OTITA PARA VET

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • OTITA PARA VET korvatipat, suspensio
 • Lääkemuoto:
 • korvatipat, suspensio
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Eläimet
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • OTITA PARA VET korvatipat, suspensio
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Hydrokortisoni ja mikrobilääkkeet
 • Tuoteyhteenveto:
 • Entiset kauppanimet: OTITA-PARA VET

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 5846
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 20-08-1969
 • Viimeisin päivitys:
 • 02-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

PAKKAUSSELOSTE

Otita para vet korvatipat, suspensio

1.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN

VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija ja erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

2.

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Otita para vet korvatipat, suspensio

krotamitoni, hydrokortisoniasetaatti, bentsokaiini

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Vaikuttavat aineet:

mg/g

Krotamitoni

Hydrokortisoniasetaatti

10,0

Bentsokaiini

20,0

Apuaineet:

Bentsetoniumkloridi

Metyyliparahydroksibentsoaatti (E218)

Propyyliparahydroksibentsoaatti (E216)

Muut apuaineet

963,8

4.

KÄYTTÖAIHEET

Korvapunkkitartunnan hoito (Otodectes cynotis).

5.

VASTA-AIHEET

Valmistetta ei tule käyttää muun kuin korvapunkin aiheuttaman korvatulehduksen yhteydessä

eikä tapauksissa, joissa hoidettavan korvan tärykalvo on puhjennut.

6.

HAITTAVAIKUTUKSET

Valmisteessa oleva krotamitoni saattaa aiheuttaa ohimenevää kirvelyä. Valmiste saattaa

aiheuttaa paikallisia ohimeneviä yliherkkyysreaktioita iholla.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7.

KOHDE-ELÄINLAJIT

Koira ja kissa.

8.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Ulkoisesti korvakäytävään.

1/2 - 1 ml (10 - 20 tippaa) kerran päivässä viikon ajan. Uusintakäsittely 2 - 3 kertaa viikon

väliajoin.

9.

ANNOSTUSOHJEET

Valmiste on ravistettava ennen käyttöä.

10.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

11.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytetään huoneenlämmössä (15 – 25 °C).

Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Avatun pakkauksen kestoaika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 28 vrk.

12.

ERITYISVAROITUKSET

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Valmistetta ei saa päästää eläimen silmiin tai suuhun.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Hoidettaessa eläintä, käsittelijän on vältettävä saamasta valmistetta iholle. Kädet on pestävä

hoidon jälkeen.

Tiineys ja imetys:

Valmistetta voidaan käyttää tiineyden ja imetyksen aikana.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Valmisteen pääseminen eläimen suuhun saattaa sekä ärsyttää että polttaa suun, nielun ja

ruoansulatuskanavan limakalvoja, josta voi olla seurauksena pahoinvointia.

Tarvittaessa oireenmukainen hoito.

13.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI

JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

14.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI

HYVÄKSYTTY

25.2.2014

15.

MUUT TIEDOT

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta:

Markkinoija:

Orion Oyj ORION PHARMA

Eläinlääkkeet

PL 425, 20101 Turku

Puh: 010 4261

BIPACKSEDEL

Otita para vet örondroppar, suspension

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av

tillverkningssats:

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Otita para vet örondroppar, suspension

krotamiton, hydrokortisonacetat, bensokain

3.

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiva substanser:

mg/g

Krotamiton

Hydrokortisonacetat

10,0

Bensokain

20,0

Hjälpsubstanser:

Bensetoniumklorid

Metylparahydroxibensoat (E218)

Propylparahydroxibensoat (E216)

Andra hjälpsubstanser

963,8

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Behandling av öroninflammation orsakad av öronkvalster (Otodectes cynotis).

5.

KONTRAINDIKATIONER

Användes inte i samband med andra öroninflammationer än sådana som förorsakats av

öronkvalster. Får inte användas om trumhinnan är sprucken.

6.

BIVERKNINGAR

Krotamiton kan förorsaka övergående sveda. Preparatet kan förorsaka lokala, övergående

överkänslighetsreaktioner.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna

information, tala om det för veterinären.

7.

DJURSLAG

Hund och katt.

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG

För utvärtes bruk, appliceras i örat.

1/2 - 1 ml (10 - 20 droppar) en gång dagligen under en vecka. Behandlingen upprepas 2 - 3

gånger med en veckas mellanrum.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Bör omskakas före användning.

10.

KARENSTID

Ej relevant.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (15 - 25°C).

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dygn.

12.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Läkemedlet får inte komma i kontakt med det behandlade djurets ögon eller mun.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Vid behandling skall hudkontakt med preparatet undvikas. Händerna tvättas efter

behandlingen.

Dräktighet och digivning:

Kan användas under dräktighet och laktation.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Om läkemedlet kommer i kontakt med djurets mun kan det orsaka irritation och bränna

munnens, svalgets och matsmältningskanalens slemhinnor. Detta kan leda till illamående.

Vid behov behandling enligt symtom.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ

ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

25.2.2014

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Marknadsförare:

Orion Oyj ORION PHARMA

Eläinlääkkeet

Box 425, 20101 Åbo

Tfn: 010 4261