kun nämä reseptorit on aktivoitu, ne

vaikuttavat transkriptioon, joka säätelee esimerkiksi solujen eriytymistä ja jakautumista,

apoptoosia ja herkistymistä insuliinille. RXR

-reseptorien kyky muodostaa

heterodimeerejä erilaisten solujen toiminnan kannalta tärkeiden reseptorikumppanien kanssa

osoittaa, että beksaroteenin biologiset toiminnot ovat moninaisemmat kuin RAR-reseptoreja

aktivoivien yhdisteiden biologiset ominaisuudet. Beksaroteeni estää in vitro hematopoieettista ja

levyepiteelistä lähtöisin olevien kasvainsolulinjojen kasvua. Beksaroteeni aiheuttaa kasvainten

pienenemistä joissakin eläinmalleissa ja estää tuumorin induktion toisissa eläinmalleissa in vivo.

Beksaroteenin tarkkaa toimintamekanismia ihon T-solulymfooman (CTCL) hoidossa ei tunneta.

Kliiniset tulokset

Beksaroteenikapseleita arvioitiin kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui 193 ihon T-

solulymfoomaa sairastavaa potilasta, joista 93:lla oli pitkälle edennyt sairaus, johon aiempi

systeeminen hoito ei ollut auttanut. Yhteensä 61 potilasta hoidettiin aloitusannoksella

300 mg/m

/vrk. Näiden potilaiden joukossa yleinen vastetaso oli lääkärin kokonaisarvion

mukaan 51 % (31/61) kliinisesti täydellisen vastetason ollessa 3 %. Vasteet määritettiin myös

viiden eri kliinisen tekijän (pinta-ala, tulehduksellinen punoitus, läiskien kohoaminen, hilseily ja

hypo/hyperpigmentaatio) yhteisarvona, joissa otettiin huomioon myös kaikki ihon ulkopuoliset

ilmentymät. Tämän yhdistelmäarvion mukaan yleinen vastetaso oli 31 % (19/61) kliinisesti

täydellisen vastetason ollessa 7 % (4/61).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Imeytymisen ja annoksen suhde: Valmisteen farmakokineettiset ominaisuudet olivat lineaariset

650 mg/m

annokseen saakka. Lopullisen eliminoitumisen puoliintumisajat olivat yleensä 1 - 3

tuntia. Kun potilaille annettiin valmistetta toistetusti yhtenäisannoksena vuorokaudessa

kokonaisannoksen ollessa

230 mg/m

, joillakin potilailla C

ja AUC olivat pienemmät kuin

vastaavat kerta-annoksen arvot. Osoitusta pitkäaikaisesta kumulaatiosta ei havaittu. Käytettäessä

suositeltua aloitusannosta (300 mg/m

/vrk), beksaroteenin farmakokineettiset parametrit olivat

samanlaiset yhden annoksen ja usean jaetun vuorokausiannoksen kohdalla.

Jakautuminen

Proteiinin sitoutuminen/leviäminen: Beksaroteeni sitoutuu voimakkaasti (>99 %) plasman

proteiineihin. Beksaroteenin kulkeutumista elimiin tai kudoksiin ei ole arvioitu.

Biotransformaatio

Metabolia: Beksaroteenin metaboliitteihin plasmassa kuuluvat 6- ja 7-hydroksibeksaroteeni ja 6-

ja 7-okso-beksaroteeni. In vitro -tutkimukset antavat olettaa, että glukuronisaatio toimii

metabolisena reittinä ja että sytokromi P450 3A4 on pääasiallinen sytokromi-P450-isoentsyymi,

joka vastaa oksidatiivisten metaboliittien muodostumisesta. Metaboliitit vaikuttavat vain vähän

beksaroteenin aiheuttamaan retinoidireseptorien aktivoitumisen farmakologiseen profiiliin.

Tämä väite voidaan perustella metaboliittien in vitro -sitoutumisen perusteella ja

retinoidireseptorin aktivoitumisprofiiliin sekä yksittäisten metaboliittien suhteellisten

plasmapitoisuuksien perusteella.

Eliminaatio

Erittyminen: Beksaroteeni tai sen metaboliitit eivät erity virtsaan merkittävissä määrin.

Beksaroteenin arvioitu munuaispuhdistuma on alle 1 ml/min. Munuaiseritys ei ole beksaroteenin

merkittävä eliminoitumistie.

Farmakokinetiikka erityisväestöllä

Ikä: 232:lla vähintään 65-vuotiaalla ja 343:lla alle 65-vuotiaalla potilaalla saatujen tietojen

väestöfarmakokineettisen analyysin mukaan iällä ei ole mitään tilastollisesti merkitsevää

vaikutusta beksaroteenin farmakokinetiikkaan.

Paino ja sukupuoli: 26-145 kg painavien 614:n potilaan tietojen väestöfarmakokineettisen

analyysin mukaan beksaroteenin ilmeinen puhdistuminen lisääntyy kehon painokilon

lisääntyessä. Sukupuolella ei ole mitään tilastollisesti merkitsevää vaikutusta beksaroteenin

farmakokinetiikkaan.

Rotu: 540:llä kaukaasialaisella ja 44:llä mustalla potilaalla saatujen tietojen

väestöfarmakokineettisen analyysin mukaan beksaroteenin farmakokinetiikka on samanlainen

mustilla ja kaukaasialaisilla. Tietoja ei ole riittävästi saatavilla beksaroteenin farmakokinetiikan

mahdollisten eroavuuksien arvioimiseksi muissa roduissa.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Beksaroteeni ei ole genotoksista. Valmisteella ei ole tehty karsinogeenisuustutkimuksia.

Hedelmällisyystutkimuksia ei ole tehty. Ei-sukukypsillä koirilla tehdyssä tutkimuksessa

havaittiin kuitenkin palautuvaa aspermatogeneesiä (28 päivän tutkimus) ja kivesten

degeneroitumista (91 päivän tutkimus). Kun beksaroteenia annettiin kuuden kuukauden ajan

sukukypsille koirille, kivesvaikutuksia ei esiintynyt. Hedelmällisyysvaikutusten mahdollisuutta

ei voida sulkea pois. Beksaroteeni oli (useimpien muiden retinoidien tapaan) teratogeeninen ja

sikiötoksinen eläinkokeissa systeemisillä altistuksilla, jotka voidaan kliinisesti saavuttaa

ihmisillä. Linssin posteriorisella alueella esiintyi palautumatonta harmaakaihia rotilla ja koirilla

tehdyissä eläinkokeissa annettaessa beksaroteenia systeemisillä altistuksilla, jotka voidaan

kliinisesti saavuttaa ihmisillä. Tämän löydöksen etiologiaa ei tunneta. Beksaroteenin

pitkäaikaisen antamisen ja harmaakaihin välistä yhteyttä ihmisellä ei ole voitu sulkea kokonaan

pois.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Kapselin sisältö:

makrogoli

polysorbaatti

povidoni

butyylihydroksianisoli

Kapselin kuori:

gelatiini

sorbitoli, erityinen glyseriinisekoite (glyseriini, sorbitoli, sorbitolin anhydridit (1,4-sorbitaani),

mannitoli ja vesi)

titaanidioksidi (E171)

painomuste (SDA-35A-alkoholi (etanoli ja etyyliasetaatti), propyleeniglykoli (E1520), musta

rautaoksidi (E172), polyvinyyliasetaattiftalaatti, puhdistettu vesi, isopropyylialkoholi,

makrogoli 400, ammoniumhydroksidi 28 %).

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

3 vuotta

6.4

Säilytys

Säilytä alle 30

Pidä pullo tiiviisti suljettuna.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Tiiviistä polyeteenistä valmistetut pullot, joissa on lapsiturvalliset korkit. Yksi pullo sisältää

100 kapselia.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Saksa

e-mail: medinfo_de@eisai.net

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/01/178/001

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 29. maaliskuuta 2001

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 24. huhtikuuta 2006

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu

LIITE II

A.

ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

B.

TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI

RAJOITUKSET

C.

MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET

D.

EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT

LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

A.

ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite

Eisai Manufacturing Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Iso-Britannia

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Saksa

Lääkevalmisteen painetussa pakkausselosteessa on ilmoitettava kyseisen erän vapauttamisesta

vastaavan valmistusluvan haltijan nimi ja osoite.

B.

TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

Reseptilääke, jonka määräämiseen liittyy rajoitus (ks. liite I: valmisteyhteenvedon kohta 4.2).

C.

MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET

Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset

Myyntiluvan haltijan tulee toimittaa tälle valmisteelle määräaikaiset turvallisuuskatsaukset

niiden vaatimusten mukaisesti, jotka on määritelty Euroopan Unionin viitepäivämäärät (EURD)

ja toimittamisvaatimukset sisältävässä luettelossa, josta on säädetty Direktiivin 2001/83/EC

Artiklassa 107c(7) ja joka julkaistaan Euroopan lääkealan verkkoportaalissa.

D.

EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN

TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

Riskinhallintasuunnitelma (RMP)

Ei sovelleta.

LIITE III

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

A. MYYNTIPÄÄLLYSTEMERKINNÄT

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT

MERKINNÄT

ULKOPAKKAUKSEN TEKSTI JA PULLON ETIKETIN TEKSTI

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Targretin 75 mg, pehmeät kapselit

Beksaroteeni

2.

VAIKUTTAVA AINE

Jokainen kapseli sisältää 75 mg beksaroteenia.

3.

LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sorbitolia. Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 pehmeää kapselia

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Niellään kokonaisina

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30

Pidä pullo tiiviisti suljettuna.

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN

TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI,

JOS TARPEEN

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Saksa

12.

MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/01/178/001

13.

ERÄNUMERO

Erä

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.

KÄYTTÖOHJEET

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Targretin 75 mg

17.

YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.

YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

TARGRETIN 75 mg pehmeät kapselit

Beksaroteeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Targretin on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Targretinia

Miten Targretinia käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Targretinin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Targretin on ja mihin sitä käytetään

Targretinin aktiivinen ainesosa on beksaroteeni, joka kuuluu retinoideiksi kutsuttuun

lääkeaineryhmään. Retinoidit ovat sukua A-vitamiinille.

Targretin-kapseleita käyttävät ihon T-solulymfooman (CTCL) pitkälle edennyttä vaihetta

sairastavat potilaat, joilla muut hoidot eivät tehoa. Ihon T-solulymfooma on sairaus, jossa kehon

imusuoniston tietyt solut (T-lymfosyytit) muuttuvat syöpäsoluiksi ja vaurioittavat ihoa.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Targretinia

Älä ota Targretinia

-

jos olet allerginen beksaroteenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

-

Targretinia ei saa käyttää jos olet raskaana tai imetät, tai sinulla on mahdollisuus tulla

raskaaksi etkä käytä tehokasta ehkäisyä.

-

Targretinia ei saa käyttää, jos sinulla on ollut aiemmin haimatulehdus, jos kehon lipiditaso

(veren rasvat) on kohonnut (veren kolesteroli- tai triglyseridipitoisuus on suuri), sinulla on

A-vitamiinin liikasaantia, maksasi ei toimi tehokkaasti, tai sinulla on yleisinfektio.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Targretinia

-

jos tiedät olevasi yliherkkä retinoideille (sukua A-vitamiinille), kärsit maksasairaudesta,

veren lipiditasot ovat korkeat, tai otat lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa lipiditason nousua,

sinulla on hoitamaton diabetes mellitus (sokeritauti), sappirakon tai sappitiehyeiden

sairaus, tai käytät runsaasti alkoholia

-

jos sinulla on koskaan ollut mielenterveyden ongelmia, kuten masennusta, aggressiivisia

taipumuksia tai mielialan muutoksia. Tämä on sen vuoksi, että Targretin voi vaikuttaa

mielialaasi.

Veren rasvojen paastoarvot on ehkä määritettävä ennen hoidon aloittamista ja sen jälkeen viikon

välein. Hoidon jatkuessa rasva-arvot on määritettävä kuukausittain.

Ennen hoidon aloittamista sinulle tehdään verikokeita, joilla määritetään maksan ja

kilpirauhasen toiminta, sekä tutkitaan punaisten ja valkoisten verisolujen määrä. Kaikkia näitä

valvotaan hoidon aikana.

Jos lääke aiheuttaa näkövaikeuksia, silmät voidaan joutua tutkimaan ajoittain lääkityksen aikana.

Vältä mahdollisimman paljon auringonvaloa ja solariumia.

Älä ota yli 15 000 kansainvälistä yksikköä A-vitamiinia vuorokaudessa hoidon aikana.

Mielenterveyden ongelmat

Et välttämättä huomaa kaikkia muutoksia mielialassasi ja käyttäytymisessäsi, joten on erittäin

tärkeää, että kerrot ystävillesi ja perheellesi, että tämä lääke voi vaikuttaa mielialaasi ja

käyttäytymiseesi. He saattavat huomata nämä muutokset ja auttaa sinua tunnistamaan

mahdolliset ongelmat, joista sinun on keskusteltava lääkärisi kanssa.

Lapset ja nuoret

Lasten tai nuorten ei tule käyttää Targretin-kapseleita.

Muut lääkevalmisteet ja Targretin

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä

kuten

ketokonatsoli ja itrakonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon),

erytromysiini, klaritromysiini ja rifampisiini (käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon),

fenytoiini ja fenobarbitaali (käytetään kouristuskohtauksien hoitoon),

gemfibrotsiili (käytetään veren rasvamäärän, kuten kolesterolin ja triglyseridien,

alentamiseen),

A-vitamiinivalmisteet, proteaasiestäjät (käytetään virusinfektioiden hoitoon),

tamoksifeeni (käytetään joidenkin syöpätyyppien estämiseen),

deksametasoni (käytetään tulehdustilojen hoitoon),

insuliini, insuliinineritystä tehostavat lääkeaineet tai insuliinille herkistävät lääkeaineet

(käytetään diabetes mellituksen hoitoon).

On tärkeää ilmoittaa lääkärille muista käytetyistä lääkkeistä, koska useiden lääkkeiden

samanaikainen käyttö voi heikentää tai voimistaa lääkkeiden vaikutuksia.

Targretin ruuan ja juoman kanssa

Targretin on otettava ruuan kanssa (ks. kohta 3). Jos syöt säännöllisesti greippejä tai juot

greippimehua, kerro tästä lääkärille, koska nämä aineet voivat muuttaa kehon vastetta Targretin-

hoidolle.

Raskaus ja imetys

Targretin voi vahingoittaa kehittyvää sikiötä. ÄLÄ käytä Targretinia raskauden tai imetyksen

aikana. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen

hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos sinun on mahdollista tulla raskaaksi, sinulta on otettava raskaustesti viikon sisällä ennen

hoidon alkamista. Näin varmistetaan, ettet ole raskaana. Sinun on käytettävä luotettavaa

ehkäisyä jatkuvasti alkaen kuukautta ennen Targretin hoidon aloittamista ja yhden kuukauden

ajan vielä Targretin-hoidon loppumisen jälkeenkin. On suositeltavaa käyttää samanaikaisesti

kahta luotettavaa ehkäisymenetelmää. Jos käytät hormonaalista ehkäisyä (kuten e-pillereitä),

keskustele asiasta hoitavan lääkärin kanssa.

Beksaroteenia käyttävien miesten on käytettävä kondomia ollessaan sukupuoliyhteydessä

raskaana olevan naisen tai sellaisen naisen kanssa, joka voi tulla raskaaksi. Kondomia on

käytettävä vielä ainakin kuukauden ajan viimeisen annoksen ottamisen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Targretinin vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita ei tunneta. Älä aja tai käytä koneita,

jos kärsit hoidon aikana huimauksesta tai näköongelmista.

Targretin sisältää sorbitolia ja butyylihydroksianisolia

Targretin sisältää pieniä määriä sorbitolia (eräs sokerityyppi). Jos et siedä joitakin sokereita,

keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat tätä lääkevalmistetta.

Butyylihydroksianisoli on eräs Targretinin ainesosa, joka saattaa ärsyttää limakalvoja. Tästä

syystä kapselit on nieltävä kokonaisina eikä pureskeltava.

3.

Miten Targretinia käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista,

jos olet epävarma.

Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen.

Suositeltu annos on yleensä 4 – 10 kapselia, jotka otetaan kerran vuorokaudessa. Ota lääkärin

määräämä määrä kapseleita aina samaan aikaan vuorokaudesta aterian yhteydessä. Voit ottaa

kapselit juuri ennen ruokailua, ruokailun aikana tai heti ruokailun jälkeen. Kapselit on nieltävä

kokonaisina, eikä niitä saa purra.

Kuinka kauan Targretinia otetaan

Vaikka joidenkin potilaiden tila paranee jo muutaman ensimmäisen hoitoviikon aikana,

useimmat potilaat tarvitsevat vähintään usean kuukauden hoitojakson ennen kuin heidän tilansa

alkaa parantua.

Jos otat enemmän Targretinia kuin sinun pitäisi

Ota yhteys lääkäriin, jos olet ottanut Targretinia enemmän kuin sinulle määrätty annos on.

Jos unohdat ottaa Targretinia

Jos unohdat ottaa yhden annoksen, ota vuorokausiannos seuraavan aterian yhteydessä samana

päivänä. Ota tavallinen annos tavalliseen tapaan seuraavana päivänä. Älä ota kaksinkertaista

annosta yhden vuorokauden aikana korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Targretinin oton

Lääkäri päättää kuinka kauan sinun pitää ottaa Targretinia ja milloin hoito voidaan lopettaa. Älä

lopeta lääkitystä ennen kuin lääkäri neuvoo tekemään niin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan

niitä saa.

Ilmoita lääkärillesi välittömästi, jos tunnet, että tilasi huononee, kun otat Targretinia. Joskus

annosta on muutettava tai hoito on keskeytettävä. Lääkäri kertoo, kuinka on toimittava.

Ihon T-solulymfooma-potilailla, joita hoidettiin kapseleiden suositellulla alkuannoksella,

havaittiin seuraavia haittavaikutuksia.

Hyvin yleinen (useammalla kuin yhdellä 10:stä potilaasta):

Valkoisten verisolujen pieni määrä.

Kilpirauhashormonien tason lasku.

Veren rasvojen (triglyseridit ja kolesteroli) pitoisuuksien nousu.

Kutina, punoitus, ärsytys, ihon hilseily.

Päänsärky, väsymys, kipu.

Yleinen (enintään yhdellä 10:stä potilaasta):

Punaisten verisolujen pieni määrä, suurentuneet imusolmukkeet, imusolmukesyövän

paheneminen.

Kilpirauhasen häiriö.

Maksaentsyymien pitoisuuksien nousu, munuaisten heikentynyt toiminta, veren pieni

proteiinipitoisuus, painonnousu.

Unettomuus, huimaus, ihon huonontunut tuntoaisti.

Kuivat silmät, kuurous, epänormaalit tuntemukset silmissä, mukaan lukien ärsytys ja raskauden

tunne.

Jalkojen ja käsien turvotus.

Pahoinvointi, ripuli, kuiva suu, kuivat huulet, ruokahaluttomuus, ummetus, liiallinen

kaasunmuodostus, epänormaalit maksa-arvot, oksentelu.

Kuiva iho, ihon häiriöt, hiustenlähtö, ihon haavaumat, akne, ihon paksuuntuminen, ihon

näppylät, lisääntynyt hikoilu.

Nivelkivut, luukivut, lihassäryt.

Vilunväristykset, vatsakivut, allerginen reaktio, infektio.

Melko harvinainen (enintään yhdellä 100:sta potilaasta):

Veren häiriöt, eosinofilia, leukosytoosi, lymfosytoosi, mustelmat, verihiutaleiden suurentunut tai

pienentynyt määrä.

Kilpirauhasen liikatoiminta.

Veren noussut bilirubiinitaso, munuaisen heikentynyt toiminta, kihti, HDL-kolesterolin

pienentynyt määrä.

Kiihtyneisyys, tasapainovaikeudet, masennus, ihon herkistyminen kosketukselle, epänormaalit

tuntemukset, huimaus.

Epänormaali näkö, sumentunut näkökenttä, silmäluomien tulehdus, harmaakaihi,

sidekalvontulehdus (silmän valkoisen osan tulehdus), silmän sarveiskalvon haavaumat,

korvahäiriöt, näkökentän viat.

Turvotus, verenvuoto, korkea verenpaine, nopea pulssi, laskimoiden näkyvä laajeneminen,

verisuonten laajeneminen.

Ruuansulatuselimistön häiriöt, maksan vauriot, haimatulehdus.

Hiusmuutokset, Herpes Simplex, kynnen häiriöt, märkärakkulainen ihottuma, vetistävä

ihottuma, ihon pigmenttihäiriöt.

Lihasheikkous.

Valkuaisen erittyminen virtsaan, epänormaali munuaisen toiminta.

Selkäkipu, ihon infektiot, kuume, loisinfektio, epänormaalit laboratorioarvot, limakalvojen

häiriöt, kasvaimet.

Harvinaisia kuolemaan johtavia sivuvaikutuksia ovat haimatulehdus, kallonsisäinen verenvuoto

ja maksavaurio.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit

ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän

kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän

lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Targretinin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30

C. Pidä pullo tiiviisti suljettuna.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Targretin sisältää

Kukin Targretin-kapseli sisältää 75 mg vaikuttavaa ainetta eli beksaroteenia. Kapseli sisältää

myös makrogolia, polysorbaattia, povidonia ja butyylihydroksianisolia.

Kapselin kuori sisältää gelatiinia, sorbitolia, erityistä glyseriinisekoitetta (glyseriini, sorbitoli,

sorbitolin anhydridit (1,4-sorbitaani), mannitoli ja vesi), titaanioksidi (E171) ja painomustetta

(SDA-35A-alkoholi (etanoli ja etyyliasetaatti), propyleeniglykoli (E1520), musta rautaoksidi

(E172), polyvinyyliasetaattiftalaatti, puhdistettu vesi, isopropyylialkoholi, makrogoli (PEG-

400), ammoniumhydroksidi 28 %).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Targretin toimitetaan pehmeinä, suun kautta otettavina kapseleina. Kapselit toimitetaan

valkoisissa muovipulloissa, jotka sisältävät 100 kapselia.

Myyntiluvan haltija

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Saksa

e-mail: medinfo_de@eisai.net

Valmistaja

Eisai Manufacturing Limited

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Iso-Britannia

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

Lietuva

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Vokietija)

България

Eisai GmbH

Teл.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Германия)

Luxembourg/Luxemburg

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Eisai GesmbH organizačni složka

Tel: + 420 242 485 839

Magyarország

Ewopharma Hungary Ltd.

Tel: +36 1 200 46 50

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: + 356 2277 8000

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Saksamaa)

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Ελλάδα

Arriani Pharmaceutical S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España

Eisai Farmacéutica, S.A.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Polska

Ewopharma AG Sp. z o.o.

Tel: +48 (22) 620 11 71

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal

Eisai Farmacêtica, Unipessoal Lda

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Njemačka)

România

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germania)

Ireland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)

Slovenija

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Nemčija)

Ísland

Eisai AB

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizačni složka

Tel.: + 420 242 485 839

(Česká republika)

Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi)

Κύπρος

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

(Ελλάδα)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Vācija)

United Kingdom

Eisai Europe Ltd.

Tel: +44 (0)208 600 1400

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu.