PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE F CONCENTRATE

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE F CONCENTRATE
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE F CONCENTRATE
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 114452E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan

tunnistustiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE F

CONCENTRATE

EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen

1.

Aineen tai valmisteen tunnistetiedot

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE F CONCENTRATE

Kauppanimi

:

Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot

:

pintojen desinfektioaine

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

Käyttötarkoitus

Tarkistus päivämäärä : 5 Elokuu 2010

Versio : 1

114452E

Koodi :

Valmistaja/

Jälleenmyyjä/

Maahantuoja

:

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

Hätäpuhelin: 112

Myrkytystietokeskus

:

09 471 977 (Myrkytystietokeskus)

Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus

2.

Luokitus

Ei luokiteltu.

:

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 199/45/EY ja sen muutosten mukaan.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

Koostumus ja tiedot aineosista

3.

Aine/valmiste

Valmiste

:

Ei sisällä ainesosia, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina

pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä

osiossa ilmoittaa.

Huuhtele suu vedellä. Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan. Älä

oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Hakeudu lääkärin hoitoon,

jos oireita ilmaantuu.

Ihokosketus

Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja

alaluomea. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ilmenee ärsytystä.

Huuhtele saastunut iho runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja

kengät.

4.

Ensiapuohjeet

Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos

oireita ilmaantuu.

Nieleminen

Hengitys

Roiskeet silmiin

:

:

:

:

Ensiaputoimenpiteet

Erityiskäsittelyt

Ei saatavilla.

:

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

Julkaisupäivä

:

5 Elokuu 2010

Sivu: 1/4

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE F CONCENTRATE

Palontorjuntatoimenpiteet

5.

Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä

paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella.

Erityiset palomiesten

suojavarusteet

Tulipalon sattuessa käytä vesisuihkua (sumu), vaahtoa, kuivakemikaalia tai

:ta.

Sammutusaineet - Sopivia

:

:

Sammutusaineet -

Sopimattomia

Ei tiedossa.

:

Ympäristöä koskevat

varotoimet

Henkilökohtaiset varotoimet

6.

Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta

:

Huomautus: kohdassa 8 on tietoja henkilökohtaisista suojaimista ja kohdassa 13 on tietoja jätteen

hävittämisestä.

:

Älä päästä tarpeettomia ja suojaamattomia ihmisiä alueelle. Älä kosketa

vuotanutta materiaalia tai kävele siinä Vältä höyryn tai sumun hengittämistä.

Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla.

Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään,

vesistöön tai viemäreihin.

Pieni vuoto

:

Laimenna vedellä ja siivoa mopilla jos veteen sekoittuvaa tai imeytä

reagoimattomaan kuivaan materiaaliin ja pistä asianmukaiseen

jätteidenhävitysastiaan.

Suuri vuoto

:

Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille.

Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella,

kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö

hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti (katso kohta 13).

Käsittely

Käsittely ja varastointi

Varastointi

7.

Älä nauti. Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Pese kädet

aina huolellisesti saippualla ja vedellä käsittelyn jälkeen.

Pakkausmateriaalit

Käytä alkuperäistä pakkausta.

Säilytettävä paikallisten säännösten mukaisesti. Varastoi alkuperäissäiliössä

suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa

tilassa, poissa epäyhteensopivista materiaaleista (katso kohta 10) ja ruuasta

ja juomasta. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään.

:

:

:

Suositellaan

Varastointilämpötila: 0 - 25°C

Altistumisen raja-arvot

8.

Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Käsiensuojaus

(EN 374)

Altistumisen ehkäiseminen

Käytettäessä tuotetta normaalisti ja käyttötarkoituksen mukaisesti

hengityssuojainta ei tarvita.

Ei erityissuosituksia.

Ei erityissuosituksia.

Silmiensuojaus

(EN 166)

Hengityselinten suojaus

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ei saatavilla.

:

Ihonsuojaus

(EN 14605)

Ei erityissuosituksia.

:

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto

Nestemäinen.

Amiinin kaltainen.

Haju

Värittömästä vaaleankeltaiseen.

Väri

9.

:

:

Yleiset tiedot

Ulkonäkö

pH

5.5 - 7.5 (100%)

:

Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

:

Julkaisupäivä

:

5 Elokuu 2010

Sivu: 2/4

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE F CONCENTRATE

Ei saatavilla.

Sulamispiste

Kiehumispiste

Höyryn paine

Suhteellinen tiheys

Höyryn tiheys

Liukoisuus

Ei saatavilla.

0.988 - 1 g/cm

(20 °C)

Ei saatavilla.

Ei oleellinen.

Liukenee helposti: kylmä vesi.

Haihtumisnopeus

(butyyliasetaatti = 1)

Ei oleellinen.

Leimahduspiste

> 100°C

Ei oleellinen.

Ei oleellinen.

Syttyvyys

Ei oleellinen.

Viskositeetti

Ei saatavilla.

Oktanoli/vesijakautumiskerroinn

Räjähdysrajat

Räjähdysominaisuudet

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ei saatavilla.

Hapettavat ominaisuudet

:

Ei oleellinen.

Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Stabiilisuus

10.

:

Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.

Stabiili normaaliolosuhteissa.

Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Syöpää aiheuttava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Perimää vaurioittava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Lisääntymiselle vaarallinen

:

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitys

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

:

Nieleminen

Ihokosketus

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

:

Roiskeet silmiin

Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle

12.

Tuotteen ekologinen määritys nojautuu raaka-aineiden ja/tai niihin verrattavien aineiden tietoihin. Tuotteen

sisältämien orgaanisten komponenttien summa saavuttaa testissä 'helposti hajoava' arvot > 60% BOD/COD tai

CO2-kehitys tai > 70% DOC- väheneminen. Tämä vastaa raja-arvoja 'helposti hajoava /readily degradable'

(esim. OECD-mentelmien 301 mukaisesti).

Tuote ei kuulu direktiivin 1999/45/EC edellyttämän ympäristöluokituksen piiriin.

Ekotoksisuus

Pysyvyys ja hajoavuus

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.

200130

Euroopan jäteluettelo (EWC)

:

Jätteet on hävitettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Käytä

loppu sisällöstä niin pitkälti kuin mahdollista käyttöohjeiden mukaan.

Hävitysmenetelmät

:

14.

Kansainväliset kuljetusmääräykset

Kuljetustiedot

Julkaisupäivä

:

5 Elokuu 2010

Sivu: 3/4

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE F CONCENTRATE

ADR/RID-luokka

IMDG-luokka

Kemikaaleja koskevat

määräykset

YK-numero

Oikea tekninen nimi

Luokka

Pakkausryhmä

Etiketti

määräyksiä.

regulated.

Noudata ilmakuljetusten erityisiä pakkausohjeita.

Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.

EU-määräykset

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu EU-lainsäädännön mukaan.

R -lausekkeet

:

Muut tiedot

16.

Ei oleellinen.

:

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen R-

lausekkeiden koko teksti -

Suomi

5 Elokuu 2010

Julkaisutiedot

Painopäivä

Tarkistus päivämäärä

Versio

Tiedotteen laatija

5 Elokuu 2010

Versio

Edellä oleva informaatio, joka perustuu tuotteen valmistukseen valmistusmaassa käytettyyn reseptiin

on käsittääksemme virheetön. Koska tiedot, standardit ja säännökset muuttuvat sekä käyttö- ja

käsittelyolosuhteet ovat vaikutuspiirimme ulkopuolella, emme takaa tämän informaation täydellisyyttä

tai jatkuvaa virheettömyyttä.

Huomautus lukijalle

1

1

:

:

:

:

Ecolab Regulatory Department Europe

Sivu: 4/4

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä