SUKOLIN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • SUKOLIN 50 mg/ ml injektioneste, liuos
 • Annos:
 • 50 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • injektioneste, liuos
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • SUKOLIN 50 mg/ml injektioneste, liuos
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • suksametoni

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 4539
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 22-02-1967
 • Viimeisin päivitys:
 • 02-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Sukolin 50 mg/ml injektioneste, liuos

suksametoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta

4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Sukolin on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Sukolinia

Miten Sukolinia käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Sukolinin

säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Sukolin on ja mihin sitä käytetään

Sukolin-injektionesteen vaikuttava aine on suksametoniumkloridi (suksametoni).

Sukolinia käytetään lihasjännityksen vähentämiseen

yleisanestesian yhteydessä

kun tarvitaan nopeaa lyhytaikaista lihasjännityksen yleistä vähenemistä, kuten hengitysputken

asettamisessa henkitorveen, psykiatrisessa sähkösokkihoidossa sekä luitten ja nivelten

paikalleen asettamisessa.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Sukolinia

Sinulle ei tule antaa Sukolinia

jos olet allerginen suksametonille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa

6)

jos sinulla on tätä lääkeainetta hajottavan entsyymin (butyryylikoliiniesteraasin) puutos tai

kyseisen entsyymin toimintahäiriö

jos sinulla on vaarallisen korkea kuume (maligni hypertermia), vaikea veren liiallinen

kalsiumpitoisuus tai pitkittynyt verenmyrkytys

jos sinulla on laaja lihasvamma tai palovamma

jos sinulla on jokin lihassairaus

jos sinulla on silmän etu- ja takaseinämän lävistävä silmävamma tai kohonnut silmänpaine

jos sinulla on vaikea allerginen tila.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Sukolinia

jos sinulla on todettu butyryylikoliiniesteraasientsyymin

poikkeava geenimuoto

jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta

jos sinulla on jokin hermo-lihassairaus

jos sinulla on liikehermovaurio

jos suvussasi on esiintynyt vaarallisen korkeaa kuumetta (malignia hypertermiaa)

jos sinulla on munuaisten vajaatoimintaan liittyvä veren liiallinen

kalsiumpitoisuus

jos jokin lihaksia rentouttava aine on aiemmin aiheuttanut sinulle yliherkkyysoireita.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Sukolin

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Sukolinin

teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos saat lääkkeitä

samanaikaisesti.

Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

atsatiopriini ja syklofosfamidi (immuunijärjestelmää hillitseviä ja syöpälääkkeitä)

estrogeenit (sukupuolihormoneja)

lidokaiini

(puudutusaine)

kinidiini (rytmihäiriölääke)

bambuteroli (hengityselinten sairauksien lääke)

aminoglykosidit

ja klindamysiini

(antibiootteja)

litium (psyykenlääke)

metoklopramidi (pahoinvointilääke).

Asetyylikoliiniesteraasin toimintaa estävien aineiden, kuten esim. tiettyjen Alzheimerin taudin

lääkkeiden, käyttö voi voimistaa ja pidentää suksametonin vaikutusta.

Tietyt nukutusaineet ja lihaksia rentouttavat lääkkeet voivat myös vaikuttaa Sukolinin

tehoon ja

vaikutusaikaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen antamista.

Raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana suksametonin käyttöä on yleensä syytä välttää, vaikka

tavanomaiset annokset eivät vaikuta sikiöön. Raskauden aikana ja joitakin viikkoja synnytyksen

jälkeen butyryylikoliiniesteraasiaktiivisuus on noin neljänneksen tavanomaista matalampi. Lisäksi

raskaus lisää lihasrelaksaatioon liittyvää henkeen vetämisen vaaraa.

Ei tiedetä, erittyykö suksametoni ihmisen rintamaitoon.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

3.

Miten Sukolinia käytetään

Sukolinin

tavallinen annos aikuisille

on 1–1,5 mg/kg 15–20 sekuntia kestävänä ruiskeena laskimoon.

Sukolin voidaan antaa myös jatkuvana infuusiona 0,1–0,2-prosenttisena liuoksena (0,9-prosenttinen

natriumkloridiliuos). Annos aikuisille on 2–5 mg/min, enintään 500 mg/tunti.

Käyttö lapsille ja nuorille

Yli 1-vuotiaille lapsille tavallinen annos on 1 mg/kg. Alle 1-vuotiaiden lasten annostarve voi olla

kaksinkertainen.

Käyttöohjeet terveydenhuollon ammattilaisille on esitetty tämän selosteen lopussa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla kymmenestä):

vatsaontelon sisäisen paineen kohoaminen.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

seerumin kaliumpitoisuuden nousu

silmänsisäisen paineen nousu

sydämen harvalyöntisyys (erityisesti lapsilla), sydämen tiheälyöntisyys,

rytmihäiriöt

matala verenpaine

lihasten nykiminen, lihasvärinät, anestesian jälkeiset lihaskivut

ihon punoitus, ihottumat.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

äkillinen yliherkkyys- ja yliherkkyystyyppiset reaktiot

sydämenpysähdys

keuhkoputkien kouristus, hengityspysähdys

poski- ja leukalihasten kouristus

lihaspunan esiintyminen veressä (erityisesti lapsilla)

lihaspunan esiintyminen virtsassa

lihasten vaurioituminen

vaikea elimistön liikalämpöisyys

seerumin kreatiinikinaasin

(lihaksissa esiintyvä entsyymi) nousu.

Tuntemattomat haittavaikutukset (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

syljen- tai keuhkoputkien erityksen lisääntyminen

korkea verenpaine

henkeen vetäminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden

haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI

00034 Fimea.

5.

Sukolinin säilyttäminen

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Avaamaton pakkaus voidaan säilyttää huoneenlämmössä valolta suojattuna 8 viikon ajan.

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Sukolin sisältää

Vaikuttava aine on suksametoniumkloridi,

jota on 50 mg yhdessä millilitrassa liuosta.

Muut aineet ovat natriumhydroksidi,

meripihkahappo ja injektionesteisiin

käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön neste.

Lääkevalmiste

on pakattu 2 ml:n lasiampulleihin (tyyppi I), jotka on pakattu pahvikoteloihin. Yksi

pahvikotelo

sisältää

5 ampullia. Ampulleissa on kaksi värirengasta; ylempi on keltainen ja alempi

ruskea.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

3.8.2015

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille. Lisää tietoa valmisteesta löydät

Sukolinin valmisteyhteenvedosta.

KOOSTUMUS:

Sukolin-injektionesteen vaikuttava aine on suksametoniumkloridi (suksametoni), jota on 50 mg

yhdessä millilitrassa liuosta. Apuaineet ovat natriumhydroksidi, meripihkahappo ja injektionesteisiin

käytettävä vesi.

ANNOSTUS:

Muiden lihasrelaksanttien tavoin myös Sukolinin annostus on määritettävä yksilöllisesti.

Annosta

määritettäessä on otettava huomioon anestesiamenetelmä sekä toimenpiteen arvioitu kesto,

mahdolliset interaktiot muiden samanaikaisesti annettavien lääkkeiden kanssa sekä potilaan tila.

Sukolinin

tavallinen annos aikuisille

on 1–1,5 mg/kg 15–20 sekuntia kestävänä ruiskeena laskimoon.

Yli 1-vuotiaille lapsille tavallinen annos on 1 mg/kg. Alle 1-vuotiaiden lasten annostarve voi olla

kaksinkertainen.

Sukolin voidaan antaa myös jatkuvana infuusiona 0,1–0,2-prosenttisena liuoksena (0,9-prosenttinen

natriumkloridiliuos). Annos aikuisille on 2–5 mg/min, enintään 500 mg/tunti. Pitkään infuusioon

liittyy kuitenkin takyfylaksian, kaksoissalpauksen ja hitaan toipumisen riski.

Suksametonin aiheuttamien mahdollisten haittavaikutusten hoitamiseksi on oltava intubaatio- ja

tekohengitysvalmius. Tarvittavan välineistön ja hoidossa käytettävien lääkkeiden tulee olla nopeasti

saatavilla. Hermo-lihassalpausta ja toipumista on seurattava asianmukaisesti.

Lihasvärinöitten ja -kipujen ehkäisemiseksi voi antaa prekurarisaatioannoksen ei-depolarisoivaa

lihasrelaksanttia ennen Sukolin-injektion

antamista.

VASTA-AIHEET:

Valmistetta ei pidä käyttää

jos potilas on allerginen suksametonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

jos potilaalla on butyryylikoliiniesteraasin (pseudokoliiniestraasi) puutos tai atyyppinen

butyryylikoliiniesteraasi

jos potilaalla on maligni hypertermia, vaikea hyperkalemia tai pitkittynyt sepsis

jos potilaalla on laaja lihasvamma, laaja palovamma tai lihassairaus

jos potilaalla on perforoiva silmävamma tai kohonnut silmänpaine

jos potilaalla on vaikea allerginen tila.

VAROITUKSET

Muiden lihaksia rentouttavien valmisteiden tavoin suksametonia tulee käyttää ainoastaan sellaisen

kokeneen lääkärin toimesta tai valvonnassa, joka on perehtynyt tällaisten lääkkeiden vaikutukseen ja

käyttöön.

Varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa suksametonia lapsille, koska heillä voi olla diagnosoimaton

lihassairaus ja täten alttius vakaville haittavaikutuksille.

Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa suksametonia potilaille,

jotka ovat aikaisemmin

osoittaneet yliherkkyyttä muille lihaksia rentouttaville valmisteille, sillä eri lihaksia rentouttavien

valmisteiden välillä on raportoitu ristiallergiaa.

YHTEENSOPIMATTOMUUDET:

Sekä paikallinen että systeeminen antikoliiniesteraasien käyttö voi voimistaa ja pidentää suksametonin

vaikutusta. Myös seuraavat lääkeaineet voivat vaikuttaa samoin:

atsatiopriini

syklofosfamidi

estrogeenit

ketamiini

inhalaatioanesteetit

lidokaiini

kinidiini

bambuteroli

aminoglykosidit

klindamysiini

litium

metoklopramidi.

Suksametonin yhteiskäyttö ei-depolarisoivien

lihasrelaksanttien kanssa voi aiheuttaa

neuromuskulaarisen salpausvaikutuksen vahvistumisen tai heikentymisen.

SÄILYTYS:

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Avaamaton pakkaus

voidaan säilyttää huoneenlämmössä valolta suojattuna 8 viikon ajan.

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Bipacksedeln: Information till patienten

Sukolin 50 mg/ml injektionsvätska, lösning

suxameton

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Sukolin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du ges Sukolin

Hur Sukolin används

Eventuella biverkningar

Hur Sukolin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Sukolin är och vad det används för

Den aktiva substansen i Sukolin injektionsvätska är suxametoniumklorid (suxameton).

Sukolin används för avslappning av muskler:

vid allmän anestesi

då snabb och kortvarig general avslappning av muskler behövs såsom vid trakeal intubation,

elektrochockbehandling samt reposition av frakturer och luxation.

2.

Vad du behöver veta innan du ges Sukolin

Du ska inte ges Sukolin

om du är allergisk mot suxameton eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har brist på enzymet som bryter ner detta läkemedel (butyrylkolinesteras) eller en

funktionsstörning i ifrågavarande enzym

om du har farligt hög feber (malign hypertermi), kraftigt förhöjd kalciumnivå i blodet eller

förlängd blodförgiftning

om du har massiv muskelskada eller brännskada

om du har någon muskelsjukdom

om du har en ögonskada som perforerar ögats fram- och bakvägg eller förhöjt ögontryck

om du har ett allvarligt allergiskt tillstånd.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Sukolin:

om det har konstaterats att du har en avvikande gen för enzymet butyrylkolinesteras

om du har svårt nedsättning av leverfunktion

om du har någon neuromuskulär sjukdom

om du har motorneuronskada

om farligt hög feber har förekommit i din släkt (malign hypertermi)

om du har förhöjd kalciumnivå i blodet förknippad med njursvikt

om något muskelavslappande medel tidigare har förorsakat dig allergiska symtom.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Andra läkemedel och Sukolin

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Sukolin kan förändras eller du kan få biverkningar, om de

används samtidigt.

Det är speciellt viktigt att berätta för läkaren om du använder någon av följande mediciner:

azatioprin och cyklofosfamid (läkemedel som hämmar immunsystemet och cancermediciner)

estrogener (könshormoner)

lidokain (bedövningsmedel)

kinidin (antiarytmiskt läkemedel)

bambuterol (läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen)

aminoglykosider och klindamycin (antibiotika)

litium (psykofarmaka)

metoklopramid (antiemetiskt läkemedel).

Användning av medel som hindrar antikolinesterasernas aktivitet, såsom vissa läkemedel för

Alzheimers sjukdom, kan förstärka och förlänga effekten av suxameton.

Vissa anestesi- och muskelavslappande läkemedel kan också påverka effekten och verkningstiden av

Sukolin.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du ges detta läkemedel.

Under den första trimestern av graviditeten bör man undvika att ge suxameton för patienter fast de

normala doserna påverkar inte fostret. Under graviditeten och några veckor efter förlossningen är

butyrylkolinesterasaktiviteten en fjärdedel lägre än vanligen. Dessutom ökar graviditeten risk för

aspiration i samband med muskelrelaxation.

Det är okänt om suxameton utsöndras i bröstmjölk.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller om du

ammar.

3.

Hur Sukolin används

En vanlig dosering för vuxna är 1–1,5 mg/kg som ges som intravenös injektion under 15–20 sekunder.

För barn över 1 år gammal en vanlig dosering är 1 mg/kg. Barn under 1 år gammal kan ha ett dubbelt

dosbehov.

Sukolin kan också ges som kontinuerlig infusion då den är utspädd till 0,1–0,2-procentisk lösning

(0,9-procentisk natriumkloridlösning). Dosen för vuxna är 2–5 mg/min, högst 500 mg/timme.

Användning för barn

För barn över 1 år gammal en vanlig dosering är 1 mg/kg. Barn under 1 år gammal kan ha ett dubbelt

dosbehov.

Bruksanvisning för hälso- och sjukvårdspersonal presenteras i slutet av denna anvisning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Mycket vanliga biverkningar (hos över 1 patient av tio)

ökat tryck i bukhålan.

Vanliga biverkningar (hos över 1 patient av en hundra):

förhöjd kaliumhalt i serum

ökningen av intraokulärt tryck

bradykardia (i synnerhet hos barn), snabb hjärtrytm, rytmrubbningar

hypotension

fascikulation, muskeltremor, postanestetiska muskelsmärtor

hudrodnad, hudutslag.

Sällsynta biverkningar (hos under 1 patient av en tusen):

anafylaxi och anafylaktiska reaktioner

hjärtstopp

sammandragning av bronkerna, andningsstillestånd

kontraktion av kind- och käkmuskulaturen

myoglobinemi (i synnerhet hos barn)

myoglobinuri

rabdomyolys

onormalt förhöjd kroppstemperatur (malign hypertermi)

förhöjd kreatinkinas (enzym som förekommer i muskler) i serum.

Okända biverkningar (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data)

ökad salivavsöndring eller ökad avsöndring av slem i luftrör

högt blodtryck

aspiration.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi, Säkerhets

och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea,

Biverkningsregistret, PB 55, FI

00034 Fimea.

5.

Hur Sukolin ska förvaras

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Oöppnad förpackning kan förvaras vid rumstemperatur skyddad mot ljus i åtta veckor.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte läkemedlet efter utgångsdatumet på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Sukolin injektionsvätska är suxametoniumklorid varav det finns 50 mg i

en milliliter

injektionsvätska.

Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, bärnstenssyra och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös lösning.

Läkemedlet levereras i 2 ml glasampuller (typ I) som är förpackade i pappkartonger. En pappkartong

innehåller 5 ampuller. Ampullerna har två färgade ringar; den övre är gul och den nedre är brun.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast

3.8.2015

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal. För ytterligare information, se

produktresumén för Sukolin.

SAMMANSÄTTNING:

Den aktiva substansen i Sukolin injektionsvätska är suxametoniumklorid varav det finns 50 mg i en

milliliter injektionsvätska. Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid,

bärnstenssyra och vatten för

injektionsvätskor.

DOSERING:

Liksom andra muskelavslappande medel också doseringen av Sukolin individualiseras för varje

patient. Anestesiteknik, förväntad tidsåtgång för ingreppet, möjlig interaktion med andra läkemedel

samt patientens allmäntillstånd ska vägas in när dosen fastställs.

En vanlig dosering för vuxna är 1–1,5 mg/kg som ges som intravenös injektion under 15–20 sekunder.

För barn över 1 år gammal en vanlig dosering är 1 mg/kg. Barn under 1 år gammal kan ha ett dubbelt

dosbehov.

Sukolin kan också ges som kontinuerlig infusion då den är utspädd till 0,1–0,2-procentisk lösning

(0,9-procentisk natriumkloridlösning). Dosen för vuxna är 2–5 mg/min, högst 500 mg/timme. Det

föreligger dock en risk för takyfylaxi, fas II-block och långsam återhämtning vid långsam infusion.

Intubationsutrustning samt apparatur för konstgjord andning ska alltid finnas tillgängliga vid

eventuella biverkningar av suxameton. Nödvändiga instrumenter och medel som används i vården

måste finnas tillgängliga. Neuromuskulär blockad och återhämtning ska följas tillbörligen.

En prekurarisationsdos av icke-depolariserande muskelavslappande medel kan ges före Sukolin

injektion för att förhindra muskeltremor och muskelsmärtor.

KONTRAINDIKATIONER:

Preparatet bör inte användas

om patienten är allergisk mot suxameton eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

om patienten har brist på butyrylkolinesteras (pseudokolinesteras) eller atypisk

butyrylkolinesteras

om patienten har malign hypertermi, svår hyperkalemi eller förlängd sepsis

om patienten har massivt vävnadstrauma, stora brännskador eller muskelsjukdom

om patienten har perforerande ögonskada eller förhöjt ögontryck

om patienten har ett allvarligt allergiskt tillstånd.

VARNINGAR:

Liksom andra muskelrelaxantia ska suxameton endast användas av eller under övervakning av en

erfaren läkare som är insatt i användning av denna typ av läkemedel och deras effekt.

Försiktighet ska iakttas vid användning av suxameton hos barn, eftersom de kan ha en odiagnostiserad

muskelsjukdom och därmed benägenhet för allvarliga biverkningar.

Speciell försiktighet ska iakttas vid användning av suxameton hos patienter som har tidigare visat

överkänslighet mot andra muskelavslappande medel, eftersom korsallergi har rapporterats mellan

olika muskelavslappande medel.

INKOMPATIBILITETER:

Både lokal och systemisk användning av antikolinesteraser kan förstärka och förlänga effekten av

suxameton. Också följande läkemedel kan ha en likadan effekt:

azatioprin

cyklofosfamid

estrogener

ketamin

inhalationsanestetika

lidokain

kinidin

bambuterol

aminoglykosider

klindamycin

litium

metoklopramid.

Samtidig användning av suxameton och icke-depolariserande muskelavslappande medel kan förstärka

eller försvaga effekten av den neuromuskulära blockaden.

FÖRVARING:

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Oöppnad förpackning kan förvaras vid rumstemperatur och skyddad mot ljus i åtta veckor.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

Mediciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.