PRATSIOL

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • PRATSIOL 5 mg tabletti
 • Annos:
 • 5 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • PRATSIOL 5 mg tabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • pratsosiini

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa peruuntunut
 • Myyntiluvan numero:
 • 7806
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 21-08-1979
 • Viimeisin päivitys:
 • 02-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pratsiol 1 mg ja 2 mg tabletit

pratsosiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Ks. kohta 4

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Pratsiol on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pratsiol-tabletteja

Miten Pratsiol-tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Pratsiol-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Pratsiol on ja mihin sitä käytetään

Pratsiol-tablettien vaikuttava aine on pratsosiini.

Pratsosiini alentaa kohonnutta verenpainetta. Lisäksi se helpottaa virtsaputkea sulkevan lihaksen

avautumista virtsatessa.

Pratsiol-tabletteja käytetään verenpainelääkkeenä ja eturauhasen liikakasvuun liittyvien

virtsaamisvaikeuksien hoitoon.

Pratsosiinia, jota Pratsiol sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa

mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä,apteekkihenkilökunnalta tai muulta

terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pratsiol-tabletteja

Älä ota Pratsiol-tabletteja

jos olet allerginen pratsosiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos olet allerginen muille kinatsoliineille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Pratsiol-tabletteja.

Ole erityisen varovainen Pratsiolin suhteen

jos sinulla esiintyy rasitusrintakipua

jos sairastat virtauksen vaikeutumisesta johtuvaa sydämen vajaatoimintaa

jos sairastat munuaisten tai maksan vajaatoimintaa

jos sairastat narkolepsiaa (nukahtelusairaus

jos sinulla on todettu aivoverenkierron häiriöitä.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Pratsiol-tablettien käyttö voi vaikeuttaa harmaakaihileikkausta. Kerro silmälääkärille ennen leikkausta,

että käytät tai olet aikaisemmin käyttänyt Pratsiol-tabletteja, jotta hän pystyy varautumaan

leikkauksessa mahdollisesti syntyviin ongelmiin.

Hoidon alussa voi ilmetä huimausta ja pyörrytystä etenkin iäkkäillä henkilöillä. Tämän takia hoito

aloitetaan pienellä annoksella, joka otetaan illalla nukkumaan mentäessä.

Muut lääkevalmisteet ja Pratsiol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa

muita lääkkeitä.

Pratsiol-tablettien käyttö samanaikaisesti muiden verenpainelääkkeiden kanssa voi aiheuttaa

verenpaineen liiallisen laskun, koska pratsosiini voimistaa niiden vaikutusta. Myös hoidon alkuun

liittyvän huimauksen ja pyörrytyksen mahdollisuus on suurempi, jos käytät (tai olet juuri käyttänyt)

beetasalpaajaa tai muuta verenpainelääkettä. Fyysinen rasitus, kuumuus ja alkoholi sekä tietyt

erektiohäiriölääkkeet kuten sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili voivat myös voimistaa pratsosiinin

verenpainetta laskevaa vaikutusta.

Joillakin potilailla, jotka käyttävät alfa-salpaajalääkitystä korkean verenpaineen tai suurentuneen

eturauhasen hoidossa, saattaa esiintyä huimausta tai pyörrytystä, mikä voi johtua alhaisesta

verenpaineesta nopeasti istumaan tai pystyyn noustessa. Näitä oireita on esiintynyt potilailla, jotka ovat

käyttäneet erektiohäiriölääkkeitä yhdessä alfa-salpaajien kanssa. Jotta todennäköisyys näiden oireiden

ilmenemiseen vähentyisi, päivittäisen alfa-salpaaja-annoksen pitäisi olla vakiintunut ennen

erektiohäiriölääkkeiden käytön aloittamista.

Indometasiini voi heikentää pratsosiinin verenpainetta laskevaa vaikutusta.

Muista mainita Pratsiol-tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Pratsiol-tablettien käyttöä raskauden aikana ei yleensä suositella. Sitä on kuitenkin lääkärin tarkassa

valvonnassa käytetty äidin raskaudenaikaisen verenpaineen hoitoon ilman, että sikiölle on aiheutunut

haittoja. Neuvottele lääkärin kanssa, mikäli olet raskaana tai suunnittelet raskautta Pratsiol-hoidon

aikana.

Pratsosiini erittyy jossain määrin äidinmaitoon, joten sen käyttöä imetyksen aikana ei yleensä suositella.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pratsosiini voi aiheuttaa etenkin hoidon alussa väsymystä sekä huimausta ja pyörrytystä ylös

noustaessa, jolloin autolla ajoa ja muita tarkkuutta vaativia tehtäviä on syytä välttää.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Pratsiol sisältää laktoosia

Pratsiol sisältää laktoosia. Yksi 1 mg:n tabletti sisältää laktoosia 48,1 mg ja yksi 2 mg:n tabletti 96,1 mg.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän

lääkkeen ottamista.

3.

Miten Pratsiol-tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Lääkäri on määrännyt sinulle ja sairauteesi sopivan annostuksen sekä hoidon keston. Noudata tarkoin

lääkärin ohjetta. Annostusta ei tule muuttaa omatoimisesti. Jos Pratsiol-tablettien vaikutus on mielestäsi

liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Pratsiol-hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella (esim. 0,5 mg kaksi tai kolme kertaa päivässä)

huimauksen ja pyörrytyksen ehkäisemiseksi. Ensimmäinen annos on syytä ottaa illalla nukkumaan

mentäessä.

Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi lasi vettä).

Lääke tulee muistaa ottaa säännöllisesti. Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina

samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos otat enemmän Pratsiol-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Pratsiol-tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä

unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Hoito ei saisi keskeytyä, joten resepti kannattaa uusia hyvissä ajoin ennen tablettien loppumista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

sydämen tykytys

hengenahdistus, nenän tukkoisuus

vatsavaivat (pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus), suun kuivuus

päänsärky, huimaus, pyörrytys, väsyneisyys, voimattomuuden tunne

masennus, hermostuneisuus

ihottuma

tiheä virtsaamistarve

näköhäiriöt

verenpaineen alentuminen pystyyn noustessa.

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

nivelkivut

hikoilun lisääntyminen, kutina

unihäiriöt

silmien punoitus

korvien soiminen (tinnitus)

tuntoharhat

rintakipu

vatsakipu

nenäverenvuoto

impotenssi.

Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

allergiset reaktiot

hallusinaatiot

pyörtyminen, turvotukset

haimatulehdus

poikkeavat maksa-arvot

epänormaali hiustenlähtö tai hiusten oheneminen, punajäkälä (lichen planus)

virtsanpidätyskyvyn heikkeneminen

pitkittynyt ja/tai kivulias erektio.

Pratsiol-hoidon yhteydessä esiintyvät haittavaikutukset johtuvat yleensä lääkkeen

vaikutusmekanismista. Ne lievenevät yleensä hoidon jatkuessa. Hoidon alussa esiintyy melko yleisesti

huimausta ja pyörrytystä. Sen estämiseksi ensimmäinen lääkeannos kannattaa ottaa nukkumaan

mentäessä. Huimausta ja pyörrytystä voi esiintyä myös hoidon myöhemmässä vaiheessa pystyyn

noustaessa.

Jos oireet ovat voimakkaita tai jatkuvat pitkään, ota yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Pratsiol-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pratsiol sisältää

Vaikuttava aine on pratsosiini, jota on 1 mg tai 2 mg yhdessä tabletissa.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liivate, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tabletit ovat valkoisia tai hieman kellertäviä, jakouurteellisia, tasaisia, viistoreunaisia tabletteja. 1 mg:n

tabletissa on koodi ORN 27, tabletin halkaisija on n. 7 mm. 2 mg:n tabletissa on koodi ORN 335 ja se on

halkaisijaltaan n. 9 mm.

Pakkauskoko: 100 tablettia

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistajat

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

tai

Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.12.2014

Bipacksedel: Information till patienten

Pratsiol 1 mg och 2 mg tabletter

prazosin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Pratsiol är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Pratsiol

Hur du tar Pratsiol

Eventuella biverkningar

Hur Pratsiol ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pratsiol är och vad det används för

Den aktiva substansen i Pratsiol är prazosin.

Prazosin sänker ett förhöjt blodtryck. Läkemedlet verkar också så, att muskeln som sluter till urinröret

lättare öppnas vid urinering.

Pratsiol används som blodtrycksmedicin och för behandling av urineringsbesvär, som förekommer vid

förstorad prostata.

Prazosin som finns i Pratsiol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns

i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare

frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad behöver du veta innan du tar Pratsiol

Ta inte Pratsiol

om du är allergisk mot prazosin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du är allergisk mot andra kinazoliner.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pratsiol.

Var särskilt försiktig med Pratsiol

om du lider av bröstsmärta i samband med ansträngning

om du lider av hjärtsvikt som orsakas av försvårat flöde

om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

om du lider av narkolepsi (ett tillstånd med plötsliga sömnattacker)

om du har konstaterats ha cirkulationsstörningar i hjärnan.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) ska du informera

ögonläkaren före operationen om att du använder eller har använt Pratsiol. Användning av Pratsiol kan

orsaka komplikationer under operationen, vilka kan hanteras om läkaren är informerad.

Yrsel och svimning kan uppträda i början av behandlingen, speciellt hos äldre personer. Därför inleds

behandlingen med en liten dos som tas på kvällen vid sänggående.

Andra läkemedel och Pratsiol

Tala om för läkaren eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Samtidig användning av Pratsiol med andra blodtrycksmediciner kan förorsaka en alltför kraftig

blodtryckssänkning, på grund av att Pratsiol förstärker deras verkan. Också sannolikheten för yrsel och

svindel i samband med den första dosen av prazosin tilltar om du använder (eller nyligen har använt)

andra blodtrycksmediciner, speciellt beta-blockerare. Fysisk ansträngning, hetta, alkohol och vissa

läkemedel som används vid erektionsstörningar, t.ex. sildenafil, tadalafil och vardenafil, kan också

förstärka den blodtryckssänkande effekten av prazosin.

Vissa patienter som använder alfa-receptorblockare för behandling av högt blodtryck eller förstorad

prostata kan uppleva yrsel eller svindel, vilket kan bero på lågt blodtryck då man sitter eller stiger upp

snabbt. Vissa patienter som har använt läkemedel mot erektionsstörningar tillsammans med alfa-

receptorblockare har upplevt dessa symptom. För att minska sannolikheten för uppkomsten av dessa

symtom bör den dagliga alfa-receptorblockare dosen vara regelbunden innan läkemedel mot

erektionsstörningar påbörjas.

Indometacin kan försämra den blodtryckssänkande effekten av prazosin.

Kom ihåg att tala om att du använder Pratsiol i samband med följande läkarbesök.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Användning av Pratsiol under graviditet rekommenderas i allmänhet inte. Läkemedlet har emellertid

under läkaruppsyn använts för behandling av förhöjt blodtryck under graviditet och har inte orsakat

men för fostret. Konsultera läkaren om du är gravid eller planerar graviditet medan du behandlas med

Pratsiol.

Prazosin går i viss mån över i modersmjölken, varför dess användning i allmänhet inte rekommenderas

under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Prazosin kan speciellt i början av behandlingen förorsaka trötthet samt yrsel och svindel då man reser

sig. I sådana fall är det därför skäl att undvika bilkörning och andra precisionskrävande uppgifter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pratsiol innehåller laktos

Pratsiol innehåller laktos. En 1 mg tablett innehåller laktos 48,1 mg och en 2 mg tablett 96,1 mg.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Pratsiol

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Läkaren har ordinerat dig en lämplig dosering och behandlingslängd med tanke på din sjukdom. Följ

läkarens anvisningar noga. Ändra aldrig dosen utan att tala med läkaren. Om du finner att effekten av

Pratsiol är för stark eller för svag, kontakta läkaren eller apoteket.

För att undvika yrsel och svindel inleds Pratsiol-behandlingen med en liten dos (t.ex. 0,5 mg två eller tre

gånger dagligen). Den första dosen bör tas på kvällen före sänggående.

Tabletterna skall tas med en riklig mängd vätska (till exempel ett glas vatten).

Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet. Läkemedlet ger jämn effekt om det alltid tas vid samma

tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Pratsiol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Pratsiol

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta

den bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Behandlingen får inte avbrytas. Förnya därför ditt recept i god tid förrän tabletterna tar slut.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga (hos färre än en av 10):

hjärtklappning

andnöd, nästäppa

magbesvär (illamående, kräkningar, diarré, förstoppning), muntorrhet

huvudvärk, yrsel, svindel, trötthet, kraftlöshet

depression, nervositet

eksem

frekvent behov att urinera

synstörningar

lågt blodtryck i stående ställning.

Mindre vanliga (hos färre än en av 100):

ledsmärtor

ökad svettning, klåda

sömnstörningar

röda ögon

öronsusning (tinnitus)

känselstörningar

bröstsmärta

magsmärta

näsblödning

impotens.

Sällsynta (hos färre än en av 1 000):

allergiska reaktioner

hallucinationer

svimning, svullnader

pankreatit

rapporter om onormala levervärden

onormal hårförlust eller förtunning, lichen ruber (planus)

sänkt förmåga att hindra ofrivillig urinavgång

ihållande och/eller smärtsam erektion.

De biverkningar som uppträder i samband med Pratsiol-behandlingen beror i allmänhet på läkemedlets

verkningsmekanism. De blir i allmänhet lindrigare då behandlingen fortgår. I början av behandlingen

förekommer svindel och yrsel ganska allmänt. För att undvika detta lönar det sig att ta den första

läkemedelsdosen före sänggående. Yrsel och svindel kan också förekomma i ett senare skede av

behandlingen då man reser sig från sittande eller liggande ställning.

Om symtomen är kraftfulla eller långvariga bör du kontakta din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Pratsiol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är prazosin, varav det finns 1 mg eller 2 mg i en tablett.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, talk och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita eller en aning gulaktiga, släta med fasad kant och skåra. 1 mg tabletten har koden

ORN 27, tablettens diameter är ca 7 mm. 2 mg tabletten har koden ORN 335 och den har en diameter

på ca 9 mm.

Förpackningsstorlek: 100 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

eller

Orion Pharma

Tengströmsgatan 8

20360 Åbo

Denna bipacksedel ändrades senast 17.12.2014