Sileo

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Sileo
 • Käyttää:
 • Eläimet
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Sileo
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Koirat
 • Terapeuttinen alue:
 • HERMOSTOON, Muut unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet
 • Käyttöaiheet:
 • Akuuttisen ahdistuneisuuden ja pelkojen lieventäminen koirien melulle.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 6

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/V/C/003764
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 10-06-2015
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/V/C/003764
 • Viimeisin päivitys:
 • 05-01-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/240374/2015

EMEA/V/C/003764

Julkinen EPAR-yhteenveto

Sileo

deksmedetomidiinihydrokloridi

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten

eläinlääkekomitea (CVMP) on arvioinut valmistetta toimitetun aineiston perusteella ja päätynyt

suosituksiin sen käytön ehdoista.

Teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja eläimesi

sairaudesta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten

perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös EPAR-arviointilausuntoon).

Mitä Sileo on?

Sileo on deksmedetomidiinihydrokloridia sisältävä eläinlääke. Sitä on saatavana suuonteloon

laitettavana geelinä.

Mihin Sileota käytetään?

Sileota käytetään koirilla vähentämään akuuttia tuskaisuutta ja meluun liittyvää pelkoa. Koirilla

tyypillisiä tuskaisuuden ja pelon oireita ovat läähättäminen, vapina, poikkeava kävelytapa, ihmisten

lähelle hakeutuminen, piiloutuminen tai karkaamisen yrittäminen, kieltäytyminen syömästä sekä

virtsaaminen tai ulostaminen epäasianmukaiseen paikkaan. Sileota laitetaan esitäytetyllä mittaruiskulla

koiran suun limakalvolle posken ja ikenen väliin. Aloitusannos annetaan joko silloin, kun koira näyttää

levottomuuden merkkejä ensimmäisen kerran tai kun omistaja havaitsee jonkin tietyn ärsykkeen,

kuten ilotulituksen tai ukkosen ääniä. Annettava annos määräytyy koiran painon mukaan. Jos melu

jatkuu ja koiralla on edelleen tuskaisuuden ja pelon merkkejä, lisäannoksia voidaan antaa kahden

tunnein välein enintään viisi kertaa kunkin tilanteen aikana.

Miten Sileo vaikuttaa?

Sileon vaikuttava aine, deksmedetomidiinihydrokloridi, kuuluu alfa-2-adrenoreseptorien agonisti -

nimisiin rauhoittaviin lääkkeisiin. Se vaikuttaa elimistössä estämällä hermovälittäjäaine noradrenaliinin

vapautumista hermosoluista. Välittäjäaineet ovat kemikaaleja, joiden avulla hermosolut voivat viestiä

Sileo

EMA/240374/2015

Sivu 2/3

keskenään. Koska noradrenaliini liittyy valppauden ja kiihtymisen ylläpitämiseen, sen vapautumisen

estäminen vähentää meluun liittyvää akuuttia tuskatilaa ja pelkoa.

Miten Sileota on tutkittu?

Sileon tehoa tutkittiin kenttätutkimuksessa, jossa koiria altistettiin uudenvuodenaattona

ilotulitusmelulle. Sileota annettiin 89 koiralle, ja 93 koiraa sai lumelääkettä. Tehon kaksi päämittaa

olivat omistajan arvio koiran käyttäytymisestä vähintään kahden tunnin kuluttua viimeisestä

annoksesta edellisvuoteen verrattuna ja omistajan antama arvosana tuskaisuuden ja pelon merkeistä

hoidon jälkeen.

Mitä hyötyä Sileosta on havaittu tutkimuksissa?

Sileolla hoidetuista koirista 72 %:n (64 koiraa 89:stä) käyttäytyminen arvioitiin erinomaiseksi tai

hyväksi, kun taas lumelääkeryhmässä tämä osuus oli 37 % (34 koiraa 93:sta). Hyvän arvosanan

käyttäytymisestä saaneilla koirilla oli ollut vain lieviä ja lyhytaikaisia merkkejä pelosta ja

tuskaisuudesta, ja erinomaisen arvosanan saaneilla koirilla näitä merkkejä ei ollut havaittu lainkaan.

Sileolla hoidetut koirat saivat myös merkitsevästi pienemmän pistemäärän tuskaisuuden ja pelon

merkeistä kuin lumelääkettä saaneet koirat.

Mitä riskejä Sileoon liittyy?

Suun ja ikenien limakalvon lyhytaikaista vaalenemista geelin antokohdassa voi esiintyä alle

kymmenellä koiralla sadasta. Se johtuu siitä, että verisuonet supistuvat hetkellisesti ja paikallisesti.

Uneliaisuutta, oksentelua ja virtsanpidätyskyvyttömyyttä voi myös esiintyä alle kymmenellä koiralla

sadasta.

Sileota ei saa antaa koirille, joilla on vakavia sydän- ja verisuoniongelmia tai vakava sairaus, kuten

munuaisten tai maksan vajaatoimintaa, eikä koirille, jotka nukahtivat yllättäen edellisen annoksen

antamisen jälkeen.

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Sileon ilmoitetuista sivuvaikutuksista ja rajoituksista.

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa

kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava?

Jos Sileota nielee vahingossa tai jos sitä joutuu pidemmäksi aikaa kosketuksiin silmien, huulten taikka

suun tai sierainten sisäpinnan kanssa, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, jolle on näytettävä

pakkausseloste tai myyntipakkaus. Lääkettä vahingossa saanut henkilö ei saa ajaa mahdollisen

sedaation tai verenpaineeseen liittyvien muutosten takia.

Kosketusta ihon, silmien, huulten taikka suun tai sierainten sisäpintoihin on vältettävä. Sileota

käsiteltäessä tulee käyttää läpäisemättömiä kertakäyttökäsineitä.

Jos lääkettä joutuu iholle, altistunut iho on pestävä välittömästi altistuksen jälkeen runsaalla määrällä

vettä, ja kontaminoituneet vaatteet on riisuttava. Jos lääkettä joutuu silmiin tai suun sisäpuolelle, alue

on huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä. Jos oireita esiintyy, on hakeuduttava lääkäriin.

Raskaana olevien naisten on vältettävä kosketusta lääkevalmisteeseen, koska deksmedetomidiinille

altistuminen voi aiheuttaa kohdun supistelua ja syntymättömän vauvan verenpaineen laskua.

Sileo

EMA/240374/2015

Sivu 3/3

Eläimen suuhun laitettava mittaruisku on palautettava pakkaukseen välittömästi jokaisen käyttökerran

jälkeen lasten turvallisuuden takia.

Miksi Sileo on hyväksytty?

Eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Sileon hyöty on sen riskejä suurempi hyväksytyissä

käyttöaiheissa, ja suositteli myyntiluvan myöntämistä Sileolle. Hyöty-riskisuhde esitetään tämän EPAR-

arviointilausunnon tieteellisen keskustelun osiossa.

Muita tietoja Sileosta

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Sileolle

10/06/2015. Tietoja tämän valmisteen reseptistatuksesta on

myyntipäällysmerkinnöissä/ulkopakkauksessa.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi huhtikuussa 2015.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

PAKKAUSSELOSTE

Sileo 0,1 mg/ml geeli suuonteloon koirille

1.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

JOS ERI

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

SUOMI

2.

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sileo 0,1 mg/ml geeli suuonteloon koirille

deksmedetomidiinihydrokloridi

3.

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Sileo on suuonteloon annosteltava läpikuultava, vihreä geeli, joka sisältää 0,1 mg/ml

deksmedetomidiinihydrokloridia (vaikuttava aine) vastaten 0,09 mg/ml deksmedetomidiinia.

Apuaineet: briljanttisininen (E133) ja tartratsiini (E102)

4.

KÄYTTÖAIHEET

Koiran äänipelosta aiheutuvan akuutin ahdistuksen ja pelkoreaktion lievittäminen.

5.

VASTA-AIHEET

Koiralle ei saa antaa Sileo-valmistetta, jos se:

- sairastaa vakavaa maksa-, munuais- tai sydänsairautta.

- on yliherkkä vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineista.

- on unelias aikaisemman lääkityksen vuoksi.

6.

HAITTAVAIKUTUKSET

Sileo voi aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia.

Yleiset haittavaikutukset:

- limakalvojen kalpeus annostelukohdassa

- väsymys (sedaatio)

- oksentaminen

- virtsankarkailu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset:

- ahdistuneisuus

- turvotus silmien ympärillä

- uneliaisuus

- löysä uloste.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 eläintä saa haittavaikutuksen hoidon aikana)

- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10/100 eläintä)

- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1 000 eläintä)

- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10 000 eläintä)

- hyvin harvinainen (alle 1 / 10 000 eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7.

KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koira

8.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Sileo annostellaan suun limakalvoille koiran posken ja ikenen välille.

Sileo-oraaliruiskun avulla valmistetta voidaan annostella annosyksiköittäin (0,25 ml). Jokainen

annosyksikkö vastaa yhtä pistettä männässä. Annostelutaulukossa on esitetty koiran painoa vastaavien

annosteltavien pisteiden määrä.

Seuraavassa annostelutaulukossa on esitetty annosteltava määrä (pisteinä) vastaavalle painolle. Jos

koiran tarvitsema annos on enemmän kuin kuusi pistettä, puolet annoksesta on annettava koiran suun

toisen puolen limakalvoille ja puolet annoksesta toiselle puolelle. Suositeltua annosta ei saa ylittää.

Koiran paino (kg)

Pisteiden määrä

2,0–5,5

1

5,6–12

2

12,1–20

3

20,1–29

4

29,1–39

5

39,1–50

6

50,1–62,5

7

62,6–75,5

8

75,6–89

9

89,1–100

10

9.

ANNOSTUSOHJEET

Valmisteen saa annostella vain aikuinen. Käytä läpäisemättömiä, kertakäyttöisiä suojakäsineitä

käsitellessäsi eläinlääkevalmistetta.

Ensimmäinen annos annetaan koiran osoittaessa ensimmäisiä pelon ja ahdistuksen merkkejä tai kun

omistaja havaitsee tyypillisen ärsykkeen (esim. ilotulitusrakettien ääni tai ukkosenjyrinä), joka

aiheuttaa koirassa ahdistusta tai pelkoa. Tyypillisiä ahdistuksen ja pelon merkkejä ovat läähättäminen,

vapina, poikkeava liikuskelu (toistuva paikan vaihtaminen, ympäriinsä juoksentelu, rauhattomuus),

turvautuminen ihmiseen (takertuminen, taakse piiloutuminen, raapiminen, seuraaminen),

piiloutuminen (huonekalujen alle, pimeään huoneeseen), pakenemisyritykset, paikalleen

jähmettyminen (liikkumattomuus), ruoasta tai makupaloista kieltäytyminen, epäasianmukainen

virtsaaminen, epäasianmukainen ulostaminen, kuolaaminen jne.

Jos pelkoa aiheuttava tilanne jatkuu ja koiralla on uudelleen ahdistuksen ja pelon oireita, uusi annos

voidaan antaa kahden tunnin kuluttua edellisestä annoksesta. Valmistetta voidaan annostella enintään

viisi kertaa kunkin tilanteen aikana.

Katso pakkausselosteen lopusta yksityiskohtaiset ohjeet ja kuvat.

10.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

11.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Laita oraaliruisku takaisin ulkopakkaukseen välittömästi jokaisen käytön jälkeen lasten turvallisuuden

vuoksi ja valmisteen suojaamiseksi valolta.

Sulje tulppa käytön jälkeen.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta oraaliruiskun etikettiin ja ulkopakkaukseen merkityn viimeisen

käyttöpäivämäärän (sanan EXP perässä) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden

viimeistä päivää.

Oraaliruiskun kestoaika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 4 viikkoa. Merkitse pahvikotelon kohtaan

"Käytä avattu pakkaus? mennessä" aika, jolloin 4 viikkoa on kulunut.

12.

ERITYISVAROITUKSET

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Toisin kuin useimmat muut suun kautta annosteltavat eläinlääkevalmisteet, tätä valmistetta ei ole

tarkoitettu nieltäväksi. Sen sijaan valmiste annostellaan limakalvoille koiran posken ja ikenen väliin.

Koiran syöttämistä tai makupalojen antamista on tämän vuoksi vältettävä 15 minuutin ajan geelin

annostelun jälkeen. Jos koira nielee suuonteloon annosteltavan geelin, sen teho heikkenee. Jos koira

nielee geelin, uusi annos voidaan antaa tarvittaessa kahden tunnin kuluttua edellisestä annoksesta.

Erittäin hermostuneilla, kiihtyneillä tai levottomilla eläimillä lääkkeen teho voi olla heikompi.

Sileo-valmisteen annostelun turvallisuutta alle 16 viikon ikäisille koiranpennuille ja yli 17-vuotiaille

koirille ei ole tutkittu.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Jos valmistetta niellään vahingossa tai sitä joutuu pitkäksi aikaa limakalvoille, käänny välittömästi

lääkärin puoleen ja näytä lääkärille pakkausseloste tai myyntipäällys. Älä aja autoa, sillä vaikutus voi

olla rauhoittava ja aiheuttaa verenpaineen muutoksia.

Vältä valmisteen joutumista iholle, silmiin tai limakalvoille. Käytä läpäisemättömiä, kertakäyttöisiä

suojakäsineitä käsitellessäsi eläinlääkevalmistetta.

Jos valmistetta joutuu iholle, pese alue heti runsaalla vedellä ja riisu likaantuneet vaatteet. Jos

valmistetta joutuu silmiin tai suuhun, huuhtele silmät tai suu runsaalla vedellä. Oireiden ilmaantuessa

on käännyttävä lääkärin puoleen.

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä deksmedetomidiinille tai jollekin sen apuaineelle, on vältettävä

kosketusta tämän eläinlääkevalmisteen kanssa.

Raskaana olevien on vältettävä kosketusta valmisteen kanssa. Systeemisen deksmedetomidiinille

altistumisen jälkeen voi esiintyä kohdun supistuksia ja sikiön verenpaineen laskua.

Ohjeita lääkäreille:

Sileo-valmisteen vaikuttava aine, deksmedetomidiini, on alfa-2-adrenerginen agonisti. Imeytymisen

jälkeen voi esiintyä kliinisiä oireita, mm. annoksesta riippuva sedaatio, hengityksen heikkeneminen,

sydämen harvalyöntisyys, alhainen verenpaine, suun kuivuminen ja korkea verensokeri.

Kammioperäisiä rytmihäiriöitä on myös raportoitu. Koska vaikutukset ovat annoksesta riippuvaisia, ne

ovat voimakkaampia pikkulapsilla kuin aikuisilla. Hengitysoireita ja hemodynaamisia oireita on

hoidettava oireenmukaisesti. Spesifistä alfa-2-adrenergisten reseptorien antagonistia, atipametsolia,

joka on hyväksytty käytettäväksi eläimillä, on käytetty ihmisellä vain kokeellisesti

deksmedetomidiinin vaikutusten kumoamiseen.

Tiineys ja laktaatio:

Tämän eläinlääkevalmisteen turvallisuutta tiineyden ja imetyksen aikana ei ole selvitetty. Käyttöä

tiineyden ja imetyksen aikana ei suositella.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Kerro eläinlääkärille, jos koirasi käyttää muita lääkkeitä.

Jos valmistetta käytetään samanaikaisesti muiden keskushermoston toimintaa lamauttavien aineiden

kanssa, on odotettavissa, että deksmedetomidiinin vaikutus voimistuu, joten eläinlääkärin on

sovitettava annosta.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Yliannostus voi aiheuttaa liiallista väsymystä. Tässä tapauksessa eläin on pidettävä lämpimänä.

Yliannostuksen tapauksessa ota yhteys eläinlääkäriin mahdollisimman pian.

Deksmedetomidiinin vaikutukset voidaan poistaa käyttämällä spesifistä antidoottia (vastalääkettä).

Tietoja eläinlääkärille:

Suositeltua annosta ei saa ylittää. Sedaation merkkejä voi esiintyä, kun annos ylitetään. Sedaation taso

ja kesto riippuvat annoksesta. Jos sedaatiota esiintyy, koira on pidettävä lämpimänä.

Sileo-geelin suositeltua suurempi annostelu voi aiheuttaa sydämen lyöntitiheyden alenemisen.

Verenpaine laskee vähän normaalitason alapuolelle. Hengitystiheys voi joskus laskea. Sileo-geelin

suositeltua suurempi annostelu voi aiheuttaa myös joitakin muita alfa-2-adrenergisen reseptorin

vaikutuksia, joita ovat mm. mustuaisten laajeneminen, maha-suolikanavan motoristen ja

eritystoimintojen heikentyminen, väliaikaiset AV-katkokset, runsas virtsaneritys ja korkea

verensokeri. Ruumiinlämpö voi joskus hieman laskea.

Deksmedetomidiinin vaikutukset voidaan poistaa käyttämällä spesifistä vastalääkettä, atipametsolia

(alfa-2-adrenerginen antagonisti). Yliannostelun tapauksessa sopiva atipametsolin annos

mikrogrammoina on kolme kertaa (3X) Sileo-geelin sisältämän deksmedetomidiinihydrokloridin

annosteltu määrä. Atipametsolin (pitoisuudella 5 mg/ml) annos millilitroina on yksi kuudestoistaosa

(1/16) Sileo-geelin annosmäärästä.

13.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI

JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

14.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

Tätä valmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla

osoitteessa http://www.ema.europa.eu/.

15.

MUUT TIEDOT

GEELIN ANNOSTELUOHJEET:

UUDEN ORAALIRUISKUN KÄYTTÖÖNOTTO ENNEN ANNOSTELUA:

1. KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ

Käytä läpäisemättömiä, kertakäyttöisiä suojakäsineitä käsitellessäsi

eläinlääkevalmistetta ja oraaliruiskua.

2. PIDÄ KIINNI MÄNNÄSTÄ

Pidä kiinni oraaliruiskusta siten, että näet ruiskun männässä olevat

pistemerkinnät. Pitele mäntää vasemmalla kädellä.

3. VAPAUTA LUKITUS

Pidä männästä kiinni vasemmalla kädellä ja vapauta vihreän

lukitusrenkaan lukitus kiertämällä sitä itseäsi kohti, kunnes se

liukuu vapaasti.

4. SIIRRÄ RENGAS

Siirrä lukitusrengas männän vastakkaiseen päähän.

5. LUKITSE

Pitele mäntää oikealla kädellä ja lukitse lukitusrengas kiertämällä

sitä itsestäsi poispäin.

ANNOKSEN VALITSEMINEN JA ANNOSTELU:

6. VAPAUTA LUKITUS

Pitele mäntää oikealla kädellä ja vapauta lukitusrenkaan lukitus

kiertämällä sitä itseäsi kohti.

Älä vedä mäntää!

7. SIIRRÄ RENGAS

Valitse oikea annos eläinlääkärin määräyksen mukaisesti siirtämällä

lukitusrengas kohti männän toista päätä.

8. SÄÄDÄ ANNOS JA LUKITSE

Aseta lukitusrengas siten, että säiliötä lähinnä oleva puoli on

asteikkomerkin (mustan viivan) kohdalla ja tarvittava pistemäärä

näkyy lukitusrenkaan ja ruiskun säiliön välissä. Lukitse lukitusrengas

kiertämällä sitä itsestäsi poispäin.

Varmista ennen annostelua, että

lukitusrengas on lukittu.

9. VEDÄ KORKKIA (KORKKI ON TIUKKA)

Vedä korkkia voimakkaasti pitäen kiinni ruiskun säiliöstä.

Huomaa

että korkki on hyvin tiukka (vedä korkkia, älä kierrä). Säilytä korkki

ruiskun uudelleensulkemista varten.

10. ANNOSTELE POSKEEN

Aseta oraaliruiskun kärki koiran posken ja ikenen väliin ja paina

mäntää, kunnes lukitusrengas pysäyttää männän.

TÄRKEÄÄ: Geeliä ei saa niellä. Jos koira nielee geelin, se ei

välttämättä tehoa.

EI SAA NIELLÄ

11. LAITA TAKAISIN PAKKAUKSEEN

Sulje oraaliruisku korkilla ja laita se takaisin ulkopakkaukseen, sillä

valmiste on herkkä valolle. Varmista, että pahvikotelo on suljettu

kunnolla. Pidä pakkaus aina poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Riisu suojakäsineet ja hävitä ne.

Pakkauskoot: yhden oraaliruiskun yksittäispakkaus ja kolmen oraaliruiskun monipakkaus (kolme

oraaliruiskua). Saatavana on myös 5, 10 ja 20 oraaliruiskun monipakkauksia, mutta ne on tarkoitettu

toimitettavaksi ainoastaan eläinlääkäreille.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

Sverige

Orion Pharma AB, Animal Health

Golfvägen 2

Box 85

SE-182 11 Danderyd

Tel: +46 8 623 64 40

Norge

Orion Pharma AS Animal Health

P.O. Box 4366 Nydalen

N-0402 Oslo

Tlf: +47 40 00 41 90

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

Tlf: +45 86 14 00 00

Suomi/Finland

ORION PHARMA Eläinlääkkeet

PL 425, 20101 Turku

Puh: +358 10 4261

Polska

Orion Pharma Poland Sp. z o.o.

ul. Grochowska 278/31

03-841 Warszawa

Tel: +48 22 8333177

Magyarország

Orion Pharma Kft.

1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6

Tel: +36 1 886 3015

Česká republika

Orion Pharma s.r.o.

Zelený pruh 95/97

140 00, Praha, ČR

Tel: +420 227 027 263

Slovenská republika

Orion Pharma s.r.o.

Ružová dolina 6,

821 08 Bratislava, SR

Tel: +421 250 221 215

România

Orion Pharma Romania srl

B-dul Tudor Vladimirescu nr 22 , Green Gate

Building

Floor 5, office 518, Bucuresti, 050883

Tel: +40 31 845 1646

Slovenija

IRIS d.o.o.

1000 Ljubljana

Cesta vGorice 8

Tel: +386 1 200 66 50

Eesti, Latvija, Lietuva

UAB Orion Pharma

Kubiliaus str.6

LT-08234 Vilnius

Tel: +370 5 276 9499

Ísland

Icepharma hf

Lynghálsi 13

1100 Reykjavík

Sîmi: 540 8080

Nederland

Ecuphar bv,

Verlengde Poolseweg 16,

4818 CL Breda

Tel: +31 (0)88 003 38 00

Email : info@ecuphar.nl

België/Belgique/Belgien

Ecuphar nv/sa,

Legeweg 157-i,

8020 Oostkamp

Tel: +32 (0)50 31 42 69

Email : animal.health@ecuphar.be

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar sa,

Legeweg 157-i,

8020 Oostkamp

Belgique

Tel: +32 (0)50 31 42 69

Email : animal.health@ecuphar.be

Deutschland

Ecuphar GmbH,

Brandteichstraße 20,

17489 Greifswald,

Deutschland

Tel: +49 (0)3834 83 584 0

Email : info@ecuphar.de

España

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Avenida Río de Janeiro, 60-66, planta 13

08016 Barcelona (España)

Tel: + 34 93 5955000

Italia

Ecuphar Italia S.R.L.

Viale Francesco Restelli, 3/7

20124 Milano (Italia)

Tel: + 39 0282950604

Portugal

Belphar LDA

Sintra Business Park, Nº7, Edifício 1 -

Escritório 2K

Zona Industrial de Abrunheira

2710-089 Sintra

Tel: + 351 308808321

Österreich

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

A - 4600 Wels

Tel.: +43 7242 490 0

United Kingdom

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Република България, Ελλάδα, Croatia, Malta,

Κύπρος

Orion Corporation

Orionintie 1

Espoo, FI-02200, Finland

Tel: + 358 10 4261

France

ZOETIS France

10 rue Raymond David

92240 MALAKOFF

Tel: + 33 (0) 810 734 937

Ireland

Zoetis Belgium S.A.

Tel: +353 (0) 1 256 9800