Recuvyra

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Recuvyra
 • Käyttää:
 • Eläimet
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Recuvyra
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Koirat
 • Terapeuttinen alue:
 • HERMOSTON
 • Käyttöaiheet:
 • Ortopedisen ja pehmytkudoksen leikkaukseen liittyvien kivun kontrolloimiseksi koirilla.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 4

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • peruutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/V/C/002239
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 05-10-2011
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/V/C/002239
 • Viimeisin päivitys:
 • 30-03-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

EMA/819917/2011

EMEA/V/C/002239

Julkinen EPAR-yhteenveto

Recuvyra

fentanyyli

Tämä asiakirja on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR) Siinä selitetään, miten

eläinlääkekomitea (CVMP) on arvioinut valmistetta toimitetun aineiston perusteella ja päätynyt

suosituksiin sen käytön ehdoista.

Tämä teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja

eläimesi sairaudesta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Jos haluat CVMP:n suositusten

perusteella lisätietoa, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arviointilausuntoon).

Mitä Recuvyra on?

Recuvyra on lääke, jonka vaikuttava aine on fentanyyli. Sitä on saatavana transdermaalisena

valmisteena (ihon läpi annosteltavana nesteenä).

Mihin Recuvyraa käytetään?

Recuvyraa käytetään kipulääkkeenä koirille, joille on tehty suuri ortopedinen eli luihin kohdistuva tai

pehmytkudoksiin kohdistuva leikkaus. Sitä antaa eläinlääkäri.

Suositeltu annos on 2,6 mg painokiloa kohti. Annos annetaan erikoismuotoillulla ruiskulla koiran

lapaluiden väliselle iholle. Lääkettä annetaan vain kerran, 2–4 tuntia ennen leikkausta, ja sen vaikutus

kestää vähintään neljä päivää.

Miten Recuvyra vaikuttaa?

Recuvyran vaikuttava aine, fentanyyli, on opioideihin kuuluva kipulääke. Koirien iholle annosteltuna

fentanyyliannos imeytyy nopeasti verenkiertoon ihon alla olevien verisuonten kautta. Verenkierrossa

fentanyyli vaikuttaa aivoissa ja selkäytimessä oleviin reseptoreihin ja lievittää kipua.

Miten Recuvyraa on tutkittu?

Kahdessa päätutkimuksessa ortopediseen tai pehmytkudoksiin kohdistuvaan leikkaukseen meneville

koirille annettiin joko Recuvyraa tai buprenorfiinia (eräs toinen opioideihin kuuluva kipulääke) ennen

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8447

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

leikkausta kivun lievittämiseksi. Tutkimuksissa verrattiin hoidon epäonnistumista (koirat, joiden kivun

hoito näillä lääkkeillä piti lopettaa vaikutuksen puuttumisen vuoksi) näiden kahden lääkkeen osalta

sekä lisälääkityksen tarvetta opioidilääkkeiden haittavaikutusten lieventämiseksi.

Mitä hyötyä Recuvyrasta on havaittu tutkimuksissa?

Molemmissa tutkimuksissa Recuvyra oli yhtä tehokas kuin vertailulääke koirien kivun hoidossa

ortopedisen tai pehmytkudoksiin kohdistuneen leikkauksen jälkeen.

Mitä riskejä Recuvyraan liittyy?

Recuvyra aiheuttaa hyvin yleisesti uneliaisuutta, joka voi kestää yli 24 tuntia lääkkeen antamisen

jälkeen ja johon voi liittyä heikentynyttä ruokahalua ja juomisen vähenemistä, ulostamisen

vähenemistä sekä ohimenevää painonlaskua. Muita sivuvaikutuksia ovat ruumiinlämmön lievä

laskeminen sekä lievä sydämen syketaajuuden ja hengitystiheyden väheneminen, joita voi esiintyä

kolmen päivän ajan lääkkeen käytön jälkeen. Yleisiä sivuvaikutuksia ovat myös ripuli ja oksentelu.

Recuvyraa ei saa antaa koirille, jotka ovat allergisia vaikuttavalle aineelle tai jollekin muulle

lääkevalmisteen aineosalle. Recuvyraa ei saa annostella loukkaantumisen tai sairauden vuoksi

rikkoontuneelle tai vaurioituneelle iholle. Täydellinen luettelo rajoituksista on pakkausselosteessa.

Mitä varotoimenpiteitä henkilön, joka antaa eläinlääkevalmistetta tai on

kosketuksessa eläimen kanssa, on noudatettava?

Recuvyraa koiralle antavan henkilön on vältettävä lääkkeen joutumista iholle, koska lääke voi imeytyä

ihmisen ihon läpi ja aiheuttaa myös ihmisille reaktioita, esimerkiksi ihoärsytystä. Jos Recuvyralle

altistumisen jälkeen kehittyy oireita, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin. Yleisimmät fentanyylin

yliannostukseen liittyvät oireet ihmisillä ovat hengityslama, uneliaisuus ja mioosi (silmän mustuaisen

pienentyminen). Lääkettä käsitellessä on käytettävä suojavaatteita tai -varusteita.

Aikuisille koiran ihon koskettamisesta Recuvyran antamisen jälkeen ei pitäisi aiheutua vaaraa. Pienten

lasten (15 kg:n painoiset tai sitä pienemmät) ei kuitenkaan tule koskettaa koiraa kolmeen päivään

lääkkeen antamisen jälkeen, koska he voivat altistua suurelle määrälle fentanyyliä.

Miksi Recuvyra on hyväksytty?

Recuvyran on osoitettu olevan yhtä tehokas kuin vertailulääkkeet, minkä lisäksi sen etuna on

helppokäyttöisyys. Eläinlääkekomitea katsoi, että Recuvyran hyödyt olivat sen riskejä suuremmat, ja

suositteli myyntiluvan antamista sille. Valmisteen hyöty-riskisuhde esitetään tämän EPAR-

arviointilausunnon tieteellisen keskustelun osiossa.

Muita tietoja Recuvyrasta:

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Recuvyraa

varten 06/10/2011. Myyntipäällysmerkinnässä/ulkopakkauksessa on tieto valmisteen

reseptistatuksesta.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi helmikuuta 2012.

Recuvyra

EMA/819917/2011

Sivu 2/2

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

B. PAKKAUSSELOSTE

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

PAKKAUSSELOSTE

Recuvyra 50 mg/ml transdermaaliliuos koirille

1.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Eli Lilly & Company Ltd

Elanco Animal Health

Lilly House

Priestley Road

Basingstoke, Hampshire RG24 9NL

Yhdistynyt kuningaskunta

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

McGregor Cory

Cherwell 2

Middleton Close

Banbury, Oxfordshire, OX16 4RS

Yhdistynyt kuningaskunta

2.

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Recuvyra 50 mg/ml transdermaaliliuos koirille

3.

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Recuvyra on kirkas, väritön tai kellertävä liuos, joka sisältää 50 mg fentanyyliä (aktiivinen aine)

ml:ssa liuosta. Recuvyra sisältää myös oktyylisalisylaattia ja isopropyylialkoholia.

4.

KÄYTTÖAIHEET

Recuvyra hillitsee kipua koirilla, joille on tehty suuri ortopedinen tai pehmytkudosleikkaus.

5.

VASTA-AIHEET

Koirallesi ei pitäisi antaa Recuvyraa, jos:

sillä on rikkinäinen tai vaurioitunut iho tai ihosairaus käsittelykohdassa.

sillä on todettu sydämen vajaatoiminta, matala tai korkea verenpaine, veren epänormaalin pieni

tilavuus, hengitysvaikeuksia, epilepsia, ikään liittymätön sarveiskalvon sairaus, tai jos sillä on

tai voisi olla täysin lamaantunut suoli.

se on allerginen vaikuttavalle aineelle (fentanyyli) tai jollekin apuaineista.

se imettää, on tiineenä tai siitokseen käytettävä koira.

Eläinlääkärisi ei pitäisi annostella Recuvyraa:

kuin yhtenä antokertana ja suositusannoksella

muualle kuin koirasi selkään lapaluiden väliin

koirallesi, jos se on jo saanut annoksen Recuvyraa 7 päivän sisällä.

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

On tärkeää, että et ainakaan 3 päivään (72 tuntiin) hoidon jälkeen anna toisten koirien tai

lemmikkieläinten nuolla tai päästä kosketuksiin koirasi lapaluiden väliselle alueelle, jonne

eläinlääkärisi on laittanut Recuvyraa, koska tämä voisi johtaa haittavaikutuksiin näillä eläimillä.

6.

HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten muutkin lääkkeet, Recuvyra voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Eläinlääkärisi pystyy parhaiten

kuvailemaan nämä sinulle. Se voi aiheuttaa:

Hyvin yleisesti (useampi kuin 1/10 eläintä saa haittavaikutuksen hoidon aikana)

lievää sedaatiota (uneliaisuutta) jopa 24 tuntia sen jälkeen, kun eläinlääkärisi on laittanut

Recuvyraa

ruokahalun väheneminen tai veden juomisen väheneminen

vähentynyt ulosteen tuotto ja väliaikainen painon alentuminen

Yleisesti (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 eläintä)

koirasi tuntuu kylmältä, kun sitä koskettaa (esimerkiksi korvat)

sydämen sykkeen ja hengityksen taajuuden aleneminen

oksentelu ja ripuli

Harvoin (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10 000 eläintä)

dysforia (huonovointisuus) ja virtsaumpi (virtsaamiskyvyttömyys)

Yllä olevat haittavaikutukset voivat ilmaantua jopa 3 päivää (72 tuntia) sen jälkeen, kun Recuvyraa

annettiin koirallesi.

Jos koirasi on jonkin verran sedaation alainen, sen ruokahalu on huono tai se juo vettä vähän, pyydä

neuvoa eläinlääkäriltäsi.

Eläinlääkärisi voi tarvittaessa antaa hoitoa koirallesi (esimerkiksi vaikutuksen kumoavaa ainetta,

naloksonia, joka vaikuttaa nopeasti 1-2 minuutissa). Eläinlääkärisi voi tarvittaessa antaa useamman

kuin yhden annoksen naloksonia koirallesi.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7.

KOHDE-ELÄINLAJIT

Koirat.

8.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Recuvyra on liuos, joka on suunniteltu levitettäväksi huolellisesti koirasi iholle

ainoastaan

eläinlääkärin toimesta

. Recuvyra-liuoksen suositeltu annos (2,6 mg fentanyyliä painokiloa kohti)

laitetaan suoraan iholle koiran lapaluiden väliin kahdesta neljään tuntiin ennen kuin koirallesi tehdään

leikkaus. Tuote kuivuu iholle 5 minuutin sisällä. Fentanyyli siirtyy asteittain ihon kautta koiran

verenkiertoon ja helpottaa sitten kipua. Yksittäinen annos lievittää kipua vähintään 4 päivän ajan.

Jos koirasi painaa enemmän kuin 20 kg, pidetään sitä sairaalassa ainakin 48 tunnin ajan Recuvyran

antamisen jälkeen. Recuvyran antaminen ei aiheuta koirallesi kipua ja eläinlääkärisi käyttää

annostelutaulukkoa ja erityisesti suunniteltua annostelijaa tuotteen levittämiseksi huolellisesti ihon

pinnalle käyttämättä neuloja.

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

9.

ANNOSTUSOHJEET

Recuvyra on liuos, joka on suunniteltu laitettavaksi koirasi lapaluiden väliselle iholle (katso kuva)

ainoastaan eläinlääkärin toimesta

käyttäen erityisesti suunniteltua kertakäyttöistä annostelijaa,

johon ei kuulu neulaa. Ellei koirallasi ole tuuheaa turkkia, ei yleensä ole tarpeen leikata/ajella koirasi

karvaa lapaluiden välistä valmisteen tarkoituksenmukaista laittoa varten.

10.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

11.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Koska Recuvyra sisältää fentanyyliä (vaikuttava aine), ei sitä saa koskaan säilyttää muualla kuin

eläinlääkärin leikkaustiloissa turvallisissa olosuhteissa. Avatun pakkauksen kestoaika ensimmäisen

avaamisen jälkeen: 3 vuotta.

12.

ERITYISVAROITUKSET

Recuvyraa saa käyttää ainoastaan koirille.

Recuvyraa ei saa käyttää, jos koirasi on tiineenä, imettää tai sitä käytetään siitokseen tai jos koirasi on

alle 6 kuukauden ikäinen. Sinun tulee kertoa eläinlääkärillesi ennen hoidon aloittamista, jos tiedät

jonkin näistä pätevän koiraasi.

Kerro eläinlääkärillesi, jos koirasi on sairas tai on hiljattain ollut sairas, jos sillä on joskus ollut

hengitys-, sydän- tai verenpaineongelma tai epilepsia, jos sillä on joskus ollut suolisto- tai

munuaisvaivoja tai ongelmia silmissä, ja mitä lääkkeitä koirasi on nauttinut erityisesti viimeisen

kuukauden aikana.

Kun Recuvyraa on annosteltu, eläinlääkärisi seuraa huolellisesti koiraasi varmistaakseen, että sen

vaste lääkkeelle on turvallinen.

Koirasi annetaan palata kotiin vasta, kun se on palautunut leikkauksesta ja juo ja syö normaalisti. Yli

20 kg painavat koirat pidetään eläinklinikalla ainakin 48 tunnin ajan Recuvyralla hoitamisen jälkeen.

Eläinlääkärisi tulee käyttää Recuvyraa varovaisesti yhdessä muun morfiinin tai muiden opioidi-

kipulääkkeiden tai α-adrenergisten agonistien kanssa, koska mahdollisia yhteisvaikutuksia ei ole

tutkittu. Käytettäessä Recuvyraa eläinlääkärisi tulee käyttää vähemmän nukutusaineita ja annostella

niitä vain halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Kun levityskohta on kuiva, ei suoran kosketuksen antokohdan kanssa pitäisi aiheuttaa vaaraa

aikuisille. Lapsilla tällainen kosketus voi kuitenkin johtaa vakavaan altistumiseen fentanyylille.

Tämän vuoksi

niiden ihmisten, joiden koiria on hoidettu Recuvyralla

tulee ryhtyä erityisiin

varotoimiin.

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

PIENET LAPSET EIVÄT SAA KOSKEA KOIRAA 72 TUNTIIN (3 päivään) SEN

JÄLKEEN, KUN RECUVYRAA ON ANNETTU KOIRALLE. Jos pieni lapsi koskee

levityskohtaa 72 tunnin aikana annostelusta, koiraan kosketuksissa ollut ihokohta (esim.

lapsen sormet) ei saa koskettaa lapsen suuta, ja iho pitäisi pestä saippualla ja vedellä. Jos

lapsi koskee suulla antokohtaa 72 tunnin sisällä annostelusta, on käännyttävä välittömästi

lääkärin puoleen.

13.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI

JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

14.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

Tätä valmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston

verkkosivuilla osoitteessa: http://www.emea.europa.eu/.

15.

MUUT TIEDOT

Recuvyra on voimakas ja pitkäkestoinen kipulääke ja sitä pitäisi käyttää ainoastaan suurissa

leikkauksissa, jotka edellyttävät ainakin 4 päivän kestoista opiaattianalgesiaa.

Jos aiemmin Recuvyralla hoidetulle koiralle suunnitellaan seuraavaa leikkausta, täytyy huomioida

vähintään 7 päivän annosväli ennen uuden annoksen annostelemista.

Eläinlääkärisi on saanut erillisen tietolomakkeen (valmisteyhteenveto), jossa on yksityiskohtaisempaa

tietoa Recuvyran oikeasta ja turvallisesta annostelusta.

Jotta muistaisit helpommin, milloin eläinlääkärisi antoi koirallesi Recuvyraa ja kuinka pitkään lapset

eivät saa koskea koiraasi siihen kohtaan, johon tuote levitettiin, tekee eläinlääkärisi merkinnän alla

annettuihin kohtiin. Pidä tämä pakkausseloste varmassa paikassa.

Tätä koiraa hoidettiin:

Kello

Lapset voivat koskea koiraa alkaen:

Kello

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

België/Belgique/Belgien (Belgium)

Eli Lilly Benelux

Stoofstraat 52

B-1000 Brussels

Tel.: +32 2 548 8484

Belgium

Luxembourg (Luxemburg )

Eli Lilly Benelux

Stoofstraat 52

B-1000 Brussels

Tel.: +32 2 548 8484

Belgium

Република България (Bulgaria)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Magyarország (Hungary)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Česká republika (Czech republic)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Malta

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Danmark (Denmark)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: + 45 45 26 6060

Denmark

Nederland (the Netherlands)

Eli Lilly Nederland B.V.

Elanco Animal Health Grootslag 1-5

NL-3991 RA Houten

Tel.: +31 30 602 59 55

The Netherlands

Deutschland (Germany)

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-Str 2-4

61352 Bad Homburg

Tel: +49 6172 273 2964

Germany

Norge (Norway)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: +45 45 26 6060

Denmark

Eesti (Estonia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Österreich (Austria)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Ελλάδα (Greece)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Polska (Poland)

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18a

02-092 Warszawa

Tel.: +48 22 440 33 00

Poland

España (Spain)

Elanco Valquimica S.A.

Avda. de la Industria, 30

E-28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: +34 91 663 5000

Spain

Portugal (Portugal)

Lilly Portugal – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Torre Ocidente

Rua Galileu Galilei, Nº2 Piso 7 Fracção A/D

1500 – 392 LISBOA

Portugal

Suomi (Finland

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: +45 45 26 6060

Denmark

România

Eli Lilly Romania SRL

Str. Menuetului nr. 12

Cladirea D, et 2, 013713, sector 1, Bucuresti,

Tel: +40-21-4023000,

fax: +40-21-4023001

Romania

France (France)

Lilly France S.A.S.

Elanco Santé Animale

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly sur Seine, Paris

Tel. : +33/(0)1 55 49 35 29

France

Slovenija (Slovenia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Ireland

Eli Lilly & Company Ltd.

Elanco Animal Health Priestley Road

Basingstoke

Hampshire G24 9NL

Tel.: +44 1256 35 31 31

United Kingdom

Slovenská republika (Slovac Republic)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Ísland (Iceland)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: +45 45 26 60 60

Denmark

Sverige (Sweden)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: + 45 45 26 60 60

Denmark

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Italia (Italy)

Eli Lilly Italia S.p.A

Via Gramsci, 731 - 733

SestoFiorentino

I-50019 Firenze

Tel.: +39 0 55 42 57031

Italy

United Kingdom

Eli Lilly & Company Ltd

Elanco Animal Health Priestley Road

Basingstoke

Hampshire G24 9NL

Tel.: + 44 1256 35 31 31

United Kingdom

Κύπρος (Cyprus)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Lietuva (Lithuania)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Latvija (Latvia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Hrvatska (Croatia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria