PURSOL PERFECT

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • PURSOL PERFECT
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • PURSOL PERFECT
  Unkari
 • Kieli:
 • unkari

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 108708E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

1 / 13

SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító

Termék neve

PURSOL PERFECT

Termék kódja

108708E

Az anyag/keverék

felhasználása

Fehérítőszer

Az anyag típusa

Keverék

Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Termék hígítási információ

Hígítási információ nem áll rendelkezésre

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

felhasználása

Azonosított felhasználások

Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált folyamat

Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált folyamat

Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált folyamat

Javasolt felhasználási

korlátozások

Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság

Ecolab - Hygiene Kft.

Váci út 81-83

H-1139, Budapest Magyarország 1 880 5610

rendes@ecolab.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám

1 880 5610

Mérgezési Információs

Központ telefonszáma

Tel: 1 476-6464, 06-80-201-199

Összeállítás/felülvizsgálat

dátuma

20.03.2014

Verzió

SZAKASZ 2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás (1272/2008/EK RENDELETE)

Súlyos szemkárosodás , 1. Osztály

H318

Osztályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK)

Xn; ÁRTALMAS

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

2 / 13

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelző piktogramok

Signal Word

Veszély

Veszélyességi állítások

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedési állítások

Megelőzés:

P280

Védőkesztyű/ szemvédőt/ arcvédő használata

kötelező.

Beavatkozás:

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen

megoldható. Az öblítés folytatása.

P310

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:

nátrium-perkarbonát

2.3 Egyéb veszélyek

Senki által nem ismert.

SZAKASZ 3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2 Keverékek

Veszélyes komponensek

Kémiai Név

CAS szám

EU-szám

REACH szám

Osztályozás

(67/548/EGK)

Osztályozás

(1272/2008/EK RENDELETE)

Koncentráció: [%]

nátrium-perkarbonát

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

O-Xn; R22-

R41-R8

Oxidáló szilárd anyagok3.

Osztály; H272

Akut toxicitás4. Osztály; H302

Súlyos szemkárosodás1.

Osztály; H318

>= 30 - < 50

alcohols, c14-15,

ethoxylated

68951-67-7

01-2119548515-35

Xn-Xi; R22-

Akut toxicitás4. Osztály; H302

Súlyos szemkárosodás1.

Osztály; H318

>= 1 - < 2.5

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

SZAKASZ 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

3 / 13

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe kerülés esetén

Azonnal nagy mennyiségű vízzel kell öblíteni, a szemhéjak alatt

is, legalább 15 percig. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása,

ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal orvost kell

hívni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bő vízzel kell öblíteni.

Lenyelés esetén

A szájat ki kell öblíteni. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell

fordulni.

Belélegzés esetén

Friss levegőre kell vinni. Tünetileg kell kezelni. Ha tünetek lépnek

fel, orvoshoz kell fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Részletesebb információkat az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében a 11.

szekció tartalmaz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés

Tünetileg kell kezelni.

SZAKASZ 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási

intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag

Senki által nem ismert.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a

tűzoltás során

Oxidálószer. Más anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

Veszélyes égéstermékek

Szén-oxidok

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges

védőfelszerelése

: Személyi védőfelszerelést kell használni.

További információk

: A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába

engedni. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi

szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Tűz és/vagy

robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni.

SZAKASZ 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanácsok a mentésben nem

részt vevő személyzet

Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A kifolyástól/lyuktól az

embereket széliránnyal szemben el kell távolítani. Kerülni kell a

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

4 / 13

számára

belégzést, lenyelést és a bőrrel és szemmel való érintkezést. Ha a

koncentráció nagyobb az expozíciós határnál, a dolgozóknak

megfelelő igazolt gázálarcot kell használni. A feltakarítást csak

képzett személyzet vezesse. A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8.

részben.

Tanácsok a mentésben részt

vevők számára

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges,

vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett

alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi

óvintézkedések

Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszíni vagy talajvízzel.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés

módszerei

Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.A

kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell

összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és

megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti

szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).A nyomokat

vízzel kell leöblíteni.Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenése

esetén, a kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, vagy más módon

tárolja, hogy megakadályozza a vízfolyásba kerülését.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

SZAKASZ 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre

vonatkozó tanácsok

Lenyelni tilos. A por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzése

tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. A használatot

követően alaposan meg kell mosni a kezet. Csak megfelelő

szellőzés mellett használható.

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni. Biztosítson megfelelő

felszerelést a szem és a test gyors áztatásához, öblítéséhez,

amennyiben fenn áll a bőrre kerülés, vagy szembefreccsenés

veszélye.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a

tartályokra vonatkozó

követelmények

Hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. Redukálószerektől távol

tartandó. Éghető anyagoktól távol tartandó. Gyermekektől elzárva

tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Tárolja megfelelo,

felcímkézett tartályban.

Tárolási hőmérséklet

0 °C -ig 40 °C

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

5 / 13

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználás(ok)

Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált folyamat

Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált folyamat

Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált folyamat

SZAKASZ 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Műszaki intézkedések

Hatékony elszívás. A levegőbeli koncentrációt a munkahelyi

expozíciós határértékek alatt kell tartani.

Egyéni védőintézkedések

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni. Biztosítson megfelelő

felszerelést a szem és a test gyors áztatásához, öblítéséhez,

amennyiben fenn áll a bőrre kerülés, vagy szembefreccsenés

veszélye.

Szem- / arcvédelem (EN

166)

Védőszemüveg

Álarc

Kézvédelem (EN 374)

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Bőr- és testvédelem (EN

14605)

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Légutak védelme (EN 143,

14387)

Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.

Környezeti expozíció-ellenőrzések

Általános tanácsok

: Fontolja meg a tárolóedények környékének elszigetelését.

SZAKASZ 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők

: por

Szín

: fehér

Szag

: szagtalan

pH-érték

8.2 - 9.2, 1 %

Lobbanáspont

Nem alkalmazható.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

6 / 13

Szagküszöbérték

nincs adat

Olvadáspont / fagyáspont

nincs adat

Kezdeti forráspont és

forrásponttartomány

nincs adat

Párolgási sebesség

nincs adat

Tűzveszélyesség (szilárd,

gázhalmazállapot)

nincs adat

Felső robbanási határ

nincs adat

Alsó robbanási határ

nincs adat

Gőznyomás

nincs adat

Relatív gőzsűrűség

nincs adat

Relatív sűrűség

0.95 - 1.15

Vízben való oldhatóság

oldható

Oldhatóság egyéb

oldószerekben

nincs adat

Megoszlási hányados: n-

oktanol/víz

nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet

nincs adat

Hőbomlás

nincs adat

Kinematikus viszkozitás

nincs adat

Robbanásveszélyes

tulajdonságok

nincs adat

Oxidáló tulajdonságok

Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálónak.

9.2 Egyéb információk

nincs adat

SZAKASZ 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.4 Kerülendő körülmények

Senki által nem ismert.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Savak

Szerves anyagok

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

7 / 13

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Szén-oxidok

SZAKASZ 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A valószínű expozíciós útra

vonatkozó információ

Belégzés, Szemmel való érintkezés, Bőrrel való érintkezés

Toxicitás

Akut toxicitás, szájon át

: Akut toxicitási érték : > 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

: Erről a termékről nincs adat.

Akut toxicitás, bőrön át

: Erről a termékről nincs adat.

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Erről a termékről nincs adat.

Súlyos

szemkárosodás/szemirritáció

: Erről a termékről nincs adat.

Légzőszervi vagy

bőrszenzibilizáció

: Erről a termékről nincs adat.

Rákkeltő hatás

: Erről a termékről nincs adat.

Szaporodási hatások

: Erről a termékről nincs adat.

Csírasejt-mutagenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Teratogenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Egyetlen expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Ismétlődő expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Belégzési toxicitás

: Erről a termékről nincs adat.

Komponensek

Akut toxicitás, szájon át

: nátrium-perkarbonát

LD50 patkány: 1,034 mg/kg

alcohols, c14-15, ethoxylated

LD50 patkány: 1,000 mg/kg

Akut toxicitás, bőrön át

: alcohols, c14-15, ethoxylated

LD50 nyúl: 5,000 mg/kg

Lehetséges egészségügyi hatások

Szem

Súlyos szemkárosodást okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

8 / 13

Bőr

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Lenyelés

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Belégzés

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Krónikus expozíció

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok

Szemmel való érintkezés

Vörösség, Fájdalom, Felmaródás

Bőrrel való érintkezés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Lenyelés

Nincs információ.

Belégzés

Nincs információ.

SZAKASZ 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Ökotoxicitás

Környezeti hatások

Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.

Termék

Toxicitás halakra

: nincs adat

Toxicitás daphniára és egyéb

vízi gerinctelen

szervezetekre.

: nincs adat

Toxicitás algákra

: nincs adat

Komponensek

Toxicitás daphniára és egyéb

vízi gerinctelen

szervezetekre.

: nátrium-perkarbonát

48 h EC50 Daphnia: 4.9 mg/l

alcohols, c14-15, ethoxylated

48 h LC50: 5.33 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

nincs adat

12.3 Bioakkumulációs képesség

nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

9 / 13

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék

Becslés

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket,

amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag

nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan

megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak

tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Egyéb káros hatások

nincs adat

SZAKASZ 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni.A

Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal

egyeztetve.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

: A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.

Ahol lehetséges, ott az újra hasznosítás előnyben részesül a

hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Ha az újra

hasznosítás nem megvalósítható, a helyi szabályozásnak

megfelelően kell kezelni. A hulladékokat jóváhagyott

hulladékkezelő berendezésben kell megsemmisíteni.

Szennyezett csomagolás

: Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat újra

hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék

kezelő telepre kell vinni. Az üres tartályokat nem szabad újra

használni.

Európai Hulladék Katalógus

: 200129* - veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

SZAKASZ 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A szállító / megbízó / feladó felelőssége biztosítani, hogy a csomagolás, címkézés, és a jelölések

megfeleljenek a kiválasztott szállítási módnak.

Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-szám

Nem veszélyes áru

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

Nem veszélyes áru

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

Nem veszélyes áru

14.4 Csomagolási csoport

Nem veszélyes áru

14.5 Környezeti veszélyek

Nem veszélyes áru

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Nem veszélyes áru

Légi szállítás (IATA)

14.1 UN-szám

Nem veszélyes áru

14.2 Az ENSZ szerinti

Nem veszélyes áru

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

10 / 13

megfelelő szállítási

megnevezés

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

Nem veszélyes áru

14.4 Csomagolási csoport

Nem veszélyes áru

14.5 Környezeti veszélyek

Nem veszélyes áru

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Nem veszélyes áru

Tengeri szállítás

(IMDG/IMO)

14.1 UN-szám

Nem veszélyes áru

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

Nem veszélyes áru

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

Nem veszélyes áru

14.4 Csomagolási csoport

Nem veszélyes áru

14.5 Környezeti veszélyek

Nem veszélyes áru

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Nem veszélyes áru

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

Nem veszélyes áru

SZAKASZ 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és

környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A mosószerek szabályozása

alapján EC 648/2004

30 % és ennél több: Oxigénalapú fehérítőszerek

5 %-nál kevesebb: Nem ionos felületaktív anyagok

Házi szabályozás

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

Egyéb szabályozások

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és

vonatkozó rendeletei

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM és az azt módosító 13/2002. (XI.

28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet a munkahelyek kémiai

biztonságáról, a munkahelyi leveg

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai Biztonsági

Értékelés.

SZAKASZ 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az R-mondatok teljes szövege

Lenyelve ártalmas.

Súlyos szemkárosodást okozhat

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

Az S-mondatok teljes szövege

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

11 / 13

H272

Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H302

Lenyelve ártalmas.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

Egyéb rövidítések teljes szövege

Készítette

Regulatory Affairs

Az adott számok formátuma a Biztonsági Adatlapban: 1,000,000 = 1 millió, és 1,000 = 1 ezer 0,1 =

egy tized és 0,001 = egy ezred

MÓDOSÍTOTT ADATOK: A rendelkezo és egészségügyi adatokkal kapcsolatos jelentosebb

módosításokat a bal margón látható sáv jelzi az Anyagbiztonsági adatlap javított változatában.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és

meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak

iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz,

szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy

minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem

biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják,

kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

MELLÉKLET: EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEK

DPD+ anyagok

:

A következő anyagok azok a fő összetevők, amelyek hozzájárulnak a keverék Expozíciós

forgatókönyv kialakításához a DPD + Szabályoknak megfelelően:

Útvonal

Anyag

CAS szám

EINECS

szám

Lenyelés

nátrium-perkarbonát

15630-89-4

239-707-6

Belégzés

Nem kiemelt anyag

Bőr

Nem kiemelt anyag

Szem

nátrium-perkarbonát

15630-89-4

239-707-6

vízi környezet

Nem kiemelt anyag

Fizikai tulajdonságok DPD + anyagok:

Anyag

Gőznyomás

Vízben való

oldhatóság

POW

Moláris tömeg

nátrium-perkarbonát

< 0.0000001 hPa

120 g/l

Annak megállapításához, hogy a felhasználás feltételei illetve a kockázatkezelési intézkedései

megfelelőek, kérjük használja az alábbi weboldalt, a kockázati tényezők kiszámításához:

www.ecetoc.org/tra

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

12 / 13

Az expozíciós forgatókönyv

rövid címe

Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált

folyamat

Felhasználási leírók

Főbb felhasználói csoportok

Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Végfelhasználás ágazatai

SU22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Folyamat kategóriák

PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció

valószínűtlen

PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés)

nem kijelölt létesítményekben

Termékkategória

PC35: Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú

termékeket)

Környezeti kibocsátási

kategóriák

ERC8b: Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű,

szórt beltéri felhasználása

Az

expozíciós

forgatókönyv

rövid címe

Felhasználási leírók

Főbb felhasználói csoportok

Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő

anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Végfelhasználás ágazatai

SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben

lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Folyamat kategóriák

PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az

ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval

PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés)

kijelölt létesítményekben

Termékkategória

PC35: Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú

termékeket)

Környezeti kibocsátási

kategóriák

ERC4: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari

felhasználása eljárásokban vagy termékekben

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

PURSOL PERFECT

108708E

13 / 13

Az

expozíciós

forgatókönyv

rövid címe

Felhasználási leírók

Főbb felhasználói csoportok

Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Végfelhasználás ágazatai

SU22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Folyamat kategóriák

PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való

felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége

PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés)

nem kijelölt létesítményekben

Termékkategória

PC35: Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú

termékeket)

Környezeti kibocsátási

kategóriák

ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű,

szórt beltéri felhasználása

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä