PIMAFUCORT

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • PIMAFUCORT emulsiovoide
 • Lääkemuoto:
 • emulsiovoide
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • PIMAFUCORT emulsiovoide
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Hydrokortisoni ja antibiootit

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 5755
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 06-06-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pimafucort emulsiovoide

Pimafucort voide

hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai

sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Pimafucort on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pimafucort-valmistetta

Miten Pimafucort-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Pimafucort-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Pimafucort on ja mihin sitä käytetään

Pimafucort on ulkoiseen käyttöön tarkoitettu mietoa, I-ryhmän kortikosteroidia, sienilääkettä ja antibioottia

sisältävä yhdistelmävalmiste,

joka vaikuttaa kutinaa sekä bakteeri- ja sienitulehduksia lievittävästi.

Valmistetta käytetään ihon bakteeri- ja hiivasieni- tai sienitulehdusten (sekainfektioiden) lyhytaikaiseen hoitoon.

Pimafucort emulsiovoide sisältää vain vähän rasvaa, minkä takia se soveltuu erityisesti punoittavien ja vetistävien

ihottumien hoitoon.

Pimafucort voiteen voidepohja on rasvainen, minkä takia se soveltuu kuivien ja hilseilevien

ihottumien hoitoon.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pimafucort-valmistetta

Älä käytä Pimafucort-valmistetta

jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

virusten tai loiseläinten aiheuttamien ihottumien hoitoon

ihottumiin, joiden aiheuttajana on pelkästään bakteeri, sieni tai hiiva

akneen

(palo)vammoihin

haavoihin eikä ihottumiin,

jotka saattavat olla seurausta aikaisemmasta kortikosteroidihoidosta

ulkokorvantulehduksen hoidossa, mikäli tärykalvo on puhjennut

Varoitukset ja varotoimet

Pimafucort-valmistetta levitettäessä on vältettävä valmisteen joutumista silmiin

eikä sitä saa levittää silmäluomiin.

Lääkärin puoleen on käännyttävä, mikäli valmistetta aiotaan käyttää peitesiteen alla, laajoilla ihoalueilla tai lapsille.

Pitkäaikaista käyttöä sekä levitystä haavoihin tai vahingoittuneelle iholle on vältettävä.

Jos ihottuma pahenee yhden tai useamman viikon käytön jälkeen, on käännyttävä lääkärin puoleen.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Pimafucortia.

Muut lääkevalmisteet ja Pimafucort

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua

käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai

apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pimafucort-valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole olemassa tutkimuksia, mutta

Pimafucort-valmistetta käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutusta näihin.

3.

Miten Pimafucort-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai

sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pimafucort-valmistetta levitetään ohuelti ihottuma-alueelle 2-4 kertaa päivässä. Levittämisen jälkeen voidaan ihoa

kevyesti hieroa.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Pimafucort-valmisteen levittämisen jälkeen saattaa ihottuma aluksi hieman paheta. Hoidon keskeyttäminen tällöin

ei kuitenkaan yleensä ole aiheellista.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Kosketusihottuma (joskus allergiaan liittyvä). Pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa ihon ohenemista ja ruusufinnin

kaltaisia muutoksia kasvojen iholle (punoitus, näpyt)

Pitkäaikainen käyttö suurille ihoalueille,

käyttö peittositeen alla tai käyttö lapsille lisää haittavaikutusten riskiä.

Myös riski, että lääke vaikuttaa muualle elimistöön,

lisääntyy.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5.

Pimafucort-valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 ºC.

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän Käyt. viim. jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Lisätietoja voivat antaa lääkäri tai lääkkeen luovuttanut apteekki.

Mikäli valmisteessa on jotakin huomauttamista, valmiste täytyy palauttaa siihen apteekkiin, josta se on luovutettu.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pimafucort sisältää

Pimafucort emulsiovoide:

Vaikuttavat aineet ovat 10 mg hydrokortisonia (mieto kortikosteroidi),

10 mg natamysiiniä (sienilääke) sekä

3,5 mg neomysiiniä (antibiootti).

Muut aineet ovat vedetön natriumsitraatti, Emulgade F special (setostearyylialkoholi,

natriumsetostearyylisulfaatti ja ionittumaton emulgaattori), sorbitaanimonostearaatti, setyyliesterivaha,

dekyylioleaatti,

makrogolistearaatti, metyyliparahydroksibentsoaatti

(E218), propyyliparahydroksibentsoaatti

(E216) ja puhdistettu vesi.

Pimafucort voide:

Vaikuttavat aineet ovat 10 mg hydrokortisonia (mieto kortikosteroidi),

10 mg natamysiiniä (sienilääke) sekä

3,5 mg neomysiiniä (antibiootti).

Muut aineet ovat Plastibase 50 W (= nestemäinen parafiini + polyetyleeni).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pimafucort emulsiovoide:

Valkoinen/kellertävä emulsiovoide

Pakkauskoko: 30 g

Pimafucort voide:

Valkoinen/kellertävä voide

Pakkauskoko: 30 g

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup, Tanska

Valmistaja

Temmler Italia S.r.l, Carugate (MI), Italia

Astellas Pharma Europe B.V., Leiden, Hollanti

Lisätietoja valmisteesta antaa myyntiluvan haltijan edustaja:

LEO Pharma

Oy, Vantaa, Puh. 020 721 8440.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.6.2016

Bipacksedeln: Information till användaren

Pimafucort kräm

Pimafucort salva

hydrokortison/natamycin/neomycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Pimafucort är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Pimafucort

Hur du använder Pimafucort

Eventuella biverkningar

Hur Pimafucort ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pimafucort är och vad det används för

Pimafucort är ett kombinationspreparat för utvärtes bruk, som innehåller en mild kortikosteroid (grupp I), ett medel

mot svampinfektion och ett antibiotikum. Det lindrar klåda samt bakterie- och svampinfektioner.

Pimafucort används för kortvarig behandling av bakterie- och jästsvamp- eller andra svampinfektioner

(blandinfektioner) på hud.

Pimafucort kräm innehåller bara en liten mängd fett, varför den lämpar sig för behandling av erytematösa och

vätskande eksem.

Pimafucort salva har en fet salvbas, varför den lämpar sig för behandling av torra och fjällande eksem.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Pimafucort

Använd inte Pimafucort:

om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

vid eksem orsakade av virus eller parasitdjur

vid eksem orsakade av endast bakterier, svamp eller jästsvamp

vid akne

på (bränn)skador

på sår eller eksem som möjligen är en följd av tidigare kortikosteroidbehandling

vid behandling av extern otit om trumhinnan är perforerad

Varningar och försiktighet

Undvik att få preparatet i ögonen. Pimafucort får inte användas på ögonlocken.

Kontakta läkare före användning av preparatet under täckande förband, på stora hudområden eller på barn.

Långvarigt bruk samt användning på sår eller på skadad hud skall undvikas.

Skulle eksemet förvärras efter en eller flera veckors användning, bör läkare kontaktas.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pimafucort.

Andra läkemedel och Pimafucort

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga studier av Pimafucorts inverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner, men användning av

Pimafucort förväntas inte ha någon påverkan.

3.

Hur du använder Pimafucort

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pimafucort påstrykes i ett tunt lager på eksemområdet 2-4 gånger dagligen. Efter påstrykningen kan huden

masseras lätt.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Pimafucort orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Efter påstrykning av Pimafucort kan eksemet först förvärras något. Detta brukar dock inte leda till att behandlingen

behöver avbrytas.

Följande biverkningar har rapporterats:

Kontaktutslag (ibland i samband med allergi). Långvarigt bruk kan orsaka att huden blir tunnare och ge

hudförändringar som liknar rosenfinnar (rodnad, finnar).

Vid behandling av stora ytor under lång tid, vid behandling med täckförband eller vid behandling av barn ökar

risken för biverkningar. Risken att läkemedlet påverkar andra delar av kroppen ökar också.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information.

5.

Hur Pimafucort ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel

som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Ytterligare uppgifter fås från läkare eller apotek.

Vid reklamation måste preparatet återföras till det apotek, där det har uthämtats.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Pimafucort kräm:

De aktiva substanserna är hydrokortison (mild kortikosteroid) 10 mg, natamycin (medel mot svamp) 10 mg

samt neomycin (antibiotikum) 3,5 mg

Övriga innehållsämnen är vattenfritt natriumcitrat, Emulgade F special (cetostearylalkohol,

natriumcetostearylsulfat och icke-joniserad emulgator), sorbitanmonostearat, cetylestervax, dekyloleat,

makrogolstearat, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216) och renat vatten.

Pimafucort salva:

De aktiva substanserna är hydrokortison (mild kortikosteroid) 10 mg, natamycin (medel mot svamp) 10 mg

samt neomycin (antibiotikum) 3,5 mg

Övriga innehållsämnen är Plastibase 50 W (flytande paraffin + polyetylen).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pimafucort kräm:

Vit/gulaktig kräm

Förpackningsstorlek: 30 g

Pimafucort salva:

Vit/gulaktig salva

Förpackningsstorlek: 30 g

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750

Ballerup, Danmark

Tillverkare

Temmler Italia S.r.l., Carugate (MI), Italien

eller

Astellas Pharma Europe B.V., Leiden, Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

LEO Pharma Oy, Vanda, Tel. 020 721 8440

Denna bipacksedel ändrades senast 16.6.2016