RINEXIN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • RINEXIN 50 mg depottabletti
 • Annos:
 • 50 mg
 • Lääkemuoto:
 • depottabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • RINEXIN 50 mg depottabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Fenyylipropanoliamiini
 • Tuoteyhteenveto:
 • Entiset kauppanimet: RINEXIN LEO

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 7517
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 30-01-2008
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Rinexin 50 mg depottabletti

fenyylipropanoliamiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Rinexin on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rinexiniä

Miten Rinexiniä käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Rinexinin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Rinexin on ja mihin sitä käytetään

Rinexin vähentää limakalvoturvotusta ja estää eritystä myös alueilla, joihin tavallinen paikallishoito

esimerkiksi nenätipoilla ei ulotu. Rinexin vaikuttaa limakalvojen laajenneita verisuonia supistavasti.

Rinexin ei aiheuta väsymystä.

Fenyylipropanoliamiinin

kliininen vaikutus virtsankarkailussa perustuu siihen, että se lisää ja stabiloi

sulkupainetta virtsaputkessa.

Rinexiniä käytetään nenän limakalvojen

laajenneista verisuonista johtuvan nenävuodon hoitoon.

Lääkettä voidaan käyttää myös virtsankarkailun hoitoon.

Fenyylipropanoliamiinia, jota Rinexin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rinexiniä

Älä käytä Rinexiniä

jos olet allerginen fenyylipropanoliamiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle

aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos sinulla on taipumusta virtsaumpeen, verenpainetauti, aiempi tai nykyinen aivoverenkierron

häiriö, kilpirauhasen liikatoiminta (hypertyreoosi) tai lisämunuaisytimen

kasvain

(feokromosytooma).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Rinexiniä, jos sinulla on

jokin seuraavista sairauksista: sokeritauti (diabetes mellitus), munuaisten vajaatoiminta, suurentunut

eturauhanen tai sydänsairaus.

Muut lääkevalmisteet ja Rinexin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt

tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee muun muassa seuraavia lääkkeitä:

verenpainelääkkeet (beetasalpaajat)

kofeiinia sisältävät lääkkeet

masennuslääkkeet (monoamiinioksidaasin

estäjät)

indometasiini

(kipulääke)

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Rinexinillä ei tiedetä olevan haitallisia vaikutuksia raskaudenaikaisessa käytössä.

Rinexin kulkeutuu äidinmaitoon, mutta vaikutus imetettävään lapseen on epätodennäköinen.

Neuvottele aina lääkärisi kanssa ennen Rinexinin käyttöä raskauden tai imetyksen aikana

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Rinexin sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Rinexiniä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos

olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille on 1 tabletti aamulla ja illalla.

Rinexin on nk. vaippatabletti, jonka ydintä ympäröi ulompi kerros. Sekä tabletin ydin että tabletin

ulompi kerros sisältävät vaikuttavaa ainetta. Tabletin ulommasta kerroksesta vapautuu välittömästi osa

vaikuttavasta aineesta. Loput vaikuttavasta aineesta vapautuu hitaasti tabletin ytimestä. Näin

saavutetaan pitkäkestoinen ja riittävä vaikutus koko vuorokauden ajaksi ainoastaan yhdellä annoksella

aamuin illoin. Tablettia ei saa jakaa tai pureskella, vaan se on nieltävä kokonaisena.

Jos käytät enemmän Rinexiniä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Rinexiniä

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 potilaalla sadasta):

-

Hermostuneisuus, univaikeudet, uneliaisuus, kuivuuden tunne nenässä, virtsaamisvaikeudet,

virtsaumpi.

-

Suun kuivuminen, jonka takia suun huolellinen

hygienia on tärkeää.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle 1 potilaalla tuhannesta):

-

Aggressiivisuus, aistiharhat, sekavuus, yliherkkyysreaktiot, ohimenevä verenpaineen nousu

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

-

Kallonsisäinen verenvuoto

Haittavaikutukset, joiden yleisyyttä ei tunneta:

-

Vapina

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Rinexinin säilyttäminen

Säilytä alle 25

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rinexin sisältää

Vaikuttava aine on fenyylipropanoliamiinihydrokloridi.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, talkki, liivate, glyseroli,

glyserolitristearaatti, magnesiumstearaatti, keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit,

polyvinyylipyrrolidonivinyyliasetaatin polymeeri, sitruunahappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, kupera, pyöreä, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija 10 mm.

30 kpl läpipainopakkaus ja 100 kpl muovipurkki.

Myyntiluvan haltija

Meda Oy

Vaisalantie 4

02130 Espoo

Puh. 020 720 9550

S-posti: info@meda.fi

Valmistaja

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

SE-136 50 Jorbro

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.3.2016

Bipacksedel: Information till patienten

Rinexin 50 mg depottabletter

fenylpropanolaminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Rinexin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Rinexin

Hur du tar Rinexin

Eventuella biverkningar

Hur Rinexin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rinexin är och vad det används för

Rinexin minskar slemhinnesvullnad

och förhindrar avsöndring, även på ställen som inte kan nås av

lokal behandling med t.ex. näsdroppar. Rinexin verkar genom att dra samman de vidgade blodkärlen i

slemhinnorna. Läkemedlet orsakar inte trötthet.

Den kliniska effekten av fenylpropanolamin

vid urininkontinens grundar sig på ökning och

stabilisering av det uretrala trycket på urinröret.

Rinexin används för behandling av snuva som orsakas av vidgade blodkärl i näsans slemhinna.

Läkemedlet kan även användas för behandling av urininkontinens.

Fenylpropanolamin

som finns i Rinexin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Rinexin

Ta inte Rinexin:

om du är allergisk mot fenylpropanolaminhydroklorid

eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har tendens till urinstopp, högt blodtryck, tidigare eller aktuell störning i hjärnans

blodcirkulation,

överfunktion av sköldkörteln (hypertyreos) eller tumör i binjuremärgen

(feocromocytom).

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du börjar ta Rinexin om du har någon av följande sjukdomar: sockersjuka

(diabetes mellitus), njursvikt, förstorad prostata eller hjärtsjukdom.

Andra läkemedel och Rinexin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta gäller bl.a. följande läkemedel:

blodtrycksmediciner (betablockerare)

mediciner some innehåller koffein

MAO-hämmare (för behandling av depression)

indometacin (värkmedicin)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Rinexin går över i modersmjölk men påverkan på

det diande barnet är osannolik. Rådgör alltid med läkare före användning av Rinexin under graviditet

eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rinexin innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Rinexin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 1 tablett morgon och kväll.

Rinexin är en sk. manteltablett som består av en kärna som omges av ett yttre lager. Både kärnan och

det yttre lagret innehåller verksamt ämne. En del av det verksamma ämnet löses omedelbart ut ur det

yttre lagret. Resten löses långsamt ut ur kärnan. Detta ger långvarig och tillfredställande effekt dygnet

runt med bara en dos morgon och kväll. Tabletten får inte delas eller tuggas, utan skall sväljas hel.

Om du har tagit för stor mängd av Rinexin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Rinexin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 patient av 100):

-

Nervositet, sömnsvårigheter, dåsighet, torrhetskänsla i näsan, urineringsstörningar,

urinstämma.

-

Muntorrhet då noggrann munhygien är viktig.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 patient av 1 000):

-

Aggressivitet, hallucinationer, förvirring, överkänslighetsreaktioner, övergående förhöjning av

blodtrycket

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 patient av 10 000):

-

Hjärnblödning

Biverkningar med okänd frekvens:

-

Darrning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar till:

www-sidan: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Rinexin ska förvaras

Förvaras vid högst 25

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker synliga förändringar i dess utseende.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är fenylpropanolaminhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, talk, gelatin, glycerol,

glyceroltristearat, magnesiumstearat, medellångkedjiga mättade triglycerider, polymer av

polyvinylpyrrolidon

vinylacetat, citronsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En vit, kupad, rund, filmdragerad tablett vars diameter är 10 mm.

Blisterförpackning på 30 tabletter och plastburk på 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda Oy

Vaisalavägen 4

02130 Esbo

Tel. 020 720 9550

E-post: info@meda.fi

Tillverkare

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

SE-136 50 Jordbro

Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast 23.3.2016