PROPRAL

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • PROPRAL 40 mg tabletti
 • Annos:
 • 40 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • PROPRAL 40 mg tabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Propranololi
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Propranololi hydrochloridum Vältä käyttöä iäkkäillä. Epäselektiivinen beetasalpaaja. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unihäiriöt, masennus ja lihasheikkous. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 7012
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 06-06-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Propral 10 mg ja 40 mg tabletit

propranololihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Propral on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Propral-tabletteja

Miten Propral-tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Propral-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Propral on ja mihin sitä käytetään

Tabletit sisältävät propranololia, joka kuuluu ns. beetasalpaajiin. Propranololi alentaa sydämen

lyöntitiheyttä ja vähentää sydämen hapentarvetta. Se estää rytmihäiriöitä ja laskee verenpainetta.

Käyttöaiheet

Tabletteja käytetään sepelvaltimotaudin

ja rytmihäiriöiden

hoidossa. Niitä voidaan käyttää myös

kilpirauhasen liikatoiminnan,

lisämunuaiskasvainten ja digitalismyrkytysten

hoidossa.

Propral-tabletteja käytetään myös migreenin estohoidossa ja vapinan hoidossa. Propral 40 mg

-tabletteja voidaan käyttää verenpainetaudin hoitoon.

Propranololia, jota Propral sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa

mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta

terveydehnhollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Propral-tabletteja

Älä ota Propral-tabletteja

jos olet allerginen propranololille

tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos sinulla on matala verenpaine

jos sinulla on astma tai muu pitkäaikainen keuhkoputkia ahtauttava sairaus

jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta, jonka hoitotasapaino on huono (hengenahdistusta

ja turvotuksia)

jos pulssi on liian matala (sydämen harvalyöntisyys)

jos sinulla on sydämen johtumishäiriö

(sairas sinus -oireyhtymä tai eteis-kammiokatkos)

jos sinulla on vaikea ääreisverenkierron häiriö tai Raynaud’n oireyhtymä (huonosta

verenkierrosta johtuvia oireita käsissä ja jaloissa)

jos sinulla on hoitamaton feokromosytooma (lisämunuaisen kasvain).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Propral-tabletteja,

jos sinulla on sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoiminta

jos sinulla on sokeritauti (beetasalpaajahoito saattaa heikentää sokeritasapainoa ja kätkeä liian

matalan verensokerin oireet)

jos sinulla on kilpirauhasen liikatoiminta (beetasalpaajahoito saattaa kätkeä liikatoiminnan

oireiston)

jos sairastat tai olet sairastanut psoriaasia (beetasalpaajahoito saattaa pahentaa oireita)

jos sinulla on myasthenia gravis (lihasheikkoutta aiheuttava hermosairaus)

jos olet allerginen (beetasalpaahoito saattaa voimistaa allergisten reaktioiden voimakkuutta ja

heikentää niiden hoidossa käytettävän adrenaliinin tehoa).

Muut lääkevalmisteet ja Propral

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden teho saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Propral-tablettien vaikutusta, jos

niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.

Haitallisia yhteisvaikutuksia on todettu mm. seuraavien lääkkeiden kanssa:

insuliinit

ja suun kautta otettavat sokeritautilääkkeet

muut verenpainelääkkeet (myös klonidiini

ja hydralatsiini)

rytmihäiriölääkkeet (esim. disopyramidi, kinidiini, meksiletiini,

flekainidi,

lidokaiini,

propafenoni, amiodaroni, prokainamidi)

digoksiini (sydämen vajaatoiminnan hoitoon)

kalsiuminestäjät (verapamiili, diltiatseemi, nikardipiini,

isradipiini)

adrenaliini (allergisten reaktioiden ja sokin hoitoon)

tulehduskipulääkkeet (kuten indometasiini,

diklofenaakki) pitkäkestoisessa käytössä

hengitettävät nukutusaineet

teofylliini

(keuhkosairauksien hoitoon)

psykoosilääkkeet (fentiatsiinit, haloperidoli)

fluvoksamiini (masennuslääke)

simetidiini (mahahapon eritystä vähentävä lääke)

tamsulosiini,

alfutsosiini ja pratsosiini (alfasalpaajia), mm. kohonneen verenpaineen tai

suurentuneen eturauhasen hoitoon

fingolimodi

(syöpälääke, immuunivasteen muuntaja)

barbituraatit (nukutusaineita)

varfariini (veren hyytymiseen vaikuttava lääke)

MAO:n estäjät (paitsi MAO-B:n estäjät Parkinsonin taudin hoitoon)

ritsatriptaani ja ergotamiini (migreenilääkkeitä)

rifampisiini

(tuberkuloosilääke).

Jos menet nukutusta tai selkäydinpuudutusta vaativaan toimenpiteeseen, kerro lääkärille, että käytät

Propral-tabletteja.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvoida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Propral voi hoitoa aloitettaessa laskea verenpainetta niin, että se aiheuttaa huimausta, pyörrytystä tai

muita tarkkaavaisuuteen vaikuttavia haittavaikutuksia (ks. kohta 4). Jos näitä oireita ilmenee, on auton

ajamisesta ja koneiden käytöstä syytä pidättäytyä. Nämä oireet yleensä häviävät hoidon jatkuessa,

minkä jälkeen estettä auton ajamiseen tai koneiden käyttämiseen ei ole.

Propral sisältää laktoosia

Tabletit sisältävät laktoosia 106,34 mg (10 mg:n tabletti) tai 90 mg (40 mg:n tabletti). Jos lääkäri on

kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän

lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Propral-tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Aikuiset

Verenpainetauti

40–160 mg 2 kertaa vuorokaudessa, jos muut syyt (esim. rytmihäiriöiden

hoito) eivät edellytä

annoksen jakamista useampaan osaan.

Rasitusrintakipu (angina pectoris) ja rytmihäiriöt

10–40 mg 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Sydäninfarktin jälkeinen estohoito

Alkuvaiheessa 40 mg 4 kertaa vuorokaudessa 2–3 päivän ajan. Jatkohoitona 80 mg 2 kertaa

vuorokaudessa.

Lisämunuaisen kasvain ja kilpirauhasen liikatoiminta

10–20 mg 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Migreenin estohoito

20–40 mg 3 kertaa vuorokaudessa. Annoksen voi tarvittaessa kaksinkertaistaa. Hoidon kesto on

tavallisesti 2–6 kuukautta.

Vapina

10–40 mg 3 kertaa vuorokaudessa.

Annostus ikääntyneille

Annostus tulisi säätää huolella, sillä ikääntyneillä haittavaikutusten ilmaantumisen riski on

suurentunut.

Annostus maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa

Valmistetta tulisi käyttää varoen. Annoksen sovittamista tulee harkita.

Annostusta ei tule muuttaa omatoimisesti.

Propral-tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla

lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.

Käyttö lapsille

Eräissä tapauksissa Propral-tabletteja voidaan käyttää myös lasten rytmihäiriöiden

hoitoon. Lääkäri

päättää lääkeannoksesta lapsen iän ja painon perusteella.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos otat enemmän Propral-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Propral-tabletin

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä

unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Propral-tablettien oton

Propral-hoitoa ei tule keskeyttää yhtäkkisesti, koska hoidettava sairaus saattaa äkillisesti pahentua.

Hoitoa ei ole syytä lopettaa ilman lääkärin lupaa.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

unihäiriöt, painajaisunet

sydämen harvalyöntisyys

ääreisverenkierron heikkeneminen

hengästyminen

lihasheikkous

väsymys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

pahoinvointi,

oksentelu, ripuli.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

verihiutaleniukkuus (oireita mustelmataipumus ja nenäverenvuodot)

jyväsolukato (eli agranulosytoosi, oireita selittämätön kuumeilu, kurkkukipu ja muut flunssan

kaltaiset oireet)

liian pieni verensokeriarvo lapsilla, liian pieneen verensokeriarvoon liittyvät kouristukset

aistiharhat, masennus, psykoosi, sekavuus

tuntohäiriöt, pyörtyminen, huimaus, muistinmenetys

kuivat silmät, näköhäiriöt

sydämen vajaatoiminnan paheneminen, sydämen eteis-kammiokatkos

pystyyn nousuun liittyvä liian matala verenpaine (oireita huimaus, pyörtyminen)

keuhkoputkien seinämän sileiden lihassyiden supistus astmapotilailla (oire hengenahdistus)

hiustenlähtö, ihottuma, psoriaasin kaltaiset ihoreaktiot, psoriaasin oireiden pahentuminen, ihon

punaläikkäisyys (purppura).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

muutokset veren rasva-arvojen pitoisuuksissa

liikahikoilu.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arvioitiin):

päänsärky

silmän sidekalvontulehdus

ummetus, suun kuivuminen.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan,

sinulla on seuraavia oireita:

hengenahdistus

rytmihäiriötuntemukset tai harvalyöntisyys

voimakas heikotus, huimaus, pyörrytys tai pyörtyminen.

Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:

ihottumat

harha-aistimukset.

Jos seuraavat oireet ovat häiritseviä, kerro niistä lääkärille:

näkö-, tunto- ja unihäiriöt tai masennus

poikkeava väsyneisyys

raajojen kylmyys tai kävellessä ilmenevät kivut.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittamiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Propral-tablettien säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Propral sisältää

Vaikuttava aine on propranololihydrokloridi,

jota on 10 mg tai 40 mg yhdessä tabletissa.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liivate, mikrokiteinen selluloosa,

esigelatinoitu tärkkelys (vain 10 mg:n tabletissa), vedetön kolloidinen

piidioksidi

magnesiumstearaatti. Lisäksi Propral 40 mg -tabletit sisältävät väriaineina indigokarmiinia

(E132) ja kinoliinikeltaista (E104).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Propral 10 mg -tabletti

Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 9 mm.

Pakkauskoot: polyeteenimuovitölkki,

30 ja 100 tablettia.

Propral 40 mg -tabletti

Vaaleanvihreä, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 9 mm.

Pakkauskoot: polyeteenimuovitölkki,

30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

13.2.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Propral 10 mg och 40 mg tabletter

propranololhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Propral är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Propral

Hur du tar Propral

Eventuella biverkningar

Hur Propral ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Propral är och vad det används för

Tabletterna innehåller propranolol, som tillhör s.k. betablockerare. Propranolol minskar

hjärtfrekvensen och hjärtats syrebehov. Det förebygger rytmstörningar och nedsätter blodtrycket.

Användningsområden

Tabletter används för att behandla kranskärlssjukdom och rytmstörningar. De kan också användas för

att behandla för stor produktion av sköldkörtelhormoner, vid behandling av tumörer i binjurarna och

vid behandling av digitalisförgiftning. Propral används också vid förebyggande behandling av migrän

och för att behandla darrningar. Propral 40 mg tabletter kan också användas för att behandla förhöjt

blodtryck.

Propranolol som finns i Propral kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Propral

Ta inte Propral

om du är allergisk mot propranolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har lågt blodtryck

om du har astma eller någon annan kronisk sjukdom som förtränger luftrör

om du har allvarligt nedsatt hjärtfunktion med dålig vårdbalans (andfåddhet och svullnader)

om din puls är för låg (långsam hjärtfrekvens)

om du har störningar i hjärtats retledningssystem (sjuka sinus-syndrom eller atrioventrikulärt

block)

om du har svår rubbning i perifera blodcirkulationen eller Raynauds syndrom (symtom orsakade

av dålig blodcirkulation

i fingrar och tår)

om du har obehandlad feokromocytom (tumör i binjurarna).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Propral,

om du har nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion

om du har sockersjuka (behandling med betablockerare kan försämra blodsockerbalansen och

hämma symtom på för lågt blodsocker)

om du har överproduktion av sköldkörtelhormon (behandling med betablockerare kan hämma

symtomen på överproduktion)

om du har eller har haft psoriasis (behandling med betablockerare kan förvärra symtomen)

om du har myasthenia gravis (nervsjukdom som orsakar muskelsvaghet)

om du är allergisk (behandling med betablockerare kan förstärka intensiteten av allergiska

reaktioner och försvaga effekten av adrenalin som används vid behandling av sådana

reaktioner).

Andra läkemedel och Propral

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel kan påverkas eller de kan påverka effekten av Propral, om de används

samtidigt. Läkaren kan då förändra medicineringen eller doseringsanvisningar.

Skadliga sammanverkningar har noterats med bl. a. följande läkemedel:

insulin och tabletter mot sockersjuka

andra läkemedel som används vid behandling av förhöjt blodtryck (även klonidin och

hydralazin)

läkemedel mot hjärtrytmstörningar (t.ex. disopyramid, kinidin,

mexiletin, flekainid, lidokain,

propafenon, amiodaron, prokainamid)

digoxin (för behandling av nedsatt hjärtfunktion)

kalciumblockerare (verapamil, diltiazem, nikardipin, isradipin)

adrenalin (för behandling av allergiska reaktioner och chock)

antiinflammatoriska värkmedel (t.ex. indometacin, diklofenak) vid långvarigt bruk

inhalerade narkosmedel

teofyllin (för behandling av lungsjukdomar)

läkemedel mot psykoser (fentiaziner, haloperidol)

fluvoxamin (läkemedel mot depression)

cimetidin (läkemedel som minskar sekretion av magsyra)

tamsulosin, alfuzocin och prazosin (alfablockerare), bl.a. för behandling av högt blodtryck eller

prostataförstoring

fingolimod

(läkemedel mot cancer, immunomodulator)

barbiturater (anestesiläkemedel)

warfarin (läkemedel som påverkar blodets koagulation)

MAO-hämmare (förutom MAO-B-hämmare för behandling av Parkinsons sjukdom)

rizatriptan och ergotamin (läkemedel mot migrän)

rifampicin (läkemedel mot tuberkulos).

Om du ska genomgå ett ingrepp som förutsätter anestesi eller ryggmärgsbedövning,

berätta för läkaren

att du använder Propral.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Propral tabletter kan i början av behandlingen sänka blodtrycket och således förorsaka svindel, yrsel

eller andra biverkningar som påverkar uppmärksamheten (se avsnitt 4). Om detta förekommer ska man

varken köra eller använda maskiner. Symtomen avtar vanligen när behandlingen pågår, varefter man

kan köra och använda maskiner som vanligt.

Propral innehåller laktos

Tabletterna innehåller laktos 106,34 mg (10 mg tablett) eller 90 mg (40 mg tablett). Om du inte tål

vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Propral

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Vuxna

Förhöjt blodtryck

40–160 mg 2 gånger per dygn om inte andra orsaker (t.ex. behandling av rytmstörningar) förutsätter

ytterligare uppdelning av dosen.

Kärlkramp (angina pectoris) och rytmstörningar

10–40 mg 3–4 gånger per dygn.

Profylaktisk behandling efter hjärtinfarkt

Under inledningsfasen 40 mg 4 gånger per dygn under 2–3 dagars tid. Efter detta, som

behandlingsdos, 80 mg 2 gånger per dygn.

Feokromocytom och tyreotoxikos

10–20 mg 3–4 gånger per dygn.

Profylaktisk behandling av migrän

20–40 mg 3 gånger per dygn. Dosen kan fördubblas vid behov. Behandlingslängden är vanligen 2–

6 månader.

Darrningar

10–40 mg 3 gånger per dygn.

Dosering för äldre patienter

Doseringen borde justeras omsorgsfullt därför att risken för biverkningar är ökad hos äldre patienter.

Dosering för patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion

Försiktighet ska iakttas vid användning av detta preparat. Dosanpassning ska övervägas.

Ändra aldrig dosen utan att tala med läkaren.

Propral tabletter ska tas med en riklig mängd vätska (till exempel ett glas vatten).

Läkemedlet ger jämn effekt om det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också

lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet.

Användning för barn

I vissa fall kan Propral användas även för behandlingen av rytmstörningar hos barn. Läkaren

bestämmer läkemedelsdosen på basen av barnets ålder och kroppsvikt.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Propral

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 077) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Propral

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta

den bortglömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Propral

Man ska inte plötsligt avbryta Propral behandlingen, eftersom den behandlade sjukdomen kan akut bli

värre. Behandlingen bör inte avslutas utan läkarens ordination.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar (hos färre än en av 10):

sömnstörningar, mardrömmar

långsam hjärtfrekvens

nedsatt perifer blodcirkulation

andfåddhet

muskelsvaghet

trötthet.

Mindre vanliga biverkningar (hos fler än en av 100):

illamående, kräkningar, diarré.

Sällsynta biverkningar (hos färre än en av 1 000):

minskat antal blodplättar (symtomen inkluderar benägenhet för blånader och näsblödningar)

minskat antal granulocyter (dvs. agranulocytos med symtom såsom oförklarlig feber, halsont

och andra förkylningsliknande symtom)

för låg blodsockerhalt hos barn, kramper förknippade med för låg blodsockerhalt

hallucinationer, depression, psykos, förvirring

onormala känselförnimmelser, svimningsanfall,

yrsel

torra ögon, synstörningar

försämring av hjärtsvikt, atrioventrikulärt hjärtblock

lågt blodtryck vid uppresning (symtomen inkluderar svindel, svimningsanfall)

sammandragningar av de glatta muskelfibrerna i luftrörens väggar hos astmapatienter

(symtomen inkluderar andfåddhet)

håravfall, hudutslag, psoriasisliknande hudreaktioner, försämring av psoriasis symtom,

hudblödningar (purpura).

Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än en av 10 000):

förändringar i blodets fettvärden

ökad svettning.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

huvudvärk

bindhinneinflammation i ögat

förstoppning, muntorrhet.

Sluta att använda Propral och kontakta omedelbart läkare eller närmaste jourpoliklinik om du får

följande symtom:

andnöd

rytmstörningar i hjärtat eller minskad hjärtfrekvens

kraftig matthet, yrsel, svindel eller ett svimningsanfall.

Kontakta läkare så snart som möjligt om du får följande symtom:

hudutslag

sinnesförnimmelser.

Berätta läkaren om du har följande symtom och de bekymrar dig:

syn-, känsel- och sömnrubbningar eller depression

onormal trötthet

kalla lemmar, eller smärtor som förekommer under promenad.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Propral ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är propranololhydroklorid,

varav finns 10 mg eller 40 mg i en tablett.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, mikrokristallin

cellulosa,

pregelatiniserad stärkelse (bara i 10 mg tablett), vattenfri kolloidal

kiseldioxid

magnesiumstearat. Som färgämne innehåller Propral 40 mg tabletterna indigokarmin (E132) och

kinolingult

(E104).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Propral 10 mg tablett

Vit, rund, konvex tablett med brytskåra, diameter 9 mm.

Förpackningsstorlekar: plastburk av polyeten, 30 och 100 tabletter.

Propral 40 mg tablett

Ljusgrön, rund, konvex tablett med brytskåra, diameter 9 mm.

Förpackningsstorlekar: plastburk av polyeten, 30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Orion Pharma

Tengströmsgatan 8

20360 Åbo

Denna bipacksedel ändrades senast

13.2.2018