PERTRIPTYL

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • PERTRIPTYL 4 mg / 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen
 • Annos:
 • 4 mg / 25 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti, kalvopäällysteinen
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • PERTRIPTYL 4 mg / 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Amitriptyliini ja psyykenlääke
 • Tuoteyhteenveto:
 • Entiset kauppanimet: PERTRIPTYL 4+25

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 4473
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 13-06-2008
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pertriptyl 2 mg/25 mg ja 4 mg/25 mg tabletit

perfenatsiini, amitriptyliinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Pertriptyl on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pertriptyl-tabletteja

Miten Pertriptyl-tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Pertriptyl-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Pertriptyl on ja mihin sitä käytetään

Perfenatsiini on antipsykootti eli psykoosilääke, ja amitriptyliini

kuuluu trisyklisiin

antidepressantteihin eli masennuslääkkeisiin. Sekä perfenatsiini että amitriptyliini vaikuttavat

tiettyihin aivojen välittäjäainejärjestelmiin. Yhdessä ne vähentävät tuskaisuutta ja masentuneisuutta

sekä kohottavat mielialaa. Pertriptyl lievittää myös psykoosin oireita eikä aiheuta riippuvuutta.

Pertriptyl-tabletteja käytetään tuskaisuuden ja masentuneisuuden hoitoon. Sillä voidaan hoitaa myös

skitsofreniaa, johon liittyy masentuneisuutta.

Lääkäri voi määrätä Pertriptyl-tabletteja myös muuhun tarkoitukseen.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pertriptyl-tabletteja

Älä ota Pertriptyl-tabletteja

jos olet allerginen perfenatsiinille, amitriptyliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

(lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on feokromosytooma (lisämunuaisytimen

kasvain), luuytimen toiminnanhäiriöitä,

silmänpainetauti (viherkaihi, glaukooma) tai eturauhasen liikakasvua

jos sinulla on hiljattain ollut sydäninfarkti ja sinulla on siitä johtuvia sydämen rytmihäiriöitä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Pertriptyl-tabletteja.

Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa

jos sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppa, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön

yhteydessä voi tulla veritulppia

jos sinulla on jokin vaikea keskushermostosairaus (esim. epilepsia, aivohalvaus, aivovamma,

dementia)

jos sairastat maksan, sydämen tai keuhkojen vajaatoimintaa, diabetesta (sokeritauti) tai

Parkinsonin tautia

jos sinulla on jokin sydänsairaus

jos käytät samanaikaisesti psykoosilääkkeitä

jos sinulla on voimakas tai pitkään kestävä ripuli, oksennustauti tai jos olet pitkällä paastolla.

”Pidentyneeksi QT-ajaksi” kutsutusta sydänongelmasta (joka näkyy sydänsähkökäyrässä, EKG:ssä) ja

sydämen rytmihäiriöistä (nopea tai epäsäännöllinen syke) on ilmoitettu Pertriptylin käytön yhteydessä.

Kerro lääkärille, jos

sinulla on hidas sydämen syke,

sinulla on tai on aiemmin ollut sydämen vajaatoiminta, jolloin sydän ei pumppaa verta kehoon

niin hyvin kuin pitäisi,

sinulla on tai suvussasi esiintyy sydämen rytmihäiriöille altistavaa QT-ajan pidentymistä,

käytät muita lääkkeitä, jotka saattavat aiheuttaa sydänongelmia, tai

jos sinulla on terveysongelma, jonka myötä sinulla on matala veren kalium- tai

magnesiumpitoisuus tai korkea kaliumpitoisuus.

Lapset ja nuoret

Pertriptyl ei sovellu lasten ja nuorten käyttöön.

Muut lääkevalmisteet ja Pertriptyl

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

Pertriptyl-tableteilla on yhteisvaikutuksia useiden lääkeaineiden kanssa. Älä aloita mitään uutta

lääkitystä varmistamatta ensin lääkäriltä tai apteekista, voitko käyttää sitä yhdessä Pertriptylin

kanssa.

Joidenkin lääkkeiden tai Pertriptyl-tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos

käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

psykoosilääkkeet (tioridatsiini,

tsuklopentiksoli,

haloperidoli,

risperidoni)

masennuslääkkeet (imipramiini,

klomipramiini, nortriptyliini,

mianseriini, paroksetiini,

fluoksetiini, fluvoksamiini,

sertraliini, venlafaksiini)

nukahtamislääkkeet

ahdistusta ja tuskaisuutta vähentävät lääkkeet

adrenaliini

allergialääkkeet (antihistamiinit)

yskänlääke (dekstrometorfaani)

eräät verenpainelääkkeet (esim. klonidiini)

eräät beetasalpaajat (esim. alprenololi,

metoprololi,

propranololi,

timololi)

epilepsialääkkeet (fenytoiini, valproaatti, karbamatsepiini, fenobarbitaali)

rytmihäiriölääkkeet (enkainidi, flekainidi,

propafenoni, meksiletiini,

kinidiini)

vahvat kipulääkkeet (esim. tramadoli ja kodeiini)

mahahapon eritystä vähentävät lääkkeet (simetidiini,

omepratsoli)

antabus (disulfiraami)

sieni-infektiolääke (flukonatsoli)

verenohennuslääke (varfariini)

Parkinsonin taudin hoitoon käytettävä lääke (levodopa)

malarialääke (klorokiini)

kilpirauhasen vajaatoiminnan lääke (tyroksiini).

Myös tupakointi voi muuttaa Pertriptyl-hoidon tehoa.

Pertriptyl alkoholin kanssa

Pertriptyl voimistaa alkoholin keskushermostoa lamaavaa vaikutusta. Vältä alkoholin käyttöä

Pertriptyl-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Pertriptyl-tabletteja ei pidä käyttää raskauden eikä

imetyksen aikana. Mikäli hoitoa pidetään välttämättömänä, on käytettävä pienintä tehokasta annosta ja

pyrittävä lääkkeettömään jaksoon juuri ennen laskettua aikaa. Jos äiti on käyttänyt Pertriptyliä

raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim.

vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai

syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pertriptyl voi aiheuttaa väsymystä ja heikentää suorituskykyä. Erityisesti ensimmäisten hoitoviikkojen

aikana Pertriptyl-tabletteja saavien potilaiden kyky suoriutua liikenteessä ja tarkkaavaisuutta

vaativissa tehtävissä on heikentynyt. Varovaisuutta tulisi noudattaa, kunnes lääkkeen yksilöllinen

vaikutus on selvinnyt.

Pertriptyl sisältää laktoosia

Pertriptyl 2 mg/25 mg -tabletit sisältävät laktoosia 52 mg ja Pertriptyl 4 mg/25 mg -tabletit sisältävät

laktoosia 50 mg. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin

kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Pertriptyl-tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma. Lääkäri määrää sinulle yksilöllisen annostusohjeen.

Koska lääke vähentää syljeneritystä, kariesriski (hammasmätä) lisääntyy. Tämän vuoksi on erittäin

tärkeää huolehtia hammashygieniasta.

Tärkeää

Alkoholinkäyttöä on syytä välttää Pertriptyl-hoidon aikana.

Noudata annostusohjeita mahdollisimman

tarkoin.

Jos otat enemmän Pertriptyl-tabletteja kuin sinun pitäisi

Noudatettaessa ohjeenmukaista annostusta Pertriptyl-tablettien käyttö on turvallista.

Yliannostuksen oireita ovat vaikeat pakkoliikkeet ja lihasjäykkyys, kouristukset sekä sydämen

toiminnan heikkeneminen.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Pertriptyl-tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Pertriptyl-tablettien käytön

Pertriptyl-hoito on syytä lopettaa vähitellen vieroitusoireiden välttämiseksi.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Veritulppa, erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa

kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin,

joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos

havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

Hyvin yleiset (useammalla kuin yhdellä 10:stä) tai yleiset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä)

haittavaikutukset:

veren valkosolumäärän lievä suureneminen tai väheneminen (leukosytoosi tai leukopenia)

ruokahalun muutokset, painon vaihtelu

liian voimakas rauhoittava vaikutus (sedaatio), väsymys, huomiokyvyn heikkeneminen,

muistihäiriöt, motorinen levottomuus, parkinsonismin kaltaiset oireet

lähinäön heikkeneminen, sykkeennousu, huimaus

suun kuivuminen,

ummetus, lieväoireinen viruksen tai lääkkeen aiheuttama maksatulehdus

nokkosihottuma, kutina, ihottuma ja muita iho-oireita

sukupuolivietin

muutokset, orgasmin viivästyminen, siemensyöksyyn liittyvät vaikeudet,

kuukautishäiriöt,

rintojen kasvu ja aristus

”pidentyneeksi QT-ajaksi” kutsuttu sydänongelma (joka näkyy sydänsähkökäyrässä, EKG:ssä).

