RESONIUM

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • RESONIUM jauhe oraalisuspensiota/ peräruiskesuspensiota varten
 • Lääkemuoto:
 • jauhe oraalisuspensiota/peräruiskesuspensiota varten
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • RESONIUM jauhe oraalisuspensiota/peräruiskesuspensiota varten
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • polystyreenisulfonaatti

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 5588
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 06-11-1968
 • Viimeisin päivitys:
 • 02-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Resonium jauhe oraalisuspensiota/peräruiskesuspensiota varten

natriumpolystyreenisulfonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille,

vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Resonium on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Resonium-valmistetta

Miten Resonium-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Resonium-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Resonium on ja mihin sitä käytetään

Resonium on niin kutsuttu ioninvaihtajahartsi, joka ruoansulatuskanavan läpi kulkeutuessaan sitoo itseensä

kaliumia ja vaihtaa sitä natriumiin. Resonium-jauhe ei imeydy elimistöön, vaan ainoastaan kulkeutuu

ruoansulatuskanavan läpi.

Resonium-valmistetta käytetään laskemaan veren liian korkeaa kaliumpitoisuutta. Liian suuri määrä kaliumia

voi johtaa sydämen toiminnan häiriöihin.

Natriumpolystyreenisulfonaattia, jota Resonium sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Resonium-valmistetta

Älä käytä Resonium-valmistetta

jos olet allerginen polystyreenisulfonaattihartseille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos kaliumpitoisuus veressä on normaali tai matala (<5 mmol/l)

jos sairastat ruoansulatuskanavaa ahtauttavaa suolistosairautta.

Resonium-valmistetta ei saa antaa suun kautta vastasyntyneille eikä lainkaan vastasyntyneille, joiden suoliston

toiminta on heikentynyttä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Resonium-valmistetta.

Resonium-valmisteen käyttö edellyttää säännöllisiä verikokeita, erityisesti digitalista käyttävillä potilailla.

Verikokeilla tarkistetaan, että kaliumarvot eivät laske liian matalalle eikä muiden suolojen, kuten kalsiumin ja

magnesiumin, tasapaino elimistössä häiriinny.

Ole erityisen varovainen Resonium-valmisteen suhteen

jos sinulla on kohonnut verenpaine

jos sairastat sydämen vajaatoimintaa

jos sinulla esiintyy turvotuksia

jos sinulla on munuaissairaus

jos sinulla ilmenee häiritsevää ummetusta. Hoito voidaan joutua keskeyttämään, kunnes normaali suolen

toiminta on palautunut. Magnesiumia sisältäviä ulostuslääkkeitä ei saa käyttää.

Resonium-valmisteen antoa samanaikaisesti muiden suun kautta otettavien lääkevalmisteiden kanssa on

vältettävä, koska Resonium saattaa sitoutua muihin lääkevalmisteisiin, vähentää niiden imeytymistä

ruoansulatuskanavasta ja heikentää niiden tehoa. Ks. myös kohta 3 Miten Resonium-valmistetta käytetään.

Resonium-valmisteen käyttöä samanaikaisesti sorbitolin kanssa ei suositella, koska yhteiskäytössä on todettu

ruoansulatuskanavan ahtaumaa, suolen kuoliotapauksia sekä suoliston haavaumia, verenvuotoja ja puhkeamia.

Lapset ja nuoret

Lääkkeen käytöstä lasten ja vastasyntyneiden hoitoon on vain vähän kokemusta. Tämän vuoksi sitä on

käytettävä näiden potilaiden hoitoon vain huolellisen harkinnan jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja Resonium

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä.

Seuraavilla lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Resonium-valmisteen kanssa:

suun kautta otettavat lääkkeet

sorbitoli

tietyt vatsahappoja sitovat lääkkeet (antasidit) sekä tietyt ulostuslääkkeet (laksatiivit), jotka sisältävät

magnesiumhydroksidia tai alumiinikarbonaattia

alumiinihydroksidi

digoksiini

litium: Resonium saattaa heikentää litiumin imeytymistä

tyroksiini (kilpirauhashormoni): Resonium saattaa heikentää tyroksiinin imeytymistä.

Resonium ruoan ja juoman kanssa

Resonium-valmistetta ei saa sekoittaa hedelmämehuun, joka sisältää kaliumia. Resonium-valmistetta ei

suositella otettavaksi samanaikaisesti sorbitolia sisältävän juoman kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai

apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Resonium ei imeydy ruoansulatuskanavasta. Tietoja käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole saatavilla.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On

omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3.

Miten Resonium-valmistetta käytetään

Resonium-valmistetta käytetään enimmäkseen sairaaloissa, ja lääkäri määrää annoksen, joka määritetään

yksilöllisesti sinulle.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma. Hoidon aikana elimistön suolatasapainon seuranta verikokein on tärkeää.

Tavanomainen annos aikuisille: 1 tasoitettu mittalusikka (noin 15 g) 3–4 kertaa päivässä veteen

sekoitettuna.

Valmiste sekoitetaan pieneen määrään (noin 45–60 ml) vettä tai mehua (Huom! ei hedelmämehua, joka

sisältää kaliumia). Resonium-valmistetta ei suositella otettavaksi samanaikaisesti sorbitolia sisältävän juoman

kanssa. Resonium-valmiste on otettava vähintään 3 tuntia ennen muita suun kautta otettavia lääkevalmisteita

tai vähintään 3 tuntia niiden jälkeen. Jos sinulla on mahalaukun tyhjenemishäiriöitä, lääkäri saattaa määrätä

pidemmän antovälin Resonium-valmisteen ja muiden lääkevalmisteiden välille. Ks. myös kohdassa 2

Varoitukset ja varotoimet.

Voidaan myös käyttää peräruiskeena, joka tulee pitää suolessa lääkärin määräämä aika.

Mittalusikka sisältyy pakkaukseen. Tasaiseksi täytettyyn mittalusikkaan mahtuu noin 15 g jauhetta.

Käyttö lapsille ja nuorille

Jos Resonium-valmistetta annetaan peräruiskeena lapsille ja vastasyntyneille, on noudatettava erityistä

varovaisuutta, koska liian suuret annokset tai virheellinen laimennussuhde voivat aiheuttaa lääkeaineen

haitallista saostumista ruoansulatuskanavaan.

Jos otat enemmän Resonium-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys

lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden

saamiseksi.

Yliannostus voi aiheuttaa elimistön suolatasapainon häiriöistä johtuvia oireita, kuten ärtyneisyyttä, sekavuutta,

ajatustoiminnan hidastumista, lihasheikkoutta, lihasheijasteiden heikentymistä ja joissakin tapauksissa

halvausoireita. Hengityskatko on yliannostuksen mahdollinen, vakava seuraus.

Jos unohdat ottaa Resonium-annoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Edellyttäen, ettei suolatasapaino elimistössä häiriinny, esiintyy haittavaikutuksina miltei yksinomaan

lääkeseoksen suuresta määrästä johtuvia nielemisvaikeuksia. Ruokaa/juomaa, johon jauhe sekoitetaan, tulee

myös vaihdella riittävästi, jottei lääkkeen pitkäaikainen käyttö ala kuvottaa.

Ummetusta tai ulosteen paakkuuntumista voi ilmetä. Haittavaikutuksina voi ilmetä myös vatsaärsytystä,

pahoinvointia, oksentelua, ruokahaluttomuutta ja ripulia. Paksusuolen vaurioita, ruoansulatuskanavan

ahtaumaa, suolitukkeumaa ja suoliston haavaumia, verenvuotoja, puhkeamia ja kuolioita sekä

keuhkoputkitulehdusta, keuhkokuumetta ja lihasoireita (rabdomyolyysi) on ilmaantunut. Resonium voi lisätä

natriumin kerääntymistä elimistöön sekä veren kalium- ja kalsiumpitoisuuden vajausta. Veren

magnesiumpitoisuuden vajausta voi esiintyä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista

myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5.

Resonium-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Jos Resonium sekoitetaan veteen,

tämä lääkeseos on käytettävä heti ja sen lämmitystä on vältettävä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Resonium sisältää

Vaikuttava aine on natriumpolystyreenisulfonaatti. 100 g Resonium-jauhetta

oraalisuspensiota/peräruiskesuspensiota varten sisältää 99,934 g natriumpolystyreenisulfonaattia.

Muut aineet ovat vanilliini ja sakkariini (makuaineita).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Resonium on kermanvärinen tai vaaleanruskea hieno jauhe, jolla on tunnusomainen vaniljan tuoksu.

Pakkauskoko: 450 g (500 ml HDPE-muovitölkissä, joka sisältää 15 g mittalusikan).

Myyntiluvan haltija

Sanofi Oy, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo

Valmistaja

Sanofi-Synthelabo Ltd., Newcastle-upon-Tyne, Iso-Britannia

Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.5.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Resonium pulver till oral suspension/rektal suspension

natriumpolystyrensulfonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken

som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Resonium är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Resonium

Hur du använder Resonium

Eventuella biverkningar

Hur Resonium ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Resonium är och vad det används för

Resonium är en s k jonbytare, som under passagen i mag-tarmkanalen binder kalium i utbyte mot natrium.

Resonium pulver tas inte upp i kroppen, utan passerar endast genom mag-tarmkanalen.

Resonium används för att sänka förhöjd mängd av kalium i blodet. För höga halter av kalium kan leda till

störningar av hjärtverksamheten.

Natriumpolystyrensulfonat som finns i Resonium kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Resonium

Använd inte Resonium

om du är allergisk mot polystyrensulfonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

vid normal eller för låg mängd (<5 mmol/l) av kalium i blodet

om du har en tarmsjukdom som orsakar förträngning i matsmältningskanalen.

Resonium ska inte ges via munnen till nyfödda och överhuvudtaget inte till nyfödda med nedsatt tarmfunktion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Resonium.

Användning av Resonium förutsätter regelbunden blodprovskontroll, särskilt hos patienter som behandlas med

digitalis. Med blodproven kontrolleras att kaliumvärdena inte sänks till för låga värden och att balansen av

andra salter såsom kalcium och magnesium inte rubbas.

Var särskilt försiktig med Resonium

om du har högt blodtryck

om du har hjärtsvikt

om du har svullnader

om du har njursvikt

om besvärande förstoppning inträffar. Behandlingen kan behöva avbrytas tills tarmfunktionen åter är

normal. Laxermedel som innehåller magnesium ska inte användas.

Samtidig användning av Resonium med andra orala läkemedel ska undvikas eftersom Resonium kan binda sig

till andra läkemedel, minska deras absorption i mag-tarmkanalen och försvaga deras effekter. Se också

avsnitt 3 Hur du använder Resonium.

Samtidig användning av Resonium och sorbitol rekommenderas inte eftersom förträngning i

matsmältningskanalen, nekros i tarmen och sår, blödningar samt utgåenden i tarmkanalen har observerats vid

gemensamt bruk.

Barn och ungdomar

Det finns begränsad erfarenhet om användning av detta läkemedel för behandling av barn och nyfödda.

Därför bör det användas hos dessa patienter endast efter noggrann bedömning av läkare.

Andra läkemedel och Resonium

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra

läkemedel.

Följande läkemedel kan ha samverkan med Resonium:

läkemedel som tas genom munnen

sorbitol

vissa syrabindande läkemedel (antacida) samt vissa läkemedel mot förstoppning (laxermedel) som

innehåller magnesiumhydroxid eller aluminiumkarbonat

aluminiumhydroxid

digoxin

litium: Resonium kan försämra upptaget av litium

tyroxin (sköldkörtelhormon): Resonium kan försämra upptaget av tyroxin.

Resonium med mat och dryck

Resonium får inte blandas i fruktjuice som innehåller kalium. Samtidig användning av Resonium med dryck

innehållande sorbitol rekommenderas inte.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Resonium tas inte upp från mag-tarmkanalen. Uppgifter om användning under graviditet och amning saknas.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Resonium

Resonium används till största delen på sjukhus och dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den

individuellt för dig.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. Under behandlingen är det viktigt att med hjälp av blodprov följa saltbalansen.

Vanlig dos för vuxna: 1 struken doseringssked (ca 15 g) utrört i vatten 3–4 gånger dagligen.

Preparatet tas utrört i lite (ca 45–60 ml) vatten eller saft (Obs! ej i fruktjuice som innehåller kalium). Samtidig

användning av Resonium med dryck innehållande sorbitol rekommenderas inte. Resonium ska tas minst

3 timmar före eller minst 3 timmar efter andra läkemedel som tas genom munnen. Om du har störningar i

tömning av magsäcken kan läkare föreskriva ett längre doseringsintervall mellan Resonium och andra

läkemedel. Se också i avsnitt 2 Varningar och försiktighet.

Kan även tas som lavemang, vilket då ska hållas kvar den tid läkaren anger.

Doseringssked medföljer förpackningen. En struken doseringssked rymmer ca 15 g pulver.

Användning för barn och ungdomar

Om Resonium ges som lavemang till barn och nyfödda, ska särskild försiktighet iakttas, eftersom för stora

doser eller felaktig utspädning kan göra att pulvret klumpar ihop sig.

Om du har tagit för stor mängd av Resonium

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering kan ge symtom på rubbningar i saltbalansen, såsom irritabilitet, förvirring, fördröjd

tankeverksamhet, muskelsvaghet, försvagade reflexer och i vissa fall förlamningssymtom. Andningsstillestånd

är en möjlig allvarlig följd av överdosering.

Om du har glömt att ta Resonium

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Förutsatt att saltbalansen i kroppen inte rubbas består biverkningarna nästan uteslutande av svårigheter att

svälja den ganska stora mängden utrört pulver, respektive att åstadkomma tillräcklig variation i mat/dryck för

inblandning av pulvret, så att det i längden inte blir kväljande.

Förstoppning eller avföringsklumpar kan förekomma. Orolig mage, illamående, kräkningar, aptitlöshet och

diarré kan också förekomma. Skador i tjocktarmen, förträngning i matsmältningskanalen, tarmvred och sår,

blödningar, utgåenden och nekros i tarmen samt luftrörskatarr, lunginflammation och muskelsymtom

(rabdomyolys) har också förekommit. Resonium kan öka ansamling av natrium i kroppen samt brist på kalium

och kalcium i blodet. Brist på magnesium i blodet kan förekomma.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns

i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA

5.

Hur Resonium ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Om Resonium utröres i vatten ska

denna beredning användas omgående. Uppvärmning ska undvikas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är natriumpolystyrensulfonat. 100 g Resonium pulver till oral suspension/rektal

suspension innehåller 99,934 g natriumpolystyrensulfonat.

Övriga innehållsämnen är vanillin och sackarin (smakämnen).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Resonium är gräddfärgat eller ljusbrunt pulver av fin konsistens som har kännetecknande vaniljdoft.

Förpackningsstorlek: 450 g (i 500 ml HDPE-plastburk som innehåller en 15 g doseringssked).

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi Oy, Norrskensgränden 1, 02100 Esbo

Tillverkare

Sanofi-Synthelabo Ltd., Newcastle-upon-Tyne, Storbritannien

Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 15.5.2018