Rasagiline Mylan

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Rasagiline Mylan
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Rasagiline Mylan
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Anti Parkinsonin taudin lääkkeitä
 • Terapeuttinen alue:
 • Parkinsonin tauti
 • Käyttöaiheet:
 • Rasagiline Erkki on tarkoitettu kohtelu idiopaattinen Parkinsonin taudista (PD) hoitoon yksinään (ilman levodopaa) tai Yhdistelmähoito (levodopan kanssa) potilailla, joilla loppuun annos vaihtelut.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 1

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/004064
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 03-04-2016
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/004064
 • Viimeisin päivitys:
 • 31-03-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/75811/2016

EMEA/H/C/004064

EPAR-yhteenveto

Rasagiline Mylan

rasagiliini

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee lääkevalmistetta

nimeltä Rasagiline Mylan. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt

puoltamaan myyntiluvan myöntämistä sille sekä suosituksiin sen käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole

antaa käytännön neuvoja Rasagiline Mylanin käytöstä.

Potilas saa Rasagiline Mylanin käyttöä koskevaa tietoa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Mitä Rasagiline Mylan on ja mihin sitä käytetään?

Rasagiline Mylania käytetään Parkinsonin taudin (etenevä aivojen toimintahäiriö, joka aiheuttaa

vapinaa, liikkeiden hitautta ja lihasten jäykkyyttä) hoitoon aikuisilla.

Rasagiline Mylania voidaan käyttää joko yksinään tai yhdistelmähoitona levodopan (toinen Parkinsonin

taudin hoitoon käytettävä lääke) kanssa potilailla, joilla on tilan vaihteluja. Tilan vaihteluja ilmenee,

kun lääkityksen vaikutukset vaimenevat ja oireet palaavat ennen kuin on seuraavan annoksen aika. Ne

liittyvät levodopan vaikutuksen vähenemiseen, kun potilas kokee äkillisiä vaihteluja normaalin

liikkumiskyvyn (on) ja liikkumisvaikeuksien (off) välillä.

Rasagiline Mylan on niin sanottu geneerinen lääkevalmiste. Tämä merkitsee sitä, että Rasagiline Mylan

on samanlainen kuin Euroopan unionin alueella jo myyntiluvan saanut alkuperäisvalmiste Azilect.

Lisätietoja geneerisistä lääkkeistä on tässä kysymyksiä ja vastauksia sisältävässä asiakirjassa.

Rasagiline Mylanin vaikuttava aine on rasagiliini.

Miten Rasagiline Mylania käytetään?

Rasagiline Mylania on saatavana tabletteina (1 mg). Vakioannos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa.

Lääkevalmiste on reseptilääke.

Rasagiline Mylan

EMA/75811/2016

Sivu 2/2

Miten Rasagiline Mylan vaikuttaa?

Rasagiline Mylanin vaikuttava aine, rasagiliini, on monoamiinioksidaasi B:n estäjä. Se estää dopamiinia

aivoissa hajottavan monoamiinioksidaasi-B-nimisen entsyymin toiminnan. Dopamiinia tarvitaan

liikkeiden ja koordinaation hallintaan. Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla dopamiinia tuottavat

solut alkavat kuolla ja dopamiinin määrä aivoissa vähenee. Tällöin potilaat menettävät kykynsä hallita

liikkeitään luotettavasti. Rasagiline Mylan nostaa dopamiinitasoa niissä aivojen osissa, jotka hallitsevat

liikkeitä ja koordinaatiota, ja vähentää siten Parkinsonin taudin oireita, kuten jäykkyyttä ja liikkeiden

hitautta.

Miten Rasagiline Mylania on tutkittu?

Koska Rasagiline Mylan on geneerinen lääke, tutkimukset potilailla ovat rajoittuneet kokeisiin sen

biologisen samanarvoisuuden osoittamiseksi alkuperäisvalmisteeseen Azilectiin nähden. Kaksi lääkettä

ovat biologisesti samanarvoisia, kun ne tuottavat saman määrän vaikuttavaa ainetta kehossa.

Mitkä ovat Rasagiline Mylanin hyödyt ja riskit?

Koska Rasagiline Mylan on geneerinen lääkevalmiste ja biologisesti samanarvoinen

alkuperäisvalmisteeseen nähden, sen hyötyjen ja riskien katsotaan olevan samat kuin

alkuperäisvalmisteen.

Miksi Rasagiline Mylan on hyväksytty?

Viraston lääkevalmistekomitea katsoi, että Rasagiline Mylanin on osoitettu vastaavan laadullisesti

Azilectia ja olevan biologisesti samanarvoinen sen kanssa Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti.

Näin ollen lääkevalmistekomitea katsoo, että Azilectin tavoin sen hyöty on havaittuja riskejä suurempi.

Komitea suositteli käyttöluvan myöntämistä Rasagiline Mylanille EU:ssa.

Miten voidaan varmistaa Rasagiline Mylanin turvallinen ja tehokas käyttö?

Rasagiline Mylanin mahdollisimman turvallisen käytön varmistamiseksi on kehitetty

riskinhallintasuunnitelma. Tämän suunnitelman mukaisesti valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen on sisällytetty Rasagiline Mylania koskevaa turvallisuustietoa, mukaan lukien

terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet.

Muita tietoja Rasagiline Mylanista

Rasagiline Mylania koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla

osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Lisää

tietoa Rasagiline Mylanilla annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-

lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista.

Alkuperäisvalmisteen EPAR-arviointilausunto on myös kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Rasagiline Mylan 1 mg tabletti

rasagiliini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Rasagiline Mylan on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Rasagiline Mylania

Miten Rasagiline Mylania otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Rasagiline Mylanin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Rasagiline Mylan on ja mihin sitä käytetään

Rasagiline Mylania käytetään Parkinsonin taudin hoitoon. Sitä voi käyttää joko yhdistettynä

levodopaan (toiseen Parkinsonin taudin hoitoon käytettävään lääkkeeseen) tai yksinään.

Parkinsonin taudissa aivoista häviää soluja, jotka tuottavat dopamiinia. Dopamiini on aivoissa olevaa

kemiallista ainetta, joka vaikuttaa liikkeiden hallintaan. Rasagiline Mylan auttaa lisäämään ja

ylläpitämään aivojen dopamiinitasoa.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Rasagiline Mylania

Älä ota Rasagiline Mylania

jos olet allerginen rasagiliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos sinulla on vaikea maksasairaus.

Käyttäessäsi Rasagiline Mylania älä ota seuraavia lääkkeitä:

monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä (esim. masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon tai

mihinkään muuhun tarkoitukseen), ei myöskään ilman reseptiä saatavia eikä rohdosvalmisteita,

kuten mäkikuismaa

petidiiniä (vahva kipulääke).

Rasagiline Mylan-hoidon lopettamisen jälkeen on pidettävä vähintään 14 vuorokauden tauko ennen

MAO-estäjä- tai petidiinihoidon aloittamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Rasagiline Mylania.

jos kärsit lievästä tai kohtalaisesta maksasairaudesta.

jos sinulla on epäilyttäviä

muutoksia ihossa

Lapset ja nuoret

Rasagiline Mylania ei suositella alle 18-vuotiaille.

Muut lääkevalmisteet ja Rasagiline Mylan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, tai jos tupakoit tai aiot lopettaa

tupakoinnin.

Kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin otat seuraavia lääkkeitä samanaikaisesti Rasagiline Mylanin

kanssa:

Tietyt masennuslääkkeet (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, selektiiviset serotoniini-

noradrenaliinin takaisinoton estäjät, trisykliset tai tetrasykliset masennuslääkkeet)

infektioiden hoitoon käytettävä antibiootti siprofloksasiini

yskänlääke dekstrometorfaani

sympatomimeettiset lääkeaineet, joita voi esiintyä silmätipoissa tai suun tai nenän kautta

annosteltavissa nenän tukkoisuutta vähentävissä lääkkeissä ja flunssan hoitoon käytettävissä

lääkkeissä, jotka sisältävät efedriiniä tai pseudoefedriiniä.

Rasagiline Mylanin käyttöä yhdessä fluoksetiinia tai fluvoksamiinia sisältävien masennuslääkkeiden

kanssa tulisi välttää.

Aloita Rasagiline Mylan -hoito aikaisintaan 5 viikon kuluttua fluoksetiinihoidon lopettamisesta.

Aloita fluoksetiini- tai fluvoksamiinihoito aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua Rasagiline Mylan -

hoidon lopettamisesta.

Kerro lääkärille, jos sinä itse, perheenjäsenesi tai hoitajasi huomaatte, että alat käyttäytyä

epätavallisesti etkä pysty vastustamaan mielijohdetta, tarvetta tai himoa tehdä jotain, mikä on

haitallista tai vahingollista sinulle itsellesi tai muille. Tällaista nimitetään hillitsemishäiriöksi.

Rasagiline Mylania tai muita Parkinsonin taudin lääkkeitä käyttävillä on todettu esimerkiksi

pakkotoimintoja, pakkoajatuksia, peliriippuvuutta, tuhlailevuutta, impulsiivista käyttäytymistä ja

poikkeavan suurta sukupuolista halukkuutta tai sukupuolisten ajatusten tai tunteiden lisääntymistä.

Lääkkeen annosta voidaan joutua muuttamaan tai sen käyttö voidaan joutua keskeyttämään.

Rasagiline Mylan ruoan ja juoman kanssa

Rasagiline Mylan voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia lääkevalmisteen vaikutuksista ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Kysy

neuvoa lääkäriltä ennen kuin ajat tai käytät koneita.

3.

Miten Rasagiline Mylania otetaan

Ota tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai

apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi 1 mg tabletti suun kautta kerran vuorokaudessa. Rasagiline Mylanin voi ottaa

aterian yhteydessä tai ilman ateriaa.

Jos otat enemmän Rasagiline Mylania kuin sinun pitäisi

Jos epäilet ottaneesi liian monta Rasagiline Mylan -tablettia, ota heti yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Ota Rasagiline Mylan -lääkepakkaus mukaasi, jotta voit näyttää sitä lääkärille tai farmaseutille.

Jos unohdat ottaa Rasagiline Mylania

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos olet unohtanut ottaa

Rasagiline Mylan -annoksen, ota seuraava annos tavalliseen aikaan.

Jos lopetat Rasagiline Mylanin oton

Älä lakkaa ottamasta Rasagiline Mylania keskustelematta lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa:

Alla lueteltujen mahdollisten haittavaikutusten yleisyys on määritelty seuraavasti:

hyvin yleinen (mahdollinen yli 1 ihmisellä kymmenestä)

yleinen (mahdollinen 1–10 ihmisellä sadasta)

melko harvinainen (mahdollinen 1–10 ihmisellä tuhannesta)

harvinainen (mahdollinen 1–10 käyttäjällä 10 000:sta)

hyvin harvinainen (mahdollinen alle 1 ihmisellä 10 000:sta)

tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Hyvin yleinen

liikehäiriöt (dyskinesia)

päänsärky

Yleinen

vatsakipu

kaatuminen

allergia

kuume

flunssa (influenssa)

yleinen huonovointisuuden tunne

niskakipu

rintakipu (angina pectoris)

matala verenpaine ylös noustessa, oireina esimerkiksi huimaus tai pyörrytys (ortostaattinen

hypotensio)

huonontunut ruokahalu

ummetus

suun kuivuminen

pahoinvointi ja oksentelu

ilmavaivat

epänormaalit veriarvot (valkosolujen vähyys)

nivelkipu (artralgia)

lihas- ja luustokipu

niveltulehdus (artriitti)

käden puutuminen ja lihasheikkous (rannekanavaoireyhtymä)

laihtuminen

epänormaalit unet

haparointi (tasapainohäiriö)

masentuneisuus

huimaus

pitkittyneet lihassupistukset (dystonia)

nuha

ihoärsytys (dermatiitti)

ihottuma

punoittavat silmät (sidekalvotulehdus)

virtsaamispakko

Melko harvinainen

aivoinfarkti (aivoverisuonitapahtumat)

sydänkohtaus (sydäninfarkti)

rakkulaihottuma

Lisäksi lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa ihomelanoomaa on raportoitu noin 1%:lla

potilaista. Tutkimusten perusteella oletetaan, että Parkinsonin tautiin liittyy kohonnut ihosyövän riski

(ei ainoastaan melanooman). Kohonneen riskin ei katsota liittyvään erityisesti mihinkään lääkkeeseen.

Sinun tulisi keskustella lääkärin kanssa jokaisesta epäillystä ihomuutoksesta.

Parkinsonin taudin oireisiin kuuluvat aistiharhat ja sekavuus.

Näitä oireita on havaittu myös Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla, joita on hoidettu rasagiliinilla

sen markkinoille tulon jälkeen.

Joissain tapauksissa potilaat, jotka ovat käyttäneet yhtä tai useampaa lääkettä parkinsonin taudin

hoitoon, eivät ole pystyneet vastustamaan mielijohdetta, tarvetta tai houkutusta tehdä jotain sellaista,

josta voisi olla haittaa heille itselleen tai muille. Tällaista nimitetään hillitsemishäiriöksi. Rasagiliinia tai

muita parkinsonin taudin lääkkeitä käyttävillä on todettu seuraavia:

pakkoajatuksia tai impulsiivista käyttäytymistä

vahvaa tarvetta harrastaa uhkapeliä siitä huolimatta, että sillä on vakavia seurauksia itselle tai

perheelle

muuttunutta tai lisääntynyttä seksuaalista kiinnostusta tai käytöstä, joka häiritsee selvästi sinua

itseäsi tai muita, kuten lisääntynyttä sukupuolista halukkuutta

hallitsematonta shoppailua tai tuhlailua.

Kerro lääkärille, jos sinulle tulee jotain näistä. Lääkäri voi pohtia, miten oireita voisi hallita tai vähentää.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5.

Rasagiline Mylanin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkaukseen tai läpipainopakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25°C lämpötilassa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rasagiline Mylan sisältää

Vaikuttava aine on rasagiliini. Kukin tabletti sisältää rasagiliinitartraattia 1 mg:n

rasagiliiniannosta vastaavan määrän.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, tartaarihappo, maissitärkkelys, esigelatinisoitu

maissitärkkelys, talkki, steariinihappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (koot)

Rasagiliinitabletit ovat valkoisia tai melkein valkoisia, pitkänomaisia (noin 11,5 mm x 6 mm)

kaksoiskuperia tabletteja; niiden toisella puolella on merkintä ”R9SE” ja toisella puolella ”1”.

Tabletteja on saatavana 7, 10, 28, 30, 100 ja 112 tabletin läpipainopakkauksessa ja yksittäispakatuissa

läpipainopakkauksissa, jotka sisältävät 7 x 1, 10 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 100 x 1 ja 112 x 1 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Mylan S.A.S.

117, Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Ranska

Valmistaja

Mylan Hungary Kft,

Mylan utca 1

H-2900 Komárom

Unkari.

Synthon Hispania S.L.,

C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas,

08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona,

Espanja

Synthon s.r.o,

Brněnská 32/čp. 597

678 01 Blansko

Tsekki

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Lietuva

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(Jungtinė Karalystė)

България

Ljubomir Marcov

Teл.: +359 2 9620948 /+359 2 9620931

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: +32 2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: +36 1 465 2100

Danmark

Mylan AB

Tlf: + 46 855 522 750

(Sverige)

Malta

George Borg Barthet Ltd

Tel: +356 212 44205 / +356 212 44206

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 33 299 7080

Eesti

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(Ühendkuningriik)

Norge

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 93 37 86 400

Polska

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel:

+33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 26

Hrvatska

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

România

A&G Med Trading SRL

Tel: +4021 332 49 91

Ireland

Generics [UK] Ltd

Tel: + 44 1707 853000

(United Kingdom)

Slovenija

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 386 1 236 31 85

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Svíþjóð )

Slovenská republika

Mylan s r.o.

Tel: + 421 2 326 04 910/ +421 917 206 274

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + 39 02 612 46923

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Τηλ: +357 99403969

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi <{KK.VVVV}> <{kuukausi VVVV}>.