OFTAN C-C

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • OFTAN C-C silmätipat, liuos
 • Lääkemuoto:
 • silmätipat, liuos
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • OFTAN C-C silmätipat, liuos
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Hydrokortisoni ja mikrobilääkkeet

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 4343
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 01-09-2009
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

PAKKAUSSELOSTE

OFTAN

®

C-C -silmätipat, liuos

Kloramfenikoli ja hydrokortisoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

Mitä Oftan C-C -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

Ennen kuin käytät Oftan C-C -silmätippoja

Miten Oftan C-C -silmätippoja käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Oftan C-C -silmätippojen säilyttäminen

Muuta tietoa

1. MITÄ OFTAN C-C -SILMÄTIPAT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Oftan C-C -silmätipat sisältävät kloramfenikolia ja hydrokortisonia. Kloramfenikoli estää silmätulehduksia

aiheuttavien bakteerien kasvua. Hydrokortisoni lievittää tulehdusta ja allergiaoireita sekä vähentää kipua

silmässä.

Oftan C-C -silmätippoja käytetään silmätulehdusten ja allergisten silmäsairauksien hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT OFTAN C-C -SILMÄTIPPOJA

Älä käytä Oftan C-C -silmätippoja

jos olet allerginen (yliherkkä) kloramfenikolille, hydrokortisonille tai Oftan C-C -silmätippojen jollekin

muulle aineelle

jos sinulla on virusten tai sienien aiheuttama silmätulehdus

jos silmissäsi on haavaumia.

Ole erityisen varovainen Oftan C-C -silmätippojen suhteen

Pitkäaikainen (yli kaksi viikkoa) hydrokortisonin käyttö voi kohottaa silmänpainetta. Sarveiskalvovaurioiden

paraneminen voi hidastua.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Muut samanaikaisesti otetut lääkkeet eivät merkittävästi vaikuta Oftan C-C -hoidon tehoon.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita

lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oftan C-C -silmätipoissa oleva risiiniöljy voi sumentaa hetkellisesti näön. Muuten valmisteen käyttö ei

vaikuta ajokykyyn, kykyyn käyttää koneita eikä tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Piilolinssit

Piilolinssien käyttöä tulehtuneessa silmässä on vältettävä.

3. MITEN OFTAN C-C -SILMÄTIPPOJA KÄYTETÄÄN

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan C-C -silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt.

Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on yksi tippa

silmään (silmiin) 4–6 kertaa vuorokaudessa; oireiden lievennyttyä annosta vähennetään asteittain.

Ennen tiputtamista:

pese kädet

valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin

edessä)

Tiputtaminen:

Avaa pullo kiertämällä korkki ensin loppuun asti kiinni ja sen jälkeen normaalisti auki. Älä

kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta

pullo silmän yläpuolelle.

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa

katse

ylöspäin

puserra

pullosta

tippa silmään.

Sulje

silmä

paina

silmän

sisänurkkaa sormella noin minuutin

ajan. Näin estät silmätipan valumisen

kyynelkanavaan. Sulje pullo.

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia. Tiputa Oftan C-C

-silmätipat viimeiseksi.

Jos käytät enemmän Oftan C-C -silmätippoja kuin sinun pitäisi

Yliannostus on epätodennäköistä, koska tippoja käytetään paikallisesti silmään.

Jos unohdat käyttää Oftan C-C -silmätippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Oftan C-C -silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan

niitä saa. Oftan C-C -silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Silmätippojen tiputtamisen yhteydessä voi

esiintyä ohimenevää kirvelyä ja näön sumenemista. Allergisia reaktioita (punoitus, vetistys, luomiturvotus)

esiintyy harvoin.

Pitkäaikaisessa käytössä silmänpaine voi nousta. Jos silmätippoja käytetään useita kuukausia yhtäjaksoisesti,

sarveiskalvoon voi tulla haavaumia tai samentumia.

Kloramfenikolin käytön yhteydessä, erityisesti pitkäaikaisessa annostelussa, on raportoitu hyvin harvinaisina

tapauksina luuytimen vajaatoimintaa (valko- ja punasolujen vähäisyyttä).

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. OFTAN C-C -SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25˚C. Säilytä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avatun pullon kestoaika on 28 päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Oftan C-C -silmätipat sisältävät

Vaikuttavat aineet ovat kloramfenikoli 2 mg/ml, hydrokortisoni 5 mg/ml (hydrokortisonikaproaatti 6,35

mg/ml).

Muu aine on risiiniöljy, neitsytöljy.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Silmätipat, liuos. Vaaleankeltainen, öljymäinen liuos.

Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.

Pakkauskoko: 4 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

2.2.2011

BIPACKSEDEL

OFTAN

®

C-C-ögondroppar, lösning

Kloramfenikol och hydrokortison

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Oftan C-C-ögondroppar är och vad de används för

Innan du använder Oftan C-C-ögondroppar

Hur du använder Oftan C-C-ögondroppar

Eventuella biverkningar

Hur Oftan C-C-ögondroppar ska förvaras

Övriga upplysningar

1. VAD OFTAN C-C-ÖGONDROPPAR ÄR OCH VAD DE ANVÄNDS FÖR

Oftan C-C-ögondroppar innehåller kloramfenikol och hydrokortison. Kloramfenikol förhindrar tillväxt av

bakterier som orsakar ögoninflammationer. Hydrokortison lindrar inflammation och allergiska symptom samt

lindrar smärta i ögat.

Oftan C-C-ögondroppar används vid behandling av ögoninflammationer och allergiska ögonsjukdomar.

2. INNAN DU ANVÄNDER OFTAN C-C-ÖGONDROPPAR

Använd inte Oftan C-C-ögondroppar

om du är allergisk (överkänslig) mot kloramfenikol, hydrokortison eller något av övriga

innehållsämnen i Oftan C-C-ögondroppar

om du har en ögoninflammation orsakad av virus eller svamp

om du har sår i ögonen.

Var särskilt försiktig med Oftan C-C-ögondroppar

Långvarig användning av hydrokortison (över två veckor) kan förhöja ögontrycket.

Läkningen av hornhinneskador kan fördröjas.

Användning av andra läkemedel

Andra läkemedel som används samtidigt påverkar inte i betydande grad effekten av behandlingen med Oftan

C-C. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ricinoljan som ingår i Oftan C-C-ögondroppar kan ge tillfällig dimsyn. För övrigt påverkar användningen av

preparatet inte förmågan att köra bil, att använda maskiner eller att utföra precisionskrävande uppgifter.

Kontaktlinser

Undvik att använda kontaktlinser om du har ögoninflammation.

3. HUR DU ANVÄNDER OFTAN C-C-ÖGONDROPPAR

Läkemedlet är avsett endast för behandling av ögonen. Använd alltid Oftan C-C-ögondroppar enligt läkarens

anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en droppe i ögat (ögonen)

4–6 gånger per dygn; när symptomlindring erhållits minskas dosen successivt.

Före användning:

tvätta händerna

välj den position som känns naturligast för dig (du kan t.ex. sitta ner, lägga dig på rygg, stå framför en

spegel)

Applicering:

Öppna flaskan genom att först vrida till korken och vrid därefter upp korken på normalt sätt.

Undvik att röra vid något med flaskans spets så att innehållet inte blir förorenat.

2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan

ovanför ögat.

3. Dra det nedre ögonlocket nedåt,

rikta blicken uppåt och pressa ut en

droppe i ögat.

4. Slut ögat och tryck med fingret i den

inre ögonvrån under ca en minut. På så

sätt undviker du att ögondroppen

rinner ner i tårkanalen. Tillslut flaskan.

Vänta minst 5 minuter mellan varje applicering om du använder flera läkemedel i samma öga. Applicera

Oftan C-C-ögondropparna sist.

Om du använt för stor mängd av Oftan C-C-ögondroppar

Överdosering är osannolik eftersom dropparna appliceras lokalt i ögat.

Om du har glömt att använda Oftan C-C-ögondroppar

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Oftan C-C-ögondroppar orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. Oftan C-C-ögondroppar tolereras i allmänhet väl. I samband med appliceringen kan övergående sveda

och dimsyn förekomma. Allergiska reaktioner (rodnad, tårflöde, ögonlockssvullnad) är sällsynta.

Vid användning under lång tid kan ögontrycket stiga. Om ögondropparna används kontinuerligt under flera

månader kan hornhinnesår eller -grumling utvecklas.

Vid användning av kloramfenikol, speciellt vid långvarig användning, har det i mycket sällsynta fall

rapporterats nedsatt benmärgsfunktion (minskat antal vita och röda blodkroppar).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information,

kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR OFTAN C-C-ÖGONDROPPAR SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25

C. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

En öppnad flaska bör förbrukas inom 28 dagar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är kloramfenikol 2 mg/ml, hydrokortison 5 mg/ml

(hydrokortisonkaproat 6,35 mg/ml).

Övrigt innehållsämne är ricinolja (jungfruolja).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Ögondroppar, lösning. Ljusgul, oljeaktig lösning.

Genomskinlig plastflaska, vit skruvkork av plast.

Förpackningsstorlek: 4 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tammerfors

Denna bipacksedel godkändes senast

2.2.2011