OFTAN-SCOPOLAMIN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • OFTAN-SCOPOLAMIN 2.25 mg/ ml silmätipat, liuos
 • Annos:
 • 2.25 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • silmätipat, liuos
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • OFTAN-SCOPOLAMIN 2.25 mg/ml silmätipat, liuos
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Skopolamiini

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 1675
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 06-02-2009
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

PAKKAUSSELOSTE

OFTAN

®

SCOPOLAMIN 2,5 mg/ml -silmätipat, liuos

Tämä pakkausseloste tulisi lukea ennen Oftan Scopolamin -silmätippojen käyttöä. Se

sisältää olennaista tietoa. Lääkkeen käytössä on noudatettava sitä määränneen lääkärin

ohjetta, vaikka se poikkeaisi alla olevasta tekstistä. Epäselvässä tilanteessa kysy lääkäriltä

lisäohjeita.

Mitä lääkevalmiste sisältää?

Vaikuttava aine:

Hyoskiinihydrobromidi (skopolamiinihydrobromidi) 2,5 mg/ml.

Muut aineet:

Bentsalkoniumkloridi 0,1 mg/ml, etyylihydroksietyyliselluloosa,

boorihappo, steriili vesi.

Pakkaukset:

Muovinen silmätippapullo, 10 ml.

Kuinka lääkevalmiste vaikuttaa?

Oftan Scopolamin -silmätipat sisältävät skopolamiinia (hyoskiinia). Se on nk. antikolinergi,

joka laajentaa silmäterää ja vaikuttaa silmän linssinmukauttajalihaksen ja

silmäteränsulkijalihaksen toimintaan. Vaikutus voi kestää useita päiviä.

Myyntiluvan haltija lisäohjeita antaa

SANTEN OY, PL 33, 33721 Tampere

Mihin lääkettä käytetään?

Oftan Scopolamin -silmätippoja käytetään värikalvon tulehduksen hoitoon.

Milloin lääkevalmistetta ei tule käyttää?

Oftan Scopolamin -silmätippoja ei tule käyttää, jos

epäillään yliherkkyyttä jollekin valmisteen aineosalle.

jos potilaalla on todettu ahdaskulmaglaukooma tai ahdas kammiokulma.

Mitä tulee tietää, ennen kuin lääkettä käytetään?

Oftan Scopolamin -silmätipat voivat kohottaa glaukoomapotilaiden silmänpainetta.

Hoidettaessa lapsia on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä he ovat muita herkempiä

skopolamiinin haittavaikutuksille.

Lääkkeen imeytymistä verenkiertoon voidaan vähentää painamalla silmän sisäkulmaa heti

tipan tiputtamisen jälkeen.

Säilytysaineena käytetty bentsalkoniumkloridi saattaa saostua pehmeiden piilolinssien

sisään. Poista linssit silmistä ennen tipan tiputtamista ja laita ne takaisin aikaisintaan 15

minuutin kuluttua tiputtamisesta.

Raskaus ja imetys

Oftan Scopolamin -silmätippoja ei suositella käytettäväksi raskauden eikä imetyksen

aikana.

Vaikutus ajokykyyn

Oftan Scopolamin -silmätippojen käyttö voi aiheuttaa uneliaisuutta, silmien valonarkuutta

ja lähinäön heikentymistä, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn ja tarkkuutta vaativien tehtävien

suorittamiseen.

Mitä tulisi välttää lääkettä käytettäessä?

Skopolamiini voi lisätä eräiden muiden lääkkeiden, kuten allergia- ja psyykenlääkkeiden,

hermoston toimintaa lamaavia vaikutuksia. Se lamaa myös suolen toimintaa ja voi

hidastaa muiden lääkkeiden imeytymistä.

Annostus

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Lääkäri määrää potilaalle henkilökohtaisesti sopivan

annoksen. Suositeltu annos aikuisille ja lapsille on 1–2 tippaa silmään 1–3 kertaa

vuorokaudessa.

Käyttöohje

Pese kädet.

Avaa pullo. Tiputtaminen onnistuu parhaiten, kun potilas kallistaa päätä taaksepäin tai

on selinmakuulla.

Aseta pullo silmän lähelle, mutta vältä koskettamasta pullon kärjellä mihinkään.

Potilaan alaluomea vedetään alas ja potilas kohdistaa katseensa ylöspäin.

Paina kevyesti pulloa ja puserra tippa alaluomitaskuun.

Välittömästi tiputtamisen jälkeen silmä pidetään suljettuna ja silmän sisänurkkaa

painetaan etusormella minuutin ajan. Sulje pullo.

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5

minuuttia.

Mitä tapahtuu, jos lääkettä käytetään liian suurena annoksena?

Liian suuri määrä lääkettä voi aiheuttaa haittavaikutuksia kuten levottomuutta, sekavuutta,

aistiharhoja ja kouristuksia. Muita oireita ovat sydämen sykkeen nopeutuminen, suolen

toiminnan häiriöt ja virtsaamisvaikeudet.

Vastalääkkeenä voidaan käyttää esim. fysostigmiiniä.

Mitä haittavaikutuksia lääke voi aiheuttaa?

Oftan Scopolamin -silmätipat ovat hyvin siedettyjä. Ohimenevää silmien kirvelyä, lähinäön

häiriöitä ja valonarkuutta voi esiintyä samoin kuin suun kuivumista ja ummetusta.

Sekavuus, levottomuus, aistiharhat, uneliaisuus ja virtsaamisvaikeudet ovat harvinaisia.

Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa silmien punoitusta, sidekalvontulehdusta ja

luomiturvotusta.

Lääkettä määränneelle lääkärille tulisi kertoa, jos käytön yhteydessä esiintyy

epämiellyttäviä tuntemuksia tai muita ongelmia.

Kuinka lääkevalmiste säilytetään?

Oftan Scopolamin -silmätipat säilytetään huoneenlämmössä (

15–

C), poissa lasten

ulottuvilta. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty etikettiin ja koteloon.

Avatun pullon säilyvyysaika on yksi kuukausi. Käyttämättä jäänyt tai vanhentunut lääke

voidaan viedä apteekkiin hävitettäväksi.

Muuta

Pakkausseloste on tarkastettu 14.1.1999

BIPACKSEDEL

OFTAN

®

SCOPOLAMIN 2,5 mg/ml ögondroppar, lösning

Läs bipacksedeln innan behandlingen påbörjas. Den innehåller viktig information. Vid

användning av läkemedlet bör den ordinerande läkarens instruktioner följas också om de

skulle avvika från nedanstående text. Vid osäkerhet konsultera läkaren för ytterligare

instruktioner.

Vad innehåller läkemedlet?

Verksamt ämne:

Hyoscinhydrobromid (skopolaminhydrobromid) 2,5 mg/ml.

Övriga

ingredienser:

Bensalkoniumklorid 0,1 mg/ml, etylhydroxietylcellulosa, borsyra, sterilt

vatten.

Förpackningar:

Droppflaska av plast, 10 ml.

Hur verkar läkemedlet?

Oftan Scopolamin ögondroppar innehåller skopolamin (hyoscin). Det är ett s.k.

antikolinergikum som vidgar pupillen och påverkar aktiviteten i linsens

ackommodationsmuskel och den pupillsammandragande muskeln. Effekten kan kvarstå i

flera dagar.

Innehavare av försäljningstillstånd närmare information lämnas av

SANTEN OY, PB 33, 33721 Tammerfors.

För vilket ändamål används läkemedlet?

Oftan Scopolamin ögondroppar används vid behandling av inflammation i regnbågshinnan

(irit).

När skall läkemedlet inte användas?

Oftan Scopolamin bör inte användas

vid misstänkt överkänslighet för någon beståndsdel i preparatet

hos patienter med diagnostiserat trångvinkelglaukom eller trång kammarvinkel.

Att tänka på innan och medan läkemedlet används

Oftan Scopolamin ögondroppar kan höja ögontrycket hos glaukompatienter.

Särskild försiktighet bör iakttas vid behandling av barn eftersom de är speciellt känsliga för

biverkningar förorsakade av skopolamin.

För att minska läkemedlets absorption i blodcirkulationen kan man trycka med fingret lätt

mot inre ögonvrån direkt efter indroppning.

Det ingående konserveringsmedlet bensalkoniumklorid kan inlagras i mjuka kontaktlinser.

Ta ut kontaktlinserna innan du droppar och sätt in dem igen tidigast 15 minuter efter

behandlingen.

Graviditet och amning

Oftan Scopolamin ögondroppar rekommenderas inte under graviditet och amning.

Inverkan på körförmågan

Oftan Scopolamin ögondroppar kan framkalla dåsighet, ljuskänslighet och försämra

närseendet vilket kan påverka körförmågan och förmågan att utföra precisionskrävande

uppgifter.

Vad bör man undvika vid användning av detta läkemedel?

Skopolamin kan öka den depressiva effekten som framkallas av exempelvis

allergimediciner och antipsykotika på nervsystemet. Substansen hämmar även

tarmfunktionen och kan fördröja absorptionen av andra läkemedel.

Dosering

Läkemedlet är avsett endast för applikation i ögonen. Läkaren ordinerar en individuellt

anpassad dos. Den rekommenderade dosen till vuxna och barn är 1–2 droppar i ögat 1–3

gånger per dygn.

Bruksanvisning

Tvätta händerna.

Öppna flaskan. Indroppningen lyckas bäst om patienten sittande lutar huvudet

bakåt eller ligger på rygg.

Håll flaskans spets i närheten av ögat men undvik att röra vid något med den.

Drag ned patientens undre ögonlock och be patienten rikta blicken uppåt.

Tryck lätt på flaskan och pressa ut en droppe i fickan mellan ögonlocket och ögat.

Be patienten sluta ögat omedelbart efter indroppningen och samtidigt trycka lätt

med fingret i ögonvrån under en minut. Skruva på korken.

Om flera läkemedel droppas i samma öga vänta minst 5 minuter mellan indroppningarna.

Vad händer vid överdosering?

En alltför stor dos läkemedel kan framkalla biverkningar såsom rastlöshet, förvirring,

hallucinationer och kramper. Andra symtom är snabb hjärtfrekvens, störd tarmfunktion och

urineringssvårigheter.

Exempelvis fysostigmin kan användas som motmedel.

Vilka biverkningar kan läkemedlet framkalla?

Oftan Scopolamin ögondroppar tolereras väl. Övergående sveda i ögonen, störningar i

förmågan att se på nära håll samt ljuskänslighet kan förekomma, jämte muntorrhet och

förstoppning. Förvirring, rastlöshet, hallucinationer, dåsighet och urineringssvårigheter är

ovanliga biverkningar. Användning under lång tid kan orsaka rödögdhet,

bindhinneinflammation och ögonlockssvullnad.

Den ordinerande läkaren bör informeras om besvärande symtom eller andra problem

utvecklas i samband med användningen.

Hur skall läkemedlet förvaras?

Oftan Scopolamin ögondroppar förvaras i rumstemperatur (

15–

C) oåtkomligt för

barn. Obruten förpackning bör användas före det utgångsdatum som anges på etiketten

och kartongen. Öppnad flaska är hållbar en månad. Överbliven eller föråldrad medicin kan

lämnas till apotek för förstöring.

Övrigt

Bipacksedeln granskades 14.1.1999