OFTAN FLUREKAIN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • OFTAN FLUREKAIN silmätipat, liuos
 • Lääkemuoto:
 • silmätipat, liuos
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • OFTAN FLUREKAIN silmätipat, liuos
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Fluoreseiini, yhdistelmävalmisteet
 • Tuoteyhteenveto:
 • Entiset kauppanimet: OFTAN-FLUREKAIN

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 6957
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 27-08-2009
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

PAKKAUSSELOSTE

OFTAN

®

FLUREKAIN -silmätipat, liuos

Oksibuprokaiinihydrokloridi ja fluoreseiininatrium

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Oftan Flurekain -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Oftan Flurekain -silmätippoja

3. Miten Oftan Flurekain -silmätippoja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Oftan Flurekain -silmätippojen säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. MITÄ OFTAN FLUREKAIN -SILMÄTIPAT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Oftan Flurekain -silmätipat sisältävät oksibuprokaiinia ja fluoreseiinia. Oksibuprokaiini on

paikallispuudute, jolla saadaan nopeasti lyhytkestoinen puudutus silmän pintaan. Fluoreseiini on

väriaine, joka helpottaa sarveiskalvovaurioiden havaitsemista.

Oftan Flurekain -silmätippoja käytetään silmänpainemittausten ja sarveiskalvovaurioiden tutkimisen

yhteydessä.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT OFTAN FLUREKAIN -SILMÄTIPPOJA

Älä käytä Oftan Flurekain -silmätippoja

jos olet allerginen (yliherkkä) oksibuprokaiinille, fluoreseiinille tai Oftan Flurekain -silmätippojen

jollekin muulle aineelle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Oftan Flurekain -silmätipat voivat heikentää sulfalääkkeiden vaikutusta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita

lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oftan Flurekain -silmätipat sumentavat hetkellisesti näön. Kun kyynelneste on huuhtonut väriaineen

pois silmästä, Oftan Flurekain -silmätipat eivät vaikuta ajokykyyn eivätkä tarkkuutta vaativien

tehtävien suorittamiseen.

Tärkeää tietoa Oftan Flurekain -silmätippojen sisältämistä aineista

Oftan Flurekain -silmätippojen sisältämä fluoreseiini voi värjätä pehmeät piilolinssit.

Poista piilolinssit silmistä ennen tipan tiputtamista ja laita ne takaisin aikaisintaan tunnin kuluttua

tiputtamisesta.

3. MITEN OFTAN FLUREKAIN -SILMÄTIPPOJA KÄYTETÄÄN

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan Flurekain -silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on

määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos

aikuisille ja lapsille on 1–2 tippaa silmään. Silmän pinta puutuu silmänpaineen mittausta varten

minuutin kuluessa.

Käyttöohje

Ennen tiputtamista:

pese kädet

Tiputtaminen:

Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu. Oftan

Flurekain sisältää fluoreseiinia, joka on hyvä kasvualusta mikrobeille.

Tiputtaminen onnistuu parhaiten, kun

potilas kallistaa päätä taaksepäin tai on

selinmakuulla.

Potilaan alaluomea vedetään alas ja potilas

kohdistaa

katseensa

ylöspäin.

Paina

kevyesti

pulloa

puserra

tippa

alaluomitaskuun.

Välittömästi

tiputtamisen

jälkeen

silmää

pidetään

suljettuna

silmän

sisänurkkaa

painetaan etusormella minuutin ajan.

Sulje pullo.

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Oftan Flurekain -silmätippoja kuin sinun pitäisi

Yliannostus on epätodennäköistä, koska tippoja käytetään paikallisesti silmään.

Jos unohdat käyttää Oftan Flurekain -silmätippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Oftan Flurekain -silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät

kuitenkaan niitä saa. Oftan Flurekain -silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Silmien ohimenevää

kirvelyä voi esiintyä. Kun puudutevaikutus häviää, roskantunne silmässä on tavallista.

Toistuvassa käytössä ilmeneviä sarveiskalvovaurioita on raportoitu harvoin.

Allergiset reaktiot, sarveiskalvon turvotus ja värjäytyminen, värikalvon tulehdus, verenpaineen lasku ja

sydämen sykkeen hidastuminen, huimaus, pahoinvointi ja vapina ovat erittäin harvinaisia.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. OFTAN FLUREKAIN -SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä jääkaapissa (2

C - 8

C). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avatun pullon kestoaika on 14 päivää huoneenlämmössä (alle 25

C) tai 28 päivää jääkaapissa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Oftan Flurekain -silmätipat sisältävät

Vaikuttavat aineet ovat oksibuprokaiinihydrokloridi 3 mg/ml, fluoreseiininatrium 1,25 mg/ml.

Muut aineet ovat klooributanolihemihydraatti 10 mg/ml, natriumkloridi, povidoni, injektionesteisiin

käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Silmätipat, liuos. Kellertävä, hieman opaalinen liuos.

Valkoinen muovinen pullo, keltainen muovinen kierrekorkki.

Pakkauskoko: 5 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

2.2.2011

BIPACKSEDEL

OFTAN

®

FLUREKAIN-ögondroppar, lösning

Oxibuprokainhydroklorid och fluoresceinnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte

nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Oftan Flurekain-ögondroppar är och vad de används för

Innan du använder Oftan Flurekain-ögondroppar

Hur du använder Oftan Flurekain-ögondroppar

Eventuella biverkningar

Hur Oftan Flurekain-ögondroppar ska förvaras

Övriga upplysningar

1. VAD OFTAN FLUREKAIN-ÖGONDROPPAR ÄR OCH VAD DE ANVÄNDS FÖR

Oftan Flurekain-ögondroppar innehåller oxibuprokain och fluorescein. Oxibuprokain är ett

lokalanestetikum för snabb, kortvarig bedövning av ögats yta. Fluorescein är ett färgämne som

underlättar visualiseringen av hornhinneskador

Oftan Flurekain-ögondroppar används vid mätning av ögontrycket och undersökning av

hornhinneskador.

2. INNAN DU ANVÄNDER OFTAN FLUREKAIN-ÖGONDROPPAR

Använd inte Oftan Flurekain-ögondroppar

om du är allergisk (överkänslig ) mot oxibuprokain eller fluorescein eller mot något av övriga

innehållsämnen i Oftan Flurekain-ögondroppar.

Användning av andra läkemedel

Oftan Flurekain-ögondroppar kan försämra effekten av sulfapreparat. Tala om för läkare eller

apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Oftan Flurekain-ögondroppar ger övergående dimsyn. När tårvätskan har sköljt färgämnet ur ögat

påverkar Oftan Flurekain-ögondroppar inte körförmågan eller förmågan att utföra precisionskrävande

uppgifter.

Viktig information om något innehållsämne i Oftan Flurekain-ögondroppar

Tag ut kontaktlinserna innan du droppar och sätt in dem igen tidigast en timme efter indroppningen.

Oftan Flurekain-ögondroppar innehåller fluorescein som kan missfärga mjuka kontaktlinser.

3. HUR DU ANVÄNDER OFTAN FLUREKAIN-ÖGONDROPPAR

Läkemedlet är avsett endast för behandling av ögonen. Använd alltid Oftan Flurekain-ögondroppar

enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos till

vuxna och barn är 1–2 droppar som indroppas i ögat. Vid mätning av ögontrycket bedövas ögats yta

inom loppet av en minut.

Bruksanvisning

Före användning:

tvätta händerna

Applicering:

Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med flaskans spets så att innehållet inte blir förorenat.

Oftan Flurekain innehåller fluorescein som utgör en god tillväxtgrund för mikrober.

Indroppningen

lyckas

bäst

patienten

sittande lutar huvudet bakåt eller ligger på

rygg.

Drag ned patientens undre ögonlock och be

patienten rikta blicken uppåt. Tryck lätt på

flaskan och pressa ut en droppe i fickan

mellan ögonlocket och ögat.

Be patienten sluta ögat omedelbart efter

indroppningen och samtidigt trycka lätt

med fingret i ögonvrån under en minut.

Skruva på korken.

Om flera läkemedel droppas i samma öga väntä minst 5 minuter mellan indroppningarna.

Om du använt för stor mängd av Oftan Flurekain-ögondroppar

Överdosering är osannolik eftersom dropparna appliceras lokalt i ögat.

Om du har glömt att använda Oftan Flurekain ögondroppar

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Oftan Flurekain-ögondroppar orsaka biverkningar men alla användare

behöver inte få dem.

Oftan Flurekain-ögondroppar tolereras i allmänhet väl. Övergående sveda i ögonen kan förekomma.

När bedövningen avklingar upplever man ofta en känsla av skräp i ögat. Vid upprepad användning har

hornhinneskador rapporterats i enstaka fall. Allergiska reaktioner, hornhinnesvullnad och missfärgning

av hornhinnan, regnbågshinneinflammation, blodtrycksfall och förlångsammad hjärtfrekvens, yrsel,

illamående och darrningar är mycket sällsynta biverkningar.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV OFTAN FLUREKAIN-ÖGONDROPPAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2

C - 8

C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

En öppnad flaska är hållbar i 14 dagar i rumstemperatur (under 25

C) eller i 28 dagar i kylskåp.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är oxibuprokainhydroklorid 3 mg/ml, fluoresceinnatrium 1,25 mg/ml.

Övriga innehållsämnen är klorbutanolhemihydrat 10 mg/ml, natriumklorid, povidon,

vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Ögondroppar, lösning. Gulaktig, något opaliserande lösning.

Vit plastflaska, gul skruvkork av plast.

Förpackningsstorlek: 5 ml.

Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tammerfors

Denna bipacksedel godkändes senast

2.2.2011