NORITREN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • NORITREN 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen
 • Annos:
 • 10 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti, kalvopäällysteinen
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • NORITREN 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Nortriptyliini
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Nortriptylini hydrochloridum Vältä käyttöä iäkkäillä. Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio, serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 1130
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 29-10-2008
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

PAKKAUSSELOSTE

Noritren 10 mg, 25 mg ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen

nortriptyliinihydrokloridi

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Tämä lääke on määrätty sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vaikea, kerro siitä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

Mitä Noritren on ja mihin sitä käytetään

Ennen kuin otat Noritrenia

Miten Noritrenia käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Noritrenin säilyttäminen

Muuta tietoa

1.

MITÄ NORITREN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Miten Noritren vaikuttaa

Noritren kuuluu trisyklisiin masennuslääkkeisiin. Tämän tyyppiset lääkkeet korjaavat niitä

aivojen kemiallisen tasapainon häiriöitä, joista oireesi johtuvat.

Mihin Noritrenia käytetään

Noritrenia käytetään depression hoitoon. Lääkärisi saattaa kuitenkin määrätä Noritrenia

johonkin muuhun tarkoitukseen. Jos olet epävarma, miksi sinulle on määrätty Noritrenia, kysy

lääkäriltäsi.

2.

ENNEN KUIN OTAT NORITRENIA

Älä ota Noritrenia,

jos olet yliherkkä (allerginen) nortriptyliinille tai Noritrenin jollekin muulle aineelle; keskustele

lääkärisi kanssa, jos olet asiasta epävarma

jos sinulla on hiljattain ollut sydänkohtaus (sydäninfarkti) tai sinulla on eteis-

kammiokatkos/sydämen rytmihäiriöitä tai sairastat sepelvaltimotautia

jos käytät samaan aikaan niin sanottuja monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjiä.

MAO:n estäjiä ovat esimerkiksi feneltsiini, iproniatsidi, isokarboksatsidi, nialamidi,

tranyylisypromiini ja moklobemidi, joita myös käytetään masennuksen hoitoon, ja selegiliini, jota

käytetään Parkinsonin taudin hoitoon.

Vaikka olisit jo lakannut käyttämästä feneltsiiniä, iproniatsidia, isokarboksatsidia, nialamidia tai

tranyylisypromiinia masennukseen tai selegiliiniä Parkinsonin taudin hoitoon, on odotettava

kaksi viikkoa ennen kuin voit ottaa Noritren-tabletteja.

Moklobemidin käytön jälkeen on pidettävä vähintään yhden päivän tauko ennen Noritrenin

käyttöä.

Ole erityisen varovainen Noritrenin suhteen

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on muita sairauksia tai oireita, ja erityisesti jos sinulla on jotain

seuraavista:

epilepsia, tai sinulla on ollut kouristuksia tai kouristuskohtauksia

virtsaamisvaikeuksia

eturauhasen liikakasvua

kilpirauhasen liikatoimintaa

maksa- tai sydänsairaus

glaukooma (silmänpainetauti)

diabetes (diabeteslääkitystä voidaan joutua muuttamaan)

muu psyykkinen sairaus kuin masennus.

Keskustele asiasta lääkärisi kanssa, vaikka tuo sairaus tai oire olisi jo mennyt ohi.

Lapset ja nuoret

Noritrenia ei pidä käyttää lasten eikä alle 18-vuotiaiden nuorten masennuksen hoitoon. Tämän

ikäryhmän masennuksen hoitoa koskevissa tutkimuksissa trisyklisistä masennuslääkkeistä ei

ollut mitään hyötyä. Trisyklisiä masennuslääkkeitä ei saa antaa alle 18-vuotiaille, koska heillä

saattaa masennuslääkkeiden käytön yhteydessä olla tavallista suurempi itsemurhayrityksen,

itsemurha-ajatusten ja vihamielisyyden (lähinnä aggressiivisuuden, uhmakkuuden ja

vihaisuuden) vaara. Lisäksi Noritrenin käytön yhteydessä saattaa kaikissa ikäryhmissä esiintyä

sydämeen ja verisuonistoon kohdistuvia haittavaikutuksia.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen tai ahdistuksen paheneminen

Jos sinulla on todettu masennus ja/tai olet ahdistunut, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia

vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua

masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin

aikaa, yleensa noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:

jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit

itseäsi

jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tukimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla

psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt

alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos Sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä

lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta

tai olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakausseloste. Voit pyyttää häntä sanomaan,

jos hänen mielestään masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenee tai jos hän huolissaan

käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Maniavaiheet

Joillakin kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla voi alkaa maaninen vaihe. Siihen kuuluvat

ajatuksenriento sekä ylenmääräinen iloisuus ja ruumiillinen aktiivisuus. Jos näitä ilmenee, on

tärkeää ottaa yhteyttä lääkäriin. Hän vaihtaa todennäköisesti lääkitystä.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Jotkut lääkkeet saattavat muuttaa toisten lääkkeiden vaikutusta, ja tämä voi joskus johtaa

vakaviin haittavaikutuksiin.

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä,

myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Ole varovainen, jos käytät Noritrenia samanaikaisesti seuraavien lääkkeiden kanssa:

efedriini, isoprenaliini, noradrenaliini, fenyyliefriini ja fenyylipropanoliamiini (jota on joissakin

flunssalääkkeissä)

antikolinergiset lääkkeet (kuten atropiini ja hyoskyamiini)

kilpirauhaslääkkeet

simetidiini (mahahaavalääke)

verenpainetta alentavat lääkkeet

uneliaisuutta aiheuttavat lääkkeet

epilepsialääkkeet

muut psyykkisten sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten psykoosilääkkeet

sienilääkkeet, kuten flukonatsoli ja terbinafiini

jotkut antihistamiinit, kuten astemitsoli ja terfenadiini

Jos sinulle aiotaan tehdä leikkaus, johon tarvitaan nukutusta tai puudutusta, kerro lääkärille, että

käytät Noritrenia.

Samoin jos hammaslääkäri aikoo käyttää puudutusta, kerro hänelle, että käytät Noritrenia.

Noritrenin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Noritren-tabletit voi ottaa joko aterian yhteydessä tai muulloin.

Noritren saattaa voimistaa alkoholin rauhoittavaa vaikutusta ja lisätä uneliaisuutta. Noritren-

hoidon aikana on suositeltavaa pidättyä alkoholin käytöstä.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Tämän ryhmän lääkkeiden (masennuslääkkeiden) käyttö saattaa vaikuttaa vastasyntyneen

yleistilaan.

Jos äiti käyttää tätä lääkettä, hän ei saa imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Noritren ei yleensä aiheuta uneliaisuutta; jos sinua kuitenkin huimaa tai nukuttaa tai näkösi

hämärtyy, kun alat käyttää Noritren-tabletteja, älä aja äläkä käytä työkaluja tai koneita ennen

kuin mainitut vaikutukset menevät ohi.

Tärkeää tietoa Noritren-tablettien sisältämistä aineista

Jos lääkäri on kertonut, ettet siedä kaikkia sokereita, ota yhteyttä häneen ennen kuin alat

käyttää tätä lääkevalmistetta.

3.

MITEN NORITRENIA KÄYTETÄÄN

Kuinka paljon lääkettä pitää ottaa

Ota Noritrenia juuri niin kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli

olet epävarma tai tarvitset lisätietoa.

Aikuiset

Alkuannos on tavallisesti 25 mg kaksi tai kolme kertaa päivässä, ja lääkäri voi lisätä annosta

vähitellen 50 mg:aan kolme kertaa päivässä (jolloin vuorokausiannos on 150 mg).

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)

Alkuannos on 10 mg kaksi tai kolme kertaa päivässä, ja lääkäri voi lisätä annosta vähitellen,

kunnes vuorokausiannos on 100–150 mg.

Lapset ja nuoret (< 18-vuotiaat)

Noritrenia ei yleensä anneta lapsille eikä nuorille. Lisätietoja on kohdassa 2.

Riskipotilaat

Jos potilaalla on maksasairaus, käytetään yleensä tavallista pienempiä annoksia.

Sinulta saatetaan ottaa verinäytteitä veren notriptyliinipitoisuuden määrittämiseksi.

Jos sinusta tuntuu siltä, että Noritrenin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro siitä

lääkärillesi tai apteekissa.

Kuinka ja milloin Noritrenia otetaan

Noritren-tabletit voi ottaa joko aterian yhteydessä tai muulloin. Niele tabletit veden kera. Älä

pureskele niitä. Hoidon alussa Noritren otetaan yleensä kahtena tai kolmena erillisenä

annoksena päivän mittaan. Ylläpitohoidossa lääke voidaan ottaa kerta-annoksena aamuisin.

Hoidon kesto

Noritrenin kuten muidenkin masennuslääkkeiden vaikutus voi alkaa tuntua vasta muutaman

viikon kuluttua.

Hoidon kesto vaihtelee yksilöllisesti, mutta se kestää yleensä vähintään kuusi kuukautta.

Lääkäri päättää, kuinka kauan hoitoa pitää jatkaa. Ota tabletteja niin kauan kuin lääkärisi

suosittelee. Älä lakkaa ottamasta niitä, ellei lääkäri niin määrää, vaikka vointisi alkaisikin tuntua

paremmalta. Oireiden taustalla oleva sairaus voi jatkua pitkään, ja jos lopetat lääkityksen liian

aikaisin, oireet saattavat uusiutua.

Älä muuta lääkkeen annostusta keskustelematta asiasta ensin lääkärisi kanssa.

Jos otat enemmän Noritrenia kuin sinun pitäisi

Jos arvelet itse ottaneesi tai jonkun muun ottaneen liian monta Noritren-tablettia, ota heti yhteys

lääkäriin tai lähimmän sairaalan päivystyspoliklinikkaan. Tee niin, vaikkei potilas voisi huonosti

eikä hänellä olisi merkkejä myrkytyksestä. Ota Noritren- pakkaus mukaan, jos menet lääkäriin

tai sairaalaan.

Yliannostus voi aiheuttaa seuraavia oireita:

uneliaisuutta tai jännittyneisyyttä

tajuttomuutta

hengitysvaikeuksia, ihon sinerrystä

mustuaisten laajenemista

kouristuksia

sydämen tiheälyöntisyyttä

verenpaineen laskua, pulssin heikkenemistä, kalpeutta

kuumetta.

Jos unohdat ottaa Noritrenia

Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota

kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Noritrenin käytön

Lääkärisi määrää, miten ja milloin lääkitys lopetetaan. Näin toimien pyritään välttämään

mahdolliset epämiellyttävät oireet (esim. päänsärky, sairauden tunne, unettomuus, ärtyisyys),

joita saattaa ilmaantua, jos lääkitys lopetetaan äkillisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Noritrenkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

koe.

Hyvin harvinaiset mutta vakavat haittavaikutukset (alle yhdellä 10 000 potilaasta)

Jos sinulle tulee jotain seuraavista oireista, lakkaa käyttämästä Noritrenia ja hakeudu heti

lääkäriin:

kohtauksia, jolloin näkö vuoroin hämärtyy, näkyy sateenkaarirenkaita valojen ympärillä ja on

silmäkipua; silmät on tutkittava heti, ennen kuin Noritren-hoitoa voi jatkaa; nämä voivat olla

silmänpainetaudin oireita

vaikeaa ummetusta, mahan turvotusta, kuumetta ja oksentelua; oireet voivat johtua siitä, että

osa suolesta on halvaantunut

ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta; maksassa voi olla vikaa

mustelmia, verenvuotoa, kalpeutta tai sitkeää kurkkukipua ja kuumetta; nämä voivat olla

ensimmäisiä merkkejä veressä olevasta viasta; lääke voi vähentää veren punasoluja (jotka

kuljettavat happea eri puolille elimistöä), valkosoluja (jotka auttavat elimistöä taistelemaan

tartuntoja vastaan) ja verihiutaleita (joita tarvitaan veren hyytymisessä).

Seuraavat haittavaikutukset ovat usein lieviä ja saattavat hävitä, kun lääkitys on jatkunut

muutaman päivän.

Jos haittavaikutukset ovat hankalia tai kestävät kauemmin kuin muutaman päivän, kerro niistä

lääkärillesi.

Kuiva suu lisää hammasmädän vaaraa. Pese siis hampaasi tavallista useammin.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (vähintään kymmenellä 100 potilaasta):

Hikoilu

Käsien vapina, päänsärky; huimaus, joka saattaa johtua alhaisesta verenpaineesta

(suositeltavaa nousta hitaasti ylös)

Näön hämärtyminen (vaikeus lukea pientä tekstiä)

Suun kuivuminen, ummetus, pahoinvointi

Sydämentykytys, sydämen tiheälyöntisyys

Uupumus.

Yleisinä haittavaikutuksina (enemmän kuin yhdellä mutta alle kymmenellä 100 potilaasta) voi

esiintyä seuraavia:

Käsivarsien ja jalkojen puutumista tai pistelyä, koordinaatiohäiriöitä

Mustuaisten laajenemista

Sekavuutta (erityisesti iäkkäillä potilailla), tarkkaavaisuuden häiriöitä, sukupuolisen

Halukkuuden vähenemistä

Makuaistin muutoksia

Painon nousua

Sydämeen kohdistuvia vaikutuksia, jotka näkyvät sydänsähkökäyrässä (EKG)

Miehillä voi esiintyä erektiohäiriöitä.

Melko harvinaisina haittavaikutuksina (vähintään yhdellä 1000 potilaasta, mutta enintään

yhdellä 100 potilaasta) voi esiintyä seuraavia:

Ihottumaa, kutinaa, kasvojen ja kielen turvotusta

Tinnitusta (korvien soimista)

Kouristuksia

Mielialan vaihteluita, kuten tavallista voimakkaampaa ahdistuneisuutta tai kiihtyneisyyttä

Unettomuutta, painajaisunia

Ripulia, oksentelua

Verenpaineen nousua

Virtsaamisvaikeuksia (erityisesti iäkkäillä miehillä).

Harvinaisina haittavaikutuksina (alle yhdellä 1000 potilaasta) voi esiintyä seuraavia:

Hiustenlähtöä, ihon lisääntynyttä herkkyyttä auringonvalolle

Ruokahaluttomuutta, sekavuutta (delirium, erityisesti vanhuksilla), aistiharhoja

Sylkirauhasten turvotusta

Painon laskua

Rintojen suurenemista.

Potilailla, jotka käyttävät trisyklisiä masennuslääkkeitä, kuten Noritren, on havaittu olevan

suurentunut riski luunmurtumiin.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro siitä lääkärillesi tai apteekkiin.

5.

NORITRENIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 ºC.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista, miten

käyttämättömät lääkkeet tulisi hävittää. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

MUUTA TIETOA

Mitä Noritren sisältää

Vaikuttava aine on nortriptyliinihydrokloridi.

Kalvopäällystetty Noritren-tabletti sisältää 10 mg, 25 mg tai 50 mg nortriptyliinihydrokloridia.

Muut aineet ovat maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, kopovidoni, glyseroli 85 %,

mikrokiteinen selluloosa, talkki ja magnesiumstearaatti.

Päällyste: hypromelloosi 5, makrogoli 6000.

Väri: titaanidioksidi (E 171).

Tuote sisältää laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, ettet siedä kaikkia sokereita, ota yhteyttä

häneen ennen kuin alat käyttää tätä lääkevalmistetta.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Noritren-valmistetta on saatavana 10, 25 ja 50 mg:n kalvopäällysteisinä tabletteina.

Noritren-tablettien kuvaus

10 mg: pyöreitä, hieman kaksoiskuperia, valkoisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa on

tasainen päällys ja toisella puolella kirjaimet NL.

25 mg: pyöreitä, hieman kaksoiskuperia, valkoisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa on

tasainen päällys ja toisella puolella kirjaimet NO.

50 mg: pyöreitä, hieman kaksoiskuperia, valkoisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa on

tasainen päällys ja toisella puolella kirjaimet NS.

Kalvopäällystetyt Noritren-tabletit on pakattu seuraavan kokoisiin polyetyleenipurkkeihin:

10 mg:

100 tablettia.

25 mg:

100 tablettia.

50 mg:

100 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

Markkinoija:

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Oy H. Lundbeck Ab

Logomo Byrå

Köydenpunojankatu 14

FI-20100 Turku

Suomi

Pakkausseloste on tarkistettu

10.12.2015

BIPACKSEDEL

NORITREN 10 mg, 25 mg och 50 mg filmdragerad tablett

nortriptylinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den senare.

Om du har ytterligare några frågor vänd dig till din läkare eller till närmaste apotek.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada

dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

Om någon av biverkningarna blir allvarlig, eller om du upptäcker några biverkningar som inte

nämnts i denna bipacksedel, informera din läkare eller ditt apotek.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad är Noritren och vad används det för

Innan du tar Noritren

Hur du tar Noritren

Eventuella biverkningar

Hur Noritren ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD ÄR NORITREN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR

Hur verkar Noritren

Noritren tillhör en grupp läkemedel kända som tricykliska antidepressanter. Dessa mediciner

korrigerar en viss kemisk obalans i hjärnan, som orsakar dina symptom.

Vad används Noritren för

Noritren används vid behandling av depressioner. Din läkare kan dock ordinera Noritren för

annat ändamål. Fråga din läkare om du har några frågor angående varför Noritren har

ordinerats åt dig.

2.

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU TAR NORITREN

Ta inte Noritren

Om du är överkänslig (allergisk) mot nortriptylin eller något av övriga innehållsämnen i

Noritren. Rådfråga din läkare om du är osäker.

Om du nyligen har haft en hjärtattack (myokardial infarkt) eller du har

atrioventrikulärblock/störningar i din hjärtrytm eller om du har kranskärlssjukdom

Samtidigt som du använder preparat kända som monoaminoxidashämmare (MAOI).

MAOI-preparat omfattar läkemedel som fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid,

tranylcypromin och moklobemid, som alla används för behandling av depression, samt selegilin,

som används för behandling av Parkinsons sjukdom.

Även om du har slutat ta något av dessa MAOI-preparat: fenelzin, iproniazid, isokarboxazid,

nialamid eller tranylcypromin mot depression eller selegilin mot Parkinsons sjukdom, ska du

vänta två veckor innan du börjar ta Noritren-tabletter.

Du ska vänta minst en dag efter att du har slutat ta moklobemid innan du börjar ta Noritren.

Var särskilt försiktig med Noritren

Tala om för din läkare om du har några medicinska problem, i synnerhet om du har

epilepsi eller om du har tidigare haft kramper eller attacker

svårigheter att urinera

en förstorad prostata

en överaktiv sköldkörtel

ett lever- eller hjärtproblem

glaukom (ökat tryck i ögat)

diabetes (det är möjligt att din diabetesmedicinering måste anpassas)

annan psykisk sjukdom än depression

Rådfråga din läkare även om det ovannämnda stämde i ditt fall vid en tidigare tidpunkt.

Barn och ungdomar

Noritren ska inte användas vid behandling av depression hos barn och ungdomar under 18 år. I

studier angående behandling av depression i denna åldersgrupp visade sig tricykliska

antidepressanter inte ha något terapeutiskt värde. Eftersom patienter under 18 kan ha en ökad

benägenhet för självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och

ilska) vid användning av antidepressanter, bör tricykliska antidepressanter inte ges till denna

patientgrupp. Därtill är Noritren förknippat med risk för biverkningar i det kardiovaskulära

systemet i alla åldersgrupper.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv

eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot

depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2

veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

Om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk

sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för

självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå

självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider

av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta

för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Maniska episoder

Somliga manisk-depressiva patienter kan gå in i en manisk fas av sin sjukdom. Detta uppträder

som rusande tankeverksamhet, överdriven upprymdhet och mycket hög fysisk aktivitet. I dessa

fall är det viktigt att kontakta läkare, som sannolikt ändrar din medicinering.

Användning av andra läkemedel

Effekten av ett läkemedel kan påverkas vid samtidig behandling med andra läkemedel, vilket

kan ibland leda till allvarliga biverkningar.

Tala om för din läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Var försiktig med att kombinera Noritren med följande läkemedel:

efedrin, isoprenalin, noradrenalin, fenylefrin och fenylpropanolamin (som finns i några

förkylningspreparat)

antikolinergiska läkemedel (t.ex. atropin, hyoscyamin)

sköldkörtelmedicinering

cimetidin (används vid behandling av magsår)

blodtryckssänkande läkemedel

läkemedel som orsakar dåsighet

läkemedel mot epilepsi

andra läkemedel mot psykiska sjukdomar, t.ex. antipsykotiska läkemedel

svampläkemedel som flukonazol och terbinafin

somliga antihistaminer, såsom astemizol och terfenadin

Om du ska opereras och får generell anestesi eller lokalanestesi ska du tala om att du använder

Noritren.