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

verensokeritasapainon muutokset, antidiureettisen hormonin liikaerityshäiriö

akuutti sulkukulmaglaukoomakohtaus

sydämen rytmihäiriöt (sekä perfenatsiini että amitriptyliini altistavat rytmihäiriöille suurina

annoksina ja muiden sydämen sähköiseen toimintaan vaikuttavien lääkkeiden kanssa

käytettäessä)

karvoituksen lisääntyminen, virtsaamisvaikeudet, kivulias ja pitkittynyt erektio.

Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta) tai hyvin harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä

10 000:sta) haittavaikutukset:

vakavat verimuutokset, kuten agranulosytoosi ja aplastinen anemia

laihtuminen

kouristukset; pahanlaatuinen oireyhtymä, jossa esiintyy kouristuksia, kuumetta, lihasjäykkyyttä

ja tajunnantason alenemista

pitkäaikainen lääkitys voi aiheuttaa pakkoliikkeitä

ja suun ympäristön vapinaa

sydämenpysähdys

valoyliherkkyys,

erektiohäiriöt.

Haittavaikutukset, joiden yleisyyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

vastasyntyneen lääkeainevieroitusoireyhtymä

laskimoveritulpat

kuivat silmät.

Antipsykooteilla hoidettavilla

iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä on raportoitu hieman

enemmän kuolemantapauksia kuin sellaisilla

potilailla,

jotka eivät käyttäneet antipsykootteja.

Potilailla, jotka käyttävät trisyklisiä masennuslääkkeitä, kuten Pertriptyl-tabletteja, on havaittu olevan

suurentunut riski luunmurtumiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Pertriptyl-tablettien säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pertriptyl sisältää

Vaikuttavat aineet ovat perfenatsiini ja amitriptyliinihydrokloridi. Yhdessä tabletissa on 2 mg

tai 4 mg perfenatsiinia ja 25 mg amitriptyliinihydrokloridia.

Muut apuaineet: Tablettiydin. Maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, povidoni,

mikrokiteinen

selluloosa, kolloidinen, vedetön piidioksidi

ja magnesiumstearaatti. Pertriptyl 2 mg/25 mg -

tablettien kalvopäällyste. Hypromelloosi, makrogoli 300, titaanidioksidi

(E 171) ja

kinoliinikeltainen (E 104). Pertriptyl 4 mg/25 mg -tablettien kalvopäällyste. Hypromelloosi,

makrogoli 300, titaanidioksidi

(E 171) ja punainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

2 mg/25 mg tabletti: keltainen, pyöreä, kupera kalvopäällysteinen tabletti.

4 mg/25 mg tabletti: punaruskea, pyöreä, kupera kalvopäällysteinen tabletti.

Pakkauskoko: 100 tablettia muovitölkissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.6.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Pertriptyl 2 mg/25 mg och 4 mg/25 mg tabletter

perfenazin, amitriptylinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Pertriptyl är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Pertriptyl

Hur du tar Pertriptyl

Eventuella biverkningar

Hur Pertriptyl ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pertriptyl är och vad det används för

Perfenazin är ett antipsykotiskt läkemedel, dvs. en psykosmedicin, medan amitriptylin

är ett tricykliskt

antidepressivt läkemedel, som används mot depression. Både perfenazin och amitriptylin verkar på

vissa transmittorsystem i hjärnan. Tillsammans minskar de känslan av ångest och depression och höjer

stämningsläget. Pertriptyl minskar också psykossymtomen och förorsakar inte beroende.

Pertriptyl-tabletter används för behandling av ångest och depression. Preparaten kan också användas

för behandling av schizofreni med depression.

Läkaren kan också ordinera Pertriptyl-tabletter för behandling av andra sjukdomar.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Pertriptyl

Ta inte Pertriptyl:

om du är allergisk mot perfenazin, amitriptylin

eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har feokromocytom (en tumör i binjuremärgen), funktionsstörningar i benmärgen,

förhöjt tryck i ögat (grön starr eller glaukom) eller förstorat prostata

om du nyligen har haft en hjärtinfarkt och har rytmstörningar som förorsakas av infarkten.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pertriptyl.

Speciell försiktighet bör iakttas

om du eller någon släkting till dig har tidigare haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa

har förknippats med blodproppsbildning

om du har en svårartad sjukdom i centrala nervsystemet (t. ex. epilepsi, hjärnslag, hjärnskada,

demens)

om du lider av nedsatt funktion i levern, hjärtat eller lungorna, diabetes (sockersjuka) eller

Parkinsons sjukdom

om du har någon hjärtsjukdom

om du använder samtidigt andra psykosmediciner

om du har häftig eller långvarig diarré, magsjuka eller om du är på en långvarig fasta.

Ett hjärtproblem som kallas ”förlängt QT-intervall” (som visas på ditt elektrokardiogram, EKG) och

hjärtrytmrubbningar (snabb eller oregelbunden hjärtrytm) har rapporterats med Pertriptyl. Tala om för

din läkare om du:

har långsam hjärtrytm,

har eller har haft problem med att ditt hjärta inte kan pumpa runt blodet i kroppen så bra som

det borde (ett tillstånd som kallas hjärtsvikt),

har eller någon släkting till dig lider av förlängd QT-tid som förorsakar rytmrubbningar i

hjärtat,

tar något annat läkemedel som kan orsaka hjärtproblem, eller

har problem som medför låga nivåer av kalium eller magnesium, eller höga nivåer av kalium i

blodet.

Barn och ungdomar

Pertriptyl ska inte användas av barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Pertriptyl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner.

Pertriptyl-tabletterna samverkar med flera andra läkemedelssubstanser. Påbörja ingen ny

medicinering utan att först kontrollera med läkare eller apotek, om du kan använda den

tillsammans med Pertriptyl.

Effekten av vissa läkemedel eller av Pertriptyl kan förändras eller du kan få biverkningar, om de

används samtidigt. Till dessa läkemedel hör t.ex.:

psykosmediciner (tioridazin,

zuklopentixol,

haloperidol, risperidon)

antidepressiva läkemedel (imipramin, klomipramin,

nortriptylin, mianserin, paroxetin,

fluoxetin, fluvoxamin, sertralin, venlafaxin)

insomningsmedel

mediciner mot ångest och vånda

adrenalin

allergimediciner (antihistaminer)

hostmedicin (dextrometorfan)

vissa blodtryckmediciner (t.ex. klonidin)

vissa betablockerare (t.ex. alprenolol, metoprolol, propranolol, timolol)

epilepsimediciner (fenytoin, valproat, karbamazepin, fenobarbital)

läkemedel mot rytmstörningar (enkainid, flekainid, propafenon, mexiletin, kinidin)

starka smärtstillande mediciner (t.ex. tramadol och kodein)

läkemedel som minskar utsöndringen av magsyra (cimetidin, omeprazol)

antabus (disulfiram)

läkemedel mot svampinfektioner (flukonazol)

blodförtunnande medel (warfarin)

läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom (levodopa)

malariamedicin (klorokin)

läkemedel som används vid bristfällig sköldkörtelfunktion (tyroxin).

Även rökning kan förändra effekten av Pertriptyl-behandlingen.

Pertriptyl med alkohol

Pertriptyl förstärker alkoholens förlamande effekt på det centrala nervsystemet. Undvik användning av

alkohol under Pertriptyl-behandlingen.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Pertriptyl-tabletter bör inte användas under

graviditet och amning. Om behandlingen anses nödvändig bör den minsta effektiva dosen användas

och därtill bör man sträva till en läkemedelsfri period just före den beräknade tiden för födseln.

Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Pertriptyl under den sista

trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet,

sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa

symtom kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Pertriptyl kan förorsaka trötthet och försämra prestationsförmåga. Särskilt under de första

behandlingsveckorna är förmågan att klara sig i trafiken och att klara av uppgifter som kräver

uppmärksamhet nedsatt hos patienter som får Pertriptyl-tabletter. Försiktighet bör iakttas tills

läkemedlets individuella

effekt framgått.

Pertriptyl innehåller laktos

Pertriptyl 2 mg/25 mg -tabletter innehåller 52 mg laktos, och Pertriptyl 4 mg/25 mg -tabletter

innehåller 50 mg laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna

medicin.

3.

Hur du tar Pertriptyl

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. Läkaren har ordinerat dig en lämplig dosering och behandlingslängd med tanke på din

sjukdom.

Eftersom läkemedlet minskar salivutsöndringen,

ökar risken för karies (tandröta). Därför är det

speciellt viktigt att sköta tandhygienen väl.

Viktigt

Det är skäl att undvika användning av alkohol under Pertriptyl-behandlingen.

Följ doseringsföreskriften så noggrant som möjligt.

Om du har tagit för stor mängd av Pertriptyl

Då den ordinerade doseringen följs kan Pertriptyl-tabletterna tryggt användas.

Symtom på överdoseringen är svårartade ofrivilliga rörelser och muskelstelhet, kramper och försvagad

hjärtverksamhet.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Pertriptyl

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Pertriptyl

Det är skäl att avsluta Pertriptyl-behandlingen med nedtrappning för att undvika abstinenssymtom.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Blodproppar, särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen), kan transporteras

till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom

ska du omedelbart söka vård.

Följande biverkningar kan förekomma:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än en av 10) eller vanliga (förekommer hos färre än en av 10)

biverkningar:

lindrig ökning eller sänkning av mängden vita blodkroppar (leukocytos eller leukopeni)

förändringar i aptiten, förändringar i kroppsvikten

för stark lungnande effekt (sedation), trötthet, nedsatt uppmärksamhet, minnesstörningar,

motorisk rastlöshet, parkinsonismliknande symtom

försämrat närseende, förhöjd puls, svindel

muntorrhet, förstoppning, leverinflammation förorsakad av virus eller läkemedel med lindriga

symtom

nässelutslag, klåda, hudutslag och andra hudsymtom

förändringar i sexualdrift, fördröjd orgasm, ejakulationssvårigheter, menstruationsstörningar,

bröstförstoring och -ömhet

ett hjärtproblem som kallas ”förlängt QT-intervall” (som visas på ditt elektrokardiogram, EKG).

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än en av 100):

blodsockerförändringar, abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon

akut trångvinkelglaukom

hjärtrytmstörningar (både perfenazin och amitriptylin ökar hjärtats benägenhet för

rytmstörningar vid stora doser och tillsammans med andra läkemedel med effekt på hjärtats

elektriska verksamhet)

ökad hårväxt, urineringssvårigheter, smärtsam och förlängd erektion.

Sällsynta (förekommerhos färre än en av 1 000) eller mycket sällsynta (förekommer hos färre än en

av 10 000) biverkningar:

allvarliga blodförändringar, såsom agranulocytos och aplastisk anemi

viktminskning

krampanfall; ett elakartat syndrom som yppar sig i form av kramper, feber, stelhet i musklerna

och en nedsatt medvetenhetsnivå

långvarig medicinering kan förorsaka ofrivilliga rörelser och skälvningar i området kring

munnen

hjärtstillestånd

ljuskänslighet,

erektionstörningar.

Biverkningar med ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

abstinenssyndrom hos nyfödda

blodproppar i vener

torra ögon.

Hos äldre personer med demens som behandlas med antipsykotiska läkemedel har en liten ökning i

antalet dödsfall rapporterats jämfört med dem som inte får sådan behandling.

En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Pertriptyl ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är perfenazin och amitriptylinhydroklorid. En tablett innehåller

perfenazin 2 mg respektive 4 mg och amitriptylinhydroklorid 25 mg.

Övriga hjälpämnen: Tablettkärnan. Majsstärkelse, laktosmonohydrat, povidon, mikrokristallin

cellulosa, vattenfri kolloidal

kiseldioxid

och magnesiumstearat. Filmdrageringen av Pertripyl

2 mg/25 mg -tabletterna. Hypromellos, makrogol 300, titandioxid (E 171) och kinolingult

(E 104). Filmdrageringen i Pertripyl 4 mg/25 mg -tabletterna. Hypromellos, makrogol 300,

titandioxid (E 171) och röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

2 mg/25 mg tablett: gul, rund, konvex filmdragerad tablett.

4 mg/25 mg tablett: rödbrun, rund, konvex filmdragerad tablett.

Förpackningsstorlek: 100 tabletter i en plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Denna bipacksedel ändrades senast 7.6.2018