P3-RISIL MCE

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • P3-RISIL MCE (915548)
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • P3-RISIL MCE (915548)
  Viro
 • Kieli:
 • viro

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 115687E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

1 / 14

OSA 1. AINE/ SEGU NING ÄRIÜHINGU/ ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Tootetähis

Toote nimi

P3-RISIL MCE

Toote kood

115687E

Aine/ segu kasutamine

Puhastusvahend

Kemikaali liik

Segu

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Teave toote lahjendamise

kohta.

Lahjendamise kohta puuduvad andmed

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

soovitata

Kindlaksmääratud

kasutusalad

Protsessi puhastaja; Puhastamine kohapeal protsess

Protsessi puhastaja; Poolsuletud puhastusprotsess

Soovitatavad

kasutuspiirangud

Üksnes tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, Läti LV-1058

+371 67063770 (Läti)

1.4 Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefoni number

+371 67063770 (Läti)

Mürgistusteabe keskuse

telefoni number

Mürgistusteabekeskus: 16662

Koostamise

kuupäev/parandus

19.10.2015

Variant

OSA 2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Silmade ärritus, Kategooria 2

H319

Klassifikatsioon (67/548/EMÜ, 1999/45/EÜ)

Xi; Ärritav

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

2 / 14

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Ohupiktogrammid

Tunnussõna

Hoiatus

Ohulaused

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hoiatuslaused

Ettevaatusabinõud:

P280

Kanda kaitseprille/ kaitsemaski.

2.3 Muud ohud

Ei ole teada.

OSA 3. KOOSTIS/ TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segud

Ohtlikud komponendid

Keemiline nimetus

CAS-Nr.

EC-Nr.

REACH Nr

Klassifikatsioo

(67/548/EMÜ)

Klassifikatsioon

(MÄÄRUS (EÜ) nr

1272/2008)

Kontsentratsioon

rasvalkoholi

etoksülaadid=/< c15

and =/< 5eo

68213-23-0

500-201-8

Xn-Xi; R22-

Akuutne toksilisus Kategooria

4; H302

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

>= 5 - < 10

naatrium karbonaat

(sooda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

>= 3 - < 5

alkoholsulfaadid

73296-89-6

277-362-3

01-2119489464-26

Xi; R38-R41

Nahaärritus Kategooria 2;

H315

Raske silmakahjustus

Kategooria 1; H318

>= 3 - < 5

d-glucopyranose,

oligomeric, decyl

octyl glycosides

68515-73-1

500-220-1

01-2119488530-36

Xi; R38-R41

Nahaärritus Kategooria 2;

H315

Raske silmakahjustus

Kategooria 1; H318

>= 3 - < 5

alkoholid

111-87-5

203-917-6

R36-R51/53

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

Vesikeskkonda kahjustav

krooniline mürgisus

Kategooria 2; H411

>= 0.25 - < 0.5

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

3 / 14

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

OSA 4. ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Silma sattumisel

Viivitamatult loputada rohke veega, samuti silmalaugude alt

vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Olla meditsiinipersonali valve all.

Kokkupuutel nahaga

Loputada rohke veega.

Allaneelamisel

Loputada suud. Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve

alla.

Sissehingamisel

Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve alla.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Tervisele avaldatavate mõjude ja võimalike sümptomite kohta leiate üksikasjalikku infot 11.

punktist.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ravi

Sümptomaatiline ravi.

OSA 5. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult

kohalikule elanikkonnalle ja ümbritsevale loodusele.

Sobimatud kustutusvahendid

Ei ole teada.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad

peamised ohud

Ei ole tuleohtlik ega kergestisüttiv.

Toote ohtlikkus põlemisel

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid

tuletõrjujatele

: Kasuta isikukaitsevahendeid.

Lisateave

: Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

4 / 14

kehtivale seadusandlusele. Tulekahju ja/või plahvatuse korral

mitte hingata sisse suitsu.

OSA 6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonal

Korraldage puhastus- ja koristustööde läbiviimine vastava

väljaõppega töötajate poolt. Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- või põhjaveega.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid

Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.Mahaloksunud

aine koguda mittepõlevasse absorbenti (nt liiv, pinnas,

kobediatomiit, vermikuliit) ja panna jäätmenõusse kooskõlas

kohalike / riiklike õigusaktidega (vt 13. jagu).Jäägid pesta ära

veega.Suuremate lekete korral kasutage kemikaali laialivalgumise

vältimiseks tammi

või muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse

jõuda.

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Kaitsemeetmed on 8. Osas.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

OSA 7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kasutada ainult

piisava ventilatsiooni korral. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Pärast käitlemist

pesta hoolega nägu, käsi ja saastunud nahka.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt

suletuna. Hoida sobivates etiketiga varustatud anumates.

Säilitustemperatuur

5 °C kuni 40 °C

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala või

eriotstarbelised kasutusalad

Protsessi puhastaja; Puhastamine kohapeal protsess

Protsessi puhastaja; Poolsuletud puhastusprotsess

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

5 / 14

OSA 8.KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid

Ei sisalda aineid, millele on sätestatud töökeskkonna piirnormid.

DNEL

naatrium karbonaat (sooda)

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline kohalik toime

Väärtus: 10 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Äge kohalik toime

Väärtus: 10 mg/m3

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Hea üldventilatsioon peaks olema piisav, et ohjata töötaja

kokkupuudet õhusaastega.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Pärast käitlemist

pesta hoolega nägu, käsi ja saastunud nahka.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Näokaitse koos kaitseprillidega

Käte kaitsmine (EN 374)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Üldine nõuanne

: Kaaluge võimalusi säilitusmahutite ümber laiali voolamist takistava

kaitsetsooni loomist.

OSA 9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

: vedel

Värv, värvus

: selge, helekollane

Lõhn

: nõrk

10.5 - 11.5, 100 %

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

6 / 14

Leekpunkt

Mitte kasutatav

Lõhnalävi

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Sulamis-/külmumispunkt

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

100 °C

Aurustumiskiirus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Süttivus (tahke, gaasiline)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ülemine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Alumine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Aururõhk

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Õhu suhteline tihedus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Suhteline tihedus

1.06 - 1.1

Lahustuvus vees

lahustuv

Lahustuvus teistes

lahustites

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Jaotustegur (n-oktanool/-

vesi)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Isesüttimistemperatuur

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Termiline lagunemine

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Viskoossus, kinemaatiline

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Plahvatusohtlikkus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Oksüdeerivad omadused

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

9.2 Muu teave

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

OSA 10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Ei ole teada.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Happed

Metallid

Orgaanilised materjalid

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

7 / 14

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

OSA 11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

Sissehingamine, Silma sattumisel, Sattumine nahale

Toksilisus

Äge suukaudne mürgisus

: Eeldatav äge toksilisus : > 2,000 mg/kg

Äge mürgisus

sissehingamisel

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Äge nahakaudne mürgisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Nahka söövitav/ärritav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Rasket silmade

kahjustust/ärritust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Hingamisteede või naha

ülitundlikkust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Kantserogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Toime

reproduktsioonisüsteemile

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Mutageensus sugurakkudele

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Teratogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

ühekordne kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

korduv kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Aspiratsioonitoksilisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Komponendid, osad

Äge suukaudne mürgisus

: rasvalkoholi etoksülaadid=/< c15 and =/< 5eo

LD50 Rott: 1,700 mg/kg

naatrium karbonaat (sooda)

LD50 Rott: 2,800 mg/kg

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

8 / 14

alkoholsulfaadid

LD50 Rott: 2,175 mg/kg

d-glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides

LD50 Rott: > 5,000 mg/kg

alkoholid

LD50 Rott: > 5,000 mg/kg

Komponendid, osad

Äge nahakaudne mürgisus

: rasvalkoholi etoksülaadid=/< c15 and =/< 5eo

LD50 Küülik: > 2,000 mg/kg

alkoholsulfaadid

LD50 Küülik: > 500 mg/kg

d-glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides

LD50 Küülik: > 2,000 mg/kg

alkoholid

LD50 Küülik: > 2,000 mg/kg

Võimalikud terviseriskid

Silmad

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Nahk

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Seedimine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Sissehingamine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Kogemused inimese kokkupuutumisest asjakohase kemikaaliga

Silma sattumisel

Puna, Valu, Ärritus

Sattumine nahale

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Allaneelamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sissehingamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

OSA 12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1 Ökotoksilisus

Toime keskkonnale

Tootel ei ole teadaolevat ökotoksikoloogilist toimet.

Toode

Mürgine toime kaladele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: Andmed ei ole kättesaadavad

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

9 / 14

Mürgine toime vetikatele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Komponendid, osad

Mürgine toime kaladele

: rasvalkoholi etoksülaadid=/< c15 and =/< 5eo

96 h LC50 Kala: 1.5 mg/l

naatrium karbonaat (sooda)

96 h LC50 Lepomis macrochirus (Sinilõpuseline päikesekala): 300

mg/l

alkoholid

96 h LC50 Kala: 9.8 mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: naatrium karbonaat (sooda)

48 h EC50 Ceriodaphnia (vesikirp): 213.5 mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime vetikatele

: d-glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides

72 h EC50: 18 mg/l

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Toode

Biodegradatsioon

: Tootes sisalduvad koostisosad on vastavalt puhastusvahendite

regulatsiooni 648/2004/EC nõudmistele biolagunduvad.

Komponendid, osad

Biodegradatsioon

rasvalkoholi etoksülaadid=/< c15 and =/< 5eo

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

naatrium karbonaat (sooda)

Tulemus: Mitte kasutatav - anorgaaniline(se)

alkoholsulfaadid

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

d-glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

alkoholid

Tulemus: Biolagunduv

12.3 Bioakumulatsioon

Andmed ei ole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Toode

Hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks,

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

10 / 14

bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja

väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1%

või rohkem.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Andmed ei ole kättesaadavad

OSA 13. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele.Kasutaja

määrab jäätmekoodid, kuid soovitavalt koostöös jäätmespetsialistidega.

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

: Kus on võimalik, tuleb taaskasutamist eelistada hävitamisele. Kui

taaskasutamine ei ole praktiline, hävitada vastavalt kehtivale

seadusandlusele. Jäätmed käidelda asjakohases

jäätmekäitlusettevõttes.

Saastunud pakend

: Hävitada kui kasutamata toodet. Tühjad anumad tuleb käidelda

kas taaskasutamiseks või hävitamiseks ettenähtud nõuete järgi.

Mitte kasutada tühjenenud anumaid. Utiliseerida vastavalt

kohaliku seadusandluse nõuetele

Euroopa Jäätmekataloog

: 200129* - ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

OSA 14. VEONÕUDED

Tarnija/saatja/vedaja vastutab selle eest, et toote pakend, märgistus ja etiketid oleksid vastavuses

valitud transpordiviisiga.

Maismaatransport (ADR/ADN/RID)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

Õhutransport (IATA)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

Meretransport (IMDG/IMO)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

11 / 14

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

Ei ole ohtlikku kaupa

OSA 15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/õigusaktid

vastavalt detergentide

määrusele EK 648/2004

5 % või rohkem kuid alla 15 %: Mitteioonsed pindaktiivsed ained

alla 5 %: Anioonsed pindaktiivsed ained

Siseriiklikud õigusaktid

Arvestada direktiivi 94/33/EMÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse

nõudeid.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

OSA 16. MUU TEAVE

R-lausete täistekst

Kahjulik allaneelamisel.

Ärritab silmi.

Ärritab nahka.

Silmade kahjustamise tõsine oht.

R51/53

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda

kahjustavat toimet.

H-lausete täistekst

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H318

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H411

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Teiste lühendite täistekst

(Q)SAR

Struktuuri-aktiivsuse

kvalitatiivne

seos;

Ohtlike

kaupade

rahvusvahelise

siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa

kokkulepe; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude

klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; DIN - Saksa

Standardimise Instituudi standard; ECHA

- Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa

Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis

põhjustab

muutuse;

Hädaolukorra

tegevuskava;

ErCx

Kontsentratsioon,

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

12 / 14

põhjustab

kasvukiiruses

muutuse;

Globaalne

harmoneeritud

süsteem;

IARC

Rahvusvaheline Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon;

IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete

kohta;

IC50

Keskmine

inhibeeriv

kontsentratsioon;

ICAO

Rahvusvaheline

tsiviillennundusorganisatsioon; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO -

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; LC50 -

Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele

isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon

laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC -

Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet

mitteavaldav

tase;

NOELR

Täheldatavat

toimet

mitteavaldav

laadimisnorm;

OECD

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise

amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu

määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja

piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT

- Isekiireneva

lagunemise

temperatuur;

Ohutuskaart;

TRGS

Tehnilised

reeglid

ohtlike

ainete

käsitsemisel; UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga

bioakumuleeruv aine; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); KECI - Korea olemasolevate

keemiliste ainete nimekiri; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); AICS - Austraalia

keemiliste ainete nimekiri; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; ENCS -

Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ISHL

- Tööstustöötajate töötervishoiu ja

tööohutuse seadus (Jaapan); PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; NZIoC

Uus-Meremaa

kemikaalide

nimekiri;

TCSI

Taiwani

keemiliste

ainete

nimekiri;

Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; GLP - Hea laboritava

Tootja

Regulatory Affairs

MSDS dokumendis esitatud numbrite puhul on kasutatud järgmist formaati: 1 000 000 = 1 miljon ja

1000 = 1 tuhat. 0,1 = 1 kümnendik ja 0,001 = 1 tuhandik

TÄIENDATUD INFORMATSIOON: Olulised muudatused seadusandlike või tervishoiunõuete osas

on ära toodud SDSi vasakus tulbas/servas.

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas

on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,

säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või

kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali

kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

LISA: AVALIKUSTAMISE PROTSESS

DPD+ained

:

Alljärgnevad ained on käsitletavad reaktsiooni juhtivate ainetena, mis põhjustavad segude

riskistsenaariumi kohaldamise vastavalt DPD+ reeglistikule

Teekond

aine

CAS-Nr.

EINECSi nr.

Allaneelamine

rasvalkoholi etoksülaadid=/< c15 and

=/< 5eo

68213-23-0

500-201-8

Sissehingamine

Kõrvalise tähtsusega ained

Naha-

alkoholsulfaadid

73296-89-6

277-362-3

Silmad

rasvalkoholi etoksülaadid=/< c15 and

=/< 5eo

68213-23-0

500-201-8

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

13 / 14

veekeskkond

alkoholid

111-87-5

203-917-6

DPD+ainete koosmõju

aine

Aururõhk

Lahustuvus vees

Pow

Molaarmass

rasvalkoholi

etoksülaadid=/< c15 and

=/< 5eo

0.91 Pa

20 mg/l

147,900

Töötingimustega seotud arvutuste tegemiseks ja allavoolu kohaldatavate riskijuhtimismeetmete

kohaldamiseks arvutage konkreetse objektiga seotud riskitegurid välja alltoodud kodulehel:

www.ecetoc.org/tra

Kokkupuutestsenaariumi

lühipealkiri

Protsessi puhastaja; Poolsuletud puhastusprotsess

Kasutusjuhend

Kasutajate põhirühmad

Tööstuslik kasutamine: ainete tööstusobjektides kasutamine kas

ainetena või valmististe koostises

Lõppkasutusala valdkonnad

SU3: Tööstuslik kasutamine: ainete tööstusobjektides kasutamine

kas ainetena või valmististe koostises

Protsessi kategooriad

PROC4: Kasutamine partii- ja muudes protsessides (süntees),

kus esineb võimalusi kokkupuuteks

PROC8b: Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse

mahutitesse või neist välja (sisse-/ väljalaadimine)

eriotstarbelistes rajatistes

toote kategooriad

PC35: Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnaheitekategooriad

ERC4: Toote koostisesse mittelisatavate töötlemise abiainete

kasutamine tööstusprotsessides ja toodetes

Kokkupuutestsenaariumi

lühipealkiri

Protsessi puhastaja; Puhastamine kohapeal protsess

Kasutusjuhend

Kasutajate põhirühmad

Tööstuslik kasutamine: ainete tööstusobjektides kasutamine kas

ainetena või valmististe koostises

Lõppkasutusala valdkonnad

SU3: Tööstuslik kasutamine: ainete tööstusobjektides kasutamine

kas ainetena või valmististe koostises

Protsessi kategooriad

PROC1: Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-RISIL MCE

115687E

14 / 14

ebatõenäoline

PROC8b: Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse

mahutitesse või neist välja (sisse-/ väljalaadimine)

eriotstarbelistes rajatistes

toote kategooriad

PC35: Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnaheitekategooriad

ERC4: Toote koostisesse mittelisatavate töötlemise abiainete

kasutamine tööstusprotsessides ja toodetes

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä