NORFLEX

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • NORFLEX 100 mg depottabletti
 • Annos:
 • 100 mg
 • Lääkemuoto:
 • depottabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • NORFLEX 100 mg depottabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Orfenadriini
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Orphenadrini citras Vältä käyttöä iäkkäillä. Antikolinerginen. Lievästi sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 1495
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 09-02-2009
 • Viimeisin päivitys:
 • 21-02-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Norflex 100 mg depottabletti

orfenadriinisitraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Norflex on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Norflexiä

Miten Norflexiä otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Norflexin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Norflex on ja mihin sitä käytetään

Orfenadriinisitraatti on keskushermostossa vaikuttava lihaksia rentouttava lääkeaine, lihasrelaksantti.

Sillä on myös voimakas antikolinerginen vaikutus, joka lievittää parkinsonismin oireita.

Norflex-tabletteja käytetään seuraavien tilojen hoitoon:

eri syistä johtuva lihasjäykkyys ja kivuliaat, äkilliset lihaskouristukset

venähdykset, nyrjähdykset

esiinluiskahtaneet nikaman välilevyt

pään ja niskan lihaskrampit

sidekudostulehdus

noidannuoli

Norflex-tabletteja käytetään myös parkinsonismin hoidossa.

Orfenadriinisitraattia, jota Norflex sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Norflexiä

Älä käytä Norflexiä

jos olet allerginen orfenadriinisitraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

jos sinulla on eturauhasen liikakasvua, silmänpainetauti, myasthenia gravis tai virtsaumpi.

Varoitukset ja varotoimet

Ennen Norflex-hoidon aloittamista kerro lääkärillesi, jos sinulla on sydämentykytystä tai

virtsaamisvaikeuksia.

Muut lääkevalmisteet ja Norflex

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Toiset antikolinergisiä tai sympatomimeettisiä aineita sisältävät lääkkeet voivat voimistaa Norflexin

vaikutusta.

Norflex voi lisätä muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden vaikutusta.

Norflex ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Älä käytä alkoholia Norflex-hoidon aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Norflexia ei suositella käytettäväksi raskauden aikana.

Älä käytä Norflexia imetyksen aikana, koska orfenadriini erittyy äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Norflex sisältää laktoosia

Norflex sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele

lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Norflexia otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletit on nieltävä kokonaisina.

Suositeltu annos on 1 tabletti aamulla ja 1 tabletti illalla. Joissakin tapauksissa lääkärisi voi määrätä

sinulle otettavaksi 1 tabletin kolmesti päivässä. Älä ota enempää kuin lääkärisi on sinulle määrännyt.

Jos käytät enemmän Norflexiä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Norflexiä

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lääkeannos jää ottamatta, ota se heti muistettuasi ja jatka lääkitystä lääkärisi antamien ohjeiden

mukaan

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleensä haittavaikutuksia ei esiinny käytettäessä suositeltuja annoksia. Suun kuivumista, näön

epätarkkuutta, hermostuneisuutta tai huimausta voi kuitenkin ilmetä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Norflexin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15-25 ºC).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Norflex sisältää

Vaikuttava aine on orfenadriinisitraatti

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, jauhemainen akaasiakumi, etyyliselluloosa, vedetön

kolloidinen

piidioksidi

ja magnesiumstearaatti

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat valkoisia tai lähes valkoisia, merkkinä toisella puolella NX ja toisella 3M. Pakkauskoot

30 tai 60 tablettia läpipainopakkauksessa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Meda Oy

Vaisalantie 4

02130 Espoo

puh. 020-720 9550

info@meda.fi

Valmistaja

3M Health Care Limited

Derby Road

Loughborough, Leicestershire LE11 5SF

Iso-Britannia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.6.2017

Bipacksedel: Information till patienten

Norflex 100 mg depottablett

orfenadrincitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Norflex är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Norflex

Hur du ta Norflex

Eventuella biverkningar

Hur Norflex ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Norflex är och vad det används för

Orfenadrincitrat är ett centralt verkande muskelavslappnande läkemedel, en muskelrelaxant. Den har

också en stark antikolinergisk verkan som är till hjälp vid parkinsons sjukdom.

Norflex tabletter används för behandling av följande tillstånd:

muskelstyvhet och smärtsamma, akuta muskelkramper av olika skäl

stukningar, vrickningar

diskbråck

muskelkramper i huvud- och nackregionen

bindvävsinflammation

ryggskott

Norflex tabletter används även för behandling av parkinsonism.

Orfenadrincitrat som finns i Norflex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Norflex

Ta inte Norflex

om du är allergisk mot orfenadrincitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har prostataförstoring, glaukom, myasthenia gravis eller urinretention.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du påbörjar behandlingen med Norflex om du har hjärtklappning

eller

urineringssvårigheter.

Andra läkemedel och Norflex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Andra läkemedel som innehåller antikolinergiska eller sympatomimetiska ämnen kan förstärka

effekten av Norflex.

Norflex kan öka effekten av andra centralt verkande läkemedel.

Norflex med mat och dryck och alkohol

Använd inte alkohol under behandling med Norflex.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Norflex rekommenderas inte under graviditet.

Använd inte Norflex under amning eftersom orfenadrin går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Norflex innehåller laktos

Norflex innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar

denna medicin.

3.

Hur du tar Norflex

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna ska sväljas hela.

Rekommenderad dos är 1 tablett på morgonen och 1 tablett på kvällen. I vissa fall kan läkaren ordinera

dig att ta 1 tablett tre gånger dagligen. Ta inte mer än läkaren har ordinerat dig.

Om du har tagit för stor mängd av Norflex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Norflex

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd depottablett.

Om du missar en dos ska du ta den genast du kommer ihåg det och fortsätta medicineringen enligt

läkarens anvisningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om den rekommenderade dosen inte överskrids, kommer biverkningar vanligen inte fram. Muntorrhet,

dimsyn, nervositet eller svindel kan dock förekomma.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

www-sidan: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Norflex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (15–25 ºC).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad. Använd inte detta läkemedel om du observerar synliga förändringar i läkemedlets

utseende.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är orfenadrincitrat.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, akacia, etylcellulosa, magnesiumstearat och

kolloidal

kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita eller nästan vita, märkta med NX på den ena sidan och 3M på den andra.

Förpackningsstorlekar 30 eller 60 tabletter i blisterförpackning. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda Oy

Vaisalavägen 4

02130 Esbo

puh. 020-720 9550

info@meda.fi

Tillverkare

3M Health Care Limited

Derby Road

Loughborough, Leicestershire LE11 5SF

Denna bipacksedel ändrades senast 13.6.2017