Du ska också tala om för din tandläkare att du tar Noritren om du ska få lokalbedövning.

Intag av Noritren med mat och dryck

Noritren kan tas med eller utan mat.

Noritren kan öka alkoholets lugnande verkan, vilket gör dig dåsigare. Användning av alkohol

rekommenderas inte under behandling med Noritren.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel.

Ditt nyfödda barns allmäntillstånd kan påverkas av läkemedel som tillhör denna grupp

(antidepressanter).

Detta läkemedel får inte användas när man ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Noritren orsakar i vanliga fall inte sömnighet. Om du dock känner dig yr eller dåsig eller får

nedsatt syn när du börjar ta dessa tabletter, ska du vänta tills symtomen försvinner innan du kör

fordon eller använder verktyg eller maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Noritren-tabletter

Om din läkare har berättat för dig att du inte tål några sockerarter, ska du kontakta läkare innan

du börjar ta detta läkemedel.

3.

HUR DU TAR NORITREN

Dosering

Ta alltid Noritren enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker eller

behöver mera information.

Vuxna

Den inledande dosen är vanligen 25 mg två eller tre gånger per dag. Läkaren kan gradvis öka

dosen till 50 mg tre gånger per dag (total daglig dos 150 mg).

Äldre patienter (över 65 år)

Den inledande dosen är 10 mg två eller tre gånger per dag. Läkaren kan gradvis öka dosen till

en daglig dos på 100-150 mg.

Barn och ungdomar (under 18 år)

Noritren ges vanligen inte till barn eller ungdomar. För ytterligare information, se punkt 2.

Patienter med särskilda risker

Patienter med leversjukdomar får vanligen lägre doser.

Läkaren kan ta blodprov för att bestämma halten av nortriptylin i blodet.

Om du tycker att Noritrens effekt är antingen för stark eller för svag, tala om det för läkare eller

apotek.

Hur och när Noritren används

Noritren kan tas med eller utan mat. Svälj tabletterna hela med vatten utan att tugga. I början av

behandlingen tas Noritren vanligen som två eller tre separata doser under dagen. Vid

uppehållsbehandling kan Noritren tas som en daglig engångsdos på morgonen.

Behandlingstid

Liksom med andra medel mot depression kan det ta några veckor innan du känner någon

förbättring.

Behandlingstiden är individuell, och den är normalt minst sex månader. Behandlingstidens

längd avgörs av din läkare. Fortsätt att ta läkemedlet så länge som läkaren ordinerar. Sluta inte

använda läkemedlet även om du börjar känna dig bättre, om inte läkaren ordinerat så.

Sjukdomen som ligger bakom symtomen kan vara länge, och om du slutar använda läkemedlet

för tidigt, kan symtomen återkomma.

Ändra aldrig läkemedlets dosering utan att först diskutera saken med din läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Noritren

Om du tror att du själv eller någon annan har tagit för många Noritren-tabletter, kontakta

omedelbart din läkare eller akutpolikliniken på närmaste sjukhus. Gör detta även om det inte

förekommer några tecken på besvär eller förgiftning. Ta Noritren-förpackningen med dig till

läkare eller sjukhus.

Symtom på överdosering kan omfatta:

dåsighet eller upphetsning

medvetslöshet

andningssvårigheter, blåaktig missfärgning av huden

vidgade pupiller

kramper

snabba hjärtslag

lågt blodtryck, svag puls, blekhet

feber

Om du har glömt att ta Noritren

Om du har glömt att ta en dos, ta din nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömda doser.

Om du slutar att ta Noritren

Din läkare bestämmer när och hur behandlingen ska avslutas för att undvika obehagliga

symtom som kan förekomma om behandlingen avbryts tvärt (t.ex. huvudvärk, illamående,

sömnlöshet, irritabilitet).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotek.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Noritren orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Mycket sällsynta men allvarliga biverkningar (hos färre än 1 person av 10 000)

Om du får några av följande symtom måste du sluta med att ta Noritren och omedelbart besöka

din läkare:

Episoder med övergående nedsatt syn, regnbågssyn och ögonsmärta; dina ögon ska

omedelbart undersökas av läkare innan behandling med Noritren kan fortgå. Detta tillstånd

kan vara tecken på glaukom.

Svår förstoppning, svullen mage, feber och kräkningar; dessa symtom kan orsakas av att

delar av tarmen förlamats.

Tecken på gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot); detta kan tyda på att din lever har

påverkats.

Blånader, blödning, blekhet samt ihärdig halsont och feber; dessa symtom kan vara första

tecken på att ditt blod har påverkats. Effekter på blodet kan omfatta en sänkning av antalet

röda blodkroppar (som tillför syre till olika delar av kroppen), vita blodkroppar (som hjälper till

vid bekämpning av infektioner) och blodplättar (som hjälper till vid blodkoagulering).

Följande biverkningar är vanligen lindriga och kan försvinna efter några dagars behandling.

Om biverkningarna är svåra eller varar längre än några dagar tala om det för din läkare.

Muntorrhet ökar risken för karies. Därför bör du borsta tänderna oftare än vanligt.

Mycket vanliga biverkningar (hos 10 eller fler personer av 100):

Svettning

Skakning i händerna, huvudvärk; yrsel som kan orsakas av lågt blodtryck (det rekommenderas

att patienter reser sig långsamt)

Nedsatt syn (svårighet att läsa liten text)

Muntorrhet, förstoppning, illamående

Hjärtklappning (bultande hjärta), snabb hjärtrytm

Trötthet

Vanliga biverkningar (hos fler än 1 men färre än 10 personer av 100):

Domning eller stickningar i armar och ben, rubbad koordination

Vidgade pupiller

Konfusion (i synnerhet hos äldre patienter), koncentrationssvårigheter, minskad sexuell lust

Ändringar i smaksinne

Viktökning

Hjärteffekter, som ses som förändringar på elektrokardiogram (EKG)

Män kan ha problem med erektion

Mindre vanliga biverkningar (från 1 person av 1 000 till 1 person av 100):

Hudutslag, klåda, svullnad i ansikte och tunga

Tinnitus (oljud i öronen)

Kramper

Humörsvängningar, inklusive ökad ängslighet eller agitation

Sömnlöshet, mardrömmar

Diarré, kräkningar

Ökat blodtryck

Svårigheter att urinera (särskilt hos äldre män)

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 person av 1 000):

Håravfall, ökad känslighet i huden mot solljus

Aptitförlust, delirium (i synnerhet hos äldre patienter), hallucinationer

Svullna salivkörtlar

Viktminskning

Förstorning av brösten

En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar tricykliska antidepressanter såsom

Noritren.

Om några biverkningar blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotek.

5.

HUR NORITREN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nortriptylinhydroklorid.

En filmdragerad Noritren-tablett innehåller 10 mg, 25 mg eller 50 mg nortriptylinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, laktosmonohydrat, kopovidon, glycerol 85 %,

mikrokristallincellulosa, talk, magnesiumstearat.

Filmöverdrag: hypromellos 5, makrogol 6000.

Färgämne: titandioxid (E 171).

Denna produkt innehåller laktos. Om din läkare har berättat för dig att du inte tål några

sockerarter, ska du kontakta läkare innan du börjar ta detta läkemedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Noritren 10 mg, 25 mg och 50 mg är filmdragerade tabletter.

Tabletternas utseende

10 mg: runda, svagt bikonvexa, vita, filmdragerade tabletter med flat topp, märkta med “NL” på

en sida.

25 mg: runda, svagt bikonvexa, vita, filmdragerade tabletter med flat topp, märkta med “NO” på

en sida.

50 mg: runda, svagt bikonvexa, vita, filmdragerade tabletter med flat topp, märkta med “NS” på

en sida.

Noritren filmdragerade tabletter finns i polyetylenburkar i följande förpackningsstorlekar:

10 mg:

100 tabletter.

25 mg:

100 tabletter.

50 mg:

100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

Marknadsförare

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Oy H. Lundbeck Ab

Logomo Byrå

Hampspinnaregatan 14

FI-20100 ÅboFinland

Utarbetat i

10.12.2